Privacy

‌‌‌‌

‌Ingaande per mei 2018

We geven om uw privacy

De Nokia Corporation, inclusief zijn gelieerde ondernemingen, heeft zich verplicht uw privacy te respecteren en te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevens-  en privacywetgeving. Deze privacyverklaring ('Verklaring') beschrijft hoe we persoonsgegevens inzamelen en gebruiken wanneer Nokia de datacontroller is of wanneer we verwijzen naar de toepasselijkheid van deze Verklaring. Onder 'persoonsgegevens' verstaan we informatie over u of een ander identificeerbaar individu.

We kunnen u extra privacy-informatie die specifiek is voor een product of dienst verstrekken in de supplementenbij deze Verklaring en andere kennisgevingen die u wellicht ziet als u van onze producten of diensten gebruik maakt. Mocht er een discrepantie bestaan tussen dergelijke kennisgevingen en deze Verklaring, prevaleren de kennisgevingen.

Het kan zijn dat software op uw apparaat uw informatie bekijkt. Onze producten of diensten bevatten wellicht links naar websites van andere bedrijven en naar diensten die een eigen privacynotificatie hebben. Nokia is niet verantwoordelijk voor de manier waarop anderen met privacy omgaan en we raden u aan hun kennisgevingen op het gebied van privacy te lezen.

Deze Verklaring is niet van toepassing op producten en diensten van Nokia (zoals telefoons en tablets van het merk Nokia). Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende licentiehouder ten aanzien van deze producten en diensten.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Nokia. Als u er echter voor kiest om uw persoonsgegevens niet aan Nokia te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet alle producten of diensten leveren of de volledige functionaliteit garanderen of op eventuele vragen reageren.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen uw persoonsgegevens en andere informatie als u een aankoop doet, onze producten en diensten gebruikt of zich daarvoor registreert, deelneemt aan campagnes of aan onderzoek of anderszins met ons in contact treedt. Hieronder vallen de volgende categorieën:

 • Activering van producten en diensten: Het kan zijn dat Nokia-producten en -diensten elektronisch dienen te worden geactiveerd in het geval uw type apparaat en/of applicatie, alsmede de identifiers van uw unieke apparaat, applicatie, netwerk en abonnement naar Nokia worden gestuurd.
 • Gebruik van producten en diensten: Als u online onze diensten bekijkt, leggen onze webservers automatisch uw bezoek vast. Deze records bevatten doorgaans uw IP-adres, de keren dat u toegang zocht, de sites waarvandaan werd doorverwezen, de pagina's die u bezocht, de links en functies waarvan u gebruik maakte, de content die u bekeek of aanvroeg, het type browser of applicatie, de taal en al dat soort informatie. Bekijk ook ons cookiebeleid. Onze applicaties kunnen periodiek contact opnemen met onze servers voor updates of om ons informatie te sturen inzake het gebruik van diensten. Daarnaast kan het zijn dat we u uitnodigen deel te nemen aan vrijwillige programma's ter verbetering van of onderzoek naar product- en dienstenprogramma's waarbij gedetailleerde informatie wordt verzameld.
 • De informatie die u ons verstrekt: Als u een account aanmaakt, een aankoop doet, diensten aanvraagt, deelneemt aan onderzoek of campagnes of anderszins in contact treedt met ons, kan het zijn dat we informatie van u vragen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnamen en wachtwoorden, feedback, informatie omtrent uw apparatuur, leeftijd, geslacht en taal, rekeningnummer, creditcardinformatie en al dat soort financiële informatie.  Ook houden we records bij van uw akkoordverklaringen, voorkeuren en instellingen met betrekking tot bijvoorbeeld locatiegegevens, marketing en het delen van persoonsgegevens.
 • Uw transacties met ons: We houden records bij van uw aankopen, downloads, de content die u ons verstrekte, uw aanvragen, de overeenkomsten tussen u en Nokia, de producten en diensten die we u leverden, informatie over betalingen en leveringen evenals uw interacties met ons. Het kan zijn dat we, in overeenstemming met geldende wetgeving, uw communicatie met ons klantenserviceteam of met andere dergelijke centrale aanspreekpunten vastleggen.

