Skip to main content

Nokia perustaa Access Networks -divisioonan hyödyntääkseen täysimittaisesti 5G-teknologian mahdollisuudet ja julkistaa muutoksia yhtiön johtokunnan kokoonpanossa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
22.11.2018 klo. 9.00

Nokia perustaa Access Networks -divisioonan hyödyntääkseen täysimittaisesti 5G-teknologian mahdollisuudet ja julkistaa muutoksia yhtiön johtokunnan kokoonpanossa

  • Muutos vahvistaa kokonaisvaltaisten verkkojen kilpailuetua 5G-aikakaudella ja mukauttaa entisestään organisaatiorakennetta paremmin strategiaa tukevaksi
  • Tommi Uitto nimitetään Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi
  • Marc Rouanne jättää tehtävänsä yhtiössä ja sen johtokunnassa

Nokia julkisti tänään edenneensä suunnitelmissaan mukauttaa organisaatiorakennettaan paremmin yhtiön strategiaa tukevaksi, vahvistaa johtoaan ja varmistaa Nokian johtoasema 5G-aikakaudella.

"Nokian kattava tuotevalikoima tuo meille ainutlaatuisen kilpailuedun 5G-aikakaudella", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Luomalla Access Networks -organisaation, joka pitää sisällään sekä kiinteät että langattomat verkot, pystymme parantamaan asiakaslähtöisyyttämme, yksinkertaistamaan hallintorakennettamme ja hyödyntämään tehokkaammin koko portfoliotamme."   

Access Networks -divisioona tulee koostumaan Nokian nykyisistä Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä, ja muutos astuu voimaan 1.1.2019. Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmien uudet johtajat tulevat raportoimaan Access Networksin johtajalle, joka nimitetään myöhemmin.

Tommi Uitto nousee Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja nimitys astuu voimaan välittömästi. Uitto on työskennellyt yhtiössä 23 vuotta ja hänellä on vahvaa asiantuntemusta radiotekniikasta. Hän on myös laajalti tunnettu Nokian asiakkaiden keskuudessa. Viimeisimmässä roolissaan Alcatel-Lucent-yrityskaupan jälkeen Uitto on toiminut Mobile Networks -liiketoimintaryhmän myynnistä vastaavana johtajana. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Nokia julkistaa Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtajan myöhempänä ajankohtana.

"Tommi on vahva johtaja, jolla on oikeanlaista kokemusta sekä myynnistä että tuotekehityksestä. Olen mielissäni, että hän otti vastaan tämän tehtävän", sanoi Suri. "Laajalla kokemuksellaan verkkoliiketoiminnasta Tommi tuo tehtävään uskottavuutta sekä todistettuja kykyjä vauhdittaa tuotejohtajuutta ja liiketoiminnan menestystä."

Muutosten seurauksena Mobile Networks -liiketoimintaryhmää johtanut Marc Rouanne jättää yhtiön. "Haluan kiittää Marcia hänen panoksestaan Nokian hyväksi ja toivotan hänelle kaikkea hyvää", sanoi Suri.

Näiden muutosten seurauksena Nokian johtokunta koostuu seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri, Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdary, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Kristian Pullola, Sri Reddy, Maria Varsellona ja Marcus Weldon. Aiemmin julkistetun mukaisesti Chowdary jättää Nokian johtokunnan ja Ricky Corker nousee johtokunnan jäseneksi 1.1.2019. Myöhemmin nimitettävä Access Networksin johtaja nousee myös johtokunnan jäseneksi.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien 5G palveluiden tuominen markkinoille; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 4) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä;, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com   
Jon Peet, viestintäjohtaja

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com