Hyppää pääsisältöön

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.3.2023 klo 14.00

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoo – Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 13.00 osoitteessa Messukeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla tämän yhtiökokouskutsun osassa C. sekä myöhemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 0,12 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät
25.4.2023 4.5.2023
25.7.2023 3.8.2023
24.10.2023 2.11.2023
30.1.2024 8.2.2024

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

10. Palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous viikolla 9, 2023.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varmistaakseen hallituspalkkioiden kilpailukykyisyyden ja heijastaakseen palkkioiden kehitystä Nokian globaaleissa vertailuyhtiöissä, hallituksen nimitysvaliokunta on esittänyt hallitukselle, että se ehdottaisi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden korottamista 15 000 eurolla puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Muut hallituksen ja sen valiokuntien kaikille jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät tasoltaan muuttumattomina. Edellä esitetyn mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta ja yhtiön palkitsemispolitiikkaa noudattaen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Yllä mainittujen valiokuntien työstä maksetaan palkkiot kaikille valiokuntien jäsenille, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle.

Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla ja ne maksetaan kaikille hallituksen jäsenille, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

  • 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
  • 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista on kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin vastaavasti pienempi lukumäärä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Bruce Brown ja Edward Kozel ovat ilmoittaneet hallituksen nimitysvaliokunnalle, etteivät he ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt kansainvälisen markkinakäytännön tapaan yksilövaalissa niin, että osakkeenomistajilla on mahdollisuus ottaa kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen:

1)    Sari Baldauf (nykyinen jäsen, puheenjohtaja);

2)    Thomas Dannenfeldt (nykyinen jäsen);

3)    Lisa Hook (nykyinen jäsen);

4)    Jeanette Horan (nykyinen jäsen);

5)    Thomas Saueressig (nykyinen jäsen);

6)    Søren Skou (nykyinen jäsen, varapuheenjohtaja);

7)    Carla Smits-Nusteling (nykyinen jäsen);

8)    Kai Öistämö (nykyinen jäsen);

9)    Timo Ahopelto (uusi jäsenehdokas); ja

10)    Elizabeth Crain (uusi jäsenehdokas).

Hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallitukseen ehdolla olevat jäsenet mahdollistavat hallituksen tehokkaan työskentelyn ja soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että kukin erikseen osaamisensa, kokemuksensa sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja yhtiön nykyiset sekä tulevat tarpeet huomioiden.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heidät on arvioitu riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleenvalintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2024 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2024

Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Näin ollen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 3.10.2024 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 3.10.2024 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, palkitsemisraportti, Nokia vuonna 2022 -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous viikolla 9, 2023. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2023.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajia, joilla ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, pyydetään seuraamaan jäljempänä kohdan 4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat tai kohdan 5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat mukaisia ohjeita.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 8.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan samalla kertaa myös äänestää ennakkoon ja valtuuttaa asiamiehen.

Yhteisöomistajien osalta edellytetään y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja kohdassa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat.

b) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP; tai

c) puhelimitse numeroon +358 20 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus/syntymäaika.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin erikseen yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Ennakkoäänestys alkaa ilmoittautumisen yhteydessä 8.3.2023 klo 10.00 ja päättyy 28.3.2023 klo 16.00.

Äänestäminen ennakkoon edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, äänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja kohdassa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myöhemmin saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@nokia.com tai postitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP viimeistään 28.3.2023 klo 16.00 mennessä. Mikäli valtakirja toimitetaan kopiona, alkuperäinen valtakirja pyydetään esittämään paikan päällä yhtiökokouksessa. Valtakirjan haltijan tai valtuuttavan osakkeenomistajan tulee erikseen muistaa ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 30.3.2023 klo 14.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana. Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat

ADR-osaketalletustodistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n erikseen toimittamia ohjeita.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneella ja paikalla olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja mahdollisten avustajien on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalle saavuttaessa. Yhtiölle luovutettuja tai kokouspaikalla esitettyjä henkilötietoja käsitellään vain yhtiökokoukseen liittyvien tarpeellisten tunnistautumisten ja rekisteröintien yhteydessä. Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on saatavilla yhtiön edellä mainituilla internetsivuilla.

Messukeskus Siipi sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueilla on maksullista.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi ja ruotsiksi, sekä tarvittavilta osin suomeksi.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta ja esittää kirjallisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävinä olevista asiakohdista verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä ei näin ollen katsota osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi eikä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti yhtiökokouksessa esitetyiksi kysymyksiksi. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä käsitellään kokouksessa asiakohdittain puheenjohtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa. Tarkempia ohjeita verkkolähetyksen seuraamiseen on myöhemmin saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 5 632 297 576 osaketta ja ääntä.

2.3.2023

Nokia Oyj

HALLITUS

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com