Integritet

Gäller från och med maj 2018

Vi bryr oss om din integritet

Nokia Corporation och dess dotterbolag förpliktigar sig att respektera ditt privatliv och att följa tillämpliga lagar som rör dataintegritet. Det här integritetsmeddelandet (”Meddelandet”) beskriver hur vi hämtar in och använder personuppgifter i de fall då Nokia är registeransvarigt eller då vi hänvisar till detta Meddelandes tillämplighet. Med ”personuppgifter” avses information om dig eller en annan identifierbar person.

Vi kan komma att ge dig ytterligare integritetsinformation som är specifik för en produkt eller tjänst i Tillägg till det här Meddelandet och i andra meddelanden som du kan komma att se när du använder våra produkter och tjänster. Om skillnader förekommer mellan sådana meddelanden och det här Meddelandet ska meddelandena beaktas först.

Programvara på din enhet kan komma att använda din information. Våra produkter och tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som har egna integritetsmeddelanden. Nokia ansvarar inte för andras integritetsskyddsrutiner och vi rekommenderar att du läser deras integritetsmeddelanden.

Det här Meddelandet gäller inte produkter och tjänster som är licensierade av varumärket Nokia (t.ex. telefoner och surfplattor av märket Nokia). Du hänvisas till respektive licenstagares egna integritetspolicyer gällande sådana produkter och tjänster.

Du måste inte tillhandahålla Nokia personuppgifter. Om du inte tillhandahåller personuppgifter kan det dock hända att vi inte kan tillhandahålla våra produkter och tjänster eller deras fulla funktionalitet eller besvara eventuella frågor från dig.

Vilken information hämtar vi in?

Vi hämtar in dina personuppgifter och annan information när du gör köp, använder eller registrerar våra produkter och tjänster, deltar i kampanjer eller forskning eller på annat sätt interagerar med oss. Detta inkluderar följande kategorier:

 • Aktivering av produkter och tjänster: Nokias produkter och tjänster kan kräva elektronisk aktivering, varvid din enhets- och programtyp liksom unika kännetecken för enheten, programmet, nätverket och abonnemanget skickas till Nokia.
 • Användning av produkter och tjänster: När du använder våra tjänster online registrerar våra webbservrar automatiskt dina besök. Registreringen omfattar sådant som IP-adress, användningstider, webbplatserna som du kom från, besökta sidor, använda länkar och funktioner, begärt och visat innehåll, typ av webbläsare eller program, språk och annan liknande information. Se även vår Cookiepolicy. Våra program kan kontakta våra servrar då och då, till exempel för att se om uppdateringar finns eller för att skicka information som rör användningen av tjänster. Utöver detta kan vi komma att erbjuda dig att frivilligt delta i program för förbättring av produkter och tjänster eller forskning som kräver detaljerad information.
 • Information som du tillhandahåller oss: När du skapar ett konto, gör ett köp, begär tjänster, deltar i forskning eller kampanjer eller på annat sätt interagerar med oss kan vi komma att be om information såsom namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, användarnamn och lösenord, feedback, information om din enhet, ålder, kön, språk, bankkontonummer, kreditkortuppgifter och annan liknande finansiell information.  Vi för också register över dina medgivanden, preferenser och inställningar som rör till exempel platsdata, marknadsföring och delning av personuppgifter.
 • Dina transaktioner med oss: Vi för register över dina köp, nedladdningar, innehåll som du har tillhandahållit oss, dina förfrågningar, avtal mellan dig och Nokia, produkterna och tjänsterna som har tillhandahållits dig, betalnings- och leveransinformation samt dina interaktioner med oss. Vi kan, inom tillämplig lag, registrera din kommunikation med vårt kundtjänstteam och andra liknande kontaktpunkter.
 • Positions- och platsdata: Platsbaserade tjänster fastställer din plats med hjälp av metoder som använder satellit-, mobil-, WiFi- eller nätverksdata. Dessa tekniker kan medföra delning av dina platsdata och unika kännetecken om enhet, mobil, WiFi-nätverk eller andra nätverk med Nokia. Våra produkter kan komma att köras på flera olika maskinplattformar, program och tjänster, som också kan komma att hämta in dina platsdata. Vi använder inte denna information för att identifiera dig som person utan ditt samtycke.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Nokia kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften. Ett eller fler syften kan vara tillämpliga samtidigt.

