‌‌

HMD Global Sekretesspolicy

Ikraftträdande 14 oktober 2016

Din integritet är viktig

HMD Global Oy, inklusive dess dotterbolag (”HMD Global”), har åtagit sig att respektera din personliga integritet och att följa gällande dataskydd och sekretesslagar eftersom vi förstår att du bryr dig om din integritet. Denna Sekretesspolicy (“Policy”) beskriver:

 1. Vilken personlig information vi samlar in
 2. Hur vi samlar in din personliga information
 3. Hur vi använder din personliga information

HMD Global kan från tid till annan förse dig med ytterligare information som är specifik för viss produkt eller tjänst utöver denna policy. HMD Global kan också ge dig ytterligare meddelanden när du använder våra produkter eller tjänster. Om dessa meddelanden skiljer sig från denna policy ska meddelandena beaktas i första hand.

Programvara från tredje part nerladdad och / eller installerad på din enhet kan komma åt dina personuppgifter. HMD Globals produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som har sina egna sekretesspolicyer. HMD Global ansvarar inte för andras sekretessrutiner. HMD Global uppmuntrar dig att läsa deras sekretessmeddelanden för att skydda dina personuppgifter.

Använd inte våra produkter och tjänster och ge inte HMD Global dina personuppgifter om du inte godkänner denna policy.

Personuppgifter vi samlar in

Det finns omständigheter när du tillhandahåller HMD Global dina uppgifter direkt, t.ex. när du gör en transaktion med HMD Global, använder eller registrerar HMD Globals produkter och tjänster, deltar i kampanjer eller undersökningar eller på annat sätt interagerar med HMD Global. Beroende på de produkter och tjänster som du använder, kan de uppgifter vi samlar in inkludera

 • Kontaktuppgifter, till exempel ditt namn (inklusive för-, mellan- och efternamn), din e-postadress, ditt telefonnummer, postadress och andra kontaktuppgifter
 • Demografisk information såsom kön, ålder, land, språk
 • Transaktionsinformation såsom användarnamn, lösenord, återkoppling, betalningsinformation (t ex bankkontoinformation, kreditkortsuppgifter och andra finansiella uppgifter), leveransinformation. HMD Global upprätthåller även register över dina medgivanden, önskemål och inställningar för till exempel platsdata, marknadsföring och delning av personuppgifter. HMD Global kan, i enlighet med tillämpliga lagar, registrera din kommunikation med HMD Globals kundtjänst och andra liknande kontaktpunkter
 • Produktinformation såsom information om din hårdvara och mjukvara, det nätverk du använder för att ansluta till HMD Globals produkter och tjänster, operativsystem, programvara installerad i dina produkter, IP-adresser, produktbeteckning (t.ex. IMEI-nummer för dina mobila enheter) och dina produktinställningar
 • Produkt- och tjänsteanvändningsinformation såsom IP-adressen, åtkomsttiden, webbplatserna som du har länkats från, vilka sidor du besöker, vilka länkar och funktioner du använder, vilket innehåll du visar eller begär, typen av webbläsare eller program, språk eller annan liknande information. Se även vårt avsnitt om cookies och webbfyrar för mer information. Våra program kan kontakta våra servrar regelbundet, till exempel för att söka efter uppdateringar eller för att skicka information om användning av tjänsten till oss.
 • Positionering och lokaliseringsuppgifter. Platsbaserade tjänster fastställer platser via användning av satellit-, mobil- och Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksbaserade positioneringsmetoder. Teknikerna kan innebära utbyte av dina platsdata och unika ID för enheten och mobil- eller Wi-Fi-nätverk eller andra nätverksrelaterade ID med HMD Global. Våra produkter kan medverka på olika enhetsplattformar, program och tjänster som också kan samla in dina platsdata. HMD Global använder inte denna information för att identifiera dig personligen utan ditt medgivande.

