Skip to main content

Viranomaisille jätetyt asiakirjat liittyen Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymiseen

Disclaimer for Filings related to the Alcatel-Lucent transaction

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

Tämä sivusto sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Nokia konsernin odotetut ominaisuudet, Nokia konsernin suunnitellut synergiat ja kustannussäästöt, Nokia konsernin odotettu taloudellinen tulos, julkisen ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn odotettu aikataulu, Alcatel Lucentin arvopaperien listauksen poistaminen ja rekisteröinnin lopettaminen, ehdotetun transaktion odotetut hyödyt, Nokian aikeet seuraavan kahdentoista kuukauden aikana, ostotarjouksen ja sitä seuraavan lunastusmenettelyn hyödyt Alcatel Lucentille, sen osakkeenomistajille ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen haltijoille, ja tietyt ehdot liittyen Alcatel Lucentin työntekijöiden palkitsemisohjelmiin, mukaan lukien osakeoptiot ja tulosperusteiset osakepalkkiot. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky integroida Alcatel Lucent Nokian toimintoihin, Nokian riippuvuus julkisesti saatavilla olevasta tiedoista koskien Alcatel Lucentia, maailmantalouden kehitys, rahoituksen saatavuus ja määrät epävarmuuden vallitessa markkinoilla, Alcatel Lucentin ja Nokian kyky hankkia osakkeenomistajien hyväksyntä ja muutoin panna täytäntöön työntekijöiden palkitsemisjärjestelyt jotka käyvät ilmi yhteisestä tarjousasiakirjaluonnoksesta ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commissionille, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Nokian ja Alcatel Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tällä sivustolla esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä sivusto liittyy ehdotettuun julkiseen ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan lunastusmenettelyyn, jonka Nokia jättää AMF:lle kaikista Alcatel Lucentin osakkeista ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoista, ja jotka eivät ole Nokian hallussa. Tämä sivusto on ainoastaan informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Tämä tiedote ei myöskään korvaa Nokian ja Alcatel Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaluonnosta (projet de note d'information conjoint), joka on jätetty Autorité des marchés financiers -viranomaiselle (”AMF”) 6.9.2016 ja jonka AMF tulee tarkastamaan ja hyväksymään, sellaisena kuin sitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirja"). Ehdotettu ostotarjous ja sitä seuraava lunastusmenettely tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLE TULEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL LUCENT OVAT REKISTERÖINERET SEC:LLE TAI AMF:LLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA, JOITA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN EHDOTETTUA JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Tällä sivustolla olevia tietoja ei saa julkaista, levittää tai jakaa suoraan tai välillisesti missään valtiossa tai alueella, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Sellaisissa valtioissa ja alueilla, joissa nämä materiaalit julkaistaan tai joissa sitä levitään tai jaetaan, sijaitsevien henkilöiden tulee täten perehtyä sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin ja noudattaa niitä. Nokia ja Alcatel Lucent eivät vastaa millään tavalla tällaisten rajoitusten rikkomisesta muiden osalta.

Tarjousasiakirja ja muut edellä mainitut asiakirjat, jos Nokia tai Alcate-Lucent rekisteröi ne SEC:lle, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel Lucentin yhteinen tarjousasiakirjaluonnos (projet de note d’information conjointe), joka jätetty AMF:lle 6.9.2016 ja jonka AMF tulee tarkastamaan ja hyväksymään, ja joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja ehdotetusta ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta lunastusmenettelystä, on saatavilla AMF:n verkkosivuilla (www.amf-france.org), Nokian verkkosivuilla (www.nokia.com) ja Alcatel Lucentin verkkosivuilla (www5.alcatel-lucent.com).

Vastuulausekkeen ymmärtämisen vahvistaminen ja hyväksyminen

Valitsemalla ”Hyväksyn”:

vahvistat, että olet oikeutettu jatkamaan tälle sivustolle etkä sijaitse millään sellaisella alueella tai ole minkään sellaisen maan kansalainen (tai toimi tällaisen henkilön puolesta), jossa tämän sivuston tai alasivun tarkastelu olisi sovellettavien lakien tai määräysten vastaista,
sitoudut olemaan välittämättä, luovuttamatta tai jakamatta millään tavalla, mukaan luettuna sähköisellä tiedonsiirrolla, mitään tällä sivustolla olevia tietoja kokonaan tai osittain kenellekään sellaisessa maassa tai alueella, jossa nämä olisivat sovellettavien lakien tai määräysten vastaista,
vahvistat, että haluat pääsyn tälle sivustolle ainoastaan informatiivista tarkoitusta varten, olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ilmoituksen sekä olet tietoinen siitä, että se voi vaikuttaa oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, ja
sitoudut noudattamaan edellä esitettyjä ehtoja ja vahvistat, että sinulla on lupa edetä tälle sivustolle.

Jos valitset ”En hyväksy”, emme voi antaa sinulle pääsyä sivustolle.