Materiaalien ja raaka-aineiden hallinta

Nokia on toimialansa johtaja tuotteiden materiaalihallinnassa. Päätavoitteemme on, että tiedämme kaikki tuotteidemme raaka-aineet (emme vain niitä, jotka saattavat olla haitallisia) ja varmistamme, että ne ovat oikein käytettyinä turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle.

Ensimmäisenä matkapuhelinvalmistajana olemme pystyneet antamaan täyden materiaaliselosteen tuotteillemme. Siksi pystymme reagoimaan nopeasti, jos käyttämissämme aineissa ilmenisi jotakin uutta ja huolestuttavaa.

Terveys- ja ympäristölakien noudattaminen on meille perusvaatimus. Lain noudattaminen on meille vain lähtökohta ja monella osa-alueella teemme enemmän kuin laki vaatii.

Lähestymistapamme on materiaalihallinta

Noudatamme varovaisuusperiaatetta Jos meillä on perusteltu syy olla huolissaan mahdollisista vakavista tai peruuttamattomista vahingoista terveydelle tai ympäristölle, on mielestämme tärkeää aloittaa lisätietojen kerääminen ja arviointi, vaikkei asiasta olisi täydellistä tieteellistä varmuutta. Tämä voi johtaa siihen, että korvaamme vapaaehtoisesti mahdollisesti haitalliset aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla, aina kun sellaisia on tarjolla.

Pyrimme ylittämään lainsäädännön ja määräysten minimivaatimukset ja tukemaan aktiivisesti ympäristöystävällisempien materiaalien kehittämistä ja käyttämistä. Me tuemme innovatiivisten ja ympäristöystävällisten materiaalien valitsemista ja työskentelemme valintojen parissa aktiivisesti tavarantoimittajiemme kanssa.

Yhteistyö tavarantoimittajien kanssa

Raaka-ainevaatimuksemme määräävät, että meidän tulee olla tietoisia, hallita ja rajoittaa toimitettujen osien raaka-ainesisältöä. Odotamme toimittajiltamme ympäristönäkökohtien sisällyttämistä suunnitteluprosesseihinsa ja toimitusketjunsa hallintaan.

Teemme yhteistyötä valikoitujen toimittajien kanssa kehittääksemme ympäristömittareita laitteissamme käytetyille aineille ja materiaaleille. Kun toimittajat osallistuvat raaka-aineiden hallintatyöhön, voimme ottaa uusia ympäristövaatimuksia käyttöön nopeasti.

Toimittajien täytyy kirjata Nokialle toimittamiensa tuotteiden raaka-ainesisältö ja toimitettava nämä tiedotmeille pyynnöstämme. Tarkistamme säännöllisesti, että toimittajamme noudattavat näitä vaatimuksia sekä muita sosiaalisia ja eettisiä standardeja.

Mikäli käy ilmi, ettei toimittaja noudata vaatimuksia, pyydämme heitä muuttamaan toimintatapojaan ja tarkistamme, että muutokset on toteutettu. Autamme toimittajiamme parantamaan toimintatapojaan tekemällä tiivistä yhteistyötä sekä tarjoamalla koulutusta, tukea ja esimerkkejä parhaista käytännöistä. Mikäli toimittaja kieltäytyy korjaamasta puutteita, harkitsemme liiketoimintasuhdettamme uudelleen.
Lue lisää toimitusketjun hallinnastamme

Innovatiiviset ympäristöystävällisemmät materiaalit

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla biomateriaaleilla voimme vähentää riippuvuuttamme fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista raaka-aineista ja näin minimoida CO2 ja muita kasvihuonekaasupäästöjä.

Tutkimme aktiivisesti biomateriaalien kehittämistä ja käyttöönottoa keskittyen sellaisten biopohjaisten materiaalien kehittämiseen, jotka eivät kilpaile elintarviketuotannon kanssa. Vuonna 2008 julkaisimme ensimmäisen, täysin uusiutuvia materiaaleja käyttävän laitteemme, Nokia 3110 Evolven jonka kuoriosat olivat 50 % biomuovista valmistettuna. Vastaavasti Nokia C7 on teollisuudenalalla ensimmäinen, jossa käytettiin biomaaleja.

Meillä on sekä prosessi että selkeät vaatimukset kierrätysmetallien käytölle, näin pyrimme lisäämään kierrätetyn metallinpitoisuutta merkittävästi. Esimerkiksi ruostumattomalle teräkselle vaadimme 75 %:n ja nikkelihopeaseokselle 97 %:n kierrätyspitoisuutta. Nokia C6-01 käyttää sekä kierrätettyä ruostumatonta terästä että nikkelihopeaa joissakin sisäosissaan ja se on teollisuudenalan ensimmäinen, kierrätettyjä metalleja käyttävä tuote.

Tutkimme myös aktiivisesti kierrätysmuovin käyttöä. Pioneerimme tällä sektorilla on Nokia 700. Kierrätettyjen muovien ja biomuovin osuus tässä älypuhelimessa on 33 % kaikista laitteessa käytetyistä muoveista ja 11 % sen kokonaispainosta.

Laajan tutkimus- ja kehitystön, testauksen ja konseptoinnin avulla varmistamme, että kaikki laitteemme, riippumatta käytetyistä materiaaleista, täyttävät samat vaatimukset ja että ne ovat korkealaatuisia, luotettavia ja pitkäikäisiä. Näin varmistamme jokaisen Nokia -laitteen maksimieliniän ja vähennämme syntyvän jätteen määrää.

Luodaksemme ympäristöystävällisempiä laitteita jatkamme aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötämme  biomuovien, biomaalien, kierrätysmetallien ja – muovien parissa.
Lisää ympäristöystävällisistä laitteista

Palonestoaineista luopuminen

Joitain vuosia sitten Nokia suoritti kunnianhimoisen vapaaehtoisen projektin poistaakseen käytöstä bromatut palonestoaineet (BFR) sekä muut Nokian aineluettelossa (NSL) määritetyt bromin yhdisteet, sekä kloorin ja antimonitrioksidin kaikista uusista mobiililaitteista ja lisälaitteista.

Ottaen huomioon projektin laajan sisällön sekä toimintojemme laajuuden, tämä projekti on vaatinut huomattavaa tuotekehitys- ja tutkimustyötä, läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa.

Tämä projekti on esimerkki uraauurtavasta työstämme, ja yhteistyössä alihankkijoidemme kanssa olemme aloittaneet näistä aineista luopumisen koko teollisuudenalallamme. Tästä hyötyvät myös muut, jotka käyttävät samoja komponenttien toimittajia.

Marraskuussa 2008 julkaisimme ensimmäisen laitteemme joka oli vapaa bromiyhdisteistä, klooratuista palonestoaineista ja antimonitrioksidista., edellä asettamaamme aikataulua. Kaikkiaan 46 uutta Nokia-mallia, joissa näitä aineita ei ollut enää käytetty julkaistiin ennen vuoden 2009 loppua.

Vuoden 2010 alusta alkaen kaikkien Nokian tuotteiden tulee olla vapaita bromiinista, kloorista ja antimonitrioksidista Nokian raaka-aineluettelossa on määritelty.

Nikkelin käytön rajoitukset

Kaikki laitteemme täyttävät ankarien, maailmanlaajuisten turvallisuus- ja laatustandardien vaatimukset. Käytämme nikkeliä nykyisten lain määräämien ja turvallisuusrajojen mukaisesti. Käytäntöömme kuuluu, että kaikkien uusien laitteidemme pinnat ovat nikkelittömiä.

Jotkin tuotteiden pinnassa käytettävät metalliseokset, kuten ruostumaton teräs, sisältävät nikkeliä, mutta standardisoidut testit ovat osoittaneet, että ne eivät yleensä aiheuta ihmisillä nikkeliyliherkkyyttä. Nokia tarjoaa kuitenkin useita malleja joiden pinnassa ei ole käytetty ruostumatonta terästä.