Hur vi bearbetar personuppgifter

HMD Global kan bearbeta dina personuppgifter i följande syften, för: (1) att tillhandahålla produkter och tjänster som vi erbjuder; (2) att hantera konton som bidrar till att bibehålla ditt innehåll, dina preferenser och inställningar; (3) att utveckla och förvalta produkter och tjänster (såsom försäljning, marknadsföring, kundvård och support); (4) förbättra våra produkter och tjänster; (5) att kommunicera med dig angående uppdaterade meddelanden som rör våra produkter och / eller tjänster; (6) marknadsföring och reklam när vi har ditt medgivande eller på annat sätt det är tillåtet.

 • Tillhandahålla produkter och tjänster - Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig våra produkter och tjänster, för att bearbeta dina förfrågningar eller för att på andra sätt uppfylla avtalet mellan dig och HMD Global, för att säkerställa våra produkters och tjänsters funktion och säkerhet, för att identifiera dig samt för att förhindra och undersöka bedrägeri och annat missbruk.
 • Produkt- & tjänsteaktiveringar och Kontohantering - Vi kan använda dina personuppgifter för att aktivera produkter och tjänster som kräver aktivering. För vissa tjänster krävs ett konto för att du ska kunna hantera ditt innehåll, dina preferenser och inställningar.
 • Utveckla och hantera produkter och tjänster - Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla och hantera våra produkter och tjänster samt vår kundtjänst, försäljning och marknadsföring. Vi kan kombinera personuppgifter som har samlats in i samband med din användning av en viss HMD Global-produkt och/eller HMD Global-tjänst med andra personuppgifter som vi har om dig, såvida inte sådana personuppgifter har samlats in för ett annat syfte.
 • Förbättra våra produkter och tjänster – Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster som ger dig den senaste informationen om nya egenskaper och funktioner.
 • Kommunikation - Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig personligen, till exempel för att informera dig om att dina tjänster har ändrats eller för att skicka viktiga aviseringar och andra meddelanden om våra produkter och/eller tjänster, och för att kontakta dig i kundtjänstärenden.
 • Marknadsföring, annonsering och rekommendationer - Vi kan kontakta dig för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kampanjer som vi erbjuder och för att genomföra marknadsundersökningar när vi har ditt medgivande eller när det på annat sätt är tillåtet. Vi kan använda dina personuppgifter för att anpassa våra erbjudanden och för att tillhandahålla mer relevanta tjänster, till exempel för att göra rekommendationer och visa anpassat innehåll och anpassade annonser i våra tjänster. Innehåll från både HMD Global och tredje part kan visas.

Cookies och webbfyrar {#cookies}

HMD Global använder cookies, webbfyrar och andra liknande tekniker för att driva och förbättra våra webbplatser och erbjudanden, samt att hjälpa till att samla in information.

Våra domäner kan innehålla tredjepartselement som anger cookies på uppdrag av en tredje part, till exempel för en tredje parts sociala nätverk.

Varför vi delar personuppgifter

Vi varken säljer, leasar ut, hyr ut eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter till tredje part såvida inget annat anges nedan.

 • Ditt samtycke - Vi delar bara dina personliga uppgifter om vi har ditt samtycke eller när det behövs för att förse dig med tjänster för att slutföra en transaktion som begärts och godkänts av dig.
 • HMD Globals företag och dotterbolag - Vi kan dela dina personuppgifter bland andra HMD Globals företag och dotterbolag
 • Auktoriserade tredje parter –Vi kan dela dina personuppgifter med agenter eller säljare som bearbetar personuppgifter för HMD Globals räkning i de syften som beskrivs i den här Policyn. Till exempel kan vi hyra in leverantörer och agenter för att tillhandahålla tjänster som kundvård och support, leverans av dina inköp, hantera och analysera konsumentdata, hantera försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster. Dessa företag måste följa våra sekretess- och säkerhetskrav och det är inte tillåtet att lämna ut personuppgifter från oss för andra ändamål.
 • Betalningstransaktion - Detta kan inkludera till exempel fakturering via nätoperatören eller på annat sätt. När du köper en HMD Global-produkt från oss via en nätoperatörs tjänstavtal kan vi behöva utbyta information med din nätoperatör för att tillhandahålla den relevanta tjänsten. Om du ger oss din betalningsinformation kan vi behöva dela sådana uppgifter med banker eller andra enheter som gör det möjligt att slutföra transaktionen.

