Skip to main content

Nokia käynnistää jatketun tarjousajan liikkeessä olevista Alcatel-Lucentin arvopapereista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
14.1.2016 klo 09.00

Nokia käynnistää jatketun tarjousajan liikkeessä olevista Alcatel-Lucentin arvopapereista

Nokia julkisti tänään, että se on käynnistänyt Alcatel-Lucentista Ranskassa ja Yhdysvalloissa tekemässään julkisessa osakevaihtotarjouksessa ("osakevaihtotarjous") jatketun tarjousajan niistä Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemista osakkeista, American Depositary Share -osaketalletustodistuksista ("ADS-osaketalletustodistukset") ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista, joita ei annettu vaihdettavaksi julkisen osakevaihtotarjouksen ensisijaisena tarjousaikana.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri: "Olemme ilahtuneita palautteesta, jonka valtaosa Alcatel-Lucentin sijoittajista on meille jo antanut. He ovat selvästi ymmärtäneet yhtiöiden yhdistymisen arvon. Kaupan toteuduttua ja yhtiöiden integraatiosuunnitelman edistyessä tästä päivästä lähtien uskomme vahvasti, että on kaikkien jäljellä olevien Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoiden edun mukaista antaa osakkeensa, OCEANE-vaihtovelkakirjalainansa tai ADS-osaketalletustodistuksensa vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana. Tekemällä niin he voivat olla varmoja siitä, että he hyötyvät Nokian osakkeenomistajille suunnitellusta pääoman palautuksiin tähtäävästä ohjelmasta sekä yhdistymisestä johtuvasta pitkän aikavälin arvonluonnista."

AMF:n General Regulation -säännöksen artiklan 232-4 mukaisesti Ranskan ja Yhdysvaltojen osakevaihtotarjouksia jatketaan. Jatkettu tarjousaika alkaa 14.1.2016 ja päättyy 3.2.2016, ja sen aikana niillä Alcatel-Lucentin osakkeiden, ADS-osaketalletustodistusten ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoilla, jotka eivät antaneet arvopapereitaan vaihdettavaksi ensijaisena tarjousaikana tai myöhästyivät ensisijaisen osakevaihtotarjouksen määräajasta, on tilaisuus osallistua osakevaihtotarjoukseen antamalla arvopaperinsa vaihdettavaksi Nokian osakkeisiin tai ADS-osaketalletustodistuksiin.

Ensijaisen tarjousajan selvityksen jälkeen Nokia omistaa 76,31 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 76,01 % äänistä, 89,14 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 24,34 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 15,11 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Olettaen, että OCEANE -vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan osakevaihtotarjouksessa käyttäen parannettua vaihtosuhdetta Nokia omistaisi 79,32 % kaikista osakkeista ja vähintään 78,97 % äänistä Alcatel-Lucentissa (AMF:n 5.1.2016 antaman ilmoituksen mukaisesti).

Jatkettu tarjousaika päättyy 3.2.2016. Takaraja Alcatel-Lucentin osakkeiden ja OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen antamiselle vaihdettavaksi osakevaihtotarjouksen jatkettuna tarjousaikana on 3.2.2016 klo 17.30 Pariisin aikaa (klo 11.30 New Yorkin aikaa). Alcatel-Lucentin ADS -osaketalletustodistuksia voi antaa vaihdettavaksi Yhdysvaltojen osakevaihtotarjoukseen 2.2.2016 klo 17.00 asti New Yorkin aikaa. AMF julkistaa osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan tulokset 10.2.2016.

Jatkettuna tarjousaikana sovellettavat ehdot vastaavat ensijaisen tarjousajan ehtoja lukuunottamatta sitä, että jatkettuna tarjousaikana asianmukaisesti vaihdettavaksi annettujen Alcatel-Lucentin arvopapereiden vaihtamista ei voi perua, ja arvopaperit hyväksytään ilman vähimmäisehtoa.

Kaikki ne Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainat joita ei ole annettu vaihdettavaksi osakevaihtotarjoukseen pysyvät liikkeeseen laskettuina. Jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen Nokia aikoo poistaa Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistukset New Yorkin pörssin listalta ja poistaa Alcatel-Lucentin lisäksi Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisesti rekisteristä (sovellettava lainsäädäntö huomioiden), jolloin yhtiöstä olisi saatavilla huomattavasti vähemmän tietoa.

Aiemmin julkistetun mukaisesti, edellyttäen Nokian osakkeenomistajien hyväksyntää, Nokia aikoo kaupan toteutumisen jälkeen panna täytäntöön 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelman ja pääoman palautukset Nokian osakkeenomistajille. Ohjelmaan suunnitellaan sisältyvän noin 4 miljardin euron pääoman palautukset Nokian osakkeenomistajille. Nokia ei suunnittele pääoman palautuksia jäljellä oleville Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoille.

Jos Nokia saavuttaa yli 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja äänistä, se aikoo lunastaa jäljellä olevat osakkeet pakollisessa vähemmistöomistajien lunastuksessa. Tämän lisäksi mikäli Nokia saavuttaa yli 95 %:n omistuksen Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden, se aikoo lunastaa jäljellä olevat OCEANE-vaihtovelkakirjalainat pakollisessa vähemmistöomistajien lunastuksessa. Pakollinen vähemmistöomistajien lunastus tulee toteuttaa kolmen kuukauden kuluessa jatketun tarjousajan päättymisestä ja se edellyttää hyväksymispäätöksen AMF:lta.

Nokia pidättää lisäksi oikeuden (sovellettava lainsäädäntö huomioiden) vaatia Alcatel-Lucentia lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -, OCEANE 2019 - ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon, lisättynä mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on viimeksi maksettu siihen päivään asti joka aikaistetulle lunastukselle määritellään, mikäli tiettyyn sarjaan kuuluvista vaihtovelkakirjalainoista on jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Rajeev Surin antamat lausunnot, Nokian pääomarakenteen optimointiohjelmaan liittyvät lausunnot ja yhtiön aikomukset liittyen pääoman palautuksiin Alcatel-Lucentin osakkeenomistajille, Nokian aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistuksiin ("ADS") jatketun vaihtotarjouksen päätyttyä, Nokian aikomukset liittyen Alcatel-Lucentin arvopapereiden ja OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen lunastamiseen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Sääntelyrajoitteet liittyen jatkettuun vaihtotarjoukseen, Nokian liiketoimet jatketun vaihtotarjouksen päätyttyä, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen)sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS:t ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.