Skip to main content

Nokian hallitus päätti kutsua koolle vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen, ehdotus maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta vuodelta 2017

Nokia Oyj
Pörssitiedote
27.3.2018 klo 9:30

Nokian hallitus päätti kutsua koolle vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen, ehdotus maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta vuodelta 2017

Espoo - Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 30.5.2018. Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan tulevat saataville Nokian internetsivuille arviolta 28.3.2018.

Hallitus ja sen valiokunnat tekevät seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

  • Ehdotus maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta vuodelta 2017
  • Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Ehdotus hallituksen palkkioiksi
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
  • Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajan palkkioksi.

Osinkoehdotus

Kuten aiemmin on julkistettu, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 31.5.2018. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.6.2018 ja osingon arvioitu maksupäivä on 13.6.2018. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Jean C. Monty on ilmoittanut, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10), ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan Nokian hallitukseen uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Sari Baldauf, joka on toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 30.5.2018 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi, hallitus suunnittelee teknologiavaliokunnan perustamista varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyy ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaisiin vuosipalkkiona kullekin lisäksi 30 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 15 000 euroa.

Lisäksi, hallitus on tiedottanut nimitysvaliokuntaa suunnitelmastaan perustaa teknologiavaliokunta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Tämän vuoksi nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa edellyttäen, että hallitus perustaa valiokunnan. Palkkio maksetaan valiokunnan perustamisen ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen väliseltä ajalta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kokouspalkkio, joka perustuu hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen. Kokouspalkkio pysyy ennallaan ja se maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti: 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Valiokunta ehdottaa edelleen yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan joko markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen saakka osakemäärä, joka vastaa heidän kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana hallituspalkkioina saamiensa Nokian osakkeiden lukumäärää (vastaanotettu nettomäärä sen jälkeen, kun osakemäärästä on vähennetty ne osakkeet, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot). Ehdotettu kokouspalkkio, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia oman pääoman ehtoisiksi rahoitusvälineiksi vaihdettavissa olevista vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi, Nokian tai sen osakkuusyhtiöiden osakeperusteisten kannustinohjelmien velvoitteiden täyttämiseksi tai muutoin luovutettaviksi esimerkiksi yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa tai muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.11.2019 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 550 miljoonan osakkeen antamisesta valtuutuksen voimassaoloaikana osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Lisäksi hallitus ehdottaa valtuutusta käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.11.2019 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouk-sen 23.5.5017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus ei päätä ylimääräisen yhtiöko-kouksen 2.12.2015 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta.

Ehdotukset tilintarkastajan uudelleenvalitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Nokia kehittää mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Minna Aila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.