Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
26.4.2018 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Verkkoliiketoiminnan koko vuoden tuloksen odotetaan olevan vakaa haastavasta ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta; Nokia Technologies -liiketoiminnan tulos edelleen vahva

 • Nokia odottaa 5G-teknologian käyttöönoton yhä nopeutuvan ja kiihtyvän vuoden loppua kohden
 • Nokia nostaa näkymiään verkkoliiketoimintansa ensisijaisen kohdemarkkinan osalta ja odottaa markkinaa parempaa kehitystä koko vuonna 2018
 • Nokian konsernitason koko vuoden 2018 ohjeistus toistetaan


Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa, kun se oli 5,4 miljardia euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi pysynyt ennallaan vuodentakaiseen verrattuna.
 • Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa, kun se oli -0,08 euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja liikevoitto 43 miljoonaa euroa

 • Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikutti ensisijaisesti liikevaihdon lasku Pohjois-Amerikassa. Saatujen tilausten määrä ja tilauskanta olivat ensimmäisellä neljänneksellä kuitenkin erinomaisia. Nokia arvioi näin ollen Pohjois-Amerikan liikevaihdon sekä konsernin kannattavuuden parantuvan merkittävästi vuoden 2018 toisella puoliskolla.
 • Saatuihin sitoviin tilauksiin perustuen Nokia odottaa 5G-teknologian asiakaskysynnän kiihtyvän entisestään erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa odotamme kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottojen alkavan vuoden 2018 loppua kohden.
 • Ensimmäisen neljänneksen kehitys strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa laajentamalla verkkojen myyntiä kiinnostaville rinnakkaisille markkinoille oli rohkaisevaa. Etenimme jälleen vahvasti suuryritysten vertikaalisella markkinalla sekä internettoimija-asiakkaidemme keskuudessa liikevaihdon ja saatujen tilausten määrän kasvaessa kaksinumeroisin luvuin edellisvuoteen verrattuna.
 • Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategiamme edistyi edelleen hyvin ja kolmasosa myyntihankkeistamme koostuu nyt useiden liiketoimintaryhmien ratkaisuista, tuotteista ja palveluista.

Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto oli 365 miljoonaa euroa ja liikevoitto 274 miljoonaa euroa

 • Vahva tuloskunto jatkui liikevaihdon kasvaessa 48 % ja liikevoiton 136 % ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti vuonna 2017 solmituista lisenssisopimuksista.
 • Nokia Technologies eteni edelleen hyvin uusien patenttilisenssisopimusten sekä tavaramerkki- ja teknologialisensointisopimusten suhteen; uusia merkittäviä sopimuksia ei julkistettu ensimmäisellä neljänneksellä.

Näkymät

 • Nokia toisti koko vuoden 2018 kaikki Nokian konsernitason ohjeistuksensa verkkoliiketoiminnan vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon arvioidusta heikkoudesta huolimatta.
 • Nokia näkee verkkoliiketoimintansa markkinaolosuhteiden paranevan ja 5G:n käyttöönoton nopeutuvan ja kiihtyvän vuoden loppua kohden. Nokia arvioi nyt verkkoliiketoimintansa ensisijaisen kohdemarkkinan vahvistuvan koko vuonna 2018 ja odottaa lisäksi markkinaa parempaa kehitystä koko vuonna 2018.
 • Nokia on edelleen aikataulussa koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa. Aktiivisten toimiemme 5G-teknologian käyttöönoton edistämiseksi arvioidaan vuonna 2018 johtavan 100-200 miljoonan euron 5G-asiakastesteihin liittyviin väliaikaisiin kuluihin.
 • Nokia näkee edelleen mahdollisuksia kasvattaa menestyksekästä Nokian lisensointiliiketoimintaa, joka on osa Nokia Technologies -liiketoimintaa ja arvioi sen jatkuvan liikevaihdon kasvavan noin 10 %:n vuotuista kasvuvauhtia kolmivuotisen vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana.
 •  Lisätietoja kyseisistä ja muista tavoitteista löytyy tämän tiedotteen Näkymät-osiossa.

       

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, ja liitetiedosta 15, Tunnusluvut1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos
1-3/2018
vrt.
1-3/2017
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2018
vrt. 1-3/2017
Liikevaihto (ei-IFRS) 4 929 5 388 -9 % 0 %
Nokian verkkoliiketoiminta 4 324 4 902 -12 % -3 %
Nokia Technologies 365 247 48 % 49 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 252 254 -1 % 4 %
Bruttokate (ei-IFRS) 1 941 2 196 -12 %  
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 39,4 % 40,8 % -140pp  
Liikevoitto (ei-IFRS) 239 341 -30 %  
  Nokian verkkoliiketoiminta 43 324 -87 %  
  Nokia Technologies 274 116 136 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -78 -99 -21 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 4,8 % 6,3 % -150pp  
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -116 -81 43 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -36 -48 -25 %  
Tulos (ei-IFRS) 83 203 -59 %  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos (ei-IFRS) 86 196 -56 %  
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS) -3 6    
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,02 0,03 -33 %  
         
Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen raportoidut luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, ja liitetiedosta 15, Tunnusluvut1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos
1-3/2018
vrt.
1-3/2017
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2018
vrt. 1-3/2017
Liikevaihto 4 924 5 378 -8 % 0 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 4 324 4 902 -12 % -3 %
  Nokia Technologies 365 247 48 % 49 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 252 254 -1 % 4 %
  Ei-IFRS-oikaisut -5 -11 -55 %  
Bruttokate 1 805 2 125 -15 %  
Bruttokateprosentti 36,7 % 39,5 % -280pp  
Liikevoitto/-tappio -336 -127 165 %  
  Nokian verkkoliiketoiminta 43 324 -87 %  
  Nokia Technologies 274 116 136 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -78 -99 -21 %  
  Ei-IFRS-oikaisut -575 -468 23 %  
Liikevoittoprosentti -6,8 % -2,4 % -440pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -108 -146 -26 %  
Tuloverot 94 -154    
Tulos -354 -435 -19 %  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -351 -473 -26 %  
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta -3 37    
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,06 -0,08 -25 %  
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 4 176 4 409 -5 %  
1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Odotamme koko vuoden tuloksen kehittyvän vahvasti verkkoliiketoiminnan heikohkosta alkuvuodesta huolimatta. Luotan vahvasti siihen, että Nokia on hyvässä asemassa kasvaakseen vahvistuvaa verkkoliiketoiminnan markkinaa nopeammin ja saavuttaakseen koko vuodelle 2018 antamamme ohjeistuksen mukaisen tuloksen.

Luottamuksemme perustuu ensimmäisen neljänneksen vahvaan saatujen tilausten määrään sekä tilauskantaan, ja asiakkaamme ovat lisäksi ottaneet hyvin vastaan kokonaisvaltaiseen tuote- ja palveluvalikoimaan pohjautuvan strategiamme, mikä on johtanut ratkaisujemme vahvaan ristiinmyyntiin ja usean liiketoimintaryhmän yhteisten myyntihankkeiden määrän kaksinkertaistumiseen vuodentakaiseen verrattuna. Meillä on myös hyvä näkyvyys Yhdysvalloissa toisella vuosipuoliskolla solmittaviin isoihin, kaupallisten 5G-verkkojen käyttöönottoon liittyviin sopimuksiin ja toteutamme menestyksekkäästi eri toimialoille laajentumiseen liittyvää strategiaamme yritys- ja internettoimija-asiakkaisiimme liittyvän liiketoimintamme kasvaessa kannattavasti ja tasaisesti kaksinumeroisin luvuin.    

Lisensointiliiketoimintamme ensimmäisen neljänneksen jatkuva liikevaihto kasvoi 65 % edellisvuoteen verrattuna ja arvioimme vahvan kasvun jatkuvan myös tulevina kuukausina. Näemme lisämahdollisuuksia älypuhelimiin liittyvässä lisensoinnissa Kiinassa, autoteollisuudessa ja tavaramerkin lisensoinnissa.

Kokonaisvaltainen tuote- ja palveluvalikoimamme asemoi meidät erittäin hyvin 5G:tä ajatellen ja pyrkimyksemme nopeuttaa 5G:n käyttöönottoa maailmanlaajuisesti tuottaa selvästi tulosta. Tuemme käyttöönottoa tarpeen mukaan investoinneilla 5G-testeihin vuonna 2018. Näiden investointien avulla pystymme tarttumaan mahdollisuuksiin 5G-markkinalla, jonka uskomme kasvavan merkittävästi Yhdysvalloissa vuoden loppua kohden. Yhdysvaltain markkinaa tulee seuraamaan laajamittaisten kaupallisten 5G-käyttöönottojen alkaminen useilla muilla maantieteellisillä alueilla vuonna 2019. Tämän kehityksen myötä arvioimme vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tuloskehityksen jatkuvan heikohkona, mutta toisen vuosipuoliskon olevan merkittävästi vahvempi.

Näemme myös selvän mahdollisuuden markkinaosuuksien voittamiseen tänä vuonna ottaen huomioon 4G:n menestyksekkäästi jatkuneet käyttöönotot, 5G-kaupat, IP-reititysliiketoiminnan myönteisen kehityksen sekä viestintäpalvelujen tarjoajien segmentissä että rinnakkaisilla markkinoilla ja optisten verkkojen liiketoiminnan kehityksen 5G:n ja internettoimija-asiakkaidemme tukemana.

Vaikka verkkoliiketoimintamme ensimmäisen neljänneksen bruttokateprosentti laski edellisvuoteen verrattuna sen pääasialliset syyt - alueellinen ja tuotejakauma - ovat suurelta osin väliaikaisia ja niiden odotetaan parantuvan vuoden 2018 toisella puoliskolla. On myös tärkeää huomioida, etteivät katteet alentuneet merkittävästi tuotetasolla. Olemme edelleen aikataulussa saavuttaaksemme 1,2 miljardin euron kustannussäästötavoitteemme.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NÄKYMÄT

  Tarkaste-
lukohde
Arvio Kommentit  
Nokia Ei-IFRS-
liikevoitto
-prosentti
9-11 % koko vuonna 2018 ja

12-16 % koko vuonna 2020

 
Nokia arvioi ei-IFRS-liikevoittoprosentin ja laimennetun ei-IFRS-osakekohtaisen tuloksen kasvavan koko vuoden 2018 ja koko vuoden 2020 välillä johtuen ensisijaisesti
seuraavista syistä:
 1. Nokian verkkoliike-
  toiminnan tulosparannus, johon liittyen lisätietoa alla;
 2. Nokia Technologies -liiketoiminnan tulosparannus, johon liittyen lisätietoa alla;
 3. Nokian tukitoimin-
  tojen alhaisemmat kulut Nokian verkkoliiketoi-
  minnassa ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiossa.
 
Laimen-
nettu ei-
IFRS-osake-
kohtainen
tulos
0,23 - 0,27 euroa koko vuonna 2018 ja

0,37 - 0,42 euroa koko vuonna 2020
 
  Osinko Noin 40-70 %
ei-IFRS- osakekohtaisesta tuloksesta pitkällä aikavälillä
Nokian hallitus on sitoutunut ehdottamaan kasvavaa osinkoa, myös vuodelta 2018.  
  Jatkuva
vapaa
kassavirta
Hieman positiivinen koko vuonna 2018 ja selvästi positiivinen koko vuonna 2020 Jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin1 liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.  
  Nokian
jatkuvat
vuotuiset
kustannu-
ssäästöt,
pois lukien
Nokia
Technologies

 
Noin 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kokonaiskustan-nussäästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana, mistä noin 800 miljoonaa euroa arvioidaan saatavan toimintakuluista1 Vertailukautena koko vuosi 2015, jolloin Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistetyt toimintakulut olivat noin 7,3 miljardia euroa, pois lukien Nokia Technologies.
5G:n käyttöönottoa nopeuttavien aktiivisten toimien johdosta ja pitkän aikavälin strategiamme edistämiseksi 5G:n tulon nopeutumisen vuoksi Nokia arvioi kerryttävänsä vuonna 2018 noin 100-200 miljoonaa euroa väliaikaisia 5G-asiakastesteihin liittyviä lisäkuluja, jotka osin pienentävät jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen positiivista vaikutusta.
(Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan väliaikaiset lisäkulut olisivat olleet noin 100 miljoonaa euroa)

 
 
  Verkkolai-
tteiston
vaihdokset
Yhteensä noin 1,4 miljardin euron kulut ja ulosmenevät rahavirrat1 Verkkolaitteiston
vaihdoksiin liittyvät
kulut kirjataan ei-IFRS-
oikaisuihin, eivätkä ne
siten vaikuta Nokian
ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-
rahoitus-
tuotot ja
-kulut
Noin 300 miljoonaa euroa kuluja koko vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan
vaikuttavan Nokian
näkymiin ei-IFRS-rahoitustuotoista
ja -kuluista koko vuonna
2018 ja pidemmällä aikavälillä:
 • Korollisiin velkoihin
  ja etuuspohjaisiin
  eläkkeisiin ja muihin työsuhteen
  päättymisen
  jälkeisiin etuuksiin
  liittyvät
  nettokorkokulut;
 • Valuuttakurssi-
  muutokset ja valuut-
  takurssisuojauksista aiheutuvat kulut; ja
 • Saamisten myyntiin liittyvät kulut.
  Ei-IFRS-
verokanta
Noin 30 % koko vuonna 2018 ja 25 % pidemmällä aikavälillä Nokian näkymiin sen koko vuoden 2018 sekä pidemmän aikavälin ei-IFRS-verokannasta arvioidaan vaikuttavan tekijät,
kuten tuloksen
absoluuttinen taso,
tuloksen alueellinen
jakauma sekä toimintamalliamme
koskevat mahdolliset
lisämuutokset.
Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes
Nokian laskennalliset
verosaamiset
Yhdysvalloissa tai
Suomessa on täysin
käytetty.
  Käyttöo-
maisuus-investoinnit
Noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimin-
taan ja vastaavat
pidemmällä aikavälillä
tehtäviä aineellisten
hyödykkeiden poistoja.
Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto Ensisijaista kohdemarkkinaa parempi kehitys vuonna 2018 ja pidemmällä aikavälillä

(Tämä on päivitys aiempaan ohjeistukseemme, jonka mukaan liikevaihdon lasku olisi vastannut ensisijaisen kohdemarkkinan supistumista vuonna 2018).
Nokia arvioi verkkoliiketoimintansa liikevaihdon kehittyvän ensisijaista kohdemarkkinaansa
paremmin ja
liikevoittoprosentin
kasvavan koko vuoden
2018 ja koko vuoden 2020
välillä.

 

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin:


 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin
  1-3 %:n supistuminen
  koko vuonna 2018
  vuoteen 2017
  verrattuna ilman valuuttakurssi-
  muutosten vaikutusta.
  5G-siirtymän arvioidaan edesauttavan kasvua ensisijaisella kohdemarkkinalla vuosina 2019 ja 2020 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

(Tämä on päivitys
aiempaan kommenttiimme
,
jonka mukaan
supistuminen olisi ollut 2-4 % koko vuonna 2018.);


 • 5G-teknologian kiihtyvä asiakaskysyntä ja kaupallisten 5G-verkkorakennushankkeiden arvioitu alkaminen vuoden 2018 loppua kohden.

(Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan verkkorakennus-hankkeiden arvioitiin alkavan vuonna 2019.);

 • Parantuneet markkinaolosuhteet vuoden 2018 toisella puoliskolla erityisesti Pohjois-Amerikassa, kun markkinan arvioidaan olevan heikko vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla (uusi kommentti);
 • Kykymme skaalata toimitusketjumme toimintaa vastaamaan kasvavaa kysyntää (uusi kommentti);
 • Valuuttakurssihaasteiden negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon erityisesti vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla;
 • Keskittyminen kohdennettuihin kasvumahdollisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla;
 • Itsenäisen ja vahvan ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen;
 • Tutkimuksen ja kehityksen parantunut tuottavuus uusien työskentelytapojen myötä ja vanhojen alustojen poistuessa käytöstä ajan kuluessa;
 • Tukitoimintojen alhaisemmat kulut, mukaan lukien IT- ja toimipaikkakulut;
 • Asiakkaidemme mahdollisiin yrityskauppoihin liittyvä epävarmuus;
 • Tuote- ja alueellinen jakauma; ja
 • Kilpailu- ja muu toimialadynamiikka.
Liikevoitto-
prosentti
6-9 % koko vuonna 2018 ja 9-12 % koko vuonna 2020
Nokian lisensointi-liiketoiminta, joka on osa Nokia Technologies -liiketoimintaa Jatkuva liike-
vaihto
10 %:n kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (compound annual growth rate, CAGR) kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana Merkittävien patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointi-
sopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan Nokian lisensointiliiketoiminnan vuotuisten näkymien vaihteluväleistä. Vaikka tuloksen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, Nokia arvioi liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin kasvavan kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana.

Lisensointiliiketoiminnan liikevaihto koko vuonna 2017 oli noin 1,6
miljardia euroa,
josta noin 300 miljoonaa euroa oli
kertaluonteista ja liittyi aikaisempiin
vuosiin. 

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian
näkymiin Nokia
Technologies
-liiketoimintaan kuuluvan
Nokian
lisensointiliiketoiminnan liikevaihdosta ja liikevoittoprosentista:
 • Älypuhelinvalmis-
  tajien,
  autoteollisuu-
  syhtiöiden ja kuluttajaelektronii-
  kkayhtiöiden kanssa solmittavien uusien patenttilisenssis-
  opimusten ajoitus ja arvo;
 • Umpeutuvien patenttilisenssis-opimusten uudelleenneuvottelu; 
 • Olemassa oleviin patenttilisenssin-
  saajiin liittyvän
  liikevaihdon kasvu
  tai lasku;
 • Tavaramerkki- ja teknologialisen-
  sointi-
  toiminnan tulos;
 • Immateriaalioi-
  keuksiemme
  puolustamisesta ja
  ylläpidosta johtuvat kulut; ja
 • Säädösympäristö. 
  Liikevoitto-prosentti Kasvu noin 85 %:een koko vuonna 2020

1Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta Kustannussäästöohjelma-osiosta.

Nokia aloittaa sijoitukseen perustuvan järjestelyn ylimmän johdon palkitsemisessa

Jatkaakseen edelleen johtoon kuuluvien henkilöiden etujen yhteensovittamista osakkeenomistajien etuihin ja maksimoidakseen pitkän aikavälin osakkeenomistaja-arvon luomista, Nokian hallitus on päättänyt tarjota sijoitukseen perustuvaa järjestelyä osaan vuoden 2018 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman osakepalkkioita, jotka myönnetään toimitusjohtajalle ja rajoitetulle ryhmälle avainasemassa olevaa ylintä johtoa, joiden työpanoksella on suora vaikutus yhtiön strategiaan ja pitkän aikavälin arvoon.

Sijoitukseen perustuvassa järjestelyssä osallistujille tarjotaan kaksi vuoden 2018 tulosperusteista osakepalkkio-osaketta jokaista yhtä sellaista Nokian osaketta kohti, jotka he ostavat vapaaehtoisesti omilla varoillaan vapailta markkinoilta. Tulosperusteisten osakepalkkio-osakkeiden lopullinen maksu riippuu yhtiön tuloksesta. Järjestelyä tarjotaan osallistujien tavanomaisen vuosittaisen pitkän aikavälin tulospalkkion lisäksi, ja enimmäissijoitus vastaa yhtiön heille asettamaa tavanomaisen vuosittaisen pitkän aikavälin tulospalkkion määrää.

Tämä järjestely ei muuta voimassa olevia yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä valtuutuksia eikä aiemmin julkistettua Nokian vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän laimennusvaikutusta. Järjestelyyn liittyvien osakeostojen odotetaan tapahtuvan pääosin vuoden 2018 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, ja järjestelyn nojalla hankitut osakkeet on omistettava 1.1.2021 saakka, jotta järjestelyn nojalla myönnetyt tulosperusteiset osakepalkkiot tulevat maksuun.

Lisätietoja vuoden 2018 tulosperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta on saatavilla yhtiön 1.2.2018 julkistamassa pörssitiedotteessa, joka käsitteli Nokian vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmää.


NOKIA VUODEN 2018 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio (liite 3).

Ei-IFRS-liikevaihdon ja ei-IFRS-liikevoiton muutos vuodentakaiseen verrattuna

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 9 % vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi pysynyt lähes ennallaan vuodentakaiseen verrattuna.

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-
kate
Tutki-muksen ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -578 -12 % -386 47 23 34 -281 -560pp
Nokia Technologies 118 48 % 121 18 19 0 158 2 810pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -2 -1 % 10 5 6 1 21 800pp
Eliminoinnit 3   0 0 0 0 0  
Nokia -459 -9 % -255 69 49 35 -102 -150pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, merkittävästi positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lievästi negatiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan ei-IFRS-tuloksen muutos vuodentakaiseen verrattuna

EUR milj., ei-IFRS Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia -102 -35 12 -120 -9 -110

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja kulujen negatiivinen nettovaihtelu johtui ensisijaisesti Nokia Shanghai Bellin rahoitusvelkaan liittyvistä korkokuluista, valuuttakurssimuutoksiin liittyvien tappioiden kasvusta ja uusien erien kuten saamisten myyntiin liittyvien kulujen sekä asiakas- ja muihin sopimuksiin liittyvien rahoituselementtien sisällyttämisestä niihin, mikä johtui uusien IFRS-standardien käyttöönotosta vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Alhaisemmat korkokulut tasoittivat tätä osin.

NOKIA VUODEN 2018 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihdon ja liikevoiton muutos vuodentakaiseen verrattuna

Nokian liikevaihto laski 8 % vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi pysynyt lähes ennallaan vuodetakaiseen verrattuna.

EUR milj. Liike-vaihto % muutos Brutto-
kate
Tutki-muksen ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -578 -12 % -386 47 23 34 -281 -560pp
Nokia Technologies 118 48 % 121 18 19 0 158 2 810pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -2 -1 % 10 5 6 1 21 800pp
Eliminoinnit 3   0 0 0 0 0  
Ei-IFRS
-oikaisut
6 -55 % -64 28 22 -94 -107
Nokia -454 -8 % -320 98 72 -58 -209 -440pp

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen muutos vuodentakaiseen verrattuna

EUR milj. Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tulo-
verot
Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emo-
yhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia -209 38 248 81 -40 122

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneiden tiettyjen kulujen puuttumisesta, jotka liittyivät Nokian ostotarjoukseen tiettyjen joukkovelkakirjojen takaisinostamiseksi, sekä alhaisemmista korkokuluista. Tätä osin tasoittivat valuuttakurssimuutoksiin liittyneiden tappioiden kasvu, Nokia Shanghai Bellin rahoitusvelkaan liittyvät kulut ja uusien erien kuten saamisten myyntiin liittyvien kulujen sekä asiakas- ja muihin sopimuksiin liittyvien rahoituselementtien sisällyttäminen rahoitustuottoihin ja -kuluihin johtuen uusien IFRS-standardien käyttöönotosta vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

Verot

Verojen muutos johtui ensisijaisesti vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen 245 miljoonan euron verokulun puuttumisesta.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 1-3/
2018
Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 810
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 140
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 120
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 830
   Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 740
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 90
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 460
 = Tulevat kulukirjaukset 440
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 250
 - Maksetut rahavirrat 1 080
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 170

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 ja koko vuoden 2017 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

Milj. EUR,
arviolta,
pyöristetty
lähimpään
50 miljoo-
naan
euroon
2016 2017 Kumu-
latiivi-
nen
vuoden
2017
loppuun men-
nessä
Koko
vuosi
2018
Koko vuosi
2019 ja siitä
eteenpäin
Yhteensä
      10-12
2017
lopussa
1-3
2018
lopussa
10-12
2017
lopussa
1-3
2018
lopussa
10-12
2017
lopussa
1-3
2018
lopussa
Jatkuvat
vuotuiset
kustannus-
säästöt
550 250 800 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toimin-
takulut
350 150 500 300 300 0 0 800 800
 - Hankinnan ja valmis-
tuksen kulut
200 100 300 100 100 0 0 400 400
Uudelleen-
järjeste-
lykulut
ja muut
niihin
liittyvät
kulut
750 550 1 300 600 600 0 0 1 900 1 900
Uudelleen-
järjestely-
kuluihin
ja muihin
niihin liittyviin kuluihin liittyvät
ulos-
menevät rahavirrat
400 550 950 650 650 650 650 2 250 2 250
Verkko-
laitteiston
vaihdoksiin
liittyvät kulut
150 450 600 650 650 150 150 1 400 1 400
Verkko-
laitteiston
vaihdoksiin
liittyvät
ulosmenevät
rahavirrat
150 450 600 650 650 150 150 1 400 1 400

Nokia on edelleen aikataulussa kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.


RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 8) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista, mukaan lukien Alcatel Lucentin hankinnasta, odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 15) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 16) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, teknologialisensoinnilla ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, mukaan lukien digitaalisen terveydenhuollon saralla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 25.4.2018.

 • Nokian vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.5.2018.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 26.7.2018.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun katsauksensa 25.10.2018.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com