Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
25.10.2018 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Koko vuoden 2018 ohjeistus toistetaan vahvan kolmannen vuosineljänneksen jälkeen

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2018 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA


Nokian kolmannen vuosineljänneksen tulos vahvistaa aikaisemman näkemyksemme olosuhteiden paranemisesta vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Tämä näkyi erityisen selvästi tilauskannan erinomaisena kehittymisenä, liikevaihdon kasvuna kaikissa viidessä verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmässä sekä ensimmäistä vuosipuoliskoa parempana kannattavuutena. Vaikka projektiaikataulujen ja tuotetoimitusten lyhytaikaisiin viivästymisiin liittyy joitakin riskejä, uskomme kehityksemme olevan edelleen koko vuoden ohjeistuksemme mukainen.

Etenemme hyvin strategiamme toteuttamisessa. Erityisen hyvää kehitys on ollut Nokia Software -liiketoimintaryhmässä ja laajentumisessamme valituille vertikaalisille markkinoille. Julkistimme tänään myös suunnitelmamme nopeuttaa tätä kehitystä, terävöittää asiakaslähtöisyyttämme sekä säilyttää kustannusjohtajuutemme. Nämä ovat tärkeitä askelia eteenpäin, ja ne ottamalla voimme olla entistäkin luottavaisempia kyvystämme saavuttaa taloudelliset tavoitteemme vuodelle 2020.

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun raportoidut ja ei-IFRS luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 15, Tunnusluvut
EUR milj. (paitsi osake-kohtainen tulos, EUR) 7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos
7-9/
2018
vrt.
7-9/
2017
Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta
7-9/
2018
vrt. 7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos
1-9/
2018
vrt.
1-9/
2017
Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta
1-9/
2018
vrt. 1-9/
2017
Liikevaihto 5 458 5 500 -1 % 1 % 15 695 16 496 -5 % 0 %
Liikevoitto/-tappio -54 -230     -611 -403    
Liikevoitto-
prosentti
-1,0 % -4,2 % 320pp   -3,9 % -2,4 % -150pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,02 -0,03     -0,13 -0,19    
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 487 668 -27 %   1 060 1 583 -33 %  
Liikevoitto-
prosentti (ei-IFRS)
8,9 % 12,1 % -320pp   6,7 % 9,6 % -290pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,06 0,09 -33 %   0,10 0,20 -50 %  
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 1 876 2 731 -31 %   1 876 2 731 -31 %  
 • Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa, kun se oli 5,5 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta raportoitu liikevaihto kasvoi 1 % vuodentakaiseen verrattuna.
 • Ilman edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihtoa kasvattanutta kertaluonteista lisensointiliikevaihtoa, vuoden 2018 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta (4 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta). Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä kaikki viisi verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmää sekä Nokia Technologies kasvoivat.
 • Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa, kun se oli -0,03 euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tähän vaikuttavia tekijöitä olivat pääasiallisesti uudelleenjärjestelykulujen ja arvonalentumistappioiden pieneneminen, mitä osittain tasoitti edellisvuoden vastaavaan kauteen positiivisesti vaikuttaneen kertaluonteisen lisensointiliikevaihdon puuttuminen, bruttokatteen kehitys sekä tuloverot.
 • Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, kun se oli 0,09 euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos, pois lukien aikaisempiin kausiin liittyvä kertaluonteinen lisensointiliikevaihto, laski 0,01 euroa vuodentakaiseen verrattuna, kun pystyimme osittain tasoittamaan bruttokatteen heikkenemistä kustannussäästöohjelman mukaisella liiketoiminnan kulujen jatkuvalla pienentämisellä. 
 • Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset pienenivät noin 270 miljoonalla eurolla vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna. Nettokäyttöpääoman muutokset, käyttöomaisuusinvestoinnit, osingonmaksun lähdeverot ja uudelleenjärjestelykulut ylittivät vuoden 2018 kolmannen neljänneksen käteistuottojen määrän. Johtuen liiketoimintamme kausiluonteisesti vahvasta neljännestä vuosineljänneksestä, odotamme päättävämme vuoden 2018 vahvassa taloudellisessa asemassa.
 • Toistamme vuodelle 2018 annetun laimennettua ei-IFRS-osakekohtaista tulosta koskevan ohjeistuksen, ja olemme edelleen aikataulussa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.                                                    

NÄKYMÄT

  Tarkastelu-kohde Arvio Kommentit
Nokia Ei-IFRS-liikevoitto-prosentti 9-11 % koko vuonna 2018

ja 12-16 % koko vuonna 2020
Nokian ohjeistus merkittävästä parannuksesta koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä johtuu pääasiassa seuraavista odotuksista:


 1. Nokian verkkoliiketoiminnan tulosparannus, josta lisätietoa alla
 2. Nokia Technologies -liiketoiminnan tulosparannus, josta lisätietoa alla sekä
 3. 25.10.2018 julkistamamme kustannussäästöohjelman tuottamat 700 miljoonan euron hyödyt, jotka on eritelty Kustannussäästö-otsikon alla Taloudellinen tulos -osiossa. (päivitetty kommentti)

(Kyseessä on päivitys aikaisempaan ohjeistukseen tukitoimintojen alhaisemmista kuluista Nokian verkkoliiketoiminnassa ja Konsernin
yhteiset toiminnot ja Muut -osion kuluissa.)

 

Laimennettu ei-IFRS-osake-kohtainen tulos 0,23-0,27 euroa koko vuonna 2018 ja

0,37-0,42 euroa koko vuonna 2020
  Osinko Noin 40-70 % laimennetusta ei-IFRS- osakekohtaisesta tuloksesta pitkällä aikavälillä Nokian hallitus on sitoutunut ehdottamaan kasvavaa osinkoa, myös vuodelta 2018.
  Jatkuva vapaa kassavirta Hieman positiivinen koko vuonna 2018 ja selvästi positiivinen koko vuonna 2020 Jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin1 liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
  Nokian jatkuvat vuotuiset kustannus-säästöt, pois lukien Nokia Technologies Noin 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kokonaiskustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana, mistä noin 800 miljoonaa euroa arvioidaan saatavan toimintakuluista1 Vertailukautena koko vuosi 2015, jolloin Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistetyt toimintakulut olivat noin 7,3 miljardia euroa, pois lukien Nokia Technologies.
5G:n käyttöönottoa nopeuttavien aktiivisten toimien johdosta ja pitkän aikavälin strategiamme edistämiseksi 5G:n tulon nopeutumisen vuoksi Nokialle aiheutuu vuonna 2018 arviolta noin 100-200 miljoonaa euroa väliaikaisia 5G-asiakastesteihin liittyviä lisäkuluja, jotka osin pienentävät jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen positiivista vaikutusta.
  Verkko-laitteiston vaihdokset Yhteensä noin 1,3 miljardin euron kulut ja ulosmenevät rahavirrat1

(päivitys)
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin, eivätkä ne siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
(Kyseessä on päivitys aikaisempaan ohjeistukseen yhteensä noin 1,4 miljardin euron kuluista ja ulosmenevistä rahavirroista.)
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut Kulut noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 300 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä Seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian näkymiin ei-IFRS-rahoitustuotoista ja -kuluista koko vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä:
 • Korollisiin velkoihin ja etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät nettokorkokulut;
 • Valuuttakurssimuutokset ja valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat kulut; ja
 • Saamisten myyntiin liittyvät kulut.
  Ei-IFRS-verokanta Noin 30 % koko vuonna 2018 ja 25 % pidemmällä aikavälillä Nokian näkymiin sen koko vuoden 2018 sekä pidemmän aikavälin ei-IFRS-verokannasta arvioidaan vaikuttavan tekijät, kuten tuloksen absoluuttinen taso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamalliamme koskevat mahdolliset lisämuutokset.
Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 sekä noin 450 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä, kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin käytetty.
  Käyttö-omaisuus-investoinnit Noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan ja huomioiden pidemmällä aikavälillä tehtävät aineellisten hyödykkeiden poistot.

 
Nokian verkko-
liiketoiminta
Liikevaihto Ensisijaista kohdemarkkinaa parempi kehitys vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä Nokia arvioi verkkoliiketoimintansa liikevaihdon kehittyvän ensisijaista kohdemarkkinaansa paremmin ja liikevoittoprosentin kasvavan koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä.
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin vuonna 2018 ja 2020:
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin 1-3 %:n supistuminen koko vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta
 • 5G-teknologian asiakaskysyntä ja kaupallisten 5G-verkkorakennushankkeiden arvioitu alkaminen vuoden 2018 loppua kohden
 • Paranevat markkinaolosuhteet vuoden 2018 toisella puoliskolla, erityisesti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa, heikon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon jälkeen
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan kasvu vuosina 2019 ja 2020 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta
 • Kykymme mitoittaa toimitusketjumme toiminta sekä hankkia tiettyjä standardikomponentteja vastaamaan kasvavaa kysyntää (tämä on päivitys aikaisempaan kommenttiin koskien kykyämme mitoittaa toimitusketjumme vastaamaan kasvavaa kysyntää)
 • Elvytystoimenpiteet vastaamaan lisääntyneeseen hinnoitelupaineeseen, mukaan lukien mahdollisuus kattaa hintojen laskua kustannusten vähentämisellä
 • Tiettyjen projektien valmistumisen ja hyväksymisen ajoittumiset erityisesti 5G:n osalta
 • Keskittyminen kohdennettuihin kasvumahdollisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla
 • Itsenäisen ja vahvan ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen
 • Tutkimuksen ja kehityksen parantunut tuottavuus uusien työskentelytapojen myötä ja vanhojen alustojen poistuessa käytöstä ajan kuluessa
 • Tukitoimintojen alhaisemmat kulut, mukaan lukien IT- ja toimipaikkakulut
 • Asiakkaidemme mahdollisiin yrityskauppoihin liittyvä epävarmuus
 • Tuote- ja alueellinen jakauma; sekä
 • Kilpailu- ja muu toimialadynamiikka.
Liikevoitto-prosentti 6-9 % koko vuonna 2018

ja

9-12 % koko vuonna 2020

 
Nokian lisensointi-liiketoiminta, joka on osa Nokia Technologies-
liiketoi-
mintaa
Jatkuva liikevaihto

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto-prosentti
10 %:n kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (compound annual growth rate, CAGR) kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana

 

Kasvu noin 85:een prosenttiin koko vuonna 2020
Merkittävien patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan Nokian lisensointiliiketoiminnan vuotuisten näkymien vaihteluväleistä. Vaikka tuloksen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, Nokia arvioi liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin kasvavan kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana.
Lisensointiliiketoiminnan liikevaihto koko vuonna 2017 oli noin 1,6 miljardia euroa, josta noin 300 miljoonaa euroa oli kertaluonteista ja liittyi aikaisempiin vuosiin.
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian näkymiin Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan Nokian lisensointiliiketoiminnan liikevaihdosta ja liikevoittoprosentista:
 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien uusien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Umpeutuvien patenttilisenssisopimusten uudelleenneuvottelu;
 • Olemassa oleviin patenttilisenssinsaajiin liittyvän liikevaihdon kasvu tai lasku;
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos;
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut; ja
 • Säädösympäristö.

1 Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta Kustannussäästö-otsikon alta Taloudellinen tulos -osiossa.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osake-kohtainen tulos, EUR) 7-9/-
2018
7-9/
2017
Muutos
7-9/
2018
vrt.
7-9/
2017
Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta
7-9/
2018
vrt. 7-9/
2017
1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos
1-9/
2018
vrt.
1-9/
2017
Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta
1-9/
2018
vrt. 1-9/
2017
Liikevaihto 5 458 5 500 -1 % 1 % 15 695 16 496 -5 % 0 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
4 888 4 823 1 % 3 % 13 906 14 696 -5 % 0 %
  Nokia Technologies 351 483 -27 % -27 % 1 077 1 099 -2 % -2 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 235 251 -6 % -4 % 765 812 -6 % -2 %
  Ei-IFRS-oikaisut -4 -38 -89 %   -13 -59 -78 %  
Bruttokate 2 019 2 185 -8 %   5 684 6 546 -13 %  
Liikevoitto/
-tappio
-54 -230     -611 -403    
  Nokian verkko-
liiketoiminta
246 334 -26 %   358 1 064 -66 %  
  Nokia Technologies 290 390 -26 %   856 736 16 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -49 -56     -153 -217    
  Ei-IFRS-oikaisut -541 -898 -40 %   -1 671 -1 986 -16 %  
Liikevoitto-
prosentti
-1,0 % -4,2 % 320pp   -3,9 % -2,4 % -150pp  
Bruttokate (ei-IFRS) 2 141 2 365 -9 %   6 120 6 911 -11 %  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 487 668 -27 %   1 060 1 583 -33 %  
Liikevoitto-
prosentti (ei-IFRS)
8,9 % 12,1 % -320pp   6,7 % 9,6 % -290pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -60 -63 -5 %   -224 -496 -55 %  
Tuloverot -15 102     89 -154    
Tulos -127 -190 -33 %   -752 -1 058 -29 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,02 -0,03     -0,13 -0,19    
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -48 -63 -24 %   -247 -207 19 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -133 -90 48 %   -275 -211 30 %  
Tulos (ei-IFRS) 309 516 -40 %   532 1 159 -54 %  
Osake-
kohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS)
0,06 0,09 -33 %   0,10 0,20 -50 %  

Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

Nokia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevaihto ja raportoitu liikevaihto laskivat molemmat noin 1 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto pysyi suunnilleen ennallaan ja Nokian raportoitu liikevaihto kasvoi noin 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ilman edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihtoa kasvattanutta noin 180 miljoonan suuruista aikaisempiin kausiin liittyvää kertaluonteista lisensoinnin liikevaihtoa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevaihto kasvoi noin 3 % edellisvuodesta. Kaikki viisi verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmää kasvoivat, kuten myös Nokia Technologies.

Nokian verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa vahva, ja odotamme yhä kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottojen alkavan vuoden 2018 loppupuolella. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategia edistyi edelleen hyvin, ja noin 43 % myyntihankkeistamme käsittää nyt useita liiketoimintaryhmiä. Edistyimme myös edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa laajentamalla verkkojen myyntiä kiinnostaville rinnakkaisille markkinoille. Suuryritysten vertikaaliselta markkinalta ja internettoimija-asiakkailtamme tuleva liikevaihto kasvoi edelleen edellisvuoteen verrattuna.

Nokia Technologies -liiketoiminnan vahva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan jatkuva liikevaihto kasvoi 19 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti vuoden 2017 kolmannen neljänneksen vastaavan ajanjakson liikevaihtoa kasvattaneen 180 miljoonan euron suuruisen lisensointitoiminnan kertaluonteisen liikevaihdon puuttumisesta. Lisensointisopimusten osalta edistyttiin hyvin. Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen päättymisen jälkeen patenttilisensointisopimustamme Samsungin kanssa jatkettiin, ja Nokia Technologies -liiketoiminnan tulosohjeistus toistettiin.

Nokian laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella oli 0,09 euroa. Laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos, pois lukien aikaisempiin kausiin liittyvä kertaluonteinen lisensointiliikevaihto joka kasvatti vuoden 2017 vastaavaa ajanjaksoa, laski 0,01 euroa vuodentakaiseen verrattuna. Jatkuvan laimennetun ei-IFRS-osakekohtaisen tuloksen pieneneminen johtui pääasiassa bruttokatteen pienenemisestä kaikissa kolmessa verkkoliiketoiminnan raportoitavassa segmentissä. Tätä tasoitti osin Technologies-liiketoiminnan tulos sekä verkkoliiketoiminnan että Nokia Technologies-liiketoimintaryhmän toimintakulujen pieneneminen.

Nokian raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa, kun se oli -0,03 euroa vuoden 2017 vastaavalla kaudella. Kehitykseen ensisijaisesti vaikuttavia tekijöitä olivat uudelleenjärjestelykulujen ja muiden niihin liittyvien kulujen pieneneminen, pienentynyt omaisuuserien arvonalentuminen sekä Technologies-liiketoiminnan parantunut jatkuva bruttokate, mitä osittain tasoittivat edellisvuoden vastaavaa kautta hyödyttäneen, aikaisempiin kausiin liittyneen lisensointitoiminnasta saadun 180 miljoonan euron kertaluonteisen liikevaihdon puuttuminen, bruttokatteen aleneminen kaikissa verkkoliiketoiminnan kolmessa raportoitavassa segmentissä sekä tuloverot.

Nokia tammi-syyskuussa 2018 verrattuna tammi-syyskuuhun 2017

Nokian raportoitu liikevaihto laski 5 % vuonna 2018 vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian raportoitu liikevaihto pysyi ennallaan vuodentakaiseen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa vahva, ja odotamme yhä kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottojen alkavan vuoden 2018 loppupuolella. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategia edistyi edelleen hyvin, ja noin 43 % myyntihankkeistamme käsittää useita liiketoimintaryhmiä. Edistyimme myös edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa laajentamalla verkkojen myyntiä kiinnostaville rinnakkaisille markkinoille. Suuryritysten vertikaaliselta markkinalta ja internettoimija-asiakkailtamme tuleva liikevaihto kasvoi edelleen edellisvuoteen verrattuna.

Nokia Technologies -liiketoiminnan vahva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan jatkuva liikevaihto kasvoi 18 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui ensisijaisesti vuoden 2017 vastaavan ajanjakson liikevaihtoa kasvattaneen 170 miljoonan euron suuruisen lisensointitoiminnasta saadun kertaluonteisen liikevaihdon puuttumisesta. Lisensointisopimusten osalta edistyttiin hyvin. Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen päättymisen jälkeen patenttilisensointisopimustamme Samsungin kanssa jatkettiin, ja Nokia Technologies
-liiketoiminnan tulosohjeistus toistettiin.

Nokian raportoitu liiketappio oli 611 miljoonaa euroa, kun se oli 403 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla kaudella. Tähän ensisijaisesti vaikuttavia tekijöitä olivat bruttokatteen aleneminen kaikissa kolmessa verkkoliiketoiminnan raportoitavassa segmentissä sekä edellisvuoden vastaavaa kautta hyödyttäneen, aikaisempiin kausiin liittyneen lisensointitoiminnasta saadun noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen liikevaihdon puuttuminen, mitä osittain tasoittivat uudelleenjärjestelykulujen ja muiden niihin liittyvien kulujen pieneneminen sekä alhaisemmat omaisuuserien arvonalentumiskulut.

Nokian raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella oli -0,19 euroa. Tähän ensisijaisesti vaikuttavia tekijöitä olivat velan ennenaikaiseen lunastamiseen liittyvien kulujen puuttuminen, pienentyneet uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut sekä tuloverot. Osittain tasoittavia tekijöitä olivat bruttokatteen aleneminen kaikissa kolmessa verkkoliiketoiminnan raportoitavassa segmentissä sekä edellisvuoden vastaavaa kautta hyödyttäneen, aikaisempiin kausiin liittyneen lisensointitoiminnasta saadun noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen liikevaihdon puuttuminen.

KASSA JA KASSAVIRTA

EUR milj. 30.9.2018 30.6.2018 Muutos
30.9.2018
vrt. 30.6.2018
31.12.2017 Muutos
30.9.2018
vrt. 31.12.2017
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 5 612 5 861 -4 % 8 280 -32 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 1 876 2 144 -13 % 4 514 -58 %
1 Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 9) ja Tunnusluvut (liite 15).

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset laskivat 249 miljoonalla eurolla, ja Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset ("nettokassa") laskivat 268 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Nokian liiketoiminnan nettorahavirta oli 82 miljoonaa euroa negatiivinen:

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 354 miljoonaa euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä.
 • Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä Nokian nettokassa pieneni nettokäyttöpääomaan liittyen noin 340 miljoonalla eurolla. Tästä noin 110 miljoonaa euroa koski uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyviä ulosmeneviä rahavirtoja ja noin 230 miljoonaa euroa liittyi vaihto-omaisuuden kasvuun sekä saatavien kasvuun, mitä velkojen kasvu osin tasoitti.
  • Saatavat kasvoivat noin 80 miljoonaa euroa.
  • Vaihto-omaisuus kasvoi noin 270 miljoonaa euroa, ja se johtui pääasiassa päätöksestämme varmistaa riittävä joustavuus laitemyynnin kasvua varten.
  • Velat lisääntyivät noin 130 miljoonaa euroa, ja se johtui pääasiassa ostovelkojen kasvusta, mitä asiakassopimuksiin perustuvien velkojen vähennys osittain tasoitti.

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 140 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin.

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 130 miljoonan euron suuruisen lähdeveron maksuun, joka puolestaan liittyi vuoden 2018 toisella neljänneksellä maksettuun osinkoon.

KUSTASNNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 7-9/
2018
Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 750
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 70
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 110
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 710
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 580
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 130
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 750
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 560
 = Tulevat kulukirjaukset 190
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 100
 - Maksetut rahavirrat 1 300
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 800

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 ja koko vuoden 2017 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteu-tunut Toteu-tunut Toteu-
tunut
Arvi-
oidut
sum-
mat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöris-
tetty
lähimpään
50
miljoonaan
euroon
2016 2017 Kumula-
tiivinen
vuoden 2017
loppuun
mennessä
Koko
vuosi
2018
Koko
vuosi
2019
ja siitä
eteen-
päin
Yhteensä
      4-6
2018
lopu-ssa
7-9
2018
lopu-ssa
4-6
2018
lopussa
7-9
2018
lopussa
4-6
2018
lopussa
7-9
2018
lopussa
Jatkuvat
vuotuiset
kustannus-
säästöt
550 250 800 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toiminta-
kulut
350 150 500 300 300 0 0 800 800
 - Hankinnan
ja
valmis-
tuksen kulut
200 100 300 100 100 0 0 400 400
Uudel-
leen-
järjestely-
kulut ja muut
niihin liittyvät
kulut
750 550 1 300 600 450 0 0 1 900 1 750
Uudel-
leen-
järjestely-
kuluihin ja
muihin
niihin liittyviin
kuluihin
liittyvät 
ulos-
menevät
raha-
virrat
400 550 950 650 600 650 550 2 250 2 100
Verkko-
laitteiston
vaihdoksiin
liittyvät
kulut
150 450 600 650 600 150 100 1 400 1 300
Verkko-
laitteiston
vaihdoksiin
liittyvät ulos-
menevät
rahavirrat
150 450 600 650 600 150 100 1 400 1 300

Arvioimme nyt uudelleenjärjestelykulujen ja muiden niihin liittyvien kulujen olevan yhteensä 1 750 miljoonaa euroa ja tähän liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan yhteensä 2 100 miljoonaa euroa. Molemmat summat ovat 150 miljoonaa euroa aikaisempia arvioitamme pienemmät. Lisäksi arvioimme nyt verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvien maksujen ja ulosmenevien rahavirtojen olevan yhteensä 1 300 miljoonaa euroa, joka on 100 miljoonaa euroa aikaisempia arvioitamme vähemmän.

Yllä esitetyt odotukset eivät pidä sisällään 25.10.2018 julkistetun kustannussäästöohjelman mukanaan tuomia muutoksia. Arvioimme kustannussäästöohjelman tuottavan 700 miljoonan euron vuotuiset säästöt operatiivisissa ei-IFRS-kuluissa ja tuotannon yleiskustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä vuoden 2018 lopun tilanteeseen verrattuna. Säästöistä noin 500 miljoonaa euroa arvioidaan saavutettavan operatiivisista kuluista. Uudelleenjärjestelykulujen ja ulosmenevien rahavirtojen molempien arvioidaan olevan 900 miljoonaa euroa.

25.10.2018 julkistetun kustannussäästöohjelman puitteissa Nokia tavoittelee säästöjä useilta eri alueilta. Näihin kuuluvat investoinnit automaatiota ja tuottavuutta parantavaan digitalisaatioon, prosessien ja työkalujen optimointi, merkittävät vähennykset keskeisissä tukitoiminnoissa alan parhaan kustannustason saavuttamiseksi, tuotekehitysprojektien priorisointi parhaan pitkän aikavälin arvon luomiseksi, merkittävä vähennys yritysostojen seurauksena perittyjen tuotteiden tuotekehityspanostuksiin, tehokkuuden kasvattaminen alan parhaan ohjelmistoalustan ja innovatiivisen ohjelmistokehityksen avulla, organisaation tiettyjen toimintojen konsolidointi ja lisäsäästöt kiinteistökuluissa sekä muissa yleiskustannuksissa.

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokian vuosineljännes oli jälleen vahva strategisten tavoitteiden ja 5G-markkinajohtajuuden edistämisessä sekä eri liiketoimintaryhmissä että maantieteellisesti.

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille.

Tällä osa-alueella Nokia ilmoitti 3,5 miljardin dollarin arvoisesta monivuotisesta 5G-verkkosopimuksesta T-Mobilen kanssa valtakunnanlaajuisen 5G-verkon käyttöönoton nopeuttamiseksi Yhdysvalloissa.

Syyskuussa yhdysvaltalainen AT&T nimesi Nokian yhdeksi 5G-toimittajakseen, kun operaattori ilmoitti laajentavansa 5G-mobiiliverkon tänä vuonna viiteen uuteen kaupunkiin, jotka ovat Houston, Jacksonville, Louisville, New Orleans ja San Antonio.

Niinikään syyskuussa Nokia ja Sprint toteuttivat Yhdysvalloissa ensimmäisen 5G New Radio -yhteyden live-demonstraation kaksitoimisuustilayhteensopivan Massive MIMO  radion kautta.

Aiemmin vuosineljänneksellä Verizon ja Nokia toteuttivat ensimmäisen 3GPP:n mukaisen New Radio 5G -signaalin lähetyksen liikkuvassa ajoneuvossa sijaitsevaan vastaanottimeen. Testi oli jatkoa yhtiöiden onnistuneiden ulkona toteutettujen 5G New Radio -standardin mukaisten tiedonsiirtojen sarjalle.

Nokia ilmoitti suunnitelmistaan myydä pääosa IP Video -liiketoiminnastaan kanadalaiselle Volaris Groupille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana.

Delhiläinen operaattori Idea Cellular aloitti Nokian pilvinatiivin runkoverkkotekniikan käyttöönoton osana operaattorin digitalisaatiopyrkimyksiä vastatakseen kasvavaan datakapasiteetin ja langattoman laajakaistakapasiteetin kysyntään.

Ooredoo Myanmar valitsi Nokian turvaamaan tietoliikenne- ja ICT-verkkonsa kyberuhkia vastaan. Nokia analysoi Ooreedon järjestelmät Nokian Security Risk Index -indeksin avulla. Tämän jälkeen tietoturva-asiakastukipalvelu toteutti parannukset, joilla varmistetaan kriittisen tieto-omaisuuden riittävä suojaus tunnettuja ja tuntemattomia uhkia vastaan.

Vuosineljänneksen alkupuolella konsultti- ja tutkimusyritys Analysys Mason arvioi Nokian kognitiivisen AVA-palvelualustan markkinoiden johtavaksi Telco AI Ecosystem (TAE) -järjestelmäksi. Yritys korosti AVA-alustan kilpailijoihin verrattuna parempaa kykyä tarjota toimittajille yksi TAE-järjestelmä, joka käy kaikkiin sovelluksiin, kykyä tarjota moniin järjestelmiin sopivaa tekoälyä sekä kykyä mahdollistaa kokonaisprosessien optimointi.

Nokia WING (Worldwide IoT Network Grid) jatkoi etenemistään, kun Tele2 IoT toi markkinoille uuden globaalin esineiden internet -alustan, EnCoren. Kyseessä on ensimmäinen operaattori, joka tarjoaa kaupallisia esineiden internet -palveluja Nokia WINGin yrityskäyttäjille. Syyskuussa WING voitti maailmanlaajuisen "yrityspalkinnon" ITU Telecom World -tapahtuman Smart Emerging Technologies -sarjassa.

Toinen strateginen painopistealueemme on laajentaa verkkojen myyntiä valikoiduille uusille vertikaalisille markkinoille, joilla tarvitaan tehokkaita ja turvallisia verkkoja.

Tällä painopistealueella Nokia ja Tencent allekirjoittivat sopimuksen 5G-internettoimijatutkimuksen ja -sovellusten vauhdittamiseksi miljoonien internetiä käyttävien kiinalaisten hyödyksi.

Kolmannen strategisen painopistealueemme tavoitteena on rakentaa merkittävä itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta.

Tämän tavoitteen saavuttaminen eteni, kun Telia Company valitsi Nokian NetGuard Identity Access Managerin parantaakseen operaattorin verkkojen tietoturvaa Ruotsissa ja Suomessa.

Lisäksi Salesforce AppExchangeen liitettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana Nokia Intelligent Care Assistant -ratkaisu. Nokia Intelligent Care Assistant integroi Salesforce Service Cloudin Nokian Autonomous Customer Care -ohjelmistoon ja antaa myyjille eväitä asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä digitaalisen kokemuksen rikastamiseen ja kaupallistamiseen.

Nokia Software -liiketoimintaryhmä osoitti vuosineljänneksen aikana tuoteportfolionsa sekä tilauskantansa vahvuuden ja vahvaa kehitystä myyntityössään voittamalla merkittäviä uusia asiakkuuksia, joihin lukeutuivat muun muassa British Telecom, Telenor One Europe, STC, Telefonica UK ja Sky.

Neljäs strateginen painopistealueemme keskittyy nykyisin yksinomaan lisensointiin.

Tällä painopistealueella Nokia ilmoitti odottavansa 5G-essentiaalipatenttiportfolion (Standard Essential Patent, SEP) lisenssimaksuja rajoitettavan enintään kolmeen euroon matkapuhelinta kohti. Nokia ilmoitti, että sen lisensointikäytäntö 5G-essentiaalipatenttien lisensoinnissa matkapuhelimiin vastaa sen lisensointisitoumuksia asianomaisille standardointielimille.

Nokia-brändin lisenssinsaaja, HMD Global, jatkoi matkapuhelinvalikoimansa uudistamista tuomalla markkinoille Nokia 6.1 Plus- ja Nokia 5.1 Plus -mallit. Lisäksi HMD Global ilmoitti suunnitelmistaan kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa Intiassa kysynnän tyydyttämiseksi.

Tällä vuosineljänneksellä Nokia laajensi lisenssinsaajien valinnan varaa autoteollisuudessa liittymällä Avanci-lisensointialustaan.

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen jälkeen Nokia jatkoi lisäksi patenttilisensointisopimustaan Samsungin kanssa. Nokia noudattaa nykyistä käytäntöään patenttilisensoinnin liikevaihdon ilmoittamisessa neljännesvuosittaisissa tulosjulkistuksissaan ja arvioi, että jatketusta sopimuksesta aletaan kirjata liikevaihtoa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien 5G palveluiden tuominen markkinoille; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 24.10.2018.

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 neljännen neljänneksen katsauksensa ja koko vuoden 2018 katsauksen 31.1.2019.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com