Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
25.4.2019 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Erityisen heikko ensimmäinen neljännes näkymiemme mukaisesti; toistamme koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksemme, koska odotamme 5G:n käyttöönoton etenevän

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2019 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA


Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes oli heikko Nokialle. Tämä vastasi näkymiämme, eikä muuta näkemystämme koko vuoden kehityksestämme. Olemme luottavaisia, että heikkoon tulokseemme vaikuttaneet tekijät tulevat helpottumaan loppuvuoden kuluessa. Vaikka kokonaisriskit ovatkin hienoisesti kasvaneet, havaitsemme yhä myönteistä kehitystä ja säilytämme koko vuotta koskevan ohjeistuksemme ennallaan.

Odotamme liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin paranevan merkittävästi vuoden edetessä. 5G-liikevaihtomme odotetaan kasvavan jyrkästi - erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla - 36 solmimamme kaupallisen 5G-sopimuksen ansiosta. Uskomme maailmanlaajuisten palveluiden kannattavuuden paranevan laajojen käyttöönottoprojektien vahvistaessa tilannettamme, IP-reititys on palannut vakaalle kasvu-uralle tuotejohtajuutemme ansiosta ja optiset verkot jatkavat pitkään jatkunutta kasvuaan. Strategisilla painopistealueillamme ohjelmistoliiketoiminnassa ja yritysasiakasliiketoiminnassa on myös tapahtunut hyvää kehitystä, minkä lisäksi etenemme vakaasti vahvan ja pitkällä aikavälillä kestävän lisensointiliiketoiminnan rakentamisessa. 

Mitä tulee riskeihin, yksi mainittava tekijä on hidas vuoden aloituksemme. Tämän lisäksi kilpailutilanne on kiristynyt hieman tietyissä asiakkuuksissa, kun eräät kilpailijat ovat omaksuneet aggressiivisemman lähestymistavan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa ja kun jotkut asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta. Tämä on luonut painetta lyhyellä aikavälillä, mutta tarjoaa mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Pidämme kiinni tasapainoisesta näkemyksestämme ja olemme valmiita tekemään harkittuja sijoituksia kohteisiin, jotka edustavat oikeaa kannattavuusprofiilia pidemmällä aikavälillä. Etenemme lisäksi hyvin aiemmin ilmoittamamme 700 miljoonan euron kustannussäästöohjelman toteuttamisessa.

Tiivistettynä: vuoden ensimmäinen neljännes oli odotetusti heikko, mutta meillä on yhä syytä olla optimistisia vuoden edetessä.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen raportoidut ja ei-IFRS luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 13, Tunnusluvut
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos
1-3/2019
vrt.
1-3/2018
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Liikevaihto 5 032 4 924 2 % -2 %
Liikevoitto/-tappio -524 -336 56 %  
Liikevoittoprosentti -10,4 % -6,8 % -360pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,08 -0,06    
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) -59 239    
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -1,2 % 4,8 % -600pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) -0,02 0,02    
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 1 991 4 179 -52 %  
1Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset eivät sisällä vuokravelkoja        
 • Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,1 miljardia euroa, kun se oli 4,9 miljardia euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoitu liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se oli 4,9 miljardia euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei-IFRS-liikevaihto laski 1 % ja raportoitu liikevaihto laski 2 %. Vankka liikevaihtomme kertoo koko tuotevalikoimamme kilpailukyvystä ja toimialan liiketoimintaympäristön parantumisesta. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategiamme rakentaminen edistyy edelleen hyvin, ja asiakkaiden sitoutuminen on vahvaa kaikilla avainmarkkinoilla ja koko tuotevalikoimassamme. 5G-ekosysteemin kehittyvästä valmiusasteesta johtuen emme pystyneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulouttamaan noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-toimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Odotamme voivamme tulouttaa liikevaihdon täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua.
 • Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa, kun se oli 0,02 euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, ensisijaisesti pienemmän bruttokatteen vuoksi, jota tuloverotuotot verrattuna edellisvuoden vastaavan neljänneksen tuloverokuluihin osin tasoittivat.
 • Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa, kun se oli -0,06 euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, ensisijaisesti pienemmän bruttokatteen vuoksi, jota nettovaikutukseltaan positiiviset rahoitustuotot ja -kulut, suuremmat tuloverotuotot ja alemmat toimintakulut osin tasoittivat.
 • Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset pienenivät noin 1,1 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, ensisijaisesti heikon kausiluonteisuuden ja nettokäyttöpääoman muutosten vuoksi.
 • Säilytimme koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksemme ennallaan. Odotamme Nokian kassakehitykseen vuoden 2019 toisella neljänneksellä vaikuttavan vuoden 2018 suoriteperusteisten kannustinpalkkioiden maksun sekä neljännesvuosittaisen osingon. Odotamme taloudellisen tuloksen paranevan merkittävästi vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla laajamittaisten 5G-verkkojen käyttöönottojen lisääntyessä tuntuvasti.  

UUSI TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN RAKENNE ALKAEN VUODEN 2019 ENSIMMÄISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ

Nokia ilmoitti strategian toteuttamisen nopeuttamiseksi tehtävistä organisaatiomuutoksista vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Taloudellisesten säännösten mukaisesti Nokia uudisti taloudellisen raportointinsa rakennetta vastaamaan paremmin yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja. Vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Nokialla on kolme raportoitavaa segmenttiä: (i) Networks, (ii) Nokia Software ja (iii) Nokia Technologies. Lisäksi Nokia julkistaa segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut  osiosta.

Nokia julkistaa kunkin raportoitavan segmentin osalta yksityiskohtaiset taloudelliset tiedot mukaan lukien liikevaihdon ja liikevoiton. Lisäksi Nokia julkistaa oikaistua taloudellista informaatiota Networks- ja Nokia Software  segmenteistä, jossa lisensointiliiketoimintaan ja Nokia Bell Labsiin liittyvistä luvuista 85 % on kohdennettu Networks-segmentille ja 15 % Nokia Software  segmentille.

Lisäksi Nokia julkistaa liikevaihdon seuraavien liiketoimintojen osalta: (i) Mobile Access, (ii) Fixed Access, (iii) IP Routing ja (iv) Optical Networks, jotka yhdessä muodostavat uuden raportoitavan Networks-segmentin. Nokia julkistaa myös erikseen liikevaihtoa koskevat tiedot eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat. Liikevaihto alueittain ilmoitetaan Nokian tasolla.

Vertailupohjan tarjoamiseksi Nokia esitti erikseen vuoden 2018 kaikkien neljän neljänneksen sekä koko vuoden 2018 taloudelliset tulokset oikaistuina ja tilintarkastamattomina 18. huhtikuuta 2019.                                                  

LISENSSINSAAJAT

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia Technologies sopi uuden lisenssinsaajan kanssa lisenssisopimuksen taloudellisista ehdoista, mikä on jälleen osoitus maailmanlaajuisen lisensointiohjelman vahvuudesta. Odotamme, että lopullinen sopimus allekirjoitetaan seuraavien viikkojen kuluessa. Tämä uusi lisenssinsaaja mukaan lukien Nokia Technologies -segmentin vuotuinen liikevaihto ilman kertakorvauksia (run rate) olisi noin 1,4 miljardia euroa.

Yli 20 vuoden ajan Nokia on investoinut kumulatiivisesti yli 125 miljardia euroa edistyksellisen viestintäteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen, ja on kehittänyt monia perusteknologioita, joita käytetään lähes kaikissa mobiililaitteissa. Nokialla on johtava rooli standardien luomisessa, minkä ansiosta yhtiöllä on johtava osuus GSM-, 3G-, 4G- ja 5G-teknologioiden essentiaalipatenteista.

NÄKYMÄT

Tarkastelukohde

Koko vuosi 2019

Koko vuosi 2020

  Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) EUR 0,25-0,29 EUR 0,37-0,42
  Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9-12% 12-16%
  Jatkuva vapaa kassavirta1 Hieman positiivinen Selvästi positiivinen
  Vuotuinen voitonjako
osakkeenomistajille
Nokian pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa osinkoa palauttamalla
osakkeenomistajille noin 40-70 % ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen
varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1 Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Merkittävimmät Nokian näkymiin vaikuttavat tekijät

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software -segmenttien liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Odotamme menestyvämme ensisijaisia kohdemarkkinoitamme paremmin sekä vuonna 2019 että pitkällä aikavälillä strategiamme ansiosta, jonka mukaisesti kilpailemme vahvan kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme ansiosta tehokkaammin 5G-markkinoilla, keskitymme kohdennettuihin kasvumahdollisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla sekä rakennamme vahvan verkkoriippumattoman ohjelmistoliiketoiminnan. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta odotamme ensisijaisen kohdemarkkinamme pysyvän melko tasaisena vuonna 2019 ja kasvavan vuonna 2020.
 • Vuoden 2019 hidas alku ja odotettavissa oleva heikko ensimmäinen vuosipuolisko aiheuttavat toimeenpanoon merkittävää painetta toisella vuosipuoliskolla. 5G-ekosysteemin kehittyvästä valmiusasteesta johtuen emme pystyneet vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä tulouttamaan noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-toimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Odotamme voivamme tulouttaa liikevaihdon täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua (uusi kommentti).
 • Tiettyjen, erityisesti 5G-teknologiaan liittyvien projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus. 5G-ekosysteemin kehittyvän valmiusasteen ja johtavien maiden 5G-käyttöönottojen epätasaisen ajoittumisen perusteella odotamme vuoden 2019 noudattavan samanlaista kaavaa kuin vuosi 2018: heikohkoa ensimmäistä vuosipuoliskoa seuraa vahva toinen vuosipuolisko, ja ensimmäinen vuosineljännes on erityisen heikko.
 • Kilpailu voi kiristyä tietyissä asiakkuuksissa joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa (uusi kommentti).
 • Jotkut asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkänaikavälin hyödyn saavuttamiseksi (uusi kommentti).
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun säästöohjelmamme tuloksena.
 • Asiakkaidemme mahdolliset yrityskaupat.
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme.
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies -segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo.
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos.
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut.
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut noin 300 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Ei-IFRS-tuloveroaste noin 28 % vuonna 2019 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme mahdolliset muutokset.
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty.
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos
1-3/2019
vrt.
1-3/2018
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Liikevaihto 5 032 4 924 2% -2%
  Networks 3 944 3 783 4% 0%
  Nokia Software 543 541 0% -4%
  Nokia Technologies 370 365 1% 0%
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 220 252 -13% -12%
  Ei-IFRS-oikaisut -25 -5 400%  
Bruttokate 1 580 1 805 -12%  
Liikevoitto/-tappio -524 -336    
  Networks -254 46    
  Nokia Software -7 1    
  Nokia Technologies 302 274 10%  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -100 -83    
  Ei-IFRS-oikaisut -464 -575    
Liikevoittoprosentti -10,4 % -6,8 % -360pp  
Bruttokate (ei-IFRS) 1 641 1 941 -15%  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) -59 239    
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) -1,2 % 4,8 % -600pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -55 -108 -49%  
Tuloverot 142 94 51%  
Tulos -442 -354    
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,08 -0,06    
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -93 -116 -20%  
Tuloverot (ei-IFRS) 41 -36    
Tulos (ei-IFRS) -116 83    
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) -0,02 0,02    
1Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

Liikevaihto alueittain

         
EUR milj. 1-3/2019 1-3/2018 Muutos
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Aasian ja Tyynenmeren alue 963 910 6 % 2 %
Eurooppa 1 500 1 506 0 % -1 %
Kiinan alue 434 480 -10 % -12 %
Latinalainen Amerikka 305 297 3 % 0 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 413 431 -4 % -7 %
Pohjois-Amerikka 1 418 1 301 9 % 1 %
Yhteensä 5 032 4 924 2 % -2 %

Liikevaihto asiakastyypeittäin

         
EUR milj. 1-3/2019 1-3/2018 Muutos
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-3/2019
vrt. 1-3/2018
Viestintäpalvelujen tarjoajat 4 207 4 080 3 % -1 %
Yritykset 260 244 7 % 3 %
Lisenssinsaajat 370 349 6 % 5 %
Muut1 195 251 -22 % -21 %
Yhteensä 5 032 4 924 2 % -2 %
1Sisältää Alcatel Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten  segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.
 

Uusi yritysasiakasliiketoimintamme etenee hyvin. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten integraatioliiketoimintaa, josta olemme poistumassa, yritysasiakasmyynnin raportoitu liikevaihto kasvoi 8 % ja liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 5 %.

Nokia, vuoden 2019 ensimmäinen neljännes verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen

Nokian raportoitu liikevaihto kasvoi noin 2 %. Nokian ei-IFRS-liikevaihto kasvoi noin 3 % johtuen 22 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen oikaisusta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian raportoitu liikevaihto laski noin 2 % ja Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski noin 1 %.

Ilman noin 40 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa (10 miljoonaa euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä) Nokian ei-IFRS-liikevaihto ja raportoitu liikevaihto kasvoivat molemmat noin 2 %, kun asiakkaamme lisäsivät verkkokapasiteettiaan valmistautuakseen 5G:n aiheuttamaan laajakaistaliikenteen jatkuvaan kasvuun. Vankka liikevaihtomme vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä kertoo kokonaisvaltaisen tuotevalikoimamme kilpailukyvystä, joka on erityisen vahva IP-reitityksessä, ja toimialan liiketoimintaympäristön parantumisesta.

5G-ekosysteemin kehittyvästä valmiusasteesta johtuen emme pystyneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulouttamaan noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-toimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Odotamme voivamme tulouttaa liikevaihdon täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua.

Networks- ja Nokia Software -segmenttien asiakkaiden 5G:hen liittyvä sitoutuminen oli edelleen vahvaa useissa tuote - ja palveluvalikoimamme osissa kuten radiossa, pilvipohjaisissa runkoverkoissa, kuljetusverkoissa, IP-reitityksessä ja verkkoriippumattomissa ohjelmistoissa. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Softwaren ja yritysasiakasliiketoiminnan vankka tulos.

Nokia Technologies  segmentin liikevaihdon kasvu johtui erityisesti lisensointitoiminnan kertaluonteisesta liikevaihdosta vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Jatkuva liikevaihto laski 4 %.

Yritysasiakasmyynnin liikevaihto kasvoi erityisesti markkinoiden johtavan IP-reitityksen tuotevalikoiman vahvan kysynnän vuoksi sekä vähäisemmässä määrin teollisille toimijoille toimitettujen langattomien yksityisten LTE- ja 5G-verkkojen poikkeuksellisen vahvan kasvuprosentin vuoksi. Havaitsemme hyvää kehitystä muun muassa energia-, öljy-, kaasu-, tuotanto- ja logistiikka-alalla sekä julkisella sektorilla. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten integraatioliiketoimintaa, josta olemme poistumassa, yritysasiakasmyynnin raportoitu liikevaihto kasvoi 8 % ja liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 5 %.

Nokian bruttokatteen lasku johtui pääasiassa Networks-segmentistä, johon Mobile Access  liiketoiminnan laaja bruttokateprosentin eroosio vaikutti negatiivisesti.

Nokian laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos laski 0,04 euroa johtuen ensisijaisesti Networks-segmentin pienemmästä bruttokatteesta, jota tuloverotuotot verrattuna edellisvuoden vastaavan neljänneksen tuloverokuluihin osin tasoittivat.

Nokian raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos laski 0,02 euroa, johtuen ensisijaisesti pienemmästä bruttokatteesta, jota nettovaikutukseltaan positiiviset rahoitustuotot ja  kulut, suuremmat tuloverotuotot ja alemmat toimintakulut osin tasoittivat.

KASSA JA KASSAVIRTA VUODEN 2019 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Nokian vapaa kassavirta vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli 913 miljoonaa euroa negatiivinen johtuen seuraavista tekijöistä:

 • uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen jatkuminen
 • kausiluonteisesti heikko kannattavuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä
 • kausiluonteisesti alhaisemmat asiakasmaksut seurauksena poikkeuksellisen korkeasta saamisten myynnistä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä sekä rajoitetun asiakaskunnan poikkeuksellisista ja odottamattomista myöhästyneistä maksusuorituksista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä; ja
 • kausiluonteisesti korkeampi vaihto-omaisuuden määrä sekä tavallista korkeampi vaihto-omaisuuden määrä, mikä johtui a) päätöksestämme varmistaa riittävä joustavuus laitemyynnin kasvua varten erityisesti 5G:hen liittyen ja b) myynnin tuloutuksen jaksotuksista pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Emme pystyneet tulouttamaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa, minkä odotamme pystyvämme tulouttamaan täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua.

Odotamme vaihto-omaisuuden pysyvän korkeammalla tasolla vuoden toisella neljänneksellä, mitä seuraa vaihto-omaisuuden tason merkittävä parantuminen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laajamittaisten 5G-verkkojen käyttöönottojen lisääntyessä tuntuvasti.

Nokia on käynnistänyt kassavirran parantamiseen tähtäävän ohjelman varmistaakseen koko yhtiön keskittymisen vapaaseen kassavirtaan ja käyttöpääoman vapauttamiseen. Tähän pyritään muun muassa projektien omaisuuserien optimoinnilla, sopimusehtojen tarkastamisella sekä toimitusketjun ja vaihto-omaisuuden optimoinnilla. Nokian ylimmän johdon kannustinpalkkioihin vaikuttaa merkittävästi se, miten onnistumme tavoitteessamme parantaa vapaata kassavirtaa vuonna 2019 ja tämän jälkeen.

EUR milj. 31.3.2019 31.12.2018 Muutos
31.3.2019
vrt. 31.12.2018
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 6 394 6 873 -7 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 1 991 3 053 -35 %
1 Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 7) ja Tunnusluvut (liite 13).

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset laskivat 479 miljoonalla eurolla ja Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset ("nettokassa") laskivat 1 062 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna.

Valuuttakursseilla oli noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettokassaan ensisijaisesti velkoihin liittyen.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 747 miljoonaa euroa negatiivinen.

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 7 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian nettokassa laski noin 530 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääoman muutosten seurauksena. Pois lukien noin 130 miljoonan euron suuruiset uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat, Nokian nettokassa laski noin 410 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen, mikä johtui pääasiassa velkojen pienenemisestä ja vaihto-omaisuuden kasvusta, mitä saamisten pieneneminen osin tasoitti.
  • Saatavien vähennys oli noin 380 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa kausiluonteisesta laskusta. Kausiluonteinen lasku oli tavallista pienempää vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä myytyjen saamisten suuren tason vuoksi.
  • Vaihto-omaisuus kasvoi noin 280 miljoonaa euroa, ja se johtui pääasiassa päätöksestämme varmistaa riittävä joustavuus laitemyynnin kasvua varten erityisesti 5G:hen liittyen ja vaihto-omaisuuden kausiluonteisesta kasvusta. Emme pystyneet tulouttamaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-laitetoimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Odotamme voivamme tulouttaa tämän liikevaihdon täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua.
  • Velkojen vähennys oli noin 510 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa ostovelkojen kausiluontoisesta laskusta.
 • Lisäksi veroihin liittyvä ulosmenevä rahavirta oli noin 180 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä verokulut olivat korkealla tasolla ensisijaisesti veronmaksun ajoituksen vuoksi. Lisäksi nettokorkomenot vaikuttivat ulosmenevään rahavirtaan 40 miljoonalla eurolla.
 • IFRS 16  standardin käyttöönotolla oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan ja negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan, kumpaankin noin 60 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 180 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä rahoituksen nettorahavirta liittyi pääasiassa IFRS 16:n käyttöönottoa seuranneisiin noin 60 miljoonan euron vuokramaksuihin.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Arvioimme kustannussäästöohjelmamme saavan aikaan noin 700 miljoonan euron nettovähennyksen vuotuisiin ei-IFRS-liiketoimintakuluihin ja tuotannon yleiskustannuksiin koko vuodelle 2020 koko vuoteen 2018 verrattuna. Tästä 500 miljoonan euron arvioidaan olevan liiketoimintakuluja ja 200 miljoonan euron hankinnan ja valmistuksen kuluja. Tähän liittyvien uudelleenjärjestelykulujen ja ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä 900 miljoonaa euroa.

Aiempien uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmien jäljellä olevat määrät sisältyvät tähän kustannussäästöohjelmaan. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen alussa uudelleenjärjestely- ja muiden aikaisempiin kustannussäästöohjelmiin liittyvät velat olivat noin 630 miljoonaa euroa. Tämä summa on mukana odotettavissa olevaa 1 550 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvää ulosmenevää kokonaisrahavirtaa (pyöristettynä lähimpään 50 miljoonaan euroon) viimeisimpää kustannussäästöohjelmaa koskevan 900 miljoonan euron odotettavissa olevan ulosmenevän rahavirran lisäksi. 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Milj. EUR, arviolta 1-3/2019
Uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät velat koskien aikaisempia ohjelmia 630
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 160
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 130
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 660
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 470
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 190
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut yhteensä 900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 160
 = Tulevat kulukirjaukset 740
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 1 550
 - Kumulatiiviset rahavirrat 130
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 420

Alla olevassa taulukossa esitetään tulevaisuuden odotuksemme uusimpaan kustannussäästöohjelmaamme liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat aikaisempiin ohjelmiimme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Arvioidut summat
Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020 ja siitä eteenpäin Yhteensä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 200 500 700
 - Toimintakulut 150 350 500
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 50 150 200
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 550 350 900
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 850 1 550
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 150 0 150
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 150 0 150

   

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia on aloittanut vuoden vahvistamalla asemaansa avainmarkkinoilla ja -toimialoilla. Kauden aikana on tehty useita tärkeitä 5G-sopimuksia.

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille:

Kauden aikana Nokia solmi merkittäviä sopimuksia suurten tarjoajien kanssa eri puolilla maailmaa, ja neljänneksen aikana tehtiin 30 kaupallista 5G-sopimusta. Näihin sisältyi aiesopimus Telecom Egyptin kanssa 5G-verkon ja testitapausten tuomisesta Egyptin markkinoille; Etelä-Afrikan ensimmäisen kaupalliseen käyttöön valmiin 5G-verkon käyttöönotto Kapkaupungissa eteläafrikkalaisen rain-operaattorin kanssa; sopimus Saudi Telecom Companyn kanssa Nokian kokonaisvaltaisten 5G-ratkaisujen käyttöönotosta läntisessä ja eteläisessä Saudi-Arabiassa; ja viisivuotinen sopimus U.S. Cellularin kanssa kokonaisvaltaisten 5G-teknologia-, ohjelmisto- ja palveluratkaisujen toimittamisesta.

Euroopassa itävaltalainen A1 ilmoitti valinneensa Nokian laajentamaan uuden sukupolven 5G-matkaviestintää. Sveitsiläinen Salt valitsi Nokian radio- ja mobiilirunkoverkon valmistautuakseen 5G:n käyttöönottoon, ja Ice Group ottaa käyttöön Nokian AirScale -radioliityntäteknologian kaupunkialueilla eri puolilla Norjaa 5G-valmiin mobiiliverkon rakentamiseksi. Neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia ilmoitti ensimmäisestä kaupallisessa verkossa Latinalaisessa Amerikassa tehdystä 5G-puhelusta ANTEL Uruguayn kanssa.

Muiden markkinoiden osalta Nokia on yhdessä Sprintin kanssa testaamassa standardeihin perustuvaa 5G:tä Los Angelesissa. Telenor Pakistan ilmoitti ottavansa käyttöön maan ensimmäisen 5G-valmiin pilvipohjaisen radioliityntäverkkoalustan (RAN) ja -ohjaimet, ja intialainen Vodafone Idea ilmoitti ottavansa käyttöön useilla palvelualueilla tulevaisuusvalmiin LTE-verkkonsa, joka perustuu Nokian Single RAN-, massive MIMO- ja pienten solujen tuotevalikoimaan.

Optisissa tuotteissa intialainen Bharti Airtel ilmoitti kokeilevansa Nokian fronthaul-ratkaisua. Baijerilainen M-net kokeili ensimmäisenä operaattorina Nokian digitaalisen signaalin PSE-3-käsittelyteknologiaa. Myös pakistanilainen PTCL on ottamassa käyttöön Nokian PSE-3-piirisarjan optisen 100G-verkon rakentamiseksi, ja Nokia ilmoitti Liquid Telecom Kenyan valinneen sen nykyisen kuituverkkonsa päivittäjäksi. 

IP-reityksen osalta useat operaattorit valitsivat FP4-verkkosuorittimeen perustuvan Nokia 7750 SR-s:n. Indosat Ooredoo valitsi sen IP/MPLS-verkkonsa päivittämiseen ja varmisti näin 100GE-verkon vaatiman laajuuden, turvallisuuden ja toiminnallisuuden. DE-CIX ilmoitti olevansa maailman ensimmäinen internetin solmupiste, joka tarjoaa 400GE-yhteysteknologian Nokia 7750 SR-s:llä, joka on otettu käyttöön huippuaikojen liikennemääriltään maailman suurimmassa internetin solmupisteessä DE-CIX Frankfurtissa. Neljänneksen päättymisen jälkeen Proximus ilmoitti kasvattavansa IP-siirtoverkkonsa kapasiteettia kymmenkertaisesti 7750 SR-s:llä, ja myös BT ilmoitti valinneensa alustan lisätäkseen laajakaistarunkoverkkonsa kapasiteettia huomattavasti voidakseen vastata FTTP:n ja 5Gn aiheuttamaan tietoliikennekysynnän kasvuun.

Nokia ilmoitti myös tukevansa 750 000 dollarilla internetstandardien johtavaa kehittäjäorganisaatiota IETF:ää, ja järjestävänsä 106. IETF-kokouksen marraskuussa.

Kiinteiden verkkojen osalta Nokia esitteli uuden FastMile 5G Gateway -yhdyskäytävän, jonka avulla operaattorit voivat päivittää LTE-verkkonsa kiinteiden langattomien yhteyksien myymistä ja 5G:n käyttöönoton nopeuttamista varten.  Australiassa Nokia ryhtyi yhteistyöhön Optusin kanssa tarjotakseen 5G RAN-teknologian ja Fastmile 5G -reitittimet yhtiön kotilaajakaistayhteyksiin. Telia tuo Nokia FastMile 5G -reitittimen kiinteisiin langattomiin 4G-5G-yhteyksiin Suomen markkinoilla. Kiinteän langattoman yhteyden 5G-yhdyskäytävä on myös osa rainin 5G-verkon käyttöönottoa Kapkaupungissa. Japanilainen KDDI ottaa käyttöön Nokian G.fast-ratkaisun, kun taas uusiseelantilainen Chorus kokeilee markkinoiden johtavaa Nokian XGS-PON-ratkaisua tuodakseen 10 gigabitin (Gbