Evropska omejena garancija

To je omejena garancija proizvajalca za mobilne naprave Nokia, ki so naprodaj v Evropski Uniji, na Islandiji, Norveškem, v Švici in Turčiji od 1. aprila 2005.

Omejena garancija proizvajalca

OPOMBA! Ta omejena garancija ne vpliva na vaše pravice po veljavni nacionalni zakonodaji, ki se nanaša na prodajo blaga potrošnikom.

Nokia Corporation ("Nokia") vam kot kupcu daje to omejeno garancijo za svoj(e) izdelek(e), ki se nahaja(jo) v tem prodajnem paketu ("izdelek").

Nokia vam zagotavlja, da bo v času trajanja garancijskega roka sama ali njena pooblaščena servisna družba v komercialno razumnem času brezplačno popravila napake v materialih, oblikovanju ali izdelavi izdelka ali, če bo po lastni presoji smatrala, da je to potrebno, izdelek brezplačno zamenjala v skladu s to omejeno garancijo (razen, če zakonodaja določa drugače). Ta omejena garancija je veljavna in izvršljiva samo v državi, kjer ste izdelek kupili in pod pogojem, da je Nokia izdelek namenila za prodajo v tej državi. Če ste izdelek kupili v katerikoli državi članici Evropske Unije, na Islandiji, Norveškem, v Švici ali Turčiji in ga je Nokia prvotno namenila prodaji v eni teh držav, je ta omejena garancija veljavna in izvršljiva v vseh zgoraj naštetih državah. Možne so določene omejitve garancijskih storitev zaradi za določeno državo specifičnih elementov izdelka.

Garancijski rok

Garancijski rok prične teči z dnem originalnega nakupa izdelka s strani prvega končnega uporabnika. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere utegnejo veljati različni garancijski roki (v nadaljevanju "garancijski rok"). Garancijski roki so naslednji:

 • štiriindvajset (24) mesecev za mobilno napravo in dvanajst (12) mesecev za dodatno opremo (bodisi, da se le-ta nahaja v prodajnem paketu mobilne naprave, bodisi da se prodaja samostojno), razen potrošnih delov in dodatne opreme navedene v spodnjih točkah (b) in (c);
 • šest (6) mesecev za naslednje potrošne dele in dodatno opremo: baterije, polnilnike, namizna stojala, slušalke, kable in pokrovčke; in
 • devetdeset (90) dni za medije, na katerih se nahaja programska oprema, kot so npr. CD-ROM-i in pomnilniške kartice.

V obsegu, kot to dovoljuje nacionalna zakonodaja, se v primeru naknadne prodaje, popravila ali zamenjave izdelka s strani pooblaščenega servisa garancijski rok ne podaljša ali obnovi oz. kakorkoli drugače spremeni. Vendar pa za del(e), ki je (so) popravljen(i) oz. za nadomestni izdelek, ki je izročen v času trajanja garancijskega roka, garancija velja do izteka originalnega garancijskega roka ali še šestdeset (60) dni od datuma popravila oz. zamenjave, pri čemer velja tisti rok, ki se izteče kasneje.

Kako uveljavljati garancijsko storitev

Če želite uveljavljati zahtevek iz te omejene garancije, prosimo vrnite izdelek ali njegov pokvarjeni del (če ne gre za celotni izdelek) pooblaščeni servisni družbi. Za podrobnejše informacije o načinu uveljavitve zahtevka lahko pokličete klicni center Nokia (po nacionalni ali višji tarifi). Informacije o Nokiinih pooblaščenih servisnih družbah in klicnih centrih lahko najdete v prodajnem paketu ali na lokalnih spletnih straneh Nokia, kjer so le-te na voljo.

Za uveljavitev zahtevka iz te omejene garancije je potrebno Nokio oz. njeno pooblaščeno servisno družbo obvestiti o domnevni napaki izdelka v razumnem času po odkritju napake in v vsakem primeru še pred iztekom garancijskega roka.

Ob uveljavljanju zahtevka iz te omejene garancije boste morali predložiti:

 • izdelek (ali pokvarjeni del) in
 • originalni dokaz nakupa, iz katerega so jasno razvidni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka.

Česa garancija ne krije?

 • Ta omejena garancija ne krije priročnikov za uporabo ali kakršnekoli programske opreme, nastavitev, vsebin, podatkov ali povezav tretjih strank, bodisi vključenih ali naloženih v izdelek, bodisi vključenih med instalacijo, sestavljanjem, pošiljanjem ali kadarkoli znotraj dobavne verige oz. na kakršenkoli način pridobljenih z vaše strani. Nokia ne jamči, da bo katerakoli njena programska oprema ustrezala vašim zahtevam, delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko opremo tretjih strank, da bo delovanje katerekoli programske opreme potekalo nemoteno ali brez napak, ali da so kakršnekoli napake v programski opremi popravljive oz. da bodo odpravljene.
 • Ta omejena garancija ne krije a) normalne obrabe izdelka (vključno z, vendar ne omejeno na obrabo leč kamere, baterij in zaslona), b) napak povzročenih z grobim ravnanjem (vključno z, vendar ne omejeno na poškodbe, povzročene z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padanjem, itd.), ali c) poškodb ali škode, povzročene z neprimerno uporabo izdelka, vključno z ravnanjem v nasprotju z navodili Nokie (npr. opisanimi v priročniku za uporabo izdelka) in/ali d) drugih dejanj, ki so izven razumnega nadzora Nokie.
 • Ta omejena garancija ne krije okvar oz. domnevnih okvar, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanja izdelka s katerimkoli izdelkom, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvami, ki jih ne proizvaja oz. dobavlja Nokia, oz. napak, ki so nastale zaradi uporabe izdelka za drugi namen od predvidenega. Okvare lahko povzročijo virusi zaradi nepooblaščenega dostopanja do storitev, drugih računov, računalniških sistemov in omrežij iz vaše ali strani tretje osebe. Do tovrstnega nepooblaščenega dostopa lahko pride z vdiranjem, razbijanjem gesel ali na številne druge načine.
 • Ta omejena garancija ne krije okvar, ki so nastale zaradi izpostavljanja baterije kratkim stikom ali ko so zlomljeni pečati ovoja baterije ali celice baterije, ali če le-ti kažejo znake nepooblaščenega poseganja, ali če je baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena.
 • Ta omejena garancija ni izvršljiva, če je izdelek odpiral, spreminjal ali popravljal kdorkoli drug razen pooblaščenega servisnega centra, če je bil izdelek popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov, ali če so bili kakorkoli odstranjeni, izbrisani, popačeni, spremenjeni ali so nečitljivi serijska številka izdelka, datumska koda mobilne dodatne opreme ali IMEI številka izdelka, kar po lastni presoji ugotavlja Nokia.
 • Ta omejena garancija ni izvršljiva, če je bil izdelek izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotnim oz. drugim pogojem okolja, hitrim spremembam teh pogojev, koroziji, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače, ali vplivom kemičnih izdelkov.

Druga pomembna opozorila

Kartico SIM ter celično in/ali drugo omrežje oz. sistem, v katerem izdelek deluje, zagotavlja tretja stranka, ki je neodvisni operater. Posledično Nokia ne sprejema nobene odgovornosti iz te garancije za delovanje, razpoložljivost, pokritost ali obseg celičnega in/ali drugega omrežja oz. sistema. Pred popravilom oz. zamenjavo izdelka s strani Nokie ali njene pooblaščene servisne službe, bo operater morda moral odkleniti ključavnico SIM ali drugo ključavnico, ki je morda bila dodana za zaklepanje izdelka za uporabo v določenem omrežju oz. pri določenem operaterju. Vljudno vas naprošamo, da v takšnih primerih najprej pokličete svojega operaterja, da izdelek odklene.

Prosimo, da ne pozabite napraviti varnostnih kopij ali pisnih zapisov vseh pomembnih vsebin in podatkov shranjenih na svojem izdelku, saj med popravilom oz. zamenjavo izdelka lahko pride do njihove izgube. Nokia v skladu z določili spodnjega odstavka, naslovljenega "Omejitve odgovornosti Nokie", ne bo v nobenih okoliščinah odgovorna, bodisi izrecno ali domnevno, za kakršnekoli škode ali izgube, ki bi izvirale iz izgube, poškodovanosti ali pokvarjenosti vsebin in podatkov med popravilom oz. zamenjavo izdelka.

Vsi deli izdelka ali druga oprema, ki jo Nokia zamenja, postanejo njena last. Če se ugotovi, da pogoji in določila te omejene garancije izdelka ne krijejo, si Nokia in njene pooblaščene servisne družbe pridržujejo pravico zaračunati opravljene servisne storitve. Pri popravilu oz. zamenjavi izdelka Nokia lahko uporabiti izdelke ali dele, ki so novi, enaki novim ali ponovno usposobljeni.

Vaš izdelek utegne vsebovati za državo specifične elemente, tudi programsko opremo. Če je bil izdelek ponovno izvožen iz prvotne države, v kateri je bil namenjen za prodajo, v drugo državo, utegne vsebovati za državo specifične elemente, ki se ne bodo smatrali za napako po tej omejeni garanciji.

Omejitve odgovornosti Nokie

Ta omejena garancija je vaše edino in ekskluzivno pravno sredstvo proti Nokii ter edina in ekskluzivna odgovornost Nokie za napake vašega izdelka. Ta omejena garancija zamenja vse druge Nokiine garancije in odgovornosti, bodisi ustne, pisne, (neobvezujoče) zakonske, pogodbene, odškodninske ali drugačne, vključno, vendar ne omejeno na, in kjer to dovoljuje veljavna zakonodaja, tudi katerekoli domnevne pogoje, garancije in ostala določila o zadovoljivi kakovosti ali ustreznosti izdelka za določeni namen. Vendar pa ta omejena garancija ne izključuje in ne omejuje i) vaših pravic po veljavni nacionalni zakonodaji in ii) katerihkoli vaših pravic do prodajalca izdelka.

Razen v obsegu, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja, Nokia ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo, poškodovanost ali pokvarjenost podatkov, za kakršnokoli izgubo dobička, za nezmožnost uporabe ali zmanjšano funkcionalnost izdelka, za izgubo poslov, pogodb, dohodkov ali pričakovanih prihrankov, za povečane stroške ali izdatke, ali za kakršnokoli drugo posredno, posledično ali posebno izgubo ali škodo.

Razen v obsegu, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja, je odgovornost Nokie omejena z nakupno vrednostjo izdelka. Zgoraj navedene omejitve ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali namernega neustreznega ravnanja Nokie ter v primeru smrti ali osebnih poškodb, ki nastanejo kot posledica dokazane malomarnosti Nokie.

OPOZORILO! Vaš izdelek je prefinjena elektronska naprava. Nokia vam priporoča, da preberete priročnik za uporabo in ostala navodila priložena izdelku. Prav tako vedite, da izdelek morda vsebuje visoko precizne zaslone, leče kamere ali podobne dele, ki jih je možno opraskati ali kako drugače poškodovati, če z njimi ne ravnate zelo previdno.

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.

Ko končate, posredujte svoje mnenje o našem spletnem mestu

Spodnji gumb kliknite samo po koncu brskanja

Hvala!

Anketo vam bomo poslali po e-pošti.