Skip to main content

Nokia saavuttaa 100 %:n omistuksen Alcatel-Lucentista tänään toteutettavan lunastusmenettelyn myötä

Nokia Oyj

Pörssitiedote
2.11.2016 klo 16.35

Nokia saavuttaa 100 %:n omistuksen Alcatel-Lucentista tänään toteutettavan lunastusmenettelyn myötä

Nokia julkisti, että se on hankkinut Alcatel-Lucentin jäljellä olevia osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevassa julkisessa ostotarjouksessaan ("Julkinen Ostotarjous") 56 675 006 Alcatel-Lucentin osaketta ("Osakkeet"), 6 739 391 Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin vaihdettavia 30.1.2019 erääntyviä vaihtovelkakirjalainoja ("2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina") ja 4 907 451 Alcatel-Lucentin uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin vaihdettavia 30.1.2020 erääntyviä vaihtovelkakirjalainoja ("2020 OCEANE -vaihtovelkakirjalaina", ja yhdessä 2019 OCEANE -vaihtovelkakirjalainojen kanssa "OCEANE-vaihtovelkakirjalainat"). Julkinen ostotarjous oli voimassa ajalla 22.9.2016-31.10.2016 (mukaan lukien 31.10).

Julkisen ostotarjouksen seurauksena Nokia omistaa 3 430 520 315 osaketta, jotka vastaavat yhtä montaa äänioikeutta, 89 348 185 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 27 140 985 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa. Näin ollen Nokia omistaa 96,92 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja 96,84 % äänioikeuksista sekä 99,99 % jäljellä olevista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 99,69 % jäljellä olevista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa 97,01 %:n omistusta Alcatel-Lucentin osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

AMF:n 25.10.2016 julkaiseman ilmoituksen mukaisesti lunastusmenettely toteutetaan tänään koskien niitä jäljellä olevia Alcatel-Lucentin Osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja, joita ei tarjottu Julkiseen Ostotarjoukseen ("Lunastusmenettely", ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous"). Lunastusmenettelyssä ne osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat, joita ei tarjottu Julkiseen Ostotarjoukseen, siirretään Nokialle vastaavia vastikkeita vastaan kuin Julkisessa Ostotarjouksessa tarjotut vastikkeet (ilman kuluja) eli 3,50 euroa jokaisesta Alcatel-Lucentin osakkeesta, 4,51 euroa jokaisesta OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainasta ja 4,50 euroa jokaisesta OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainasta.

Alcatel-Lucentin Osakkeet ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainat poistetaan Euronext Pariisin säännellyltä markkinalta tänään 2.11.2016. Euroclear Francen odotetaan sulkevan Alcatel-Lucentin Osakkeiden, OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainojen ja OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainojen ISIN-koodit ja liitännäiset käyttäjätilit kaupankäyntipäivän päätteeksi 3.11.2016, sekä odotetaan lähettävän 4.11.2016 alkaen saldotodistukset (attestations de solde) kyseisten tilien käyttäjille (rahoitusvälittäjät/rahoitusvälineiden säilyttäjät, joilla on Alcatel-Lucentin arvopapereita hallussaan).

AMF:n General Regulation -säännöksen mukaisesti Société Générale Securities Services on vastuussa Lunastusmenettelyn keskittämisestä. Ne Alcatel-Lucentin osakkeenomistajien sekä OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoiden vastikkeet, joita ei ole maksettu Lunastusmenettelyn päätyttyä, säilytetään Société Générale Securities Services:n hallussa 10 vuoden ajan alkaen Lunastusmenettelyn toteuttamispäivästä. Tämän ajanjakson jälkeen, maksamattomat vastikkeet siirretään säilytettäväksi Caisse des Dépôts et Consignations -rahoituslaitokselle seuraavan 20 vuoden ajaksi, minkä jälkeen ne luovutetaan Ranskan valtiolle.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe) ja Nokian ja Alcatel-Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen) ja Alcatel-Lucentin (www5.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja esineitä. Näiden teknologioiden merkitys elämässämme kasvaa, kun maailma ympärillämme verkottuu. Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyvyn avulla Nokia on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa teknologioita verkottuneen maailman tarpeisiin.

Nokia toimittaa huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita kaikenlaisiin verkkoihin. Tämän myötä Nokia on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä mahdollisuuksien hyödyntämisessä 5G-teknologian, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin alueilla. www.nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluu lausunnot koskien: odotettu Lunastusmenettelyn aikataulu ja siinä tarjottu vastike, odotettu Alcatel-Lucentin arvopapereiden ISIN-koodien ja liitännäisten jäsentilien sulkeminen Euroclearin toimesta ja Société Générale Securities Servicen tulevien toimien aikataulu liittyen Lunastusmenettelyn varoihin ja niiden keskittämiseen. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta, mukaan lukien lunastamattomat varat Lunastusmenettelyssä ja Alcatel-Lucentin arvopapereiden ISIN-koodien sulkemisprosessi sekä muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, julkisen ostotarjouksen ilmoitus Form CB mukaisesti sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe), jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin "other information" asiakirjat liittyen erityisesti näiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin erityispiirteisiin, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.