 • Tillhandahålla produkter och tjänster: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster, behandla dina förfrågningar eller på annat sätt fullgöra avtalet mellan dig och Nokia, för att säkerställa våra produkters och tjänsters funktion och säkerhet, för att identifiera dig för att tillhandahålla produkten eller tjänsten liksom för att förhindra och utreda bedrägerier och andra oegentligheter.
 • Konton: Vissa tjänster kan kräva ett konto för att hjälpa dig att hantera ditt innehåll och dina preferenser.
 • Utveckla och sköta produkter och tjänster: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att utveckla och hantera produkter, tjänster, kundtjänst, försäljning och marknadsföring. Vi kan komma att koppla samman personuppgifter gällande din användning av specifika Nokia-produkter och/eller -tjänster med andra personuppgifter som vi har om dig, såvida dessa personuppgifter inte hämtades in i ett annat syfte.
 • Kommunicera med dig: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om att våra tjänster har ändrats, för att skicka viktiga varningar till dig och andra liknande meddelanden som rör våra produkter och/eller tjänster eller för att kontakta dig i kundtjänstfrågor.
 • Marknadsföring, annonsering och rekommendationer: Vi kan komma att kontakta dig för att informera om nya produkter, tjänster eller kampanjer som vi erbjuder och för att göra marknadsundersökningar, om vi har ditt medgivande eller om det är tillåtet på annan grund. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att personanpassa våra erbjudanden och för att tillhandahålla dig mer relevanta tjänster, till exempel ge rekommendationer och visa anpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster. Detta kan innefatta att visa innehåll från Nokia och tredje part.

Nokia bearbetar dina personuppgifter med ditt samtycke eller av nödvändighet för att genomföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har bett om eller gett tillstånd till. Vi kan också komma att bearbeta dina personuppgifter när lagen så kräver, för att skydda våra kunder, för att upprätthålla våra produkters och tjänsters säkerhet och för att skydda Nokias rättigheter och egendom.

Delar vi personuppgifter?

Vi varken säljer, leasar ut eller hyr ut till eller på annat sätt röjer personuppgifter för tredje part om inte annat anges nedan.

 • Ditt medgivande och sociala delningstjänster: Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi har ditt medgivande att göra det. Vissa produkter och tjänster kan tillåta att du delar dina personuppgifter med andra användare av produkten eller tjänsten eller med andra tjänster och deras användare. Tänk efter noga innan du röjer personuppgifter eller annan information som kan bli tillgänglig för andra användare.
 • Nokia-företag och auktoriserad tredje part: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Nokia-företag och auktoriserad tredje part som behandlar personuppgifter åt Nokia i syften som beskrivs i detta Meddelande. Detta kan innefatta till exempel fakturering via din leverantör av nätverkstjänster, leverans av dina köp, tillhandahållande av tjänster inklusive sådana från kundtjänst, hantering och analys av kunddata, kreditkontroller, forskning och hantering av marknadsföring och andra liknande kampanjer.
  Vi kan komma att bedriva marknadsföring och annan kommunikation tillsammans med våra godkända tredjepartspartner, till exempel din mobiloperatör. För att undvika dubblering av eller onödig kommunikation och för att skräddarsy meddelanden till dig, kan vi komma att matcha information som Nokia har hämtat in med partnerns information i fall där lagen medger detta.
  Dessa tredje parter som är godkända av Nokia har inte tillstånd att använda dina personuppgifter till något annat ändamål. Vi kräver av dem att de följer det här Meddelandet och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Internationell överföring av personuppgifter: Våra produkter och tjänster kan komma att tillhandahållas via resurser och servrar placerade i olika länder världen över. Därför kan dina personuppgifter komma att överföras över landsgränser utanför landet där du använder våra tjänster, inklusive till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte har lagstiftning som specifikt skyddar personuppgifter eller som har andra dataskyddslagar. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att ge fullgott skydd för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, till exempel genom användning av standardöverenskommelser godkända av relevanta myndigheter (t.ex. EU-kommissionen) och genom att kräva att lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder används.
 • Informationsskyldighet: Vi kan vara förpliktigade i lag att röja dina personuppgifter för vissa myndigheter eller andra tredje parter, till exempel brottsbekämpande organ i länder där vi eller tredje part som agerar å våra vägnar verkar. Vi kan också komma att röja och på annat sätt bearbeta dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning för att skydda Nokias legitima intressen, till exempel vid civil- eller straffrättsliga förfaranden.
 • Fusioner och förvärv: Om vi beslutar att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt organisera om vår verksamhet i vissa länder kan detta inbegripa att röja personuppgifter för presumtiva eller faktiska köpare och deras rådgivare eller att ta emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

Hur hanterar vi barns integritet?

Nokias produkter och tjänster är i regel avsedda för allmänna målgrupper. Nokia hämtar inte medvetet in information om barn yngre än 13 år, eller motsvarande minimiålder enligt tillämplig lag, utan föräldrarnas eller förmyndarnas medgivande.

Hur hanterar vi datakvalitet?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna som vi innehar är korrekta och tar bort felaktiga eller onödiga personuppgifter. Vi kommer att behålla dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftena som anges i detta Meddelande eller på annat sätt har meddelats dig, om inte en längre period krävs av lag.

Vi uppmuntrar dig att kontrollera ditt konto då och då för att hjälpa oss att säkerställa att dina personuppgifter är aktuella.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter?

Integritet och säkerhet är centrala beaktanden när vi skapar och levererar våra produkter och tjänster. Vi har utsett specifika ansvarsområden för att hantera frågor som rör integritet och säkerhet. Vi upprätthåller våra egna policyer och riktlinjer genom en ändamålsenlig uppsättning åtgärder, bland dem proaktiv och reaktiv riskhantering, teknisk utveckling kring säkerhet och integritet, utbildning och utvärdering. Vi vidtar ändamålsenliga åtgärder för att hantera säkerhet online, fysisk säkerhet, risker för dataförlust och andra sådana risker, och tar då hänsyn till risker som hanteringen i sig utgör och arten av data som skyddas. Vi begränsar också åtkomsten till våra databaser med personuppgifter till auktoriserade personer som har ett berättigat behov av att komma åt sådan information.

Hur använder vi cookies och web beacons?

Nokia använder cookies, web beacons och andra liknande tekniker för att driva och förbättra våra webbplatser och vårt utbud. Vi använder också cookies för personanpassning och för att visa annonser. Vissa av Nokias webbplatser använder annonseringsteknik från tredje part.

På våra domäner kan det förekomma element från tredje part som använder cookies å tredje parts vägnar, till exempel i samband med sociala nätverk från tredje part. Läs mer om hur Nokia använder cookies och hur du kan inaktivera cookies genom bland annat webbläsarinställningar i vår Cookiepolicy.

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter gällande personuppgifter om dig som Nokia behandlar:

 • Tillgång: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och att få en kopia.
 • Dataportabilitet: Om lagen medger det har du rätt att i maskinläsbart format få personuppgifterna som du har tillhandahållit Nokia.
 • Rättelse och radering: Du har rätt att få ofullständiga, felaktiga, onödiga eller inaktuella personuppgifter om dig raderade eller uppdaterade.
 • Avsluta prenumeration och invändning: Du har rätt att avsluta prenumerationer på direkt marknadsföring och att begära att vi slutar bearbeta dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller att vi raderar dina personuppgifter av andra skäl. Även om du avsäger dig marknadsföring och annan kommunikation från Nokia kan viktiga varningar dock fortfarande komma att skickas till dig.

Du kan utöva din rätt genom att hantera ditt konto och dina alternativ via våra produkter och tjänster eller, om detta inte är möjligt, genom att kontakta oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke eller vill att vi tar bort eller slutar behandla dina personuppgifter, kan det i vissa fall innebära att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna.

Om du inte är nöjd med vad vi tillhandahåller när du utövar din rätt kan du kontakta oss för att uppmärksamma oss på det. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att inkomma till berörd tillsynsmyndighet med klagan

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Nokia Corporation i Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland är registeransvarigt för dina personuppgifter.

Dessutom kan Nokias dotterbolag som tillhandahåller produkten eller tjänsten vara registeransvarigt för dina personuppgifter. Du hittar identiteten på och kontaktinformationen till den registeransvariga i villkoren för sådana produkter och tjänster eller genom att använda kontaktinformationen som finns på tillämpliga sidor på Nokias webbplatser.

I frågor som gäller Nokias integritetsskyddsrutiner kan du även kontakta oss eller vårt uppgiftsskyddsombud på:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

Ändringar av detta integritetsmeddelande

Nokia kan utan föregående meddelande ändra detta Meddelande. Om Meddelandet ändras väsentligt och till din nackdel kommer Nokia att under 30 dagar anslå ett meddelande om sådana ändringar i början av detta Meddelande och på den här webbplatsens startsida. Vi rekommenderar att du då och då besöker Meddelandet så att du uppmärksammar eventuella sådana förändringar av det.