Tiedot siitä sisältääkö tuote nikkeliä tai ruostumatonta terästä löytyvät jokaisen yksittäisen tuotteen ympäristöprofiilista.
Katso ympäristöprofiilit

Tantaali

Tantaalia käytetään useissa elektroniikkatuotteissa. Matkapuhelinteollisuus käyttää erittäin vähäisen määrän maailman tantaalin kokonaistuotannosta.  

Nokia tuli tietoiseksi mahdollisesta linkistä koltaanimalmin kaivamisesta ja konfliktin rahoittamisesta Kongon Demokraattisessa Tasavallassa (DRC) vuonna 2001 ja ryhtyi välittömiin toimenenpiteisiin. Kongon demokraattinen tasavalta on yksi paikoista joissa louhitaan tantaalia tai kolumbiittia. Sitä löytyy maan itäosasta jossa on konfliktitilanne, joka johtaa huolenaiheeseen, että tantaalia saatetaan louhia olosuhteissa jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai myydään sodan tukemiseksi ja laittomasti.

Heti kun saimme asiasta tiedon, tutkimme kondensaattorien toimittajiemme vaatimukset vahvistaaksemme, että he eivät ole vastaanottaneet materiaalia Kongon demokraattisen tasavallan alueelta

Toimimme jatkuvasti vahvistaaksemme, että konfliktialueiden metallit eivät päätyisi toimitusketjuumme.
Lue lisää toimitusketjustamme

Kolumbiittia ja tantaalia valvotaan ja seurataan myös Nokian raaka-aineluettelon kautta.

Muita aineita ja materiaaleja joiden käytöstä ollaan luopumassa

Nokia on kieltänyt berylliumoksidin käytön kaikissa uusissa tuotteissa vuodesta 2004. Kaikkien muiden berylliumyhdisteiden käyttörajoitus on ollut voimassa vuodesta 2010 kaikille uusille tuotteille. Ensimmäinen teknologia-alue, jossa olemme luopuneet berylliumin ja sen yhdisteiden käytöstä kokonaan on liitinteknologia. Uusien tuotteiden lisäksi berylliumin käytöstä on luovuttu myöskin vanhempien yhä tuotannossa olevien tuotteiden liitinosissa. Nokia etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia materiaaleja berylliumin korvaamiseksi muilla teknologian alueilla joissa teknisesti sopivia aineita ei ole toistaiseksi ollut saatavilla.

Ftalaattien käyttöä tuotteissamme on rajoitettu vuodesta 2005. Kielto sisältää 8 eri ftalaattia, joista kuuden käyttöä on rajoitettu EU-säädöksissä.

Lainsäädäntö, asetukset ja niiden noudattaminen

Noudatamme aktiivisesti raaka-aineita ja materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä ja säätelyä tuotannossamme. Lue lisää, kuinka positiivisella tavalla noudatamme EU-lainsäädäntöä, RoHS-lainsäädäntöä ja REACH-asetuksen määräyksiä jokapäiväisessä toiminnassamme.

EU-lainsäädäntöä vaatimusten huomioon ottaminen

Aina vuodesta 2001 asti olemme vapaaehtoisesti noudattaneet nikkelin käyttörajoituksia, jotka on määritetty EU:n direktiiveissä 94/27/EC ja 2004/96/EC, joka korjaa direktiiviä 76/769/EEC.

Direktiivi oli alun perin tarkoitettu koskemaan sellaisia tuotteita, jotka ovat pitkään kosketuksissa ihmisen ihon kanssa, kuten esimerkiksi koruja. Joulukuussa 2008 EU:n komissio päätti, että tämä direktiivi otetaan käyttöön myös matkapuhelimissa. Otimme tämän vaatimuksen käyttöön ennen määräaikaa.

EU:n säädös (EC) Nro 1907/2006 on kumonnut Direktiivin 76/769/EEC, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, valtututusta ja rajoituksia (REACH) kesäkuussa 2009.

RoHS lainsäädäntö

RoHS lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tämä Euroopan unionin  lainsäädäntö rajoittaa lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuusiarvoisen kromin ja kahden palonestoaineen käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Vaikka tämä säädös tuli voimaan 1. heinäkuuta, 2006, Nokia julkaisi ensimmäisen RoHS-vaatimukset täyttävän tuotteensa jo huhtikuussa 2005, eli yli vuoden ennen lainsäädännön voimaantuloa.

Kaikki uudet Nokia-laitteet ovat RoHS-yhteensopivia, eivätkä sisällä PVC:tä, ei pelkästään Euroopassa vaan maailmanlaajuisesti.

Nokian aineluettelo heijastelee näkemystämme siitä, että teollisuudenalallamme tarvitaan eri aineiden käytön hallintaa varten turvallisuutta korostava lähestymistapa. Poistamme käytöstä raaka-aineita näiden periaatteiden mukaisesti ja toivotamme tervetulleeksi mahdollisten ympäristöriskien lisätutkimuksen.

Uusien rajoitusten kriteerien ja prosessien tulee olla selviä, jotta ala voi noudattaa niitä aktiivisesti. On tärkeää, että koko alan valmistajat ja toimittajat työskentelevät yhdessä tämän toteuttamiseksi ja mahdollistavat näiden raaka-aineiden asteitaisen korvaamisen ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla tai uusilla teknologioilla. Nokia suosii alan vapaaehtoisten aloitteiden kehittämistä.

Lisäksi seuraavat periaatteet tulee huomioida:

  • Tuotteen koko elinkaaren mahdollisiin riskeihin perustuvat rajoituskriteerit – painopisteen tulee olla alallemme merkityksellisissä raaka-aineissa

  • Arviointiprosessi tulee sovittaa yhteen olemassa olevan lainsäädännön kanssa

  • Teollisuudenalan tulee osallistua keskusteluun prosesseista ja käytännön seuraamuksista

  • CE-merkinnän saamiseksi tuotteille täyttä raaka-aineiden ilmoittamista pitäisi edistää vaihtoehtona pakolliselle testaukselle. Joka tapauksessa lainsäädännön noudattamisen tulee olla helposti tarkistettavissa.

On tärkeää, että lainsäädännön täytäntöönpano on yhtenäistä koko EU:ssa. Ollakseen tehokasta markkinantutkimuksen täytyy olla läpinäkyvää, ja se tulee suorittaa yhdessä kaikkien teollisuudenalan osapuolten kanssa.

Keskeisten muutosten maailmanlaajuisen toteuttamisen nopeuttamiseksi seuraavia vaatimuksia tarvitaan. Nokia vaikuttaa aktiivisesti systemaattisten entistä paremman RoHS-lainsäädännön kriteerien ja prosessien kehityksessä.

REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH) on ollut voimassa 1.6.2007 lähtien.

Nokian perusperiaate on, että kemikaalien käyttö Nokian tuotteissa ja prosesseissa on turvallista ihmisille ja ympäristölleArvioimme jatkuvasti aineita ja niiden käyttöä Nokian tuotteissa ja tuotannossa ja keskustelemme jatkuvasti toimitusketjumme kanssa REACH-asetuksesta ja sen toteuttamisesta.

REACH-asetuksen kohdalla Nokialla on näiden aineiden jatkokäyttäjän rooli ja velvoitteet Olemme arvioineet aineet ja niiden käytön Nokian tuotteissa ja tuotannossa ja keskustelemme jatkuvasti toimitusketjumme kanssa REACH-asetuksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimista. Nokian laitteet ja lisävarusteet eivät sisällä aineita, jotka sisältyvät EU:n REACH-luetteloon " Substances of Very High Concern " (28.11.2008), joiden raportointia REACH vaatii. Tarjoamme silti vapaaehtoisesti tietoa raaka-aineiden hallinnastamme Nokian raaka-aineluettelossa, joka löytyy tältä sivulta.

Nokian laitteet ja lisälaitteet eivät sisällä aineita, jotka sisältyvät Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään nykyiseen EU:n REACH-luetteloon ”Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC-aineet)”.bv

Katso luetteloa: Suurta huolta aiheuttavat aineet

Tarjoamme kuitenkin vapaaehtoisesti asiaan liittyvää tietoa raaka-aineiden hallinnastamme – mukaan luettuna REACH-asetukseen liittyvät vaatimukset Nokian raaka-aineluettelossa