‌‌
Kullanıcı kılavuzları ve el kitapları

Nokia 2.2

Sertifika ve tüketici bilgileri

Sertifika bilgileri (SAR)

Kulakta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0,446 W/kg'dır. Mobil cihazlar pek çok işleve sahip olduğu için, vücudun farklı yerleri gibi diğer yerlerde de kullanılabilirler. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta 1,608 W/kg'dır*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Change language

Choose location
Choose language

Destekle iletişime geçin

Eğitici videolar

(