Plaatsbepalings- en locatiegegevens: Locatiegeoriënteerde diensten bepalen uw locatie met behulp van satellieten, mobiele, Wi-Fi of andere netwerkgebaseerde plaatsbepalingsmethoden. Deze technieken houden mogelijk ook in dat uw locatiegegevens en unieke identifiers van apparatuur en mobiele, Wi-Fi of andere netwerkgereateerde id's met Nokia worden gedeeld. Onze producten zijn mogelijk actief op meerdere apparaatplatforms, applicaties en diensten die wellicht ook uw locatiegegevens verzamelen.   We gebruiken deze informatie niet om u persoonlijk zonder uw toestemming te identificeren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Nokia kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden. Een of meer doeleinden kunnen tegelijkertijd gelden.

 • Producten en diensten verstrekken: We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om u van producten en diensten te voorzien, om uw aanvragen te verwerken of zoals anderszins noodzakelijk is om het contract tussen u en Nokia na te komen, teneinde de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te garanderen, om u te identificeren om het product of de service te kunnen leveren, alsmede om fraude en ander misbruik te voorkomen en te onderzoeken.
 • Accounts: Voor sommige diensten is het misschien nodig dat u een account heeft om uw content en voorkeuren te kunnen beheren.
 • Producten en diensten ontwikkelen: We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk om onze producten, diensten, klantenservice, sales en marketing te ontwikkelen en te beheren. Mogelijk combineren we persoonsgegevens die we verzamelden in verband met uw gebruik van een bepaald Nokia-product en/of dienst met andere persoonsgegevens die we misschien over u hebben, tenzij dergelijke persoonsgegevens voor een ander doel werden verzameld.
 • Communiceren met u: Mogelijk gebruiken we uw persoonsgegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u erover te infomeren dat onze diensten zijn gewijzigd of om u belangrijke waarschuwingen en andere soortgelijke kennisgevingen met betrekking tot onze producten en/of diensten te sturen en om contact met u op te nemen voor doeleinden die verband houden met klantenservice.
 • Marketing, reclame en aanbevelingen doen: Mogelijk nemen we contact met u op om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promoties die we misschien aanbieden en om marktonderzoek te doen als we uw toestemming hebben of als dit anderszins is toegestaan. Mogelijk gebruiken we uw persoonsgegevens om ons aanbod te personaliseren en u relevantere diensten te verstrekken, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen en aangepaste content en reclame in onze diensten weer te geven.   Dat kan betekenen dat we content van Nokia en van externe partijen weergeven.

Nokia verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien noodzakelijk om enige transactie te voltooien of om een door u geautoriseerd of aangevraagd product of dienst te kunnen leveren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken indien dit wettelijk is vereist; ter bescherming van onze klanten; om de veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen; en om de rechten en eigendommen van Nokia te beschermen.

Delen we persoonsgegevens?

Wij verkopen, leasen, verhuren uw persoonsgegevens niet, noch maken wij deze op andere wijze openbaar aan derden tenzij hieronder anders aangegeven.

