Skip to main content

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2016 ja vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tuloksen vertailuluvut

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.7.2017 klo 9.00

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2016 ja vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tuloksen vertailuluvut  

Johtuen Global Services -liiketoimintaryhmän perustamisesta ja sen vaikutuksesta Nokian taloudelliseen raportointiin ja organisaatiorakenteeseen, Nokia julkistaa tänään tulosjulkistuksensa alla uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuoden 2016 kaikkien neljännesten osalta sekä koko vuotta 2016 ja vuoden 2017 ensimmäistä neljännestä koskien.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nokia julkistaa vuoden 2017 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 27.7.2017 noin kello 8.00.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.4.2017 alkaen

Nokia ilmoitti 17.3.2017 muutoksista organisaatiorakenteeseensa vauhdittaakseen yhtiön strategian toteuttamista, mukaan lukien kyky tehdä vahvaa taloudellista tulosta, kasvattaa palveluliiketoimintaa, vastata mobiiliverkkoasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästö- ja meneillään olevat muutostavoitteet sekä edesauttaa strategista innovointia koko Nokian verkkoliiketoiminnassa. Tähän organisaatiomuutokseen sisältyi Nokian silloisen Mobile Networks -liiketoimintaryhmän jakaminen kahteen erilliseen organisaatioon: Mobile Networks, joka keskittyy tuotteisiin ja ratkaisuihin, ja Global Services, joka keskittyy palveluihin.

Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut verkkoliiketoimintansa taloudellista raportointirakennetta. Vuoden 2017 toisesta neljänneksestä alkaen Nokian verkkoliiketoiminta koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä ja viidestä liiketoimintaryhmästä.

 1. Ultra Broadband Networks -segmentti, joka koostuu Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä.
  • Mobile Networks -liiketoimintaryhmä koostuu aiempaan Mobile Networks
   -liiketoimintaryhmään kuuluneista tuotteista ja ratkaisuista. Organisaatiomuutoksen seurauksena palvelut eivät enää kuulu Mobile Networks -liiketoimintaryhmään
   . Mobile Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa radioverkkoja, konvergoituja runkoverkkoja ja edistyksellisiä mobiiliverkkoratkaisuja.
  • Fixed Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa laajakaistayhteyksiä, digitaaliseen kotiin liittyviä järjestelmiä, pääsynhallintaratkaisuja sekä kiinteän verkon palveluita.
 2. Global Services -segmentti, joka koostuu Global Services -liiketoimintaryhmästä.
  • Global Services -liiketoimintaryhmä koostuu palveluista, jotka kuuluivat aiemmin Mobile Networks -liiketoimintaryhmään, mukaan lukien läpi yhtiön kehitettävät verkonhallintapalvelut. Global Services -liiketoimintaryhmään eivät kuulu Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmiin ennen organisaatiorakenteen uudistamista kuuluneet palvelut, jotka kuuluvat jatkossakin kyseisiin liiketoimintaryhmiin. Global Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa verkkojen suunnittelu- ja optimointipalveluita, verkkojen asennuspalveluita, järjestelmäintegraatiopalveluita, läpi yhtiön kehitettäviä verkonhallintapalveluita ja verkkojen ylläpitopalveluita.
 3. IP Networks and Applications -segmentti, joka koostuu IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmistä.
  • IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa IP-reititystä, optisia verkkoja ja IP-/optisiin verkkoihin liittyviä palveluja.
  • Applications & Analytics -liiketoimintaryhmä tarjoaa älykkäitä ohjelmistoja ja palveluita, jotka auttavat palveluntarjoajia rakentamaan vahvaa digitaalista liiketoimintaa, mukaan lukien liiketoiminnan tukijärjestelmät, operatiiviset tukijärjestelmät, palvelutoimitusalustat, verkonhallinta, uusiin liiketoimintoihin liittyvät ratkaisut sekä Comptel-kaupan seurauksena tulleet ohjelmistot ja palvelut.

Uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2016 ja vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään Nokian uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen tilintarkastamaton taloudellinen tulos erikseen vuoden 2016 kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta 2016 ja vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Kyseiset taulukot ovat myös saatavilla Excel-muodossa osoitteessa http://nokia.com/luvut.

