Hyppää pääsisältöön

Nokia julkaisee vuosikertomuksensa ja päivittää pääoman hallintakäytäntöään

Nokia Oyj
Pörssitiedote
2.3.2023 klo 19.00

Nokia julkaisee vuosikertomuksensa ja päivittää pääoman hallintakäytäntöään

Espoo – Nokia julkaisi tänään vuoden 2022 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Nokia julkaisi myös Nokia vuonna 2022 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022. Lisäksi Nokia ilmoittaa päivittävänsä pääoman hallintakäytäntöään. Tavoitteena on painottaa investment grade -luottoluokituksen ylläpitämistä ja osakkeenomistajien tuottojen kasvattamista yhtiön tuloskehitystä vastaavasti. Nokia pyrkii pitkällä aikavälillä pitämään rahavarat ja korolliset sijoitukset vähennettynä korollisilla veloilla, eli nettokassan, 10–15 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta.

Päivitetty pääoman hallintakäytäntö

Nokia kertoo yhtiön pääoman hallintakäytännön kehityksestä tänään julkistetussa vuosikertomuksessaan. Viime vuosina Nokia on noudattanut kassapolitiikkaa, joka on mahdollistanut kassan vahvistamisen vuosien 2020 ja 2021 vahvan kassavirran avulla. Yhtiö on myös aloittanut uudelleen varojenjaon osakkeenomistajille sekä osinkoina että osakkeiden takaisinostoina. Nokia on investoinut voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), mikä on vahvistanut sen teknologiajohtajuutta, parantanut tuotteiden kilpailukykyä ja tukenut yhtiön kestävää ja kannattavaa kasvua. Myös luottoluokittajat ovat huomioineet tämän kehityksen, ja S&P Global on nostanut Nokian luottoluokituksen jälleen investment grade -tasolle 8.2.2023. Nokialla on ollut investment grade -luottoluokitus Fitchiltä vuodesta 2018 alkaen.

Nokian aikaisempi tavoite oli pitää kassan ja korollisten sijoitusten kokonaismäärä vähintään 30 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta. Nokia pyrkii jatkossa pitämään nettokassansa 10–15 %:ssa vuotuisesta liikevaihdosta. Tämä nettokassan taso mahdollistaa sen, että Nokia voi tehdä tarvittavat T&K-investoinnit ylläpitääkseen ja vauhdittaakseen edelleen teknologiajohtajuuttaan, rahoittaa yhtiön kasvutavoitteita tukevat käyttöpääomatarpeet sekä jättää tiettyä joustoa pienempiin täydentäviin yritysostoihin.

Vuoden 2022 lopussa Nokian nettokassa oli noin 19 % liikevaihdosta. Nokian välittömiin suunnitelmiin ei kuulu toimenpiteitä, joilla nettokassaa laskettaisiin lähemmäs tavoitetasoa huomioiden makrotaloudelliset epävarmuustekijät, odotetun kasvun ja liiketoiminnan käyttöpääomatarpeet vuonna 2023 sekä jo julkistetut suunnitelmat koskien osinkoa ja osakkeiden takaisinostoja. Mikäli yhtiön odotusten mukaisesti sen kassavirta paranee merkittävästi vuonna 2024, Nokia voi ryhtyä toimenpiteisiin (esimerkiksi kasvattaa osakkeenomistajille jaettavia varoja ja/tai tehdä mahdollisia pienempiä täydentäviä yritysostoja), jotka mukauttavat nettokassaa pitkän aikavälin tavoitetta vastaavaksi.

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2022 -vuosikertomukset

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2022 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version vuosikertomuksista veloituksetta Nokian verkkosivuilta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto ja palkitsemisraportti osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/palkitseminen/.

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty iXBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF -tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, jotka mainitaan Nokian 2.3.2023 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa.

 

Liitteet