Skip to main content

Nokia terävöittää asiakasliiketoimintaorganisaationsa fokusta 5G-aikakauden edetessä ja julkistaa muutoksia yhtiön johtokunnan kokoonpanossa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
13.11.2018 klo 9.30

Nokia terävöittää asiakasliiketoimintaorganisaationsa fokusta 5G-aikakauden edetessä ja julkistaa muutoksia yhtiön johtokunnan kokoonpanossa

  • Ricky Corker nimitetään asiakasliiketoimintaorganisaation Amerikan-alueen johtajaksi
  • Federico Guillén nimitetään asiakasliiketoimintaorganisaation Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Aasian alueiden johtajaksi
  • Ashish Chowdhary jättää yhtiön 15 vuoden menestyksekkään uran jälkeen vuoden 2018 lopussa

Espoo - Nokia julkisti tänään suunnitelmansa järjestää uudelleen asiakasliiketoimintaorganisaationsa kahdeksi alueelliseksi yksiköksi, joista toinen vastaa Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja toisen vastuulla on Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka sekä Aasia. Lisäksi Nokia ilmoitti muutoksista yhtiön johtokunnan kokoonpanossa.  

"Vahva asiakaslähtöisyys on välttämättömyys siirtyessämme 5G-aikakaudelle", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Tänään julkistamamme muutokset varmistavat sen, että meillä on jatkossakin tarvittava valmius erinomaiseen asiakassuhteiden hallintaan ylimmän johdon tasolla alati nopeammin kehittyvässä ja monitahoisessa toimintaympäristössä. Olen erittäin mielissäni, että kaksi erittäin pätevää johtajaa, Ricky Corker ja Federico Guillén, ryhtyvät johtamaan kyseisiä yksiköitä. 

Ricky Corker nimitetään asiakasliiketoimintaorganisaation Amerikan-alueen johtajaksi. Corkerin nykyinen rooli on Nokian Pohjois-Amerikan liiketoiminnan johtaja, EVP, ja hän on ollut merkittävässä roolissa yhtiön nostaessa liiketoimintansa Pohjois-Amerikassa takaisin kasvu-uralle ja asemoituessa vahvaksi toimijaksi 5G- sekä muissa teknologioissa. Aiemmin Corker toimi Nokian Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana, ja hän on työskennellyt yhtiössä johtotason tehtävissä myös Euroopassa ja Australiassa. Hänellä on viestintä- ja elektroniikka-alan tutkinto Melbournen RMIT-yliopistosta. Corker tulee raportoimaan toimitusjohtaja Surille, ja hän nousee Nokian johtokunnan jäseneksi 1.1.2019 alkaen.

Federico Guillén nimitetään asiakasliiketoimintaorganisaation Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Aasian alueiden johtajaksi. Guillénin nykyinen rooli on Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtaja, ja hänen johdollaan liiketoimintaryhmä on tehnyt johdonmukaisesti vahvaa taloudellista tulosta ja investoinut tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin kuten kaapelimarkkinoihin. Guillénin kattava kansainvälinen kokemus pitää sisällään johtotason tehtäviä Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Intiassa. Hänellä on tutkinto tietoliikennetekniikasta ja maisterintutkinto viestintäarkkitehtuureista Madridin teknillisen yliopiston ETSIT-yksiköstä. Guillén tulee raportoimaan yhä toimitusjohtaja Surille ja jatkaa Nokian johtokunnan jäsenenä. Fixed Networks -liiketoimintaryhmän uusi johtaja tullaan julkistamaan myöhemmin.

Ashish Chowdhary johtaa asiakasliiketoimintaorganisaatiota ja jatkaa Nokian johtokunnan jäsenenä vuoden 2018 loppuun asti, jonka jälkeen hän jättää Nokian ja siirtyy johtotason tehtäviin toisessa yrityksessä.

"Jokaiselle tulee urallaan eteen hetki, jolloin he haluavat kokeilla jotain uutta. Viidentoista vuoden mittaisen menestyksekkään Nokia-uran jälkeen Ashish on nyt tässä tilanteessa", sanoi Suri. "Päätös lähtemisestä oli yksinomaan Ashishin, mutta hän saa täyden tukeni jättäessään yhtiömme. Vuosien ajan hän on ollut läheinen, uskottu ystävä ja liiketoimintakumppani. Ashish on äärimmäisen rehellinen ja omaa syvällistä ymmärrystä liiketoiminnastamme sekä vahvat johtamistaidot. Hänen työmoraalinsa on myös vertaansa vailla. Olen tyytyväinen siitä, että Ashish siirtyy merkittävään rooliin erääseen maailman suuryrityksistä, ja toivotan hänelle menestystä uudessa tehtävässään."

Näiden muutosten seurauksena Nokian johtokunta tulee 1.1.2019 alkaen koostumaan seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri, Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ricky Corker, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Kristian Pullola, Sri Reddy, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien 5G palveluiden tuominen markkinoille; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 4) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä;, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com   
Jon Peet, viestintäjohtaja

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com