Auktoriserad tredje man har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter i några andra syften. Vi kräver att tredje part ska handla i enlighet med den här policyn och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • Internationell överföring av personuppgifter - HMD Global kan använda resurser och servrar i olika länder runt om i världen, därför kan dina personuppgifter komma att överföras över internationella gränser utanför det land där du använder våra tjänster. HMD Global säkerställer att en sådan överföring har rättslig grund och ger tillräckligt skydd för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • För att följa gällande lagar och gällande rättsprocesser - HMD Global kan vara skyldigt att offentliggöra dina personuppgifter till vissa myndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter i de länder där vi eller tredje part som agerar för vår räkning arbetar för att uppfylla tillämplig lag eller att reagera på en giltig juridisk process.
 • Fusioner och förvärv - Om vi beslutar att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet i vissa länder kan det innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller att vi tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

Åtgärder som vidtagits för att skydda personuppgifter

HMD Global bryr sig om din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Sekretess och säkerhet är viktiga faktorer när vi skapar och levererar våra produkter och tjänster. Vi vidtar lämpliga åtgärder för hantering av onlinesäkerhet, fysisk säkerhet, risk för dataförlust och andra sådana risker med hänsyn tagen till den risk som uppstår vid hanteringen och den typ av data som skyddas. Vi använder olika tekniker och har en mängd olika procedurer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande.

Lagring av personuppgifter

HMD Global behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att förse dig med relevanta produkter och tjänster, för att uppfylla gällande rättsliga skyldigheter, för att lösa tvister och upprätthålla våra avtalsförpliktelser.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få alla ofullständiga, felaktiga, onödiga eller inaktuella personuppgifter raderade eller uppdaterade. Du har rätt att säga upp direktmarknadsföringsmeddelanden och begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller på andra tvingande rättsliga grunder. Om du väljer bort marknadsföring och annan kommunikation från HMD Global kan dock viktiga aviseringar fortfarande skickas till dig.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss eller genom att ändra ditt konto och dina val via tillgängliga profilhanteringsverktyg i din enhet och våra tjänster. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller sluta hantera dina personuppgifter, kan det också betyda att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna.

Registeransvarig för dina personuppgifter

HMD Global Oy of Karaportti 2, 02160, Espoo, Finland är registeransvarig för dina personuppgifter. Dessutom kan det HMD Global-dotterbolag som tillhandahåller produkten eller tjänsten vara registeransvarigt för dina personuppgifter. Registeransvariges identitet och kontaktinformation finns i villkoren för produkten eller tjänsten, eller kan erhållas genom att använda kontaktinformationen på tillämpliga HMD Global-webbplatser.

Om du har frågor angående HMD Globals sekretesshantering kan du kontakta oss på:

Karaportti 2, 02160, Espoo, Finland

Ändringar i denna sekretesspolicy

HMD Global kan från tid till annan komma att uppdatera denna policy eller ändra, modifiera eller återkalla åtkomst till den här webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. Vi kommer att revidera ”Uppdaterad”-datum i enlighet med det. Om policyn ändras på ett påtagligt ogynnsamt sätt publicerar HMD Global ett meddelande om ändringen i början av denna policy. Vi rekommenderar att du läser policyn regelbundet för att få information om sådana ändringar av policyn.

I händelse av att det finns någon konflikt mellan denna policy och avtalet med kunden skall avtalsvillkoren ha företräde.