Skip to main content

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta yhteisyrityksestä, joka yhdistää Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön

Nokia Oyj
Pörssitiedote
28.8.2015 klo 13.15

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat aiesopimuksen uudesta yhteisyrityksestä, joka yhdistää Nokian Kiinan toiminnot ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön

Nokia ja China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen Nokian Kiinan tietoliikenneinfrastruktuuriliiketoiminnan ("Nokia Kiina") ja Alcatel-Lucent Shanghai Bell -yksikön ("ASB") yhdistämisestä uudeksi yhteisyritykseksi. Aiesopimuksen mukaisesti Nokia arvioi omistavansa 50 % ja lisäksi yhden osakkeen uudesta yhteisyrityksestä ja China Huaxin omistavan loput osakkeet. Yhteisyritykseen siirrettävistä olennaisista varoista saataisiin näiden käypään arvoon perustuva hyvitys.

Yhteisyrityksen muodostaminen on ehdollinen, ja se on riippuvainen Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellusta yhdistymisestä, jonka jälkeen yhteisyritys muodostettaisiin, jolloin Nokia omistaisi 50 % ja lisäksi yhden osakkeen ASB:sta. Uuden yhteisyrityksen odotetaan olevan vahva kansallinen voimavara Kiinassa ja pystyvän tuottamaan lisäarvoa molemmille osapuolille. Nokia Kiina ja ASB ovat Kiinan televiestintäinfrastruktuurimarkkinan johtavia toimijoita, ja ne ovat molemmat edistäneet Kiinan kehitystä ja maan innovaatioita.

Uuden yhteisyrityksen suunnitellaan toimivan englanninkielisellä nimellä Nokia Shanghai Bell ja se rekisteröitäisiin Kiinan ensimmäisellä vapaakauppa-alueella Shanghaissa. Uudella yhteisyrityksellä olisi yksi hallitus, yksi johtoryhmä, yhtenäiset asiakas- ja liiketoiminnat sekä yksi integroitu tuotevalikoima ja tutkimus- ja tuotekehitys.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi: "Tänään solmittu sopimus osoittaa Nokian syvää sitoutumista Kiinaan. Yhdessä China Huaxinin kanssa Nokia tulee olemaan erinomaisessa asemassa tukeakseen Kiinan hallitusta strategisissa aloitteissa kuten "Internet Plus" ja tuodakseen vahvan linkin Euroopan ja Kiinan välille. Odotamme innolla tuovamme yhdessä China Huaxinin ja ASB:n kanssa innovaatioita asiakkaille Kiinassa ja tukevamme Kiinan kiihtyvää siirtymistä innovaatiohin perustuvaan talouteen. Aiesopimuksen mukaisesti työskentelemme tiiviisti uusien yhteistyökumppaniemme kanssa saadaksemme Kiinan viranomaisilta pikaisesti hyväksynnän Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellulle yhdistymiselle."

China Huaxinin hallituksen puheenjohtaja Yuan Xin sanoi: "Olemme tyytyväisiä tämän sopimuksen solmimisesta Nokian kanssa ja uskomme vakaasti, että suunniteltu yhdistyminen vahvistaisi yhtiöidemme jalansijaa Kiinassa. Tuomalla nämä kaksi yhteisöä yhteen saamme aikaan yhtiön, jolla on suurempi innovaatiokapasiteetti ja erinomaiset tutkimus- ja tuotekehitysvalmiudet, jotka hyödyttävät sekä asiakkaitamme että osakkeenomistajiamme. "

Aiesopimuksen mukaisesti Nokia Kiina ja China Huaxin neuvottelevat uuden yhteisyrityksen muodostamisen lopulliset ehdot. Aiesopimuksen sisältyy ns. deadlock-mekanismi, jolla varmistetaan, että Nokia Kiina ja China Huaxin pääsevät lopulliseen sopimukseen transaktion ehdoista ja kaikkien oleellisten varojen arvonmäärityksestä. Tämä mekanismi varmistaisi lopullisen ratkaisun, mikäli sopimukseen ei oltaisi päästy yhdeksän kuukauden sisällä siitä, kun Nokian suunniteltu yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa on toteutunut.

Nokia Kiina ja ASB jatkavat toimintaansa kahtena itsenäisenä yhtiönä Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen asti.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Huaxin
China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa.

Nokia Kiina
Nokia Kiina tarjoaa tietoliikenneinfrastruktuuriohjelmistoja, -laitteita ja palveluja johtaville matkapuhelinoperaattoreille Kiinassa. Nokia Kiinalla on neljä innovaatioihin keskittyvää tutkimus- ja tuotekehityskeskittymää, kaksi tuotantolaitosta ja yksi palveluiden tuottamiseen keskittyvä keskus sekä toimistoja eri puolilla maata. Nokia Kiina vastaanotti vuonna 2014 People's Republic of China Friendship Award -palkinnon sekä Marco Polo Award - palkinnon.

Alcatel-Lucent Shangai Bell
Alcatel-Lucent Shanghai Bell (ASB) tarjoaa tietoliikenteen ratkaisuja ja korkealaatuisia palveluja asiakkailleen Kiinassa ja muualla maailmassa. ASB:lla on 30-vuotinen historia Kiinassa ja yhtiö on ensimmäinen yhteisyritys Kiinassa korkean teknologian alalla, jossa on mukana ulkomainen sijoittaja. ASB:n laaja myynti- ja palveluverkosto kattaa kaikki maakunnat Kiinassa ja yli 50 maata ympäri maailman. ASB tukee lisäksi Alcatel-Lucent-yliopiston kampusta Shanghaissa. www.alcatel-sbell.com.cn

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: odotettu Nokian ja Huaxinin välinen transaktio, tällaisen transaktion rakenne ja ehdot, tällaisen transaktion odotettu ajankohta, Nokian ja Alcatel Lucentin ehdotetun transaktion odotettu toteutusajankohta ja toteuttamisehtojen täyttyminen (mukaan lukien viranomaislupiin liittyvät ehdot). Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian ja Huaxinin kyky sopia lopullisista asiakirjoista suhteessa uuteen yhteisyritykseen, osapuolten kyky yhdistää Nokia Kiina ja ASB, Nokian ja Alcatel Lucentin kyky hankkia tarvittavat viranomaishyväksynnät ja saattaa loppuun yhtiöiden välinen ehdotettu transaktio.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai SEC:lle 14.8.2015 jätettyyn Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjan ("Rekisteröintiasiakirja") alustavaan luonnokseen sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, kehotusta / Suositus lausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Rekisteröintiasiakirjan luonnosta lukuun ottamatta, Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.  

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on hyväksynyt sen, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatelin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia China
Ada Wang
Puh.:  +86 10 58965204
Sähköposti: ada.y.wang@nokia.com

Nokia
Viestintä
Puh.: +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Brunswick Group, Kiina
Puh.: +86 10 59608637

Brunswick Group, Lontoo
Puh.: +44 207 404 5959