‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Информация за батерията и зарядното устройство

Информация за батерията и зарядното устройство

За да проверите дали телефонът ви е със сменяема или несменяема батерия, вижте ръководството "Първи стъпки".

Устройства със сменяема батерия Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията.

Устройства с несменяема батерия Не правете опити да я изваждате, тъй като може да повредите устройството. За смяна на батерията занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.

Зареждайте устройството с предоставеното с телефона зарядно устройство. Куплунгът на зарядното устройство може да е от различен вид. Времето за зареждане може да варира в зависимост от възможностите на устройството.

Информация за безопасност за батерията и зарядното устройство

След като завърши зареждането на устройството ви, извадете зарядното устройство от него и от електрическия контакт. Моля, имайте предвид, че устройството не трябва да се зарежда повече от 12 часа непрекъснато. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията при температура между 15° C и 25° C (59° F и 77° F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Имайте предвид, че батерията може да се изтощи бързо при ниски температури и да загуби мощност дотолкова, че телефонът да се изключи след няколко минути. Когато сте навън при ниски температури, дръжте телефона на топло.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и наредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батерията по какъвто и да е начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако са повредени.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център или при търговеца, от когото сте закупили телефона, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Ако устройството е със сменяема батерия, за него се отнася и следната информация: – Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и изваждайте зарядното устройство от контакта. За да разкачите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела. – Когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, случайно може да възникне късо съединение. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци