Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2018 katsaus

Nokia Oyj 
Tilinpäätöstiedote
31.1.2019 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2018 katsaus

Vahvaa kasvua ja kannattavuuden parantumista vuoden viimeisellä neljänneksellä, vahva momentum Nokia Software -liiketoimintaryhmässä ja yritysasiakasliiketoiminnassa

 • Nokian hallitus aikoo ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, 5 % enemmän kuin 0,19 euroa tilikaudelta 2017


Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2018 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA


Nokian vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen. Kaikkien viiden verkkoliiketoimintamme liiketoimintaryhmän myynti vuodentakaiseen verrattuna kasvoi toista neljännestä peräkkäin, ja myös verkkoliiketoiminnan ja Nokia Technologiesin kannattavuus parani. Myös strategiamme toteutus eteni hyvin: työ, jota olemme tehneet vankan perustan rakentamiseksi Nokia Softwarelle tuotti selkeästi tulosta, ja yritysliiketoiminnasta on nopeasti tulossa kasvun tukipylväs.

Odotan Nokian koko vuoden tuloksen paranevan vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna, ja näkemyksemme nopeasta ja merkittävästä siirtymisestä 5G:hen pysyy muuttumattomana. Koska 5G-käyttöönotot jaksottuvat epätasaisesti koko vuodelle, odotamme vuoden 2019 alkupuolesta heikompaa, mutta loppuvuodesta selvästi vahvempaa.

Uskomme, että pitkällä aikavälillä muodostuu suotuisa investointien kierre, kun operaattorit päivittävät verkkojaan eri alueilla - optisista verkoista makroradioverkkoihin, kiinteistä langattomista yhteyksistä pilvipalvelutekniikoihin, piensoluista IP-reititykseen, verkkoriippumattomiin ohjelmistoihin ja niin edelleen. Odotamme, että tämän jälkeen seuraa toinen aalto, jossa teollisuusasiakkaat investoivat yksityiseen langattomaan teknologiaan kuten LTE- ja 5G-valmiisiin verkkoihin. Kokonaisvaltaisen portfolionsa ansiosta Nokia on hyvissä asemissa hyödyntämään tämän laajentuneen syklin.

Vuoden 2018 neljännen neljänneksen ja tammi-joulukuun raportoidut ja ei-IFRS
luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1,
Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 15,
Tunnusluvut
EUR milj.
(paitsi
osakekoh-
tainen
tulos, EUR)
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos
10-12/
2018
vrt.
10-12/
2017
Muutos
 ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaiku-
tusta
10-12/
2018
vrt. 10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos
1-12/
2018
vrt.
1-12/
2017
Muutos
 ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaiku-
tusta
1-12/
2018
vrt. 1-12/
2017
Liikevaihto 6 869 6 651 3 % 3 % 22 563 23 147 -3 % 1 %
Liikevoitto/-tappio 552 419 32 %   -59 16    
Liikevoitto-
prosentti
8,0 % 6,3 % 170pp   -0,3 % 0,1 % -40pp  
Osakekoh-
tainen
tulos,
laimennettu
0,03 -0,07     -0,10 -0,26    
Liikevoitto/-tappio
(ei-IFRS)
1 120 1 004 12 %   2 180 2 587 -16 %  
Liikevoitto-
prosentt
(ei-IFRS)
16,3 % 15,1 % 120pp   9,7 % 11,1 % -140pp  
Osakeko-
htainen
tulos,
laimennettu
(ei-IFRS)
0,13 0,13 0 %   0,23 0,33 -30 %  
Nettokassa ja
lyhytaikaiset
sijoitukset
3 051 4 514 -32 %   3 051 4 514 -32 %  
 • Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa, kun se oli 6,7 miljardia euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 3 % vuodentakaiseen verrattuna sekä raportoituna että ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Vankka liikevaihtomme kertoo koko tuotevalikoimamme vahvasta kilpailukyvystä ja siitä, että strategiamme toteutus etenee hyvin. Hyvä kehityksemme jatkui avainmarkkinoiden 5G-asiakkaiden vahvan sitoutumisen, Nokia Software -liiketoimintaryhmän erityisen vahvan suorituksen ja yritysasiakasliiketoiminnan vakaan kehityksen myötä.
 • Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa, kun se oli 0,13 euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Viimeisen neljänneksen erityisen hyvän suorituksen ansiosta pystyimme saavuttamaan koko vuoden 2018 operatiivisen ohjeistuksemme; jatkuva liikevoitto kasvoi vuodentakaiseen verrattuna sekä Networksissa että Nokia Technologiesissa. Jatkuva laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos kasvoi 0,02 euroa vuodentakaisesta. Tätä tukivat bruttokatteemme kehitys ja liiketoiminnan kulujen jatkunut pieneneminen, mitä osittain tasoittivat valuuttakurssisuojaus ja korkeammat tuloverokulut.
 • Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa, kun se oli  0,07 euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Kehitystä tukivat tuloverokulujen pieneneminen ja bruttokatekehityksemme, mitä osittain tasoittivat kertaluonteisen lisensointiliikevaihdon pieneneminen, valuuttakurssisuojaus ja rahoituskulujen nousu.
 • Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset kasvoivat noin 1,2 miljardilla vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna, ja rahoitusasemamme oli vahva vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikutti myönteisesti vahva kausiluonteisuus sekä nettokäyttöpääoman positiiviset muutokset. Tämän seurauksena koko vuoden 2018 jatkuva vapaa kassavirta oli hieman negatiivinen. 

VUOTUINEN VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko on Nokian pääasiallinen tapa jakaa varoja osakkeenomistajille. Pitkällä aikavälillä Nokian tavoitteena on jakaa kasvavaa tulosperusteista osinkoa noin 40-70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassatilanteen sekä odotetun kassavirtakehityksen. Nokia suunnittelee jakavansa varoja neljässä erässä vuosineljänneksittäin vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi Nokia suunnittelee toteuttavansa osingon käsittelymaksun American Depositary Receipt (ADR) -osaketalletustodistusten haltijoille.

Nokian hallitus suunnittelee ehdottavansa, että vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuodelta 2018 enintään 0,20 euron varojenjaosta per osake, verrattuna 0,19 euroon vuodelta 2017. Varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin valtuutuksen voimassaoloaikana, jollei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekisi erillisen päätöksen kustakin varojenjaosta ja jokainen päätös julkistettaisiin erikseen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja toisen, kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen taloudellisen katsauksen yhteydessä. Varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Vuoden 2018 lopussa emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat olivat 17 393 miljoonaa euroa, mukaan lukien 15 197 miljoonaa euroa sijoitettua vapaata omaa pääomaa. Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle julkistetaan samaan aikaan muiden ehdotusten kanssa myöhemmin keväällä.

UUSI TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN RAKENNE ALKAEN VUODEN 2019 ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ

Nokia ilmoitti strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi tehtävistä organisaatiomuutoksista 25. lokakuuta, 22. marraskuuta ja 31. joulukuuta 2018. Nokia uudistaa taloudellisen raportointinsa rakennetta vastaamaan paremmin yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja. Vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Nokialla on kolme raportoitavaa segmenttiä: (i) Networks, (ii) Nokia Software ja (iii) Nokia Technologies. Lisäksi Nokia julkistaa segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokia julkistaa kunkin raportoitavan segmentin osalta yksityiskohtaiset taloudelliset tiedot mukaan lukien liikevaihdon ja liikevoiton. Lisäksi Nokia julkistaa oikaistua taloudellista informaatiota Networks- ja Nokia Software -segmenteistä, jossa Nokia Technologiesiin ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software -segmentille. Tämä on myös alan käytännön mukaista ja parantaa vertailukelpoisuutta verrokkiyrityksiin.

Lisäksi Nokia julkistaa liikevaihdon seuraavien liiketoimintojen osalta: (i) Mobile Access, (ii) Fixed Access, (iii) IP Routing ja (iv) Optical Networks, jotka yhdessä muodostavat uuden raportoitavan Networks-segmentin. Nokia julkistaa myös erikseen liikevaihtoa koskevat tiedot eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat. Liikevaihto alueittain ilmoitetaan Nokian tasolla.

Vertailupohjan tarjoamiseksi Nokia esittää vuoden 2018 kaikkien neljän neljänneksen taloudelliset tulokset oikaistuina ja tilintarkastamattomina ennen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa julkistamista. On syytä huomata, että tietyt uudelleen luokittelut tehdään vastaamaan yhtiön uutta organisaatiorakennetta; näistä tärkeimpiä ovat seuraavat: (i) toimet, jotka liittyvät pilvipalvelutekniikoiden tarjontaamme, luokitellaan uudelleen aiemmasta Mobile Networks -liiketoimintaryhmästä ja aiemmasta raportoitavasta Global Services -segmentistä uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin, ja (ii) toimet, jotka liittyvät aiempiin raportoitaviin Mobile Networks -liiketoimintaryhmään sekä Global Services -segmenttiin ja joita ei luokitella uudelleen uuteen raportoitavaan Nokia Software -segmenttiin, raportoidaan yhdessä Mobile Access -liiketoiminnan alla.                                                   

NÄKYMÄT

Ohjeistuksemme on nyt konsernitasolla ja linjassa sen kanssa, miten johdamme liiketoimintaamme. Tämän on myös tarkoitus parantaa vertailukelpoisuutta verrokkiyrityksiin.  

Tarkastelukohde Koko vuosi 2019 (uusi) Koko vuosi 2020
  Osakekohtainen tulos, laimennettu
(ei-IFRS)
EUR 0,25-0,29 EUR 0,37-0,42
  Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9-12 % 12-16 %
  Jatkuva vapaa kassavirta1 Hieman positiivinen Selvästi positiivinen
  Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille Nokian pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa osinkoa palauttamalla osakkeenomistajille noin 40-70 % ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta - investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (käyttöomaisuusinvestoinnit) + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Merkittävimmät Nokian näkymiin vaikuttavat tekijät

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networksin ja Nokia Softwaren liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Odotamme menestyvämme ensisijaisia kohdemarkkinoitamme paremmin sekä vuonna 2019 että pitkällä aikavälillä strategiamme ansiosta, jonka mukaisesti kilpailemme vahvan kokonaisvaltaisen tuotevalikoimamme ansiosta tehokkaammin 5G-markkinoilla, keskitymme kohdennettuihin kasvumahdollisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla sekä rakennamme vahvan verkkoriippumattoman ohjelmistoliiketoiminnan. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta odotamme ensisijaisen kohdemarkkinamme pysyvän melko tasaisena vuonna 2019 (päivitys aiempaan kasvua koskevaan kommenttiin) ja kasvavan vuonna 2020.
 • Tiettyjen erityisesti 5G-teknologiaan liittyvien projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus. 5G-ekosysteemin kehittyvän valmiusasteen ja johtavien maiden 5G-käyttöönottojen epätasaisen ajoittumisen perusteella odotamme vuoden 2019 noudattavan samanlaista kaavaa kuin vuoden 2018: heikohkoa ensimmäistä vuosipuoliskoa seuraa vahva toinen vuosipuolisko, ja ensimmäinen vuosineljännes on erityisen heikko (uusi kommentti);
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun säästöohjelmamme tuloksena.
 • Asiakkaidemme mahdolliset yrityskaupat.
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme.
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies
-liiketoiminnan liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo.
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos.
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut.
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut noin 300 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Ei-IFRS-tuloveroaste noin 28 % vuonna 2019 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme mahdolliset muutokset.
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty.
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja noin 600 miljoonaa euroa pitemmällä aikavälillä.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj.
(paitsi
osake-
kohtainen
tulos,
EUR)
10-
12/
2018
10-
12/
2017
Muutos
10-12/
2018
vrt.
10-
12/
2017
Muutos
ilman
valuu-
tta
kurssi-
muutos-
ten
vaiku-
tusta
10-12/
2018
vrt.
10-
12/
2017
1-
12/
2018
1-
12/
2017
Muutos
1-12/
2018
vrt.
1-
12/
2017
Muutos
ilman valuutta-kurssi-
muutos-
ten
vaiku-
tusta
1-12/
2018
vrt.
1-
12/
2017
Liike-
vaihto
6 869 6 651 3 % 3 % 22 563 23 147 -3 % 1 %
 Nokian
 verkkoliike-
toiminta
6 215 5 827 7 % 6 % 20 121 20 523 -2 % 2 %
 Nokia
Technologies
423 554 -24 % -24 % 1 501 1 654 -9 % -9 %
 Konsernin yhteiset
 toiminnot ja Muut
255 302 -16 % -12 % 1 021 1 115 -8 % -4 %
 Ei-IFRS-oikaisut -3 -17 -82 %   -17 -75 -77 %  
Bruttokate 2 761 2 593 6 %   8 446 9 139 -8 %  
Liikevoitto/-tappio 552 419     -59 16    
 Nokian
 verkkoliike-
toiminta
841 647 30 %   1 199 1 711 -30 %  
 Nokia
Technologies
347 389 -11 %   1 203 1 124 7 %  
 Konsernin yhteiset
 toiminnot ja Muut
-68 -31     -221 -248    
 Ei-IFRS-oikaisut -568 -585 -3 %   -2 239 -2 571 -13 %  
Liikevoittoprosentti 8,0 % 6,3 % 170pp   -0,3 % 0,1 % -40pp  
Bruttokate
(ei-IFRS)
2 915 2 762 6 %   9 035 9 674 -7 %  
Liikevoitto/-tappio
(ei-IFRS)
1 120 1 004 12 %   2 180 2 587 -16 %  
Liikevoittoprosentti
(ei-IFRS)
16,3 % 15,1 % 120pp   9,7 % 11,1 % -140pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -89 -41 117 %   -313 -537 -42 %  
Tuloverot -278 -772     -189 -927    
Tulos 203 -378 -154 %   -549 -1 437 -62 %  
Osakekohtainen tulos,
laimennettu
0,03 -0,07     -0,10 -0,26    
Rahoitustuotot ja -kulut
(ei-IFRS)
-110 -73 51 %   -358 -280 28 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -288 -232 24 %   -563 -443 27 %  
Tulos (ei-IFRS) 741 716 3 %   1 272 1 875 -32 %  
Osakekohtainen tulos,
laimennettu (ei-IFRS)
0,13 0,13 0 %   0,23 0,33 -30 %  
Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon
arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan
kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka
 eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta.
Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion
ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta
tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly
Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja
valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa
Laadintaperiaatteet (liite 1).

Nokia, vuoden 2018 viimeinen neljännes verrattuna vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevaihto ja raportoitu liikevaihto kasvoivat molemmat noin 3 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto kasvoi suunnilleen 2 % edellisvuodesta ja Nokian raportoitu liikevaihto kasvoi noin 3 % edellisvuodesta.

Ilman noin 60 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa (210 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä) vuoden 2018 viimeisen neljänneksen raportoitu liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuodesta. Kaikki viisi Networks-liiketoimintaryhmää kasvoivat, kuten myös Nokia Technologies, erityisesti vahvan toteutuksen ansiosta.

