Hyppää pääsisältöön

Nokia ja Apple solmivat pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen

Nokia Oyj
Sisäpiiritieto
30.06.2023 klo 23.15

Nokia ja Apple solmivat pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen

  • Lisenssi kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt liittyen 5G- ja muihin teknologioihin
  • Nokia saa Applelta maksuja usean vuoden ajan

Espoo – Nokia julkisti tänään solmineensa Applen kanssa uuden ristiinlisensointisopimuksen, joka korvaa nykyisen, vuoden 2023 lopussa päättymässä olevan, lisenssin. Sopimuksen yksityiskohdat ovat osapuolten välistä luottamuksellista tietoa.

Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja, sanoi: “Olemme iloisia tehdessämme yhteisymmärryksessä pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen Applen kanssa. Tämä sopimus kertoo patenttiportfoliomme vahvuudesta, vuosikymmeniä jatkuneista T&K-investoinneistamme ja siitä merkityksestä, joka osallistumisellamme mobiilistandardien ja muiden teknologioiden luomiseen on ollut.”

Nokia odottaa tulouttavansa uuden patenttilisenssisopimuksen tuottoja tammikuusta 2024 alkaen. Sopimus vastaa niitä oletuksia, joita Nokia esitti Teknologia-liiketoimintaryhmän pitkän aikavälin näkymistä 20.4.2023 julkaistussa, vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessaan.

Nokialla on teollisuudenalan johtava patenttisalkku, jota on rakennettu yli 140 miljardin euron tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneilla vuoden 2000 jälkeen. Salkku sisältää noin 20 000 patenttiperhettä, joista yli 5 500 on luokiteltu essentiaalipatenteiksi 5G-teknologian osalta. Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (FRAND). Yritykset voivat lisensoida ja käyttää näitä teknologioita ilman, että tekevät merkittäviä omia investointeja standardeihin. Tämä edesauttaa innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Tom Johnson, Head of Press Office

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Riskitekijät

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen: kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana; kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja; kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset; häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa; kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso; maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen; sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset; muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset; älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo; brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö; nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset; tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus; tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme; epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset; kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme; kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, sisältäen kykymme tuottaa liikevaihtoa tiedotteessa mainitusta sopimuksesta ja sopimuksen vaikutus Teknologia-liiketoimintaryhmän vuosittaiseen rojaltituloon; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa ja kykymme toteuttaa tiedotteessa mainittu sopimus; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvotteluiden vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.