Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2018 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj 
Puolivuosikatsaus
26.7.2018 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2018 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tulos oli odotettu; Nokian verkkoliiketoiminnan tuloksen odotetaan paranevan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla

 • Nokian konsernitason koko vuoden 2018 ohjeistus toistetaan

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2018 toisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2018 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa, kun se oli 5,6 miljardia euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut yhden prosentin vuodentakaiseen verrattuna.
 • Vuoden 2018 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa, kun se oli 0,08 euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Vuoden 2018 toisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa, kun se oli -0,07 euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä.
 • Vuoden 2018 toisen neljänneksen nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset alenivat noin 2,0 miljardia euroa. Tämä johtui ensisijaisesti kahdesta etukäteen tiedetystä tapahtumasta, eli Nokian vuoden 2017 liiketoiminnan tulokseen liittyvistä noin 940 miljoonan euron osinkojen sekä työntekijöiden kannustinpalkkioiden maksamisesta, mikä vaikutti merkittävimpänä tekijänä siihen, että velat pienenivät noin 600 miljoonalla eurolla.

Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja liikevoitto 69 miljoonaa euroa

 • Tilauskantamme oli toisen neljänneksen lopussa vahva, ja odotamme yhä kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottojen alkavan vuoden 2018 loppupuolella.
 • Toisella neljänneksellä edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa laajentamalla verkkojen myyntiä kiinnostaville rinnakkaisille markkinoille. Etenimme jälleen vahvasti suuryritysten vertikaalisella markkinalla sekä internettoimija-asiakkaidemme keskuudessa liikevaihdon kasvaessa kaksinumeroisin luvuin edellisvuoteen verrattuna.
 • Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategiamme edistyi edelleen hyvin, ja noin 40 % myyntihankkeistamme koostuu nyt useiden liiketoimintaryhmien ratkaisuista, tuotteista ja palveluista.

Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto oli 361 miljoonaa euroa ja liikevoitto 292 miljoonaa euroa

 • Vahva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan jatkuva liikevaihto kasvoi 23 % ja liikevoitto 27 % toisella neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui ensisijaisesti vuonna 2017 solmituista lisenssisopimuksista.
 • Nokia Technologies eteni edelleen hyvin uusien lisensointisopimusten suhteen; uusia merkittäviä sopimuksia ei julkistettu toisella neljänneksellä.

Näkymät

 • Nokia toistaa koko vuoden 2018 Nokian konsernitason ohjeistuksensa ja on edelleen aikataulussa koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.
 • Nokia näkee verkkoliiketoimintansa markkinaolosuhteiden paranevan vuoden 2018 toisella puoliskolla, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2018 ja pidemmän aikavalin tuloksiin odotetaan vaikuttavan: a) kykymme skaalata toimitusketjutoimintomme vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään; b) elvytystoimenpiteet vastaamaan lisääntyneeseen hintapaineeseen; ja c) tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksyntien ajoitukset, erityisesti 5G:hen liittyen.
 • Nokia näkee edelleen mahdollisuuksia kasvattaa menestyksekästä lisensointiliiketoimintaansa, joka on osa Nokia Technologies -liiketoimintaa, ja arvioi sen jatkuvan liikevaihdon kasvavan noin 10 %:n vuotuista kasvuvauhtia kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana.
 • Lisätietoja kyseisistä ja muista tavoitteista löytyy tämän tiedotteen Näkymät-osiossa.

       
       
       

Vuoden 2018 toisen neljänneksen ja tammi-
kesäkuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpää-

töstietojen liitetiedosta 1, Laadin-
taperiaatteet, ja liitetiedosta 15, Tunnusluvut1
EUR milj. (paitsi osakeko-
htainen tulos, EUR)
4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos
4-6/
2018
vrt.
4-6/
2017
Muutos ilman valuutta-
kurssi-
muuto-
sten vaiku-
tusta
4-6/
2018
vrt. 4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos
1-6/
2018
vrt.
1-6/
2017
Muutos ilman valuutta-
kurssi-
muuto-
sten vaikutusta
1-6/
2018
vrt. 1-6/
2017
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 318 5 629 -6 % -1 % 10 246 11 017 -7 % 0 %
Nokian verkkoliike-
toiminta
4 693 4 971 -6 % 0 % 9 018 9 873 -9 % -1 %
Nokia Technologies 361 369 -2 % -2 % 726 616 18 % 19 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 278 307 -9 % -4 % 530 562 -6 % -1 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 038 2 350 -13 %   3 979 4 546 -12 %  
Bruttokate-
prosentti (ei-IFRS)
38,3 % 41,7 % -340pp   38,8 % 41,3 % -250pp  
Liikevoitto (ei-IFRS) 334 574 -42 %   573 915 -37 %  
  Nokian verkkoliike-
toiminta
69 406 -83 %   112 730 -85 %  
  Nokia Technologies 292 230 27 %   565 346 63 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -27 -62 -56 %   -105 -161 -35 %  
Liikevoitto-
prosentti (ei-IFRS)
6,3 % 10,2 % -390pp   5,6 % 8,3 % -270pp  
Rahoitus-
tuotot ja -kulut (ei-IFRS)
-84 -63 33 %   -200 -144 39 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -106 -74 43 %   -143 -122 17 %  
Tulos (ei-IFRS) 139 441 -68 %   223 644 -65 %  
Emoyhtiön osakkeeno-
mistajille kuuluva tulos (ei-IFRS)
144 449 -68 %   230 646 -64 %  
Määräysva-
llattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS)
-4 -9     -7 -2    
Osakeko-
htainen tulos, laimennettu (ei-IFRS)
0,03 0,08 -63 %   0,04 0,11 -64 %  
                 
Vuoden 2018 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun
raportoidut luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätö-
stietojen liitetiedosta 1, Laadinta-
periaatteet, ja liitetiedosta 15, Tunnusluvut1
EUR milj. (paitsi
osakekoh-
tainen tulos, EUR)
4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos
4-6/
2018
vrt.
4-6/
2017
Muu-
tos ilman valuutta-
kurssi-
muutosten vaiku-
tusta
4-6/
2018
vrt. 4-6/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos
1-6/
2018
vrt.
1-6/
2017
Muu-
tos ilman valuutta-
kurssi-
muutosten vaikutusta
1-6/
2018
vrt. 1-6/
2017
Liikevaihto 5 313 5 619 -5 % -1 % 10 237 10 996 -7 % 0 %
  Nokian verkkolii-
ketoiminta
4 693 4 971 -6 % 0 % 9 018 9 873 -9 % -1 %
  Nokia Technologies 361 369 -2 % -2 % 726 616 18 % 19 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 278 307 -9 % -4 % 530 562 -6 % -1 %
  Ei-IFRS-oikaisut -5 -11 -55 %   -9 -21 -57 %  
Bruttokate 1 860 2 236 -17 %   3 666 4 361 -16 %  
Bruttokate-
prosentti
35,0 % 39,8 % -480pp   35,8 % 39,7 % -390pp  
Liiketappio -221 -45 391 %   -557 -173 222 %  
  Nokian verkkolii-
ketoiminta
69 406 -83 %   112 730 -85 %  
  Nokia Technologies 292 230 27 %   565 346 63 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -27 -62 -56 %   -105 -161 -35 %  
  Ei-IFRS-oikaisut -555 -620 -10 %   -1 129 -1 088 4 %  
Liikevoitto-
prosentti
-4,2 % -0,8 % -340pp   -5,4 % -1,6 % -380pp  
Rahoitu-
stuotot ja -kulut
-56 -287 -80 %   -164 -433 -62 %  
Tuloverot 10 -103     104 -256    
Tulos -271 -433 -37 %   -625 -868 -28 %  
Emoyhtiön osakkeeno-
mistajille kuuluva tulos
-267 -423 -37 %   -618 -896 -31 %  
Määräysva-
llattomien omistajien
osuus tuloksesta
-4 -9     -7 28    
Osakeko-
htainen tulos, laime-
nnettu
-0,05 -0,07 -29 %   -0,11 -0,16 -31 %  
Nettokassa ja lyhytai-
kaiset sijoitukset
2 144 3 964 -46 %   2 144 3 964 -46 %  
1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian vuoden 2018 toisen neljänneksen tulos vastasi näkemystämme heikosta alkuvuosipuoliskosta, jota seuraa jatkuvasti vahvistuva toinen vuosipuolisko. Voin tyytyväisenä vahvistaa, että uskomme vuoden 2018 tuloksen olevan ohjeistuksen mukaisten vaihteluvälien sisällä.

Liikevaihtomme alkoi toipua toisella neljänneksellä ja pysyi lähes ennallaan ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta sekä koko konsernissa että verkkoliiketoiminnassa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi kolmessa verkkoliiketoiminnan viidestä liiketoimintaryhmästä ja kolmella kuudesta alueesta.

Toisella neljänneksellä laajentumisemme suuryritysmarkkinoille jatkoi hyvää etenemistään; edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi noin 30%, ja etenimme vahvasti sekä vertikaalisen markkinan että internettoimija-asiakkaidemme osalta. Nokia Technologies -liiketoiminnan toinen neljännes oli erittäin hyvä, jatkuvien lisensointitulojen kasvaessa erittäin vahvasti ja liikevoiton ollessa erinomaisella tasolla edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Näkemyksemme 5G:n käyttöönoton nopeutumisesta ei ole muuttunut, ja uskomme edelleen, että Nokia on hyvässä asemassa tulevaa teknologiasykliä varten kattavan tuote- ja palveluvalikoiman vahvuuden ansiosta. Olemme saaneet erittäin hyvin sopimuksia ja saavuttaneet merkityksellisiä onnistumisia viime aikoina Yhdysvaltain ja Kiinan keskeisillä 5G:n varhaisilla markkinoilla.

Ylivertaisen suurikapasiteettisen AirScale-tuotteemme asennuskanta kasvaa nopeasti. Tuotteen avulla asiakkaat voivat nopeasti siirtyä 5G:hen ilman laitevaihdoksia. Lisäksi kokonaisvaltainen tuote- ja palveluvalikoimamme on edelleen kilpailuetumme. Myyntihankkeissamme kokonaisvaltaisten, eri liiketoimintaryhmiemme tuotteista ja palveluista muodostuvien sopimusten osuus on 40 %. Näin korkealla tasolla emme ole sitä ennen nähneet.

Tuote- ja alueellinen jakauma vaikutti edelleen bruttokateprosenttiimme jossain määrin, samoin kuin muutamien 5G:n käyttöönottoa nykyisillä budjettisuunnitelmillaan rahoittavien suurasiakkaidemme viime aikojen toimet.

Odotamme markkinatilanteen parantuvan edelleen toisella vuosipuoliskolla, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, joka on Nokian kausiluontoisesti vahvin neljännes, varsinkin kun 5G:n käyttöönotto kiihtyy merkittävästi.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Ei-IFRS-liikevoitto-
prosentti
9-11 % koko vuonna
2018 ja
12-16 % koko
vuonna 2020
Nokian ohjeistus merki-
ttävästä parannuksesta koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä johtuu pääasiassa seuraavista odotuksista:


 1. Nokian verkkolii-
  ketoiminnan tuloksen parantuminen, johon liittyen lisätietoa alla;
 2. Nokia Technologies -liiketoiminnan tulosparannus, johon liittyen lisä-
  tietoa alla; ja
 3. Nokian tukitoimi-
  ntojen alhaisemmat kulut Nokian verkkoliike-
  toiminnassa ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion kuluissa.

 

 

Laimennettu ei-IFRS-osakeko-
htainen tulos
0,23-0,27 euroa koko vuonna 2018 ja
0,37-0,42 euroa koko vuonna 2020
  Osinko Noin 40-70 % ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta pitkällä aikavälillä Nokian hallitus on sitoutunut ehdottamaan kasvavaa osinkoa, myös
vuodelta 2018.
  Jatkuva vapaa kassavirta Hieman positiivinen koko vuonna 2018 ja selvästi positiivinen koko vuonna 2020 Jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä
aikavälillä johtuen alhaise-
mmista uudelleen-
järjestelyihin ja
verkkolaitteiston vaihdoksiin1 liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista
sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
  Nokian jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt, pois lukien Nokia Technologies Noin 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kokonaiskusta-
nnussäästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana, mistä noin 800 miljoonaa euroa arvioidaan saatavan toimintakuluista1
Vertailukautena on koko vuosi 2015, jolloin Nokian ja Alcatel-Lucentin
yhdistetyt toimintakulut olivat noin 7,3 miljardia euroa, pois lukien
Nokia Technologies.
5G:n käyttöönottoa nopeuttavien aktiivisten toimien johdosta ja
pitkän aikavälin strategiamme edistämiseksi 5G:n tulon
nopeutumisen vuoksi Nokia arvioi kerryttävänsä vuonna 2018 noin
100-200 miljoonaa euroa väliaikaisia 5G-asiakastesteihin liittyviä
lisäkuluja, jotka osin pienentävät jatkuvien vuotuisten
kustannussäästöjen positiivista vaikutusta.
  Verkkolaitteiston vaihdokset Yhteensä noin 1,4

miljardin euron kulut

ja ulosmenevät

rahavirrat1
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin, eivätkä ne siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja
-kulut
Noin 350 miljoonaa euroa kuluja koko vuonna 2018 ja noin 300 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä (Tämä on päivitys aiempaan arvioomme noin 300 miljoonan euron kuluista koko vuonna 2018) Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian näkymiin ei-IFRS-rahoitustuotoista ja -kuluista koko vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä:
 • Korollisiin velkoihin ja etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät nettokorkokulut;
 • Valuuttakurssimuutokset ja valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat kulut; ja
 • Saatavien myyntiin liittyvät kulut.
  Ei-IFRS-verokanta Noin 30 % koko
vuonna 2018 ja 25 %
pidemmällä aikavälillä
Nokian näkymiin sen koko vuoden 2018 sekä pidemmän aikavälin ei-IFRS-verokannasta arvioidaan vaikuttavan tekijät, kuten tuloksen absoluuttinen taso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamalliamme koskevat mahdolliset lisämuutokset.
Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 450 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä, kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin käytetty. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan ulosmenevien rahavirtojen arvioitiin olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2018)
  Käyttöomaisuus-investoinnit Noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan ja vastaavat pidemmällä aikavälillä tehtäviä aineellisten hyödykkeiden poistoja.
Nokian verkkoliike-toiminta
Liikevaihto Ensisijaista kohdemarkkinaa parempi kehitys vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä Nokia arvioi verkkoliike-
toimintansa liikevaihdon kehittyvän ensisijaista kohdema-
rkkinaansa paremmin ja liikevoittoprosentin kasvavan koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan vuosien 2018 ja 2020 liikevaihdon ja liikevoitto-
prosentin näkymiin:
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin 1-3 %:n supistuminen koko vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna ilman valuuttaku-
  rssimuutosten vaikutusta;
 • 5G-teknologian asiakaskysyntä ja kaupallisten 5G-verkkorakennu-
  shankkeiden arvioitu alkaminen vuoden 2018 loppua kohden;
 • Parantuvat markkinaolosuhteet vuoden 2018 toisella puoliskolla erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä Pohjois-Amerikassa heikon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon jälkeen (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme paranevista markkinaolosuhteista vuoden 2018 toisella puoliskolla erityisesti Pohjois-Amerikassa);
 • Nokian verkkoliike-
  toiminnan kasvu ensisijaisella kohdemarkkinallamme vuosina 2019 ja 2020, ilman valuuttaku-
  rssimuutosten vaikutusta;
 • Kykymme skaalata toimitusketjumme toimintaa vastaamaan kasvavaa kysyntää;
 • Elvytystoimenpiteet vastaamaan lisääntyneeseen hinnoittelupaineeseen, mukaan lukien mahdollisuus kattaa hintojen laskua kustannusten vähentämisellä (uusi kommentti);
 • Tiettyjen projektien valmistumisen ja hyväksynnän ajoittumiset, erityisesti 5G:hen liittyen (uusi kommentti);
 • Keskittyminen kohdennettuihin kasvumahdo-
  llisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla;
 • Itsenäisen ja vahvan ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen;
 • Tutkimuksen ja kehityksen parantunut tuottavuus uusien työsken-
  telytapojen myötä ja vanhojen alustojen poistuessa käytöstä ajan kuluessa;
 • Tukitoimintojen alhaisemmat kulut, mukaan lukien IT- ja toimipaikkakulut;
 • Asiakkaidemme mahdollisiin yrityskauppoihin liittyvä epävarmuus;
 • Tuote- ja alueellinen jakauma; ja
 • Kilpailu- ja muu toimialady-
  namiikka.
Liikevoitto-
prosentti
6-9 % koko vuonna 2018 ja 9-12 % koko vuonna 2020
Nokian lisensointi
-liiketoiminta, joka on osa Nokia Technologies -liiketoimintaa
Jatkuva liikevaihto 10 %:n kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (compound annual growth rate, CAGR) kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana

 
Merkittävien patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan Nokian lisensoin-
tiliiketoiminnan vuotuisten näkymien vaihteluväleistä. Vaikka tuloksen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, Nokia arvioi liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin kasvavan kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana.

Lisensointilii-
ketoiminnan liikevaihto koko vuonna 2017 oli noin 1,6 miljardia euroa, josta noin 300 miljoonaa euroa oli kertaluonteista ja liittyi aikaisempiin vuosiin.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian näkymiin Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan Nokian lisensoin-
tiliiketoiminnan liikevaihdosta ja liikevoittoprosentista:
 • Älypuhelinval-
  mistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaele-
  ktroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien uusien patenttilisen-
  ssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Umpeutuvien patenttilisen-
  ssisopimusten uudellee-
  nneuvottelu;
 • Olemassa oleviin patenttilisen-
  ssinsaajiin liittyvän liikevaihdon kasvu tai lasku;
 • Tavaramerkki- ja teknologialisen-
  sointitoiminnan tulos;
 • Immateriaali-
  oikeuksiemme puolu-
  stamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut; ja
 • Säädösympäristö.
  Liikevoitto-prosentti Kasvu noin 85 %:een koko vuonna 2020

1 Katso lisätietoja kustannu-
ssäästöjä ja verkkolai-
tteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta Kustannu-
ssäästöohjelma-osiosta sivulla 11.

NOKIA VUODEN 2018 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio (liite 3).

Ei-IFRS-liikevaihdon ja ei-IFRS-liikevoiton muutos vuodentakaiseen verrattuna

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 6 % vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 1 %:n vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallin-non kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liikevoitto-pro-
sentin muutos %
Verkkolii-
ketoiminta
-278 -6 % -313 5 31 -60 -337 -670pp
Nokia Techno-
logies
-8 -2 % 2 24 25 11 62 1 860pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -29 -9 % -1 -3 4 35 35 1 050pp
Eliminoinnit 3   0 0 0 0 0  
Nokia -311 -6 % -312 25 60 -14 -240 -390pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lähes neutraali nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan ei-IFRS-tuloksen muutos vuodentakaiseen verrattuna

EUR milj., ei-IFRS Liike-
voitto
Rahoitus-tuotot ja -kulut Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia -240 -21 -32 -302 -5 -305

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti listaamattomien rahastojen voitonjaon puuttumisesta. Korkokuluihin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä uusien IFRS-standardien käyttöönoton seurauksena sisältyviä uusia eriä, kuten saamisten myyntiin liittyviä kuluja sekä asiakas -ja muiden sopimusten rahoituselementtejä tasoittivat rahoituksen pienentyneet korkokulut.

Ei-IFRS-tuloverot

Ei-IFRS-verokannan nousu 43 %:iin vuoden 2018 toisella neljänneksellä johtui ensisijaisesti voiton alueellisesta jakautumisesta. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä Nokian tuloksen alueellinen jakauma johti poikkeuksellisen alhaiseen 14 %:n ei-IFRS-verokantaan. Lisäksi vuoden 2018 toisella neljänneksellä alhaisemman voiton ja tiettyjen aikaisempien tilikausien verokulujen yhdistelmä kasvattivat ei-IFRS-verokantaa.

NOKIA VUODEN 2018 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihdon ja liikevoiton muutos vuodentakaiseen verrattuna

Nokian liikevaihto laski 5 % vuoden 2018 toisella neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi laskenut 1 % vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

EUR milj. Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehityksen kulut Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-
voitto-prosentin muutos %
Verkkoliike-
toiminta
-278 -6 % -313 5 31 -60 -337 -670pp
Nokia Technologies -8 -2 % 2 24 25 11 62 1 860pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -29 -9 % -1 -3 4 35 35 1 050pp
Eliminoinnit 3   0 0 0 0 0  
Ei-IFRS-oikaisut 6 -55 % -64 23 34 72 65  
Nokia -306 -5 % -376 49 93 59 -176 -340pp

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen muutos vuodentakaiseen verrattuna

EUR milj. Liikevoitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia -176 231 113 162 -5 156

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti Nokian ostotarjouksiin 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n joukkovelkakirjalainojen, 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n joukkovelkakirjalainojen ja 15.5.2019 erääntyvien 5,375 %:n joukkovelkakirjalainojen hankintaan liittyvien ei-IFRS-oikaisujen puuttumisesta, entisen Alcatel-Lucentin rautatiesignalointiliiketoiminnan myyntiin Thalesille liittyvästä epävarmasta tuloverovelasta aiheutuneen kertaluonteisen korkokulun puuttumisesta, sekä ulkomaisista yksiköistä luopumiseen liittyvien kumulatiivisten valuuttakurssien muutosten purusta ja NSB:n määräysvallattomien osuuksien hankintaan liittyvän rahoitusvelan muutoksesta.

Tuloverot

Tuloverojen muuttuminen vuoden 2017 toisen neljänneksen tuloverokulusta hienoiseksi tuloverotuotoksi vuoden 2018 toisella neljänneksellä johtui pääasiassa entisen Alcatel-Lucentin rautatiesignalointiliiketoiminnan myyntiin Thalesille ja laskennallisten verosaatavien alaskirjaukseen liittyvien kertaluonteisten verokulujen puuttumisesta, joilla molemmilla oli negatiivinen vaikutus vuoden 2017 toisen neljänneksen verokuluun.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2018 toisella neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 4-6/
2018
Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 830
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 30
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 110
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 750
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 680
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 70
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 490
 = Tulevat kulukirjaukset 410
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 250
 - Maksetut rahavirrat 1 190
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 060

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 ja koko vuoden 2017 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteu-
tunut
Toteu-
tunut
Toteu-
tunut
Arvioidut
summat
Milj. EUR, arviolta, pyöri-
stetty lähim-
pään 50 miljoo-
naan euroon
2016 2017 Kumula-
tiivi-
nen vuo-
den 2017 loppuun menn-
essä
Koko vuosi 2018 Koko vuosi
2019 ja siitä
eteen-
päin
Yhte-
ensä
      1-3
2018
lop-
ussa
4-6
2018
lopu-
ssa
1-3
2018
lop-
ussa
4-6
2018
lop-
ussa
1-3
2018
lop-
ussa
4-6
2018
lop-
ussa
Jatkuvat vuotuiset kustannu-
ssäästöt
550 250 800 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toimin-
takulut
350 150 500 300 300 0 0 800 800
 - Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
200 100 300 100 100 0 0 400 400
Uudelleen-
järjeste-
lykulut ja muut niihin liittyvät kulut
750 550 1 300 600 600 0 0 1 900 1 900
Uudelleen-
järjestely-
kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosme-
nevät rahavirrat
400 550 950 650 650 650 650 2 250 2 250
Verkkola-
itteiston vaihdo-
ksiin liitty-
vät kulut
150 450 600 650 650 150 150 1 400 1 400
Verkko-
laitteiston vaihdo-
ksiin liittyvät ulo-
smenevät rahavirrat
150 450 600 650 650 150 150 1 400 1 400

Nokia on edelleen aikataulussa kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 8) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista, mukaan lukien Alcatel Lucentin hankinnasta, odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 25.7.2018

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun katsauksensa 25.10.2018.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com