Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset, Nokian hallitus perusti teknologiavaliokunnan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.5.2018 klo 17.15

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset, Nokian hallitus perusti teknologiavaliokunnan

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2018. Yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 31.5.2018. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.6.2018 ja osingon arvioitu maksupäivä on 13.6.2018. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu, hallituksen teknologiavaliokunta perustettu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Lisäksi Sari Baldauf valittiin uutena jäsenenä hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel ja Elizabeth Nelson. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Sari Baldauf, Elizabeth Nelson, Olivier Piou ja Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Sari Baldauf, Bruce Brown, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Hallitus myös perusti teknologiavaliokunnan ensisijaisesti neuvoa-antavaksi foorumiksi ja tarkastelemaan Nokian korkean tason innovaatio- ja teknologiastrategioita, jotka yhtiön johto laatii ja toteuttaa. Näin ollen, teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Edward Kozel ja jäseniksi Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Olivier Piou ja Risto Siilasmaa. Teknologiavaliokunnan työjärjestys on saatavilla osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/hallinto/hallituksen-valiokunnat.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 30 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 15 000 euroa. Yhtiökokous päätti myös maksaa vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen saakka osakemäärä, joka vastaa heidän hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Kokouspalkkio ja välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Varsinaisen yhtiökokouksen muut päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2018 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia oman pääoman ehtoisiksi rahoitusvälineiksi vaihdettavissa olevista vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi, yhtiön osakeperusteisten kannustinohjelmien velvoitteiden täyttämiseksi tai muutoin luovutettaviksi. Valtuutus on voimassa 30.11.2019 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 30.11.2019 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 4) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com