1-3/2017 Ultra Broad-
band Net-
works
1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and Appli-
ca-
tions
2
Nokian verkko-
liiketoi-
minta yh-
teensä
3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-
IFRS oikai-
sut 4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
2 236 1 361 1 304 4 902 247 254 -15 5 388 -11 5 378
Hanki-
nnan ja valmis-
tuksen
kulut
-1 105 -1 118 -744 -2 967 -13 -227 15 -3 192 -61 -3 252
Brutto-
kate
1 131 243 560 1 935 234 27 0 2 196 -71 2 125
  % liike-
vaihdosta
50,6 % 17,9 % 42,9 % 39,5 % 94,7 % 10,6 %   40,8 %   39,5 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-
tyskulut
-583 -23 -338 -944 -61 -76 0 -1 080 -184 -1 265
  % liike-
vaihdosta
26 % 2 % 26 % 19 % 25 % 30 %   20 %   24 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-300 -164 -203 -667 -58 -56 0 -781 -138 -919
  % liike-
vaihdosta
13 % 12 % 16 % 14 % 23 % 22 %   14 %   17 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
-3 -2 4 0 0 6 0 6 -74 -69
Liike-
voitto/-tappio
245 55 23 324 116 -99 0 341 -468 -127
  % liike-
vaihdosta
11,0 % 4,0 % 1,8 % 6,6 % 47,0 % -39,0 %   6,3 %   -2,4 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 1 735 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 501 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 621 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 324 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 359 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 1 909 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 1 361 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.2016 Ultra Broad-
band Net-works
1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and
Appli-
ca-
tions
2
Nokian verkko-
liiketoi-
minta yh-
teensä
3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-IFRS oikai-
sut
4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
9 758 6 036 6 036 21 830 1 053 1 142 -53 23 972 -331 23 641
Hanki-
nnan ja
valmis-
tuksen
kulut
-5 210 -4 825 -3 335 -13 370 -42 -957 53 -14 316 -801 -15 117
Brutto-
kate
4 548 1 211 2 701 8 460 1 011 185 0 9 657 -1 133 8 524
  % liike-
vaihdosta
46,6 % 20,1 % 44,7 % 38,8 % 96,0 % 16,2 %   40,3 %   36,1 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-
tyskulut
-2 393 -96 -1 288 -3 777 -249 -287 0 -4 314 -683 -4 997
  % liike-
vaihdosta
25 % 2 % 21 % 17 % 24 % 25 %   18 %   21 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-1 212 -679 -773 -2 664 -184 -235 0 -3 082 -685 -3 767
  % liike-
vaihdosta
12 % 11 % 13 % 12 % 17 % 21 %   13 %   16 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
-21 -30 -25 -76 1 -13 0 -88 -772 -860
Liike-
voitto/-tappio
922 406 615 1 943 579 -350 0 2 172 -3 272 -1 100
  % liike-
vaihdosta
9,4 % 6,7 % 10,2 % 8,9 % 55,0 % -30,6 %   9,1 %   -4,7 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 7 357 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 2 401 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 2 941 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 1 564 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 1 532 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 8 531 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 6 036 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.1-3/2016 Ultra Broad-
band Net-
works
1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and Appli-
ca-
tions
2
Nokian verkko-
liiketoi-
minta yh-
teensä
3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-IFRS oikai-
sut 4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
2 297 1 444 1 453 5 193 198 235 -11 5 615 -104 5 511
Hanki-
nnan ja valmis-
tuksen
kulut
-1 251 -1 137 -800 -3 188 -2 -209 11 -3 388 -547 -3 935
Brutto-
kate
1 046 307 653 2 005 196 27 0 2 228 -651 1 577
  % liike-
vaihdosta
45,5 % 21,3 % 44,9 % 38,6 % 99,0 % 11,5 %   39,7 %   28,6 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-
tyskulut
-612 -25 -340 -977 -58 -73 0 -1 108 -156 -1 264
  % liike-
vaihdosta
27 % 2 % 23 % 19 % 29 % 31 %   20 %   23 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-299 -173 -198 -669 -32 -47 0 -748 -224 -972
  % liike-
vaihdosta
13 % 12 % 14 % 13 % 16 % 20 %   13 %   18 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
-8 -6 -8 -22 0 -5 0 -27 -25 -52
Liike-
voitto/-tappio
127 102 107 337 106 -99 0 345 -1 057 -712
  % liike-
vaihdosta
5,5 % 7,1 % 7,4 % 6,5 % 53,5 % -42,1 %   6,1 %   -12,9 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 1 678 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 619 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 717 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 377 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 359 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 2 022 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 1 444 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.4-6/2016 Ultra Broad-
band Net-
works 1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and Appli-
ca-
tions
2
Nokian verkko-
liiketoi-
minta yh-
teensä
3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-IFRS oikai-
sut
4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
2 356 1 444 1 421 5 222 194 270 -16 5 670 -93 5 576
Hanki-
nnan ja valmis-
tuksen
kulut
-1 246 -1 201 -809 -3 256 -7 -218 16 -3 464 -81 -3 545
Brutto-
kate
1 110 244 612 1 966 187 52 0 2 205 -174 2 031
  % liike-
vaihdosta
47,1 % 16,9 % 43,1 % 37,6 % 96,4 % 19,3 %   38,9 %   36,4 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-tyskulut
-614 -24 -310 -948 -57 -70 0 -1 074 -162 -1 236
  % liike-vaihdosta 26 % 2 % 22 % 18 % 29 % 26 %   19 %   22 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-304 -170 -190 -664 -39 -63 0 -765 -154 -919
  % liike-
vaihdosta
13 % 12 % 13 % 13 % 20 % 23 %   13 %   16 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
-9 -15 -17 -41 -2 10 0 -34 -602 -636
Liike-
voitto/-tappio
184 34 95 313 89 -70 0 332 -1 092 -760
  % liike-
vaihdosta
7,8 % 2,4 % 6,7 % 6,0 % 45,9 % -25,9 %   5,9 %   -13,6 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 1 727 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 629 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 713 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 375 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 334 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 2 039 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 1 444 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.7-9/2016 Ultra Broad-
band Net-
works
1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and Appli-
ca-
tions
2
Nokian verkko-
liiketoi-
minta yhteen-
3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-IFRS oikai-
sut
4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
2 519 1 389 1 421 5 329 353 297 -22 5 956 -60 5 896
Hanki-
nnan ja valmis-
tuksen
kulut
-1 358 -1 158 -815 -3 330 -12 -255 22 -3 575 -88 -3 663
Brutto-
kate
1 161 231 607 1 998 341 42 0 2 381 -149 2 233
  % liike-
vaihdosta
46,1 % 16,6 % 42,7 % 37,5 % 96,6 % 14,1 %   40,0 %   37,9 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-
tyskulut
-575 -23 -303 -901 -65 -70 0 -1 037 -179 -1 216
  % liike-
vaihdosta
23 % 2 % 21 % 17 % 18 % 24 %   17 %   21 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-301 -168 -188 -657 -50 -65 0 -772 -145 -916
  % liike
vaihdosta
12 % 12 % 13 % 12 % 14 % 22 %   13 %   16 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
-7 -1 3 -5 0 -11 0 -17 -29 -45
Liike-
voitto/-tappio
278 39 119 435 226 -105 0 556 -501 55
  % liike-
vaihdosta
11,0 % 2,8 % 8,4 % 8,2 % 64,0 % -35,4 %   9,3 %   0,9 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 1 924 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 595 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 696 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 352 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 373 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 1 972 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 1 389 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.10-12/2016 Ultra Broad-
band Net-
works
1
Glo-
bal Ser-
vi-
ces
IP
Net-
works
and Appli-
ca-
tions
2
Nokian ver-
kkolii-
ketoi-
minta yh-
teensä 3
Nokia Tech-
no-
lo-
gies
Kon-
sernin yh-
teiset toimi-
nnot ja Muut
Eli-
mi-
noi-
nnit
Ei-
IFRS yh-
teen-
Ei-IFRS oikai-
sut 4
Nokia yh-
teen-
EUR
milj.
Liike-
vaihto
2 586 1 759 1 740 6 086 309 340 -3 6 731 -74 6 657
Hanki-
nnan ja valmis-
tuksen
kulut
-1 355 -1 329 -912 -3 596 -21 -275 3 -3 889 -85 -3 974
Brutto-
kate
1 231 430 829 2 490 287 65 0 2 842 -159 2 683
  % liike-
vaihdosta
47,6 % 24,4 % 47,6 % 40,9 % 92,9 % 19,1 %   42,2 %   40,3 %
                     
Tutkimus-
ja kehi-
tyskulut
-592 -24 -335 -951 -70 -74 0 -1 095 -185 -1 281
  % liike-
vaihdosta
23 % 1 % 19 % 16 % 23 % 22 %   16 %   19 %
                     
Myynnin
ja halli-
nnon
kulut
-308 -169 -197 -674 -63 -60 0 -797 -162 -959
  % liike-
vaihdosta
12 % 10 % 11 % 11 % 20 % 18 %   12 %   14 %
                     
Liike-
toimi-
nnan
muut tuo-
tot ja
kulut
3 -7 -3 -8 4 -6 0 -10 -116 -126
Liike-
voitto/-tappio
333 230 294 858 158 -76 0 940 -622 317
  % liike-
vaihdosta
12,9 % 13,1 % 16,9 % 14,1 % 51,1 % -22,4 %   14,0 %   4,8 %
1 Mobile Networks -liikevaihto 2 028 miljoonaa euroa, Fixed Networks -liikevaihto 558 miljoonaa euroa.
2 IP Routing -liikevaihto 815 miljoonaa euroa, Optical Networks -liikevaihto 460 miljoonaa euroa ja Applications & Analytics -liikevaihto 466 miljoonaa euroa.
3 Sisältää palveluliiketoiminnan liikevaihtoa yhteensä 2 498 miljoonaa euroa, joka koostuu koko Nokian verkkoliiketoiminnan palveluliiketoiminnan liikevaihdosta sisältäen Global Services -liiketoimintaryhmän liikevaihdon 1 759 miljoonaa euroa sekä Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmien palveluliiketoiminnot.
4 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.

Nokia
Luomme teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com  

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. 040 80 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.