Skip to main content

Nokia julkistaa suunnitelmansa strategian toimeenpanon nopeuttamiseksi, asiakaslähtöisyytensä parantamiseksi ja pitkän aikavälin kustannusjohtajuuden säilyttämiseksiNokia Oyj
Pörssitiedote
25.10.2018 klo 8.00

Nokia julkistaa suunnitelmansa strategian toimeenpanon nopeuttamiseksi, asiakaslähtöisyytensä parantamiseksi ja pitkän aikavälin kustannusjohtajuuden säilyttämiseksi

  • Organisaatiorakenteen mukauttaminen paremmin strategiaa tukevaksi ja asiakaslähtöisyyden parantaminen
  • Toimintamallin tehostaminen kilpailuedun säilyttämiseksi
  • Nokian johtoaseman varmistaminen 5G-aikakaudella
  • Tavoitteena 700 miljoonan euron säästöt vuositasolla ei-IFRS-toimintakuluissa ja tuotannon yleiskustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä
  • Sitoutumisen vahvistaminen koko vuoden 2020 ei-IFRS-liikevoittoprosenttia ja laimennettua ei-IFRS-osakekohtaista tulosta koskeviin konsernitason ohjeistuksiin
  • Kathrin Buvac on nimitetty Enterprise-liiketoimintaryhmän johtajaksi 1.1.2019 alkaen ja hän jatkaa Nokian johtokunnassa

Espoo - Nokia julkisti tänään suunnitelmansa nopeuttaa etenemistään strategisilla kasvualueilla, parantaa edelleen asiakaslähtöisyyttään ja vähentää merkittävästi kustannuksia.

"Nokia on edistynyt huomattavasti strategiansa toteuttamisessa tarjoamalla erinomaisella vauhdilla korkean suorituskyvyn kokonaisvaltaisia verkkoja, tähdännyt uusiin yrityssegmentteihin sekä kehittänyt itsenäistä ohjelmistoliiketoimintaa," sanoi toimitusjohtaja Rajeev Suri. "5G-liiketoimintamme alkuvaiheen kehitys on ollut erittäin vahvaa ja kasvatamme edelleen investointejamme tähän kriittiseen teknologiaan. Uusien sopimusten voittoaste osoittaa, että olemme hyvässä kilpailuasemassa."

"Menestyksekkään Alcatel-Lucent-integraation ja maailmanlaajuisen muutosohjelman ollessa pian takana päin, otamme askelia strategiamme toteuttamisen nopeuttamiseksi ja asiakasfokuksemme terävöittämiseksi. Aiomme ponnistella entistä ankarammin varmistaaksemme, että Nokian kurinalainen toimintamalli pysyy kilpailuetunamme ja säilytämme alan johtoaseman kustannusten hallinnassa, tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä kustannusten osalta yltääksemme vuotta 2020 koskevaan ohjeistukseemme. Nyt määrittelemme tarvittavien toimenpiteiden laajuuden ja täten nostamme varmuutta saavuttaa tavoitteemme," Suri sanoi.

Strategian toimeenpanon nopeuttaminen

Nokia jatkaa strategiansa toteuttamista erityisinä painopistealueinaan huipputehokkaat kokonaisvaltaiset verkot, laajeneminen uusiin yrityssegmentteihin ja itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen.

Kiihdyttääkseen vauhtiaan ja lisätäkseen asiakaslähtöisyyttään 5G-aikakauden alkaessa, Nokia suunnittelee uudelleenjärjestelyjä osassa organisaatiotaan:

  • Luodaan uusi Enterprise-liiketoimintaryhmä, joka yhdistää useita olemassa olevia toimintoja ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle.
  • Vahvistetaan Nokian asemaa 5G-aikakaudella lisäämällä Mobile Networks -liiketoimintaryhmän keskittymistä mobiiliradiotuotteisiin.
  • Vahvistetaan Nokian kykyä toimittaa alan johtavia, täysin integroituja ja testattuja Cloud Core -ratkaisuja keskittämällä ohjelmistoihin liittyvät toiminnot Nokia Software -liiketoimintaryhmään.

Kathrin Buvac on nimitetty Enterprise-liiketoimintaryhmän johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Nokian strategiajohtajana ja on johtanut menestyksekkäästi yrityksen strategiaa läpi merkittävien muutosvaiheiden viimeisen viiden vuoden aikana. Hän jatkaa Nokian johtokunnassa.

"Suunnitellut muutokset vahvistavat kykyämme tuottaa alan parhaita mobiiliradio- ja Cloud Core -ratkaisuja viestintäpalveluita tarjoaville asiakkaillemme," sanoi Suri. "Yritysmarkkinoilla strategianamme on ollut tähdätä korkean kasvun ja kannattavuuden markkinoille, joilla toimii rajattu joukko yrityksiä, jotka tarvitsevat operaattoritason verkkoja. Tähän mennessä saadut vahvat tulokset osoittavat valitsemamme lähestymistavan oikeaksi ja jatkamme kehitystä tällä tiellä."

Muutosten osalta järjestetään tarvittavat konsultaatiomenettelyt työntekijöiden edustajien kanssa, ja niiden suunnitellaan astuvan voimaan 1.1.2019.

Uudelleenjärjestelyohjelma

Nokian tavoitteena on 700 miljoonan euron vuotuiset säästöt ei-IFRS-liiketoimintakuluissa ja tuotannon yleiskustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2018 loppuun, ja säästöistä noin 500 miljoonan euron on arvioitu koostuvan liiketoimintakuluista. Nokia suunnittelee näiden säästöjen kertyvän laajalta alueelta, mukaan lukien investoinnit digitalisointiin automaation ja tuottavuuden lisäämiseksi, prosessien ja työkalujen virtaviivaistaminen, merkittävät vähennykset keskeisissä tukifunktioissa alan parhaiden kustannustasojen saavuttamiseksi, T&K-hankkeiden priorisointi arvon luomiseksi pitkällä aikavälillä, periytyneiden tuotteiden T&K-hankkeiden voimakas vähentäminen, ohjelmistokehityksen tehostaminen, valittujen läpi organisaation ulottuvien toimintojen yhdistäminen sekä lisävähennykset kiinteistöistä ja muista yleiskustannuksista.

Näiden suunniteltujen muutosten seurauksena on henkilöstömäärän nettovähennys globaalisti. Henkilöstövähennyksistä neuvotellaan paikallisten vaatimusten mukaisesti työntekijöiden edustajien kanssa, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat on tehty. Näiden suunniteltujen muutosten toteuttamisesta aiheutuvat kertakustannukset ovat arviolta 900 miljoonaa euroa ja vaikutus kassavirtaan noin 900 miljoonaa euroa.

"Jatkuva kustannusten seuranta on elintärkeää toimialallamme," sanoi Suri. "Tänään julkistettu suunnitelma on looginen askel Alcatel-Lucentiin liittyvän muutosohjelman lähestyessä päätöstään. Yritysoston toteutumisesta lähtien olemme integroineet ja hakeneet synergioita. Nyt on aika keskittyä tehostamiseen ja varmistaa, että olemme kilpailukykyisiä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Vaikka nämä suunnitellut toimenpiteet ovat oikeita liiketoimintamme kannalta, tiedostamme niiden johtavan henkilöstövaikutuksiin ja suhtaudumme tilanteeseen vakavasti. Tulemme ponnistelemaan lujasti huolehtiaksemme niistä henkilöistä, joita suunnitellut muutokset koskettavat. Toimimme avoimesti ja tarjoamme tukea sitä tarvitseville."

Ohjeistus vuodelle 2020

Nokia toistaa ohjeistuksensa koko vuodelle 2020 aiemmin tänään julkistetun kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin mukaisesti, jossa konsernitason ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 12-16% ja laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,37-0,42 euroa.

Lisää Nokia Software- ja Enterprise-liiketoimintaryhmiä koskevaa taloudellista tietoa annetaan sijoittajille vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta alkaen.

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 25.10.2018 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 317 5210.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien 5G palveluiden tuominen markkinoille; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 7) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 8) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 12) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 13) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 14) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.


Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. https://www.nokia.com/


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja