Hyppää pääsisältöön

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuodelta 2018

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.4.2019 klo 9.00

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuodelta 2018

Espoo - Johtuen aiemmin julkistetuista organisaatiomuutoksista strategian vauhdittamiseksi Nokia julkisti tänään uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut ja lisätiedot vuoden 2018 kaikkien neljännesten osalta sekä koko vuodelta 2018.

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019 noin klo 8.00 uuden raportointirakenteensa mukaisesti. Sijoittajapuhelun tiedot löytyvät alta.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.1.2019 alkaen

Nokia ilmoitti strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi tehtävistä organisaatiomuutoksista 25. lokakuuta, 22. marraskuuta ja 31. joulukuuta 2018. Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut taloudellista raportointirakennettaan vastaamaan paremmin yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja.

1.1.2019 alkaen Nokialla on kolme raportoitavaa segmenttiä: (i) Networks, (ii) Nokia Software ja (iii) Nokia Technologies. Lisäksi Nokia julkistaa segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokia julkistaa liikevaihdon seuraavien liiketoimintojen osalta: (i) Mobile Access, (ii) Fixed Access, (iii) IP Routing ja (iv) Optical Networks, jotka yhdessä muodostavat uuden raportoitavan Networks-segmentin.

Nokia on tehnyt joitakin uudelleenryhmittelyjä vastaamaan uutta organisaatiorakennettaan. Näistä merkittävimpiä ovat: (i) pilvipohjaisiin runkoverkkoratkaisuihin liittyvien toimintojen uudelleenryhmittely aiemmista Mobile Networks -liiketoimintaryhmästä ja raportoitavasta Global Services -segmentistä uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin ja (ii) aiempiin Mobile Networks -liiketoimintaryhmään ja raportoitavaan Global Services -segmenttiin liittyneet toiminnot, joita ei ole uudelleenryhmitelty uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin, raportoidaan nyt osana uutta Mobile Access -liiketoimintaa. 

Nokia julkistaa myös erikseen liikevaihtoa koskevat tiedot eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat.

Lisäksi Nokia julkistaa oikaistua taloudellista tietoa raportoitavista Networks- ja Nokia Software -segmenteistä. Lisensointiliiketoimintaan ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software -segmentille, mikä vastaa niiden arvioitua osuutta arvonmuodostuksesta. 

Uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2018

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään Nokian uudelleenryhmitelty segmenttikohtainen tilintarkastamaton taloudellinen tulos erikseen vuoden 2018 kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta 2018.

Taulukot ovat myös saatavilla Excel-muodossa osoitteessa https://nokia.com/luvut.

1-12/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-
ware
Nokia Tech-nolo-
gies
Kon-
ser-
nin yh-
tei-set toi-
min-not ja Muut
Eli-
mi-
noin-nit
Ei-
IF-
RS yh-
teen-sä
Ei
IF-
RS-oi-
kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
17
404
2
713
1
501
1
024
-63 22 580 -17 22 563
Han-
kin-
nan
ja
val-
mis-
tuk-
sen
kulut
-11 369 -1 346 -22 -870 63 -13 545 -572 -14 117
Brutto-
kate
6
035
1
367
1
479
154 0 9
035
-590 8
446
%
liike-
vaih-
dosta
34,7
%
50,4 % 98,5 % 15,0 %   40,0
%
  37,4 %
Tutki-
mus
ja
kehi-
tys-
kulut
-3 091 -486 -145 -293 0 -4 014 -606 -4
620
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-2 140 -429 -127 -201 0 -2
896
-567 -3
463
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuo-
tot
ja
kulut
-31 -3 -5 93 0 55 -477 -422
Liike-
voitto/
-tappio
773 450 1
203
-246 0 2
180
-2 239 -59
%
liike-
vaih-
dosta
4,4
%
16,6 % 80,1 % -24,0 %   9,7 %   -0,3 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-384 -65 -21 -46 0 -515 -940 -1
455
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
12 0 0 0 0 12 0 12
EBIT-
DA
1
169
515 1
224
-200 0 2
708
-1 300 1
408
1 Mobile Access -liikevaihto 11 273 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 1 980 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 2 545 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 1 606 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.1-3/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-
works1
Nokia Soft-
ware
Nokia Tech-
nolo-gies
Kon-ser-
nin yh-tei-set toi-min-not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-
teen-sä
Ei-
IF-
RS-
oi-
k
ai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
3
783
541 365 252 -12 4
929
-5 4
924
Hankin-
nan
ja
val-
mis-
tuk-
sen
kulut
-2 466 -308 -10 -216 12 -2
988
-131 -3 119
Brutto-
kate
1
317
233 355 36 0 1 941 -135 1
805
%
liike-
vaih-
dosta
34,8 % 43,1 % 97,3 % 14,3 %   39,4
%
  36,7 %
Tutki-
mus-
ja
kehi-
tyskulut
-766 -128 -43 -74 0 -1
011
-156 -1 167
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-532 -111 -39 -52 0 -732 -116 -847
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuotot
ja
kulut
27 8 0 7 0 41 -168 -127
Liike-
voitto/
-tappio
46 1 274 -83 0 239 -575 -336
%
liike-
vaih-
dosta
1,2 % 0,2 % 75,1 % -32,9 %   4,8
%
  -6,8 %
Pois-
tot
yh-

teen-
nsä
-96 -17 -5 -12 0 -130 -242 -372
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yh-
teis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
-4 0 1 0 0 -4 0 -4
EBIT-
DA
137 19 279 -71 0 365 -333 32
1 Mobile Access -liikevaihto 2 426 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 445 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 550 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 363 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.4-6/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-gies Kon-ser-
nin
yh-
teis-
et toi-min-
not ja Muut
Eli-
mi-
noin-
nit
Ei-
IF-
RS yh-
teen-
Ei-
IF-
RS-
oi-
kai-
sut2
Nokia yhteen
EUR
milj.
Liike-
vaihto
4
081
612 361 280 -15 5
318
-5 5
313
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-2 731 -330 -7 -228 15 -3
279
-173 -3 453
Brutto-
kate
1
350
282 354 52 0 2
038
-178 1
860
%
liike-
vaih-
dosta
33,1 % 46,1 % 98,1 % 18,6 %   38,3
%
  35,0 %
Tutki-
mus-
ja
kehi-
tys-
kulut
-784 -123 -36 -73 0 -1
016
-149 -1 165
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-516 -104 -25 -50 0 -695 -117 -813
Liike-
toimin-
nan
muut
tuo-
tot
ja
ku-
lut
-16 -14 -1 38 0 7 -110 -103
Liike-
voitto/
-tappio
34 40 292 -33 0 334 -555 -221
%
liike-
vaih-
dosta
0,8 % 6,5 % 80,9 % -11,8 %   6,3
%
  -4,2 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-96 -19 -5 -8 0 -128 -232 -360
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
-3 0 0 0 0 -4 0 -4
EBIT-
DA
127 59 297 -24 0 458 -323 135
1 Mobile Access -liikevaihto 2 634 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 490 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 592 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 365 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.7-9/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-
gies
Kon-ser-
nin
yh-tei-
set toi-min-
not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-teen-
Ei-
IF-
RS-
oi-
kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
4 265 623 351 236 -14 5
461
-4 5 458
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-2 811 -322 -2 -200 14 -3
320
-118 -3 439
Brutto-
kate
1 454 301 350 36 0 2
141
-122 2
019
%
liike-
vaih-
dosta
34,1 % 48,3 % 99,7 % 15,3 %   39,2
%
  37,0 %
Tutki-
mus
ja
kehi-
tyskulut
-755 -117 -28 -71 0 -971 -152 -1 123
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
kulut
-518 -110 -30 -52 0 -710 -160 -870
Liike-
toimin-
nan
muut
tuo-
tot
ja
ku-
lut
-2 0 -1 32 0 28 -108 -80
Liike-
voitto/
-tappio
178 75 290 -56 0 487 -541 -54
%
liike-
vaih-
dosta
4,2 % 12,0 % 82,6 % -23,7 %   8,9
%
  -1,0 %
Pois-
tot
yhteen-
-92 -14 -5 -13 0 -124 -232 -356
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yh-
teis-
yri-
tysten
tulok-
sesta
2 0 0 0 0 2 0 2
EBIT-
DA
272 88 295 -43 0 613 -309 304
1 Mobile Access -liikevaihto 2 741 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 503 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 610 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 412 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.

  

10-12/
2018
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
Net-works1 Nokia Soft-ware Nokia Tech-nolo-gies Kon-ser-
nin
yh-tei-set
toi-min-not ja Muut
Eli-mi-noin-nit Ei-
IF-
RS yh-teen-sä
Ei-
IF-
RS-
oi-kai-sut2
Nokia yhteensä
EUR
milj.
Liike-
vaihto
5 276 938 423 257 -21 6
872
-3 6
869
Hankin-
nan
ja
valmis-
tuk-
sen
kulut
-3 362 -386 -3 -228 21 -3 957 -151 -4 108
Brutto-
kate
1 914 552 420 29 0 2
915
-154 2
761
%
liike-
vaih-
dosta
36,3 % 58,8 % 99,3 % 11,3 %   42,4
%
  40,2 %
Tutki-
mus- ja
kehi-
tyskulut
-786 -117 -38 -75 0 -1
016
-149 -1 165
Myyn-
nin
ja
hal-
lin-
non
ku-
lut
-575 -105 -32 -46 0 -758 -174 -933
Liike-
toi-
min-
nan
muut
tuo-
tot
ja
kulut
-39 3 -3 17 0 -21 -90 -111
Liike-
voitto/
-tappio
515 333 347 -74 0 1
120
-568 552
%
liike-
vaih-
dosta
9,8 % 35,5 % 82,0 % -28,8 %   16,3
%
  8,0 %
Pois-
tot
yh-
teen-
-100 -16 -6 -12 0 -133 -234 -367
Osuus
osak-
kuus-
yhti-
öiden
ja
yhteis-
yri-
tys-
ten
tulok-
sesta
18 0 0 0 0 18 0 18
EBIT-
DA
633 349 353 -62 0 1 272 -335 937
1 Mobile Access -liikevaihto 3 472 miljoonaa euroa, Fixed Access -liikevaihto 542 miljoonaa euroa, IP Routing -liikevaihto 794 miljoonaa euroa ja Optical Networks -liikevaihto 467 miljoonaa euroa.
2 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja -integraatioon liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.

  

Uutta taloudellista tietoa

Seuraavassa taulukossa esitetään liikevaihtoa koskevat tiedot Nokian eri asiakasryhmien osalta.

EUR milj. (tilintarkastamaton) 1-3/
2018
4-6/
2018
7-9/
2018
10-12/
2018
1-12/
2018
Viestintäpalvelujen tarjoajat 4 080 4 398 4 632 5 845 18 955
Yritykset 244 295 256 371 1 167
Lisenssinsaajat 349 352 351 423 1 476
Muut1 251 268 219 230 965
Yhteensä 4 924 5 313 5 458 6 869 22 563
           
1Sisältää Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten Digital Health -liiketoiminnan liikevaihdon, segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.

Seuraavissa taulukoissa esitetään oikaistua taloudellista informaatiota raportoitavista Networks- ja Nokia Software -segmenteistä. Lisensointiliiketoimintaan ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software -segmentille.

1-12/2018 (tilintarkastamaton) Ennen allokointeja   Allo-
koinnit
  Allo-
kointien jälkeen
      Lisensointiliiketoiminta Nokia Bell Labs    
Liikevaihto (EUR milj.)            
Networks 17 404   1 255 6   18 665
Nokia Software 2 713   221 1   2 935
Nokia Technologies 1 501   -1 476     25
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 1 024     -7   1 017
Eliminoinnit -63         -63
Ei-IFRS yhteensä 22 580   0 0   22 580
             
Liikevoitto (EUR milj.)            
Networks 773   1 046 -162   1 657
Nokia Software 450   185 -29   606
Nokia Technologies 1 203   -1 231     -28
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -246     191   -55
Ei-IFRS yhteensä 2 180   0 0   2 180
             
Liikevoittoprosentti            
Networks 4,4 %         8,9 %
Nokia Software 16,6 %         20,6 %
Nokia Technologies 80,1 %          
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -24,0 %         -5,4 %
Ei-IFRS yhteensä 9,7 %         9,7 %1-3/2018 (tilintarkastamaton) Ennen allokointeja   Allo-
koinnit
  Allo-
kointien jälkeen
      Lisensointiliiketoiminta Nokia Bell Labs    
Liikevaihto (EUR milj.)            
Networks 3 783   297 1   4 081
Nokia Software 541   52 0   594
Nokia Technologies 365   -349     16
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 252     -1   251
Eliminoinnit -12         -12
Ei-IFRS yhteensä 4 929   0 0   4 929
             