 • Uw toestemming en diensten voor sociaal delen: Mogelijk delen wij uw persoonsgegevens als we daarvoor van u toestemming hebben. Sommige producten en diensten stellen u mogelijk in staat uw persoonsgegevens met andere gebruikers van het product of de dienst of met andere diensten en hun gebruikers te delen. Denk goed na voordat u persoonsgegevens of andere informatie openbaar maakt die misschien toegankelijk is voor andere gebruikers.
 • Nokia-bedrijven en geautoriseerde externe partijen: Mogelijk delen we uw persoonsgegevens met andere Nokia-bedrijven of geautoriseerde externe partijen die persoonsgegevens voor Nokia verwerken, voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. Dat kan bijvoorbeeld betekenen factureren via uw netwerkprovider of anderszins, leveren van uw aankopen, verlenen van diensten waaronder klantenservice, beheren en analyseren van consumentengegevens, kredietcontroles, het verrichten van onderzoek en het managen van marketing- en soortgelijke campagnes.
  Mogelijk verrichten we samen met onze geautoriseerde externe partners marketing- en communicatieactiviteiten. Om dubbele en onnodige communicatie te vermijden en de boodschap voor u op maat te maken, moeten we misschien informatie die Nokia heeft verzameld afstemmen op informatie die de partner heeft verzameld, voor zover de wet dat toestaat.
  Deze door Nokia geautoriseerde externe partijen hebben geen toestemming uw persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken. We eisen van ze dat ze handelen in overeenstemming met deze Verklaring en dat ze adequate veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Internationale overdrachten van persoonsgegevens: Onze producten en diensten worden mogelijk verstrekt met behulp van bronnen en servers die in verschillende landen over de wereld zijn gesitueerd. Derhalve kunnen uw persoonsgegevens internationaal worden overgedragen, buiten de grenzen van het land waar u onze diensten gebruikt grenzen, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EEA, European Economic Area) die niet beschikken over wetgeving voor de specifieke bescherming van persoonsgegevens of die over verschillende juridische regelgeving beschikken ten aanzien van gegevensbescherming. In dergelijke gevallen treffen we maatregelen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens als vereist door geldende wetgeving, door bijvoorbeeld standaardovereenkomsten, goedgekeurd door de desbetreffende autoriteiten (bv. de Europese Commissie) te gebruiken en door te eisen dat er adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de informatie worden ingezet.
 • Verplichte openbaarmakingen; Mogelijk worden we verplicht door dwingende wetgeving om uw persoonsgegevens aan bepaalde autoriteiten of andere externe partijen door te geven, bijvoorbeeld aan wetshandhavende instanties in de landen waar wij of externe partijen die namens ons werken actief zijn. Mogelijk moeten we eveneens uw persoonsgegevens doorgeven of anderszins verwerken op grond van geldende wetgeving om Nokia's wettelijke belangen te verdedigen, bijvoorbeeld in civiel- of strafrechtelijke procedures.
 • Fusies en acquisities: Als wij besluiten ons bedrijf in bepaalde landen te verkopen, andere te kopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren, kan dat ertoe leiden dat we daardoor persoonsgegevens moeten doorgeven aan mogelijke kopers en hun adviseurs, of dat we persoonsgegevens van verkopers en hun adviseurs ontvangen.

Hoe gaan we om met de privacy van kinderen?

Producten en diensten van Nokia zijn doorgaans bedoeld voor het grote publiek. Nokia verzamelt niet bewust informatie over kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, of een equivalente minimumleeftijd conform geldende wetgeving, zonder toestemming van hun ouders of voogden.

Hoe gaan we om met de kwaliteit van data?

We nemen redelijke stappen om de persoonsgegevens die we bezitten accuraat te bewaren en incorrecte of onnodige persoonsgegevens te verwijderen. We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zolang dit noodzakelijk is voor het vervullen van de in deze Verklaring beschreven doeleinden en zoals in andere berichtgeving aan u is medegedeeld, tenzij een langere periode wettelijk is voorgeschreven.

We moedigen u aan uw persoonsgegevens van tijd tot tijd via uw account te bekijken om ons te helpen er zeker van te zijn dat deze up-to-date zijn.

Welke stappen worden er genomen om persoonsgegevens te beveiligen?

Privacy en veiligheid zijn belangrijke overwegingen bij het creëren en afleveren van onze producten en diensten. We hebben specifieke verantwoordelijkheden toegewezen om zaken die met privacy en veiligheid samenhangen aan te pakken. We zetten ons interne beleid en onze richtlijnen kracht bij door een adequate selectie van activiteiten, waaronder proactief en reactief risicobeheer, beveiligings- en privacytechnieken, training en assessments.  We nemen adequate stappen in de omgang met online-veiligheid, fysieke veiligheid, het risico van dataverlies en andere soortgelijke risico's, waarbij we rekening houden met het risico dat het verwerken en de aard van de gegevens die worden beschermd in zich draagt. Ook beperken we de toegang tot onze databases met persoonsgegevens tot geautoriseerde personen die een gerechtvaardigde noodzaak hebben dergelijke informatie te bekijken.

Hoe gebruiken we cookies en webbeacons?

Nokia gebruikt cookies, webbeacons en andere soortgelijke technieken voor het gebruik en de verbetering van onze websites en ons productaanbod. Ook gebruiken we cookies voor personalisatie en het weergeven van advertenties.  Sommige websites van Nokia maken gebruik van reclametechnieken van externe partijen om advertenties te plaatsen.

Onze domeinen bevatten mogelijk elementen van externe partijen die namens een externe partij cookies plaatsen, bijvoorbeeld met betrekking tot het sociale netwerk van externe partijen. Ga naar ons Cookiebeleidvoor meer informatie over de manier waarop Nokia cookies gebruikt en hoe u cookies kunt uitschakelen in de browserinstelingen of anderszins.

Wat zijn uw rechten?

 • Toegang: U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben en hiervan een exemplaar te ontvangen.
 • Transporteerbaarheid van gegevens: U hebt het wettelijke recht om een machinaal leesbaar exemplaar te verkrijgen van de persoonsgegevens die u aan Nokia hebt verstrekt.
 • Rectificatie en vernietiging: U hebt er recht op dat incomplete, incorrecte, onnodige of verouderde persoonsgegevens over u worden verwijderd of bijgewerkt.
 • Herroepen van toestemming: U hebt het recht uw toestemming aan Nokia voor het verwerken van uw persoonsgegevens te herroepen.
 • Afmelding en bezwaar: U hebt het recht zich af te melden voor direct-marketing-berichten en ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden of het wissen van uw gegevens om andere redenen.  Zelfs als u afziet van marketing- en andere communicaties van Nokia kan het zijn dat er toch nog belangrijke waarschuwingen naar u worden gestuurd.

U kunt uw rechten uitoefenen door uw account en keuzes te beheren via onze producten en diensten, of indien dit niet mogelijk is, door contact met ons op te nemen. In sommige gevallen, als u uw toestemming herroept of wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of de verwerking ervan stopzetten, zijn we misschien niet langer in staat u de diensten te blijven leveren.

Indien u niet tevreden bent over de door ons geleverde materialen op het moment dat u uw rechten uitoefent, kunt u contact met ons opnemen om ons hierover te informeren. Bent u hierna nog steeds niet tevreden, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een relevant toezichthoudend orgaan.

Wie is de controller van uw persoonsgegevens?

Nokia Corporation van Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland is de controller van uw persoonsgegevens.

Daarnaast is het aan Nokia gelieerde bedrijf dat het product of de dienst levert misschien een controller van uw persoonsgegevens. U kunt de identiteit van de controller en zijn contactgegevens vinden door de algemene voorwaarden van een dergelijk product of dienst door te lezen of door gebruik te maken van de contactinformatie die op de desbetreffende Nokia-websites wordt verstrekt.

Bij kwesties inzake de privacyprocedures van Nokia kunt u ook contact opnemen met ons of met onze Group Data Protection Officer via:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Nokia kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen, modificeren of intrekken, al dan niet met voorafgaande kennisgeving. Maar als deze Verklaring op een wezenlijke, ongunstige manier wordt gewijzigd, zal Nokia 30 dagen lang een kennisgeving publiceren waarin het een dergelijke wijziging aan het begin van deze Verklaring en op de startpagina van deze site aankondigt. We raden u aan dat u  deze Verklaring van tijd nog eens te bekijken om te zien of dergelijke wijzigingen in deze Verklaring hebben plaatsgevonden.