Nokian verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa vahva, ja 5G:hen liittyvää vahvaa asiakkaiden sitoutumista on edelleen näkyvissä useissa portfoliomme osissa kuten radiossa, pilvipalvelutekniikoissa, liikenteessä, IP-reitityksessä ja verkkoriippumattomissa ohjelmistoissa. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategia edistyi edelleen hyvin, ja onnistuimme hyvin muuntamaan myyntihankkeet liikevaihdoksi. Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa noin 41 prosenttia myyntihankkeistamme käsitti useita liiketoimintaryhmiä. Edistyimme myös edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Softwaren erityisen vahva tulos ja yritysasiakasliiketoiminnan vakaana jatkunut kehitys.

Nokian verkkoliiketoiminnan kasvaneet toimintakulut johtuivat asiakkaiden kanssa toteutetuista 5G-koehankkeista sekä kasvaneista myyntiä edeltävistä kuluista, joiden tarkoituksena on turvata tuleva kasvu ja parantaa tuottoja. Kulujen kasvua tasoittivat osittain kustannussäästöohjelmalla saavutetut hyödyt sekä pienemmät tulospalkkiojaksotukset.

Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui erityisesti lisensointitoiminnan kertaluonteisen liikevaihdon laskusta. Jatkuvan liikevaihdon osalta Nokia Technologies -liiketoiminnan vahva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan jatkuva liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä patenttilisensoinnissa edistyttiin hyvin; laajensimme patenttilisensointisopimustamme Samsungin kanssa ja solmimme patenttilisensointisopimuksen OPPOn kanssa, mikä vahvisti globaalia lisensointiohjelmaamme entisestään.

Laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella oli 0,13 euroa. Jatkuva laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos kasvoi 0,02 euroa vuodentakaisesta. Jatkuvan laimennetun ei-IFRS-osakekohtaisen tuloksen kasvu johtui pääasiassa bruttokatteen kasvusta kaikissa kolmessa verkkoliiketoiminnan raportoitavassa segmentissä ja Nokia Technologies -segmentin jatkuvan bruttokatteen paranemisesta sekä sen liiketoiminnan toimintakulujen pienenemisestä. Tätä tasoittivat osittain valuuttakurssisuojauksiin liittyvien muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu, korkeammat tuloverokulut sekä korkeammat rahoituskulut.

Nokian raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa, kun se oli  0,07 euroa edellisvuoden vastaavalla kaudella. Kehitykseen ensisijaisesti vaikuttava tekijä oli tuloverokulujen pieneneminen, mikä liittyi laskennallisten verosaamisten uudelleenarviointiin. Tuloksena oli 143 miljoonan euron laskennalliset verokulut ja alaskirjaukset (738 miljoonaa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä). Lisäksi Nokian raportoituun laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat parantunut bruttokate verkkoliiketoiminnan kaikilla kolmella raportoitavalla segmentillä ja jatkuvan bruttokatteen kasvu Nokia Technologies -segmentissä, kun taas valuuttakurssisuojauksiin liittyvien muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu ja korkeammat rahoituskulut osittain tasoittivat sitä.

Nokia, tammi-joulukuu 2018 verrattuna tammi-joulukuuhun 2017

Nokian raportoitu liikevaihto laski 3 % vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian raportoitu liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuoteen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan tilauskanta oli vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa vahva, ja 5G:hen liittyvää vahvaa asiakkaiden sitoutumista on edelleen näkyvissä useissa portfoliomme osissa kuten radiossa, pilvipalvelutekniikoissa, liikenteessä, IP-reitityksessä ja verkkoriippumattomissa ohjelmistoissa. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategia edistyi edelleen hyvin, ja onnistuimme hyvin muuntamaan myyntihankkeet liikevaihdoksi. Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa noin 41 prosenttia myyntihankkeistamme käsitti useita liiketoimintaryhmiä. Edistyimme myös edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli sekä yritysasiakasliiketoiminnan että Nokia Softwaren tuloksen pysyminen vahvana.

Nokia Technologies  liiketoiminnan raportoidun liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui ensisijaisesti lisensointitoiminnan kertaluonteisen liikevaihdon laskusta. Jatkuvan liiketoiminnan osalta vahva tuloskunto pysyi yllä, kun lisensointitoiminnan jatkuva liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä patenttilisensoinnissa edistyttiin hyvin. Laajensimme patenttilisensointisopimustamme Samsungin kanssa ja solmimme patenttilisensointisopimuksen OPPOn kanssa, mikä vahvisti globaalia lisensointiohjelmaamme entisestään.

Nokian raportoitu liiketappio oli 59 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavalla kaudella liikevoitto oli 16 miljoonaa euroa. Kehitykseen ensisijaisesti vaikuttavia tekijöitä olivat bruttokatteen lasku verkkoliiketoiminnan kaikilla kolmella raportoitavalla segmentillä, lisensointitoiminnan kertaluonteisen liikevaihdon lasku Nokia Technologies -segmentissä sekä valuuttakurssisuojauksiin liittyvä negatiivinen vaikutus. Pienemmät uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut sekä pienemmät omaisuuserien arvonalentumiskirjaukset tasoittivat tätä osittain.

Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli  0,10 euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella oli  0,26 euroa. Kehitykseen ensisijaisesti vaikuttava tekijä oli laskennallisten verosaamisten uudelleenarvostukseen liittyvien tuloverokulujen pieneneminen. Uudelleenarvostuksen tuloksena oli 155 miljoonan euron laskennalliset verokulut ja alaskirjaukset, kun koko vuonna 2017 niitä oli 815 miljoonaa euroa. Lisäksi Nokian raportoituun laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat velkakirjojen ennenaikaiseen lunastamiseen liittyvien kulujen puuttuminen, mitä osin tasoittivat bruttokatteen lasku verkkoliiketoiminnan kaikilla kolmella raportoitavalla segmentillä, pienemmät uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut, lisensointitoiminnan kertaluonteisen liikevaihdon lasku Nokia Technologies  segmentissä sekä valuuttakurssisuojauksiin liittyvä negatiivinen vaikutus.

KASSA JA KASSAVIRTA VUODEN 2018 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

EUR milj. 31.12.2018 30.9.2018 Muutos
31.12.2018
vrt. 30.9.2018
31.12.2017 Muutos
31.12.2018
vrt. 31.12.2017
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 6 873 5 612 22 % 8 280 -17 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 3 051 1 876 63 % 4 514 -32 %
1 Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 9) ja Tunnusluvut (liite 15).

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset kasvoivat 1 261 miljoonalla eurolla, ja Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset ("nettokassa") kasvoivat 1 175 miljoonalla eurolla.

Valuuttakursseilla oli noin 120 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettokassaan. Tämä liittyi pääasiassa tiettyjen suojaustoimien negatiiviseen vaikutukseen, jota osittain tasoittivat näihin suojaustoimiin liittyvät positiiviset vaikutukset nettokäyttöpääomassa olevissa veloissa.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 1 386 miljoonaa euroa:

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 980 miljoonaa euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Nokian nettokassa kasvoi noin 400 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääoman muutosten seurauksena. Pois lukien noin 140 miljoonan euron suuruiset uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat, Nokian nettokassa kasvoi noin 540 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen, mikä johtui pääasiassa velkojen kasvusta sekä vähäisemmässä määrin saamisten ja vaihto-omaisuuden pienenemisestä.
  • Saamiset pienenivät noin 50 miljoonalla eurolla. Se johtui pääasiassa saamisten myynnin kasvusta, mitä saamisten kausiluonteinen kasvu osittain tasoitti.
  • Vaihto-omaisuus pieneni noin 30 miljoonalla eurolla. Se johtui pääasiassa vaihto-omaisuuden kausittaisesta vähenemisestä, ja sitä tasoitti osittain päätöksemme varmistaa riittävä joustavuus erityisesti 5G:hen liittyvän laitemyynnin kasvua varten.
  • Velat lisääntyivät noin 460 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa ostovelkojen kausittaisesta kasvusta sekä toimistamme ostovelkojen ehtojen parantamiseksi.
 • Lisäksi veroihin liittyvä sisääntuleva rahavirta oli noin 10 miljoonan euroa, mihin vaikutti noin 110 miljoonan euron veronpalautus.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 170 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin. Tätä osin tasoittivat noin 80 miljoonan euron sisääntulevat rahavirrat, jotka liittyivät tiettyjen omaisuuserien myyntiin.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA 2016-2018

Saimme vuosien 2016-2018 kustannussäästöohjelmaamme liittyvät uudelleenjärjestelytoimet päätökseen vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja saavutimme tavoittelemamme 1,2 miljardin euron jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme 2016-2018 liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2018 viimeisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan. On huomattava, että tämä taulukko ei sisällä 25. lokakuuta 2018 ilmoitettuun kustannussäästöohjelmaan 2019-2020 liittyviä tulevaisuuden odotuksia.

Milj. EUR, arviolta 10-12/2018
Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 710
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 60
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 140
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 630
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 490
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 140
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut yhteensä 1 600
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 600
 = Tulevat kulukirjaukset 0
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 100
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 450
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 650

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tuloksista kustannussäästöohjelmaamme 2016-2018 ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen. On huomattava, että tämä taulukko ei sisällä 25. lokakuuta 2018 ilmoitettuun kustannussäästöohjelmaan 2019-2020 liittyviä tulevaisuuden odotuksia.

  Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteu-
tunut
Arvioidut summat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöri-
stetty
lähimpään
50 miljoo-
naan
euroon
2016 2017 2018 Kumu-
latiivi-
nen
vuoden 2018 loppuun menne-
ssä
Koko vuosi 2019
ja
siitä
eteen
-päin
Yhtee-
nsä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 550 250 400 1 200 0 1 200
 - Toimintakulut 350 150 250 750 0 750
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 200 100 150 450 0 450
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 750 550 300 1 600 0 1 600
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 400 550 500 1 450 650 2 100
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 150 450 550 1 150 150 1 300
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 150 450 550 1 150 150 1 300

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA 2019-2020

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tulevaisuuden odotuksistamme uuteen kustannussäästöohjelmaamme 2019-2020 liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat kustannussäästöohjelmaamme 2016-2018 ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Jäljellä vuosien 2016-2018 ohjelmasta Arvio vuosien 2019-2020 ohjelmasta Arvioidut summat
Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020 ja siitä eteenpäin Yhteensä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 0 700 200 500 700
 - Toimintakulut 0 500 150 350 500
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 0 200 50 150 200
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 0 900 550 350 900
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 650 900 700 850 1 550
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 150 0 150 0 150
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 150 0 150 0 150

Edellä olevassa taulukossa esitetään tulevaisuuden odotuksemme 25. lokakuuta 2018 ilmoitettuun kustannussäästöohjelmaamme liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat kustannussäästöohjelmaamme 2016-2018 ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen. Arvioimme vuosien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme saavan aikaan noin 700 miljoonan euron nettovähennyksen vuotuisiin ei-IFRS-liiketoimintakuluihin ja tuotannon yleiskustannuksiin koko vuodelle 2020 koko vuoteen 2018 verrattuna. Tästä 500 miljoonan euron arvioidaan olevan liiketoimintakuluja ja 200 miljoonan euron hankinnan ja valmistuksen kuluja. Tähän liittyvien uudelleenjärjestelykulujen ja ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä 900 miljoonaa euroa. Kustannussäästöohjelmaan 2016-2018 liittyvän odotetun ulosmenevän rahavirran jäljellä oleva määrä, 650 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa, sisältyy edellä esitettyyn vuosien 2019-2020 uuden kustannussäästöohjelman taulukkoon. Siten jäljellä olevan ulosmenevän rahavirran kokonaismääräksi arvioidaan 1 550 miljoonaa euroa.

Lokakuun 25. päivänä 2018 julkistetun kustannustenvähennysohjelman avulla Nokia pyrkii saavuttamaan merkittäviä säästöjä ja jatkamaan samalla investointeja tulevan kasvun ja paremman tuoton edistämiseksi. Nokia tavoittelee säästöjä laajalta alueelta, muun muassa investoimalla digitalisaatioon automaation ja tuottavuuden lisäämiseksi; yksinkertaistamalla prosesseja ja työkaluja entisestään; supistamalla keskitettyjä tukitoimintoja merkittävästi luokkansa parhaan kustannustason saavuttamiseksi; priorisoimalla T&K-ohjelmia parhaan pitkän aikavälin arvon luomiseksi; vähentämällä voimakkaasti vanhojen tuotteiden tutkimusta ja kehitystä; hakemalla tehokkuutta hyödyntämällä entistä enemmän ensiluokkaista ohjelmistoperustaamme ja innovatiivisia ohjelmistokehitystekniikoitamme; yhdistämällä valittuja yhteisiä toimintoja; sekä pienentämällä kiinteistökustannuksia ja muita yleiskustannuksia lisää.         

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia ilmoitti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä merkittävistä organisaatiomuutoksista yhtiön johtoaseman varmistamiseksi 5G:n kaupallistamisen alkaessa. Viimeisellä neljänneksellä myös strategisten sitoumusten toteuttaminen eteni vahvasti. 

Keskeisimmät organisaatiomuutokset olivat seuraavat:

Aiemmin Mobile Networks -liiketoimintaryhmän myynnistä vastaavana johtajana toiminut Tommi Uitto nimitettiin Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi. Viimeisen neljänneksen lopussa Fixed Networks -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana toiminut Sandra D. Motley nimitettiin Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi.

Toiseksi Nokia järjesti uudelleen asiakasliiketoimintaorganisaationsa kahdeksi alueelliseksi yksiköksi terävöittääkseen asiakasliiketoimintaorganisaationsa fokusta 5G-aikakauden edetessä. Toinen alueellinen yksikkö kattaa Amerikan alueen, toinen puolestaan vastaa Euroopasta, Lähi-idän ja Afrikan alueesta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueesta.

Osana ilmoitusta Ricky Corker nimitettiin asiakasliiketoimintaorganisaation Amerikan-alueen johtajaksi ja Federico Guillén, joka aiemmin toimi Fixed Networks -liiketoimintaryhmän johtajana, nimitettiin asiakasliiketoimintaorganisaation Euroopan, Lähi-idän, Afrikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden johtajaksi. Uuden roolinsa lisäksi Corker jatkaa aiemmassa roolissaan Pohjois-Amerikan liiketoiminnan johtajana.

Kolmanneksi muodostettiin uusi Nokia Enterprise -liiketoimintaryhmä, joka yhdistää kaikki Nokian nopeasti kasvavat yrityskohtaiset toiminnot yhdeksi keskittyneeksi organisaatioksi 1. tammikuuta 2019 alkaen. Kathrin Buvac nimitettiin Nokia Enterprise -liiketoimintaryhmän johtajaksi, ja hän jatkaa myös Nokian strategiajohtajana.

Neljänneksi Mobile Networks -liiketoiminnan toiminnan keskittymistä mobiiliradiotuotteisiin lisättiin ja kaikki Nokian Cloud Core -toiminnot keskitettiin Nokia Software -liiketoimintaryhmään. Kaikki aiemmin Mobile Networks- ja Global Services -liiketoimintaryhmiin sisältynyt runkoverkkotoiminta siirrettiin Nokia Software -liiketoimintaryhmään 1. tammikuuta 2019.

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille.

Nokia ja Qualcomm ilmoittivat onnistuneensa 5G New Radio (NR) -datapuheluissa sekä millimetriaaltoalueella (mmWave) että alle 6 GHz:n spektritaajuudella. Tämä on merkittävä askel 5G-käyttöönottojen mahdollistamiselle operaattorien verkoissa eri puolilla maailmaa.

Nokia ja China Mobile Research Institute ilmoittivat alan ensimmäisestä paikkatietopalveluilla varustetusta hybridisisäradioratkaisusta, joka täyttää 5G-yhteyksien tarpeen vilkkaiden ja suurten rakennusten sisällä ja auttaa pienentämään operaattorien käyttöönottokustannuksia. 

Nokia toteutti 5G-ratkaisun eteläafrikkalaiselle rain-operaattorille, ja Nokian AirScale-radioliityntäverkkoratkaisun täyden käyttöönoton on suunniteltu alkavan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Nokia ilmoitti, että Telenor Group ottaa käyttöön Nokian pilvinatiivin AirGile-runkoratkaisun muuttaakseen operaattorin mobiiliverkkotoimintaa Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa sen valmistautuessa 5G:n käyttöönottoon näillä markkinoilla. Telenor käyttää Nokian Airframe-konesaleja ja Cloud Packet -runkoratkaisuja, Nuage Networksin SDN-teknologioita ja yhtiön CloudBand Management and Orchestration (MANO) -ohjelmistoa.   

Libanonilainen Alfa kertoi ottavansa käyttöön Nokian 4.5G Pro -teknologian Nokian 5G-valmiin AirScale-radioalustan avulla. Kehitys vie Alfaa kohti IoT-palvelujen tarjoamista ja Libanonin ensimmäisen 5G-verkon käyttöönottoa, jonka on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2019.

Nokia ja brasilialainen Oi solmivat pitkäaikaisen sopimuksen verkon nopeuden ja kapasiteetin lisäämiseksi ja mobiilikaistapalvelun ja kiinteän laajakaistapalvelun suorituskyvyn parantamiseksi Brasiliassa samalla, kun valmistaudutaan tulevaan 5G:n käyttöönottoon.

Lisäksi Nokian Nuage Networks julkisti useita ilmoituksia palveluntarjoajien kanssa. Näihin sisältyi uuden BT SD-WAN-palvelun lanseeraus, joka auttaa Australian ja Uuden-Seelannin johtavaa vedenpuhdistuksen ja kemikaalien jakelijaa IXOMia digitalisaatiouudistuksessa, ja Claro Argentina, joka lanseerasi Nokia SD-WAN-ratkaisun yritysten liittämiseksi pilviresursseihin ja -sovelluksiin.

Nokia auttoi Hutchison 3 Indonesiaa tehostamaan operaattorin LTE-verkkoa ja parantamaan asiakaskokemusta Nokian kognitiivisten palveluiden AVA-alustan avulla.

GlobalData nimesi Nokian parhaaksi IMS VoLTE -toimittajaksi ja pienten solujen johtajaksi, kun taas toimialan konsultti Ovum arvioi Nokian kilpailuaseman parhaaksi LTE- ja 5G RAN -toimittajien joukossa.

Nokia alkaa nähdä monipuolistamisstrategiansa tuottavan tuloksia Fixed Networks -liiketoiminnassa, ja useilla alueilla on saavutettu merkittäviä voittoja: seuraavan sukupolven kupariyhteys (G.fast) nbn-operaattorille; seuraavan sukupolven 10 gigan kuituratkaisu Hotwiren kanssa Yhdysvalloissa ja INEAn kanssa Puolassa; Nokian koko kodin WiFin alustava markkinamenestys AIS Fibren kanssa Thaimaassa ja Oin kanssa Brasiliassa; sekä yhdistetyn kaapeliliittymän ensimmäinen eurooppalainen käyttöönotto Netian kanssa Puolassa. Nokia lanseerasi myös kiinteiden verkkojen viipaloinnin ja usean toimittajan ONU-yhteenliitettävyyden vuosineljänneksen aikana.

Nokia julkaisi uudet avoimet Wavesuite-ohjelmistosovelluksensa optisten verkkojen modernisointiin. Nokia ilmoitti tuottavansa ensimmäisenä Afrikassa 200G:n optisen palvelun Telecom Egyptin Delta-runkoverkkoon kaksinkertaistaen nykyisen kapasiteetin.

Strategiamme toisella avainalueella, joka on verkkojen myynnin laajentaminen valikoiduille vertikaalisille markkinoille, joilla tarvitaan tehokkaita ja turvallisia verkkoja:

Nokia julkisti "Future X for industries" -strategiansa ja -arkkitehtuurinsa, joka katalysoi tuottavuutta ja talouskasvua yrityksille digitalisaatioteknologioiden avulla.

Nokialla oli useita LTE-kehityksiä vuosineljänneksen aikana: BMW:n älytehtaan yksityisen LTE-verkon käyttöönotto China Unicomin kanssa Kiinassa; suunnitelmat yksityisen LTE-verkon toteuttamiseksi brasilialaiselle Elektro-sähkönsiirtoyhtiölle yhtiön sähköverkon luotettavuuden ja hyötysuhteen vahvistamiseksi; sekä suunnitelmat yksityisen LTE-verkon rakentamiseksi Suomen suurimmalle satamalle, HaminaKotkan satamalle, yhdessä suomalaisen LTE-toimittajan Ukkoverkkojen kanssa.

Nokia eteni 5G-teknologian testaamisessa teollisuuden sovelluksia varten. Nokia, ABB ja Kalmar (osa Cargotecia) tekivät onnistuneesti teollisuuskokeita, jotka hyödyntävät 5G:n pienen vasteajan ominaisuuksia aikakriittisten sovellusten tukemiseksi ja älykkään sähköverkon suojauksen ja tehokkuuden parantamiseksi. Hampurin satama, Deutsche Telekom ja Nokia testasivat myös 5G-standardien uusia piirteitä Hampurin satamassa Saksassa käyttötapauksilla, joihin sisältyi datalaseja teknikoille, verkkoon liitettyjä liikennevaloja ja laivojen antureita.

Nokia julkisti myös useita älykkäisiin kaupunkeihin liittyviä ilmoituksia. Nokia kertoi tukevansa BSNL:n Smart Telecom Pole -projektia, joka mahdollistaa verkkoyhteydet ja johon integroidaan älykkäät LED-valojärjestelmät, valvontakamerat, digitaaliset mainostaulut ja ympäristöanturit. Nokia ja DELL EMC ilmoittivat älykkäiden kaupunkien yhteistyöprojektin, jossa tuotteita toimitetaan puoliautonomisilla proomuilla hollantilaisessa Delftin kaupungissa.

Nokia ja STC ilmoittivat tekevänsä yhteistyötä pilottiverkon lanseerauksessa Saudi-Arabiassa. Kyseessä on lajinsa ensimmäinen kokeilu Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja se esittelee Nokian uusinta LTE-pohjaista ilmasta maahan -teknologiaa, joka tarjoaa merkittäviä etuja lentokoneiden laajakaistajärjestelmien perinteiseen satelliittipohjaiseen viestintäjärjestelmään verrattuna.

Nokia ja Bharat Sanchar Nigram Limited (BSNL), Intian johtava valtiollinen palveluntarjoaja solmivat aiesopimuksen julkisen turvallisuuden mahdollisuuksien tutkimisesta.

Nokia ja Infosys ilmoittivat strategisesta yhteenliittymästä, jonka tarkoituksena on edistää digitalisaatiota useilla nopeasti kasvavilla vertikaalisilla markkinoilla kuten liikenteessä, energia-alalla ja teollisuudessa. Yhtiöt kehittävät yhteisiä ratkaisuja vastatakseen tiettyjen asiakasryhmien tarpeisiin.

Kolmannella strategisella painopistealueellamme, jonka tavoitteena on rakentaa merkittävä itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta:

Neljänneksen aikana Nokia Softwaren kattavan verkkoriippumattoman tuotevalikoiman vahvuus näkyi edelleen tilausten määrän ja liikevaihdon kehityksen vahvassa kehityksessä. Asiakkaita olivat muun muassa AT&T, Bharti Airtel, Colombia Telecomunicaciones, KDDI, Rakuten, Reliance, STC, Telkom Kenya, T-Mobile, Togocel ja Verizon.

Nokia julkisti CloudBand Infrastructure Software -ratkaisun päivityksen, joka auttaa viestintäpalvelujen tarjoajia suojaamaan 5G-pilvitoteutuksensa. Päivitys yksinkertaistaa toimintaa tarjoamalla yhden verkkotoimintojen virtualisoinnin infrastruktuurin / virtualisoidun infrastruktuurin hallinnan (NFVI/VIM) kaikkiin pilvitoteutuksen tarpeisiin.

DNA ilmoitti aloittavansa Nokian CloudBand Infrastructure Software- ja Nuage Networks -ratkaisuihin perustuvan pilvipalvelualustan käyttöönoton kehittääkseen ja vahvistaakseen verkkojaan 5G-teknologian tulevia tarpeita varten.

Uusimmassa, marraskuussa julkaistussa vuosikatsauksessaan Analysys Mason asetti Nokian ensimmäiselle sijalle televiestintätuotteiden ohjelmistoliikevaihdossa ja toiselle sijalle televiestintätuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden liikevaihdossa.

Neljännellä strategisella painopistealueellamme, joka on ensisijaisesti lisensointiin keskittyminen:

Nokia solmi patenttien lisensointisopimuksen OPPOn kanssa. Sopimuksen mukaan kiinalainen älypuhelinvalmistaja suorittaa Nokialle maksuja usean vuoden ajan.

Nokia-brändin lisenssinsaaja HMD Global ilmoitti uusista tuotteista, joita ovat muun muassa Nokia 8.1, uusin lisäys älypuhelinten edulliseen lippulaivavalikoimaan; Nokia 7.1, ensimmäinen PureDisplay-näyttöteknologialla varustettu älypuhelin; ja Nokia 3.1 Plus, edullisin Nokia-merkkinen älypuhelin, jossa on kaksoiskamera.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien 2019-2020 kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "vaikuttaa", "oletus", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 30.1.2019.

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2018"  vuosikertomuksensa viikolla 12 vuonna 2019. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/financials.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa 25.4.2019.
 • Nokian vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.5.2019.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 25.7.2019.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun katsauksensa 24.10.2019.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 5,7 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com