Liikevoitto (EUR milj.)            
Networks 46   252 -43   255
Nokia Software 1   45 -8   38
Nokia Technologies 274   -297     -23
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -83     51   -32
Ei-IFRS yhteensä 239   0 0   239
             
Liikevoittoprosentti            
Networks 1,2 %         6,2 %
Nokia Software 0,2 %         6,4 %
Nokia Technologies 75,1 %          
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -32,9 %         -12,7 %
Ei-IFRS yhteensä 4,8 %         4,8 %4-6/2018 (tilintarkastamaton) Ennen allokointeja   Allo-
koinnit
  Allo-
kointien jälkeen
      Lisensointiliiketoiminta Nokia Bell Labs    
Liikevaihto (EUR milj.)            
Networks 4 081   299 2   4 382
Nokia Software 612   53 0   665
Nokia Technologies 361   -352     9
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 280     -2   278
Eliminoinnit -15         -15
Ei-IFRS yhteensä 5 318   0 0   5 318
             
Liikevoitto (EUR milj.)            
Networks 34   252 -43   244
Nokia Software 40   45 -8   77
Nokia Technologies 292   -297     -5
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -33     50   17
Ei-IFRS yhteensä 334   0 0   334
             
Liikevoittoprosentti            
Networks 0,8 %         5,6 %
Nokia Software 6,5 %         11,6 %
Nokia Technologies 80,9 %          
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -11,8 %         6,1 %
Ei-IFRS yhteensä 6,3 %         6,3 %7-9/2018 (tilintarkastamaton) Ennen allokointeja   Allo-
koinnit
  Allo-
kointien jälkeen
      Lisensointiliiketoiminta Nokia Bell Labs    
Liikevaihto (EUR milj.)            
Networks 4 265   298 2   4 565
Nokia Software 623   53 0   676
Nokia Technologies 351   -351     0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 236     -2   234
Eliminoinnit -14         -14
Ei-IFRS yhteensä 5 461   0 0   5 461
             
Liikevoitto (EUR milj.)            
Networks 178   247 -41   384
Nokia Software 75   44 -7   111
Nokia Technologies 290   -290     0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -56     48   -8
Ei-IFRS yhteensä 487   0 0   487
             
Liikevoittoprosentti            
Networks 4,2 %         8,4 %
Nokia Software 12,0 %         16,4 %
Nokia Technologies 82,6 %          
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -23,7 %         -3,4 %
Ei-IFRS yhteensä 8,9 %         8,9 %10-12/2018 (tilintarkastamaton) Ennen allokointeja   Allo-
koinnit
  Allo-
kointien jälkeen
      Lisensointiliiketoiminta Nokia Bell Labs    
Liikevaihto (EUR milj.)            
Networks 5 276   360 2   5 637
Nokia Software 938   63 0   1 002
Nokia Technologies 423   -423     0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 257     -2   255
Eliminoinnit -21         -21
Ei-IFRS yhteensä 6 872   0 0   6 872
             
Liikevoitto (EUR milj.)            
Networks 515   295 -36   774
Nokia Software 333   52 -6   379
Nokia Technologies 347   -347     0
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -74     42   -32
Ei-IFRS yhteensä 1 120   0 0   1 120
             
Liikevoittoprosentti            
Networks 9,8 %         13,7 %
Nokia Software 35,5 %         37,8 %
Nokia Technologies 82,0 %          
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -28,8 %         -12,5 %
Ei-IFRS yhteensä 16,3 %         16,3 %

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019

Nokia julkistaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 25.4.2019 noin kello 8.00. Osavuosikatsaus on nähtävissä Nokian internetsivuilla heti julkistamisen jälkeen.

Nokia julkistaa pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.

Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ja niiden tarkastelu ovat saatavilla vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen täydellisessä osavuosikatsauksessa osoitteessa https://nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 25.4.2019 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa https://nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 317 5210.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "vaikuttaa", "oletus", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.

nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja 

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. 040 80 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com