Cập nhật hệ thống qua kết nối không dây (OTA) không thành công. Tôi nên làm ǵ?

Thời gian để hoàn thành cập nhật qua kết nối không dây phụ thuộc vào kích thước của bản cập nhật. Tốt nhất nên chạy cập nhật khi có kết nối tốt.

Nếu không có thay đổi nào trên màn h́nh trong một vài phút:

Hăy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.