Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
5.5.2015 klo 20:40

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2015. Yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on Nasdaq Helsingissä 6.5.2015, osingon täsmäytyspäivä 7.5.2015 ja osingon arvioitu maksupäivä 21.5.2015.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh. Simon Jiang valittiin uutena jäsenenä hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Valittujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jouko Karvinen ja jäseniksi Vivek Badrinath, Elizabeth Doherty ja Elizabeth Nelson. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Simon Jiang ja Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Bruce Brown, Jouko Karvinen ja Kari Stadigh.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 10 000 euroa. Yhtiökokous päätti myös yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeinatai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jotka Nokian nykyisen toimintatavan mukaisesti hallituksen jäsenten on säilytettävä omistuksessaan hallitusjäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, verot mukaan lukien).

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2015 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 365 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Valtuutus on voimassa 5.11.2016 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 730 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 5.11.2016 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.6.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) Nokian ja Alcatel-Lucentin ehdotettu yhdistymisen lopputulema, transaktioaikataulu ja loppuunsaattaminen 15.4.2015 julkistetun Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaisesti ("Ehdotettu transaktio") ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ("Yhdistynyt yhtiö") ja saavuttaa tavoitellut hyödyt; B) ennakkoehtojen täyttyminen, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvien loppuunsaattamisen ehtojen täyttyminen ajoissa tai ollenkaan, sekä vaadittavien viranomaislupien, osakkeenomistajiemme vahvistus ja hyväksyntä Ehdotetulle transaktiolle ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestyminen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin, mukaan lukien HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointi; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; E) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja muussa johdossamme, operatiivisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön oletetut ominaisuudet, liiketoiminta ja toiminnot; F) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvät synergiaedut, Yhdistetyn yhtiön tavoite vuosittaisista kustannussynergioista saatavista hyödyistä ja Yhdistyneen yhtiön odotettu taloudellinen tulos; J) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön odotettu asiakkaiden tavoittaminen; K) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; L) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen tai johtuen yrityskaupasta, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Kuvaamme riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Nokia-konserniin tai liittyvät kaikkiin Nokian liiketoimintoihin tämän osion alussa ja esitämme lopussa muita riskejä, jotka liittyvät pääasiassa Nokian yksittäisiin liiketoimintoihin: Nokia Networksiin, HEREen ja Nokia Technologiesiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys saattaa loppuun Ehdotettu transaktio ajoissa tai ollenkaan esimerkiksi osakkeenomistajien tai vaadittavien viranomaislupien hyväksynnän puutumisen tai viivästymisen johdosta, tai mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu seikka joka voisi johtaa Memorandum of Understanding -sopimuksen irtisanomiseen ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestymiseen; 2) kykenemättömyys saavuttaa tavoitellut liiketoiminnalliset tai operatiiviset hyödyt Ehdotetusta transaktiosta tai siihen liittyvästä häiriöstä johtuen, kuten kykenemättömyys integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ja mitkä tahansa kielteiset vaikutukset Ehdotetun transaktion täytäntöönpanosta tai julkistamisesta johtuen esimerkiksi asiakkaiden, avainjohtohenkilöiden tai työntekijöiden menettämisessä, tai vähentyneestä keskittymisestä päivittäisiin toimintoihin tai liiketoimintaan; 3) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 4) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 5) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista, sekä internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetista; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 7) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeussalkkuamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 8) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 9) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 10) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä esimerkiksi Ehdotetusta transaktiosta mahdollisesti johtuvan häiriön takia; 11) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä, mukaan lukien mahdollinen Ehdotetusta transaktiosta johtuva häiriö uusien sopimussuhteiden hankkimiselle tai vanhojen sopimussuhteiden jatkamiselle; 12) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 13) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; ja 14) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 15) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 16) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 17) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 18) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisten sovellusten tai teknisen kehityksen suhteen; 19) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 20) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 21) Nokia Networksin kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 22) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 23) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia Networks tarjoaa asiakkailleen; 24) epäsuotuisa kehitys johtuen tai liittyen HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointiin, mukaan lukien liittyen HERE-liiketoiminnan mahdolliseen divestointiin; 25) HEREn kohtaama kova kilpailu ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin korkealaatuisiin palveluihin ja dataan, ja tuoda niitä oikea-aikaisesti markkinoille tai sopeuttamaan toimintaansa tehokkaasti; 26) HEREn riippuvuus yleisestä automarkkinan kehityksestä ja asiakkaiden liiketoimintaolosuhteista; 27) HEREn riippuvuus rajallisesta määrästä suuria asiakkaita, erityisesti myynnissä autoteollisuudelle, ja laajoista minimuotisista sopimuksista; 28) Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 29) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien sitovan välitystuomion lopputulosta Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2015; 30) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 31) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten teknologialisensoinnin, Nokia-brändin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden, kuten teknologiainnovoinnin ja hautomoiden avulla; 32) Yhdistyneen yhtiön vaikutus (Ehdotetun transaktion voimaan saattamisen jälkeen) mihin tahansa yllä mainittuun riskiin tai tulevaisuutta koskevaan lausumaan, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita.http://company.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com