Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Nokia Oyj 
Tilinpäätöstiedote
3.2.2022 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Vahva päätös muutosten vuodelle

 • Vuosi 2021 oli Nokialle muutosten vuosi, jonka aikana nostimme keskiöön teknologiajohtajuuden vahvistamisen.
 • Viimeisellä vuosineljänneksellä Nokian operatiivinen liiketoiminta kehittyi pääosin odotetusti. Liiketoiminnan muut tuotot ylittivät odotukset.
 • Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski odotusten mukaisesti 5 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä saavutti vahvan 10 %:n kasvun. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski puolestaan 16 %. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.
 • Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 14,2 % (raportoitu 11,5 %) laski 1,9 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta (raportoitu +4,8 prosenttiyksikköä). Tämä johtui odotetusta viimeisen vuosineljänneksen vähäisemmästä kausivaihtelusta.
 • Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 12,5 % (raportoitu 9,7 %), kasvoi 3,0 prosenttiyksikköä vuodessa (raportoitu +5,7 prosenttiyksikköä). Kertaluonteisten erien suotuisa vaikutus oli noin 1,5 prosenttiyksikköä.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli viimeisellä vuosineljänneksellä 0,13 euroa; raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli edelleen vahva, 0,4 miljardia euroa viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko vuoden vapaa kassavirta oli 2,4 miljardia euroa.
 • Vuoden 2022 liikevaihdon ohjeistus on 22,6–23,8 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 11–13,5 %.
 • Uusien pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme markkinoita nopeammin ja saavuttamaan vähintään 14 %:n vertailukelpoisen liikevoittoprosentin.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään 0,08 euron osakekohtaisesta osingosta. Lisäksi käynnistämme 600 miljoonan euron palauttamiseksi osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka kesto on kaksi vuotta. 

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto viimeisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2021 TULOSTA

Vuosi 2021 oli meille erittäin hyvä. Vahvistimme teknologiajohtajuuttamme, kysyntä oli voimakasta ja onnistuimme liiketoimintamme perustan kuntoon laittamisessa ennakoitua nopeammin. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 3 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme oli 12,5 %. Viimeinen vuosineljännes oli vahva päätös kokonaisuudessaan hyvälle vuodelle ja meillä on nyt erinomainen perusta siirtyä strategiamme seuraavaan vaiheeseen, jossa tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja vahvistaa kannattavuutta edelleen.

Kaikki liiketoimintaryhmämme edistyivät tänä vuonna hyvin tavoitteessa parantaa kilpailukykyä kaikilla markkinoilla, joilla kilpailemme. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä saavutti keskeisiltä osin kilpailijansa 5G-teknologiassa ja paransi bruttomarginaaliaan samalla, kun se lisäsi tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä vahvisti teknologiajohtajuuttaan ja kasvoi voimakkaasti kiinteiden ja merenalaisten verkkojen ansiosta. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä jatkoi tuoteportfolionsa uudistamista ja kasvoimme lupaavasti fokusalueillamme. Teknologia-liiketoimintaryhmä edistyi hyvin tavoitteissaan laajentua uusille alueille, kuten autoteollisuuteen ja kuluttajaelektroniikkaan.

Taseemme on parantuneen kassavirran myötä nyt niin vahva, että tarkoituksenamme on aloittaa uudelleen varojenjako osakkeenomistajille sekä osingonmaksun että osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta.

Parantunut kannattavuus, strategian ennakoitua nopeampi toimeenpano ja vahva tilauskanta luovat hyvän pohjan vuodelle 2022, vaikka puolijohdemarkkinoiden tiukka tilanne jatkuu. Näemme kasvumahdollisuuksia 5G-verkkojen käyttöönotossa ja kasvavalla yritysasiakasmarkkinalla. Odotamme myynnin kasvun jatkuvan vuonna 2022 ja tavoitteenamme on saavuttaa tänä vuonna 11–13,5 %:n vertailukelpoinen liikevoittoprosentti.

Koska olemme edenneet strategiamme toimeenpanossa nopeasti, kerromme tänään uudet pitkän aikavälin tavoitteemme. Arvioimme edelleen, että positiivinen kehityksemme jatkuu vuonna 2023, mutta uskomme että kehitys ei pysähdy siihen. Tavoitteenamme pitkällä aikavälillä on kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa vähintään 14 %:n vertailukelpoinen liikevoittomarginaali. Aikataulu riippuu sekä markkinoiden kehityksestä että mahdollisista lisäinvestoinneista tutkimus- ja kehitystyöhön pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme. Ilman heidän osaamistaan, sinnikkyyttään ja joustavuuttaan emme olisi saavuttaneet tätä vahvaa tulosta. Jokaisen työntekijän panoksella on merkitystä, ja tulemme jatkossa lisäämään entisestään investointeja osaamiseen ja ihmisiimme osana uudistettua henkilöstöstrategiaamme.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 10–12/2021 vrt. 10–12/2020 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 10–12/2021 vrt. 10–12/2020
1–12/2021 1–12/2020 Muutos 1–12/2021 vrt. 1–12/2020 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–12/2021 vrt. 1–12/2020
 
Raportoitu tulos                  
Liikevaihto 6 414 6 553 -2 % -5 % 22 202 21 852 2 % 3 %  
Bruttokateprosentti 39,5 % 39,0 % 50 pp   39,8 % 37,5 % 230 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 118 -1 145 -2 %   -4 214 -4 087 3 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -758 -777 -2 %   -2 792 -2 898 -4 %    
Liikevoitto 740 441 68 %   2 158 885 144 %    
Liikevoittoprosentti 11,5 % 6,7 % 480 pp   9,7 % 4,0 % 570 pp    
Katsauskauden voitto/tappio 680 -2 696     1 645 -2 516      
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,12 -0,48     0,29 -0,45      
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 4 615 2 485 86 %   4 615 2 485 86 %    
Vertailukelpoinen tulos                  
Liikevaihto 6 414 6 554 -2 % -5 % 22 202 21 854 2 % 3 %  
Bruttokateprosentti 40,1 % 41,6 % -150 pp   40,4 % 38,9 % 150 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 092 -1 010 8 %   -4 084 -3 817 7 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -659 -670 -2 %   -2 379 -2 489 -4 %    
Liikevoitto 908 1 056 -14 %   2 775 2 081 33 %    
Liikevoittoprosentti 14,2 % 16,1 % -190 pp   12,5 % 9,5 % 300 pp    
Katsauskauden voitto 731 784 -7 %   2 109 1 437 47 %    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,13 0,14 -7 %   0,37 0,25 48 %    
ROIC1 20,1 % 11,9 % 823 pp   20,1 % 11,9 % 823 pp    
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa 10, Tunnusluvut.  
                   
Raportoidun liikevoiton täsmäytys vertailukelpoiseen liikevoittoon          
EUR milj. 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 10–12/2021 vrt. 10–12/2020 1–12/2021 1–12/2020 Muutos 1–12/2021 vrt. 1–12/2020
Raportoitu liikevoitto 740 441 68 % 2 158 885 144 %
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot 99 99   391 407  
Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 52 314   263 651  
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -30 0   -53 -2  
Omaisuuserien arvonalentumiset ja alaskirjaukset ja niiden peruutukset 13 216   45 241  
Oikeudellisten riitojen ratkaisut 0 0   -80 0  
Etuuspohjaisen järjestelyn muuttamisesta johtuva voitto 0 0   0 -90  
Muut, netto 34 -14   51 -11  
Vertailukelpoinen liikevoitto 908 1 056 -14 % 2 775 2 081 33 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinkopolitiikka ja vuoden 2021 ehdotus

Jäljempänä kuvatun Nokian osinkopolitiikan mukaisesti Nokian hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 0,08 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan sijoittajille tilikaudelta 2021. Jos päätös hyväksytään, osinko maksettaisiin neljännesvuosittaisina erinä yhtiökokouksen jälkeen.

Osinkopolitiikkamme tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Vuonna 2020 ja 2021 Nokian kassavirta oli vahva, mikä on vahvistanut merkittävästi yhtiön kassaa. Yhtiön pääomarakenteen hallitsemiseksi Nokian hallitus käynnistää yhtiökokoukselta saadun nykyisen valtuutuksen nojalla osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka ostojen arvioidaan alkavan ensimmäisen neljänneksen aikana. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa, mikäli yhtiökokouksen valtuutusta jatketaan.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2022
Liikevaihto1 22,6–23,8 miljardia euroa
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11–13,5 %
Vapaa kassavirta2 25–55 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että joulukuun 2021 lopun vaihtosuhde 1 EUR = 1.13 USD pysyy ennallaan vuoden 2022 loppuun saakka.
2 Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen tilinpäätöstietojen liitetiedosta 10 ”Tunnusluvut” selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

NÄKYMIEN TAUSTAOLETUKSET

Näkymiin, pitkän aikavälin tavoitteisiin (3–5 vuotta) ja kaikkiin jäljempänä kuvattuihin taustaoletuksiin kohdistuu riskitekijöitä, jotka on kuvattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Kaikki alla olevat näkymiä koskevat taustaoletukset ovat uusia, koska ne koskevat nyt vuotta 2022 ja pidempää aikaväliä.

 • Nokian näkymien taustaoletukset liiketoimintaryhmien vertailukelpoisille liikevoittoprosenteille vuonna 2022:
  Koko vuosi 2022
Matkapuhelinverkot 6,5–9,5 %
Verkkoinfrastruktuuri 9,5–12,5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 4,0–7,0 %
Teknologia >75 %
 • Arvioimme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton pysyvän pääosin vakaana vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Arvioimme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan 250 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Koko vuonna 2022 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 450 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta aiempina vuosina saamistamme ennakkomaksuista.
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 150–200 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.
 • Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: Jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Nokia on korvannut aiemmat vuoden 2023 näkymänsä alla kuvatuilla liiketoiminnan pitkän aikavälin (3–5 vuotta) tavoitteilla, sillä Nokian uusi ohjeistus vuoden 2022 vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista ylittää aiemman 2023 näkymän vertailukelpoiselle liikevoittoprosentille. Uudet tavoitteet heijastavat paremmin pitkän aikavälin pyrkimyksiä. Uusien tavoitteiden tarkoituksena on havainnollistaa Nokian suunnitelma liiketoiminnan jatkuvasta kehityksestä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti ≥14 %
Vapaa kassavirta 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • Kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana;
 • Kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja;
 • Kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset;
 • Häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa;
 • COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen;
 • Kiihtyvä inflaatio;
 • Muut makrotalous-, geopoliittiset, toimiala- ja kilpailukehitykset;
 • Älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme;
 • Epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös voiton alueellisen jakautumisen ja lähdeveron alaisen liikevaihdon muutoksista, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n ehdotukset;
 • Kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme;
 • Kykymme saavuttaa vastuullisuustavoitteemme ja muut ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) tavoitteet, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuustavoitteisiin, muihin ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) tavoitteisiin ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintoihimme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintoihin) ja mahdollisiin tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä, kassavirtaa, tulosta, saamisten ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, investointivaroja, inflaatiota, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tulo ja katteet; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, "uskoa", ”sitoutua”, ”arvioida”, "odottaa", "tavoitella", ”vaikuttaa”, "aikoa", tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 3.2.2022 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2022

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän ”Nokia vuonna 2021” -vuosikertomuksensa viikolla 9 vuonna 2022. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/financials.
 • Nokian vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 5.4.2022.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 28.4.2022.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 21.7.2022.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 20.10.2022.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite