Hyppää pääsisältöön

Sisäpiiritieto: Nokia kiihdyttää strategiansa toimeenpanoa, yksinkertaistaa toimintamalliaan ja ryhtyy toimenpiteisiin kannattavuuden varmistamiseksi

Nokia Oyj
Sisäpiiritieto
19.10.2023 klo 8.00

Sisäpiiritieto: Nokia kiihdyttää strategiansa toimeenpanoa, yksinkertaistaa toimintamalliaan ja ryhtyy toimenpiteisiin kannattavuuden varmistamiseksi

  • Nokia tekee liiketoimintaryhmistään entistäkin itsenäisempiä ja ketterämpiä kiihdyttääkseen strategiansa toimeenpanoa.
  • Myynti siirtyy osaksi liiketoimintaryhmiä, mikä luo paremmat edellytykset tarttua kasvumahdollisuuksiin ja tuo asiakasnäkökulman entistä tiiviimmäksi osaksi päätöksentekoa.
  • Yhtiö alentaa kulurakennettaan tavoitteenaan saavuttaa vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kolmen vuoden kuluessa.
  • Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin osalta pitkän aikavälin tavoite säilyy ennallaan vähintään 14 %:ssa vuoteen 2026 mennessä, kuten Nokia kertoi tänään kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Espoo – Nokia kertoi tänään strategisista ja operatiivisista muutoksista sekä suunnitelmistaan alentaa kulurakennettaan. Näiden muutosten tavoitteena on auttaa yhtiötä kasvamaan pidemmällä aikavälillä ja navigoimaan läpi epävarman markkinatilanteen.

”Uskomme edelleen, että markkinat tarjoavat meille merkittäviä mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pilvilaskentaan ja tekoälyyn liittyviä suuria odotuksia ei pystytä lunastamaan ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin, joilta vaaditaan jatkossa yhä edistyneempiä ominaisuuksia. Koska emme kuitenkaan voi olla varmoja markkinakäänteen aikataulusta, ryhdymme nyt toimenpiteisiin kolmella eri tasolla vahvistaaksemme asemaamme. Ensinnäkin, kiihdytämme strategiamme toimeenpanoa tekemällä liiketoimintaryhmistämme entistäkin itsenäisempiä. Toiseksi, tämän mahdollistamiseksi yksinkertaistamme toimintamalliamme tuomalla myynnin osaksi liiketoimintaryhmiä. Kolmanneksi, alennamme kulurakennettamme kannattavuutemme varmistamiseksi. Näiden toimien tavoitteena on entistä parempi arvonluonti osakkeenomistajillemme”, toteaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nokia kiihdyttää strategiansa toimeenpanoa tekemällä liiketoimintaryhmistään entistäkin itsenäisempiä

Nokia lisää neljän liiketoimintaryhmänsä itsenäisyyttä ja ketteryyttä kiihdyttääkseen strategiansa toimeenpanoa. Muutoksen myötä liiketoimintaryhmät voivat aiempaa paremmin tarttua mahdollisuuksiin, joita ne näkevät omilla markkinoillaan niin olemassa olevien kuin uusien asiakkaiden parissa. Ne voivat myös ketterämmin laajentaa toimintaansa, rakentaa kumppanuuksia, ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja sekä investoida teknologiajohtajuuteen.

Nokia yksinkertaistaa toimintamalliaan ja integroi myynnin liiketoimintaryhmiin

Nokia perusti vuonna 2021 neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää vastaamaan aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Liiketoimintaryhmiä on tähän asti tukenut yhteinen myyntiorganisaatio. Seuraava askel toimintamallin yksinkertaistamisessa on myynnin ja sitä tukevien toimintojen integroiminen osaksi liiketoimintaryhmiä.

Liiketoimintaryhmien omilla myyntitiimeillä on entistäkin parempi tuoteosaaminen, ja samalla ne vahvistavat yhteyttä liiketoimintaryhmien ja asiakkaiden välillä. Muutoksen myötä liiketoimintaryhmillä on aiempaa paremmat edellytykset edistää kasvumahdollisuuksia niin olemassa olevien kuin uusien asiakkaiden osalta ja laajentaa myyntiä yritysasiakkaille, internet-toimijoille sekä julkisella sektorilla. Muutos hyödyttää asiakkaita, sillä jatkossa myyntitiimit voivat aiempaa nopeammin tehdä päätöksiä asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Liiketoimintaryhmien myyntitiimit tekevät läheistä yhteistyötä keskenään, mikä takaa sen, että kaikki Nokian osaaminen on edelleen saumattomasti asiakkaiden käytössä.

Nokia myös keventää konsernitoimintojaan. Jatkossa ne keskittyvät konsernitason yhteisiin strategisiin suuntaviivoihin ja tehtäviin, esimerkiksi talous- ja lakiasioissa sekä liiketoimintaportfolion osalta. Yhtiö jatkaa panostusta pitkän aikavälin tutkimukseen Nokia Bell Labsin avulla.   

Nokia alentaa kulurakennettaan varmistaakseen kannattavuutensa

Haastavassa markkinatilanteessa Nokia alentaa kulurakennettaan ja tehostaa toimintojaan turvatakseen teknologiajohtajuuden sekä riittävät resurssit tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yhtiö pyrkii saavuttamaan vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt vuoden 2026 loppuun mennessä vuoteen 2023 verrattuna. Nämä on laskettu ilman inflaation vaikutusta ja olettaen, että henkilöstön tulosperusteisesti muuttuva palkan osa olisi tavoitetasolla vuonna 2023 ja 2026. Tämä tarkoittaa 10–15 %:n vähennystä henkilöstökuluissa. Nokia pyrkii toimeenpanemaan ohjelman nopeasti ja saavuttamaan vähintään 400 miljoonan euron säästöt vuonna 2024 ja lisäksi 300 miljoonan euron säästöt vuonna 2025. Suunnitellun järjestelyn odotetaan johtavan 72 000–77 000 työntekijän organisaatioon nykyisen 86 000 työntekijän sijaan.

Kustannussäästöohjelman koko laajuus riippuu markkinoiden kehityksestä. Ohjelman avulla saavutettavien nettokustannussäästöjen lopullinen määrä riippuu myös inflaatiosta. Säästöt kohdistuvat pääasiallisesti Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmiin sekä konsernitason toimintoihin. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuu kertaluonteinen kirjanpidollinen ja kassavaikutteinen kulu, jonka ennakoidaan vastaavan tavoiteltua vuosittaista säästöä.

Kuten Nokia kertoi tänään kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä, vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin osalta pitkän aikavälin tavoite säilyy ennallaan vähintään 14 %:ssa vuoteen 2026 mennessä.

“Päätökset, jotka vaikuttavat työpaikkoihin, ovat kaikkein vaikeimpia. Meillä on uskomattoman osaavia työntekijöitä ja tuemme kaikkia, joita tämä prosessi koskettaa. Kulurakenteen leikkaaminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme sopeuttaa toimintamme epävarmaan markkinatilanteeseen sekä varmistaa kannattavuutemme ja kilpailukykymme pitkällä aikavälillä. Uskomme edelleen vahvasti tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin”, toteaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nokia järjestää sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuden 12.12.2023 Nokian pääkonttorilla Espoossa. Tilaisuudessa Nokia kertoo tarkemmin suunnitelluista toimintamallin muutoksista ja antaa päivityksen siitä, miten Matkapuhelinverkot- ja Verkko ja pilvipalvelut -liiketoimintaryhmien suunnitelmat etenevät.

Muutoksiin sovelletaan paikallisia neuvotteluvaatimuksia työntekijöiden edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat  
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.