Euroopas kehtiv piiratud garantii

Käesolev valmistajapoolne piiratud garantii Euroopa Liidus, Islandil, Norras, Šveitsis ja Türgis ostetud Nokia mobiilseadmetele kehtib alates 1. aprillist 2005.

TOOTJA PIIRATUD GARANTII

PANE TÄHELE! See piiratud garantii ei mõjuta Teie õigusi, mis tulenevad tarbijatoodete müüki reguleerivatest kohalikest kohaldatavatest seadustest. Nokia Corporation (edaspidi "Nokia") annab selle piiratud garantii Teile, kes Te olete ostnud Nokia toote(d), mis sisalduvad müügipakendis (edaspidi "toode”). Nokia garanteerib Teile, et Nokia või tema volitatud teenindusettevõtja heastab tasuta garantiiaja vältel äriliselt mõistliku perioodi jooksul materjalides, konstruktsioonis ja töökvaliteedis esinevad puudused, kas parandades või kui Nokia omal äranägemisel peab seda vajalikuks, siis asendades toote vastavalt käesolevale piiratud garantiile (kui seadused ei nõua teisiti). Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult riigis, kus Te toote ostsite, tingimusel, et Nokia on mõelnud müüa toodet selles riigis. Kui Te ostsite toote mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Norras, Šveitsis või Türgis ja Nokia algselt soovis toodet müüa ühes neist riikidest, on see piiratud garantii kehtiv ja jõustatav kõikides ülalnimetatud riikides. Tootes sisalduvate riigispetsiifiliste elementide tõttu võivad garantiile kohalduda mõned piirangud.

Garantiiaeg

Garantiiaeg algab päeval, mil toode esimese lõppkasutaja poolt esimest korda osteti. Toode võib koosneda mitmetest erinevatest osadest, mille suhtes võivad kehtida erinevad garantiiajad (edaspidi “garantiiaeg”). Erinevad garantiiajad on järgmised:

  • Kahekümne nelja (24) kuu pikkune garantiiaeg kehtib mobiilseadme ja kaheteistkümne (12) kuu pikkune garantiiaeg selle tarvikute suhtes (vaatamata sellele, kas need tarvikud sisaldusid mobiilseadme müügipakendis või müüdi eraldi), välja arvatud äratarvitatavate osade ja tarvikute suhtes, mis on nimetatud punktides (b) ja (c);
  • kuue (6) kuu pikkune garantiiaeg kehtib järgmiste äratarvitatavate osade ja tarvikute suhtes: akud, laadijad, hoidmisalused, peakomplektid, juhtmed ja ümbrised; ja
  • üheksakümne (90) päeva pikkune garantiiaeg kehtib tarkvarakandjate, näiteks laserketta, mälukaardi suhtes.

Toote edaspidise edasimüügi, Nokia volitatud parandamise või asendamise puhul garantiiaega ei pikendata, uuendata ega muudeta, kui seda võimaldavad kohalikud seadused. Siiski antakse garantiiajal parandatud osa(de) või asendustoote suhtes garantii, mis kehtib esialgse garantiiaja lõpuni või kuuekümne (60) päeva jooksul arvates parandamisest või asendamisest, olenevalt sellest, kumb periood on pikem.

Kuidas saada garantiiteenindust

Kui Te soovite selle piiratud garantii alusel pretensiooni esitada, tagastage palun oma toode või vigane osa (kui terve toode ei ole vigane) Nokia volitatud teenindusettevõtjale. Võite helistada Nokia telefonikeskusse (kohaldada võidakse siseriiklikke või kõrgendatud tasumäärasid), et saada lisateavet selle kohta, kuidas esitada pretensiooni. Teave Nokia volitatud teenindusettevõtjate ja telefonikeskuste kohta on toodud müügipakendis või Nokia kohalikul veebisaidil, kui see on olemas.

Iga selle piiratud garantii alusel esitatava pretensiooni puhul peate teavitama Nokiat või selle volitatud teenindusettevõtjat väidetavast defektist mõistliku aja jooksul pärast toote väidetava defekti avastamist ja igal juhul enne garantiiaja lõppu.

Piiratud garantii alusel pretensiooni esitamisel peate Te esitama: a) toote (või vigase osa), ja b) ostmist tõendava dokumendi originaaleksemplari, millest ilmneb selgelt müüja nimi ja aadress, ostukuupäev ja -koht, toote liik ning IMEI või muu seerianumber.

Mida garantii ei hõlma?

  • Käesolev piiratud garantii ei hõlma kasutusjuhendeid ja kolmandate isikute tarkvara, seadistusi, sisu, andmeid ega linke, vaatamata sellele, kas need sisaldusid tootes või olid tootesse alla laaditud või lisati tootele installeerimise, kokkupanemise, tarnimise ajal või muul hilisemal ajal tarnimisahelas või muul moel ja omandati Teie poolt ükskõik millisel viisil. Nokia ei garanteeri, et Nokia tarkvara vastab Teie nõudmistele, funktsioneerib koos kolmanda isiku poolt tarnitud riistvaraga või tarkvararakendustega või et igasugune tarkvara toimib katkematult või veatult või et igasugused tarkvara vead on parandatavad või parandatakse.
  • Käesolev piiratud garantii ei hõlma (a) tavapärast füüsilist kulumist (muuhulgas optiliste läätsede, akude või kuvarite füüsilist kulumist), (b) hoolimatust kasutamisest tulenevaid defekte (muuhulgas teravate esemetega põhjustatud, painutamisest, survest, kukkumisest jms tulenevaid defekte) (c) toote ebakohasest kasutamisest tulenevaid defekte ja kahjusid, sealhulgas Nokia poolt antud juhistega, näiteks toote kasutusjuhendis toodud juhistega, vastuolus olevast kasutamisest tulenevaid defekte ega (d) muud tegevust, mida Nokia mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei saanud mõjutada.
  • Käesolev piiratud garantii ei hõlma defekte ega väidetavaid defekte, mis on tulenenud asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida Nokia ei ole valmistanud või tarninud, või asjaolust, et toode ühendati sellise toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida Nokia ei ole valmistanud või tarninud, või asjaolust, et toodet kasutati mis tahes viisil peale selle sihtotstarbe. Defektid võivad tuleneda viirustest, mis pärinevad Teie või kolmanda isiku lubamatust ligipääsust teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele. Selline lubamatu ligipääs võib toimuda häkkimise teel, salasõnade kogumise teel või muul lubamatul viisil.
  • Käesolev piiratud garantii ei hõlma defekte, mis tulenevad akus toimunud lühisest või asjaolust, et aku ümbris või pesa plommid on lahti murtud või neil on omavolilise kahjustamise tundemärgid või asjaolust, et akut kasutati muus seadmes kui see, milles kasutamiseks aku on ette nähtud.
  • Käesolev piiratud garantii ei ole jõustatav, kui toote on avanud, seda modifitseerinud või parandanud ükskõik milline isik peale volitatud teenindusettevõtja, kui toote parandamisel kasutatakse selleks mittelubatud varuosi või kui toote seerianumber, seadme täiendav kuupäevakood või IMEI number on eemaldatud, nimetatud numbreid või koodi on kustutatud, moonutatud, muudetud või kui need on muudel põhjustel loetamatud, kusjuures loetavuse üle otsustab Nokia oma ainuäranägemisel.
  • Käesolev piiratud garantii ei ole jõustatav, kui toodet on hoitud niisketes või rõsketes tingimustes või äärmuslikes soojus- või keskkonnatingimustes või kui hoidmise tingimustes on toimunud kiired muutused, kui toode on roostetanud, oksüdeerunud, kui sellele on sattunud toitu või vedelikku või kui toodet on mõjutatud keemiliste ainetega.

Muu tähtis teave

SIM-kaardi ning mobiil- ja/või muu võrgu või süsteemi, milles toode toimib, võimaldab kolmas isik, sõltumatu operaator. Seetõttu ei võta Nokia enesele käesoleva garantii alusel vastutust mobiil- või muu võrgu või süsteemi toimimise, ligipääsetavuse, tegevuspiirkonna, teenuste ega ulatuse eest. Enne Nokia või Nokia volitatud teenindusettevõtja poolt toote parandamist või asendamist võib operaatoril osutuda vajalikuks avada SIM-lukk või muu lukk, mis võib olla tootele lisatud selleks, et siduda toode mõne konkreetse võrgu või operaatoriga. Sellises olukorras palun võtke toote luku avamiseks esmalt ühendust oma operaatoriga.

Palun pidage meeles, et kõikidest Teie tootes sisalduvatest olulistest sisumaterjalidest ja andmetest tuleb teha varukoopiaid või kirjalikke märkmeid, sest sisu ja andmed võivad toote parandamisel või asendamisel kaotsi minna. Vastavalt allpool toodud sätetele peatükis “Nokia vastutuse piiramine” ei ole Nokia mitte mingitel asjaoludel otseselt ega kaudselt vastutav mis tahes liiki kahju eest, mis on tulenenud sisu või andmete kaotsiminekust, kahjustumisest või moonutusest seoses toote parandamise või asendamisega.

Kõik Nokia poolt välja vahetatud toote osad või muud seadmed lähevad Nokia omandisse. Nokial ja tema volitatud teenindusettevõtjatel on õigus nõuda käsitlustasu, kui Nokia leiab, et tootele ei laiene käesoleva piiratud garantii tingimused. Toote parandamisel ja asendamisel võib Nokia kasutada uusi, uutega samaväärseid või parandatud tooteid või osi.

Teie toode võib sisaldada konkreetsele riigile omaseid elemente, sealhulgas tarkvara. Kui toode on re-eksporditud selle esialgsest sihtkohariigist mõnda muusse riiki, võib tootes sisalduda riigile omaseid elemente, mida selle piiratud garantii alusel defektiks ei loeta.

Nokia vastutuse piiramine

Käesolev piiratud garantii moodustab Teie ainukese õiguskaitsevahendi Nokia vastu ning Nokia ainuvastutuse Teie ees tulenevalt Teie toote defektidest. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi Nokia suulisi, kirjalikke, seadusjärgseid (ent mitteimperatiivseid), lepingulisi, lepinguväliseid ning muid garantiisid ja kohustusi, muuhulgas, kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad, kõiki rahuldavat kvaliteeti ja eesmärgikohast kasutatavust puudutavaid kaudseid kohustusi, garantiisid ja muid tingimusi. Käesolev piiratud garantii ei välista ega piira i) ühtki Teile imperatiivsete õigusnormide kohaselt kuuluvat õigust ega ii) Teie õigusi toote müüja vastu.

Niivõrd, kui kohaldatavad õigusaktid seda võimaldavad, ei võta Nokia enesele vastutust andmete kaotsimineku, kahjustumise ega moondumise eest, saamatajäänud tulu eest, toodete kasutus- või töökõlbmatuks muutumise eest, äritegevuse katkemise ega kaotuse eest, lepingute kaotuse eest, tegelike või eeldatud säästude kaotuse eest, suurenenud kulude või väljaminekute eest, kaudsete või erakorraliste kahjude eest.

Niivõrd, kui kohaldatavad õigusaktid seda võimaldavad, piirdub Nokia vastutus toote ostuhinnaga. Ülaltoodud piirangud ei ole kohaldatavad Nokia raske hooletuse või tahtliku rikkumise puhul või tõendatud Nokia-poolsest hooletusest põhjustatud surma- ja tervisekahjustuse juhtumite korral.

TÄHELEPANU! Teie toote näol on tegemist keerulise elektroonilise seadmega. Nokia soovitab Teil tungivalt tutvuda Teile koos tootega ja toote jaoks edastatud kasutusjuhendi ja juhtnööridega. Palun pidage silmas, et toode võib sisaldada täppiskuvareid, optilisi läätsi ja muid osi, mida hooletul käsitlemisel võidakse kriimustada või muul viisil kahjustada.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Soome