Skip to main content

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat lopullisen sopimuksen uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustamisesta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 9.00

Nokia ja China Huaxin allekirjoittivat lopullisen sopimuksen uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustamisesta

Peking, Kiina - Nokia ja China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") ovat tänään allekirjoittaneet lopullisen sopimuksen Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.:n ("ASB") ja Nokian Kiinan liiketoimintojen ehdotetusta integraatiosta. Yhteisyritys tullaan nimeämään Nokia Shanghai Belliksi (NSB).

Tämänpäiväisen julkistuksen seurauksena uudesta yhteisyrityksestä tulee Nokian ainoa yksikkö Kiinassa, ja se jatkaa uusien IP-verkkoihin, optisiin ja kiinteisiin verkkoihin sekä uuden sukupolven 5G-verkkoihin liittyvien teknologioiden kehittämistä. Nokian tukemana NSB jatkaa liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla.

ASB ja Nokian Kiinan liiketoiminta ovat käytännössä toimineet yhtenä yksikkönä siitä lähtien, kun väliaikainen operatiivinen sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2016.

Tämänpäiväisessä sopimuksessa tarkoitetun järjestelyn odotetaan toteutuvan heinäkuussa 2017, ja sen voimaantulo edellyttää tavanomaisten hallinnollisten, oikeudellisten, viranomais- ja muiden ehtojen täyttymistä. Nokia tulee omistamaan 50 %:a ja lisäksi yhden osakkeen NSB:stä ja China Huaxin tulee omistamaan loput osakkeet. Uudella yhteisyrityksellä tulee olemaan yksi hallitus ja yksi johtoryhmä.

NSB tulee edustamaan suurinta osaa Nokian kokonaisliiketoiminnasta Kiinan alueella, ja se tulee hyödyntämään molempien osakkeenomistajien vahvuuksia - mukaan lukien innovointikykyä, maailmanlaajuista toimintaa ja tehokkuutta sekä syvää ymmärrystä paikallisista markkinoista - vahvistaakseen Nokian läsnäoloa Kiinan markkinoilla. Yhteisyritys edistää Nokian tavoitteita olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille sekä laajentaa myyntiä uusille vertikaalisille markkinoille kuten yrityssektori, julkiset palvelut ja suuret teknologiayritykset sekä internettoimijat.

NSB:n tutkimus- ja kehitystoiminta tulee olemaan erottamaton osa Nokian maailmanlaajuista tutkimus- ja kehitysyhteisöä. Yhteensä yhteisyrityksessä tulee olemaan noin 16 000 työntekijää, joista 10 000 työskentelee tutkimuksen parissa kuudessa eri tutkimus- ja kehitysyksikössä Kiinassa. NSB ylläpitää ja vahvistaa yhtiön maailmanluokan tuotevalikoimaa sekä tutkimustyötä muun muassa 5G:n, esineiden internetin ja pilviratkaisujen alueilla.

NSB:n tutkimus- ja kehitystyössä sovelletaan Nokian menettelytapoja, globaaleja t&k-prosesseja ja tuotesuunnitelmia. NSB tulee myös tukemaan Kiinan hallinnon strategisia hankkeita ja osallistuu pitkän tähtäimen tutkimusprojekteihin Nokia Bell Labsin Future X -verkkoarkkitehtuuriin ja sen käyttöönottoon liittyen.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi: "Tänään solmittu sopimus on historiallinen sekä Nokialle että Kiinalle. Sopimus on osoitus Nokian vuosikymmenien pituisesta sitoutumisesta Kiinaan ja sen seuraavasta vaiheesta, sekä Kiinan johtavasta roolista seuraavan sukupolven viestintäteknologioiden kehittämisessä. Nokia Shanghai Bell parantaa innovointikykyämme ja auttaa vahvistamaan suhteitamme viestintäpalvelujen tarjoajiin sekä laajentumaan uusille, nopeasti kasvaville sektoreille, jotka hyötyvät huipputehokkaista verkkoratkaisuista."

China Huaxinin pääjohtaja Yuan Xin sanoi: "Luotamme täysin uuden yhteisyrityksen menestykseen toimialan käydessä läpi suurta muodonmuutosta, jonka uudet teknologiat kuten 5G ja esineiden internet tuovat tullessaan. Onnistunut liiketoimintojen yhdistäminen tuo sekä Kiinassa että maailmanlaajuisesti yhteen alan johtavat kokonaisvaltaiset verkkoteknologiat ja vahvimmat innovaatiokoneistot molemmista yksiköistä. Olemme innoissamme työskentelystä Nokian kanssa, ja tavoitteenamme on saada aikaan tulevaisuuteen suuntautunut ja innovatiivinen teknologiayhtiö, jonka yhteistyömalli hyödyttää molempia osapuolia ja siivittää yhtiön menestykseen uudella aikakaudella."

China Huaxin
China Huaxin Post & Telecommunication Economy Development Center ("China Huaxin") on teollinen sijoitusyhtiö, joka hakee pitkän aikavälin kaupallisia kasvumahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. China Huaxinilla on laajaa globaalia toimintaa ja kokemusta kansainvälisistä investoinneista. China Huaxinin tavoitteena on olla kilpailukykyinen maailmanlaajuinen holding-yhtiö, joka luo pitkäaikaista arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuutena vaalimalla ja kehittämällä teknologiainnovaatioita tietoteollisuudessa.

Nokia
Luomme teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia. Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com  

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia China Communications
Ling Yi
Puh. +86 21 38436561
Puh. +86 18616388716
yi.a.ling@alcatel-sbell.com.cn

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 12) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 13) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 25) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, mukaan lukien uuden Nokia Shanghai Bell -yhteisyrityksen perustaminen sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.