Skip to main content

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
23.1.2009 klo 15.00
 
Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.4.2009 klo 15.00 Messukeskuksessa, Amfi-salissa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.00.
 
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.4.2009 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 13.5.2009.
 
9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina.
 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista.
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila. Tämän lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Isabel Marey-Semper samaksi toimikaudeksi.
 
Isabel Marey-Semper on PSA Peugeot Citroënin talousjohtaja ja strategiasta vastaava johtaja. Hän on neurofarmakologian tohtori ja hänellä on MBA-tutkinto, minkä lisäksi hänellä on monipuolinen työkokemus muun muassa immateriaali- ja lisensointiyksikön operatiivisena johtajana Thomsonilla ja yrityssuunnittelujohtajana Saint-Gobainissa.
 
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
 
14. Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.
 
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Osakkeita voidaan hankkia joko
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin; tai
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan tämä on sallittua. Tällöin osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka ja sen ehdotetaan päättävän 8.5.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.
 
16.  Kokouksen päättäminen
 
B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen va-liokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Nokia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/ agm. Nokia vuonna 2008 -dokumentti, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on suunniteltu olevan saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikolla 12. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.
 
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 9.4.2009 rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.4.2009 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 
a) Nokian internet-sivujen kautta www.nokia.com/agm;
b) puhelimitse numeroon 07180 34700 maanantaista perjantaihin klo 10.00-16.00;
c) telefaksilla numeroon 07180 38984; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/agm.
 
4. Muut ohjeet/tiedot
 
Nokia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.1.2009 yhteensä 3 800 948 552 osaketta ja 3 800 948 552 ääntä. Osakkeenomistajalle tai valtuutetulle postitetaan yhtiökokousviikolla yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osakasluettelolle merkittyyn osoitteeseen, tai yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten ilmoitettuun osoitteeseen. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.
 
Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.00. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsiksi ja englanniksi.
 
Espoo, 22.1.2009
 
HALLITUS 
 
Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com
 
Sijoittajasuhteet, Eurooppa
Puh. 07180 34289
 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat
Puh. +1 914 368 0555
 
 
Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Night GMT +2 / CEST

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Morning GMT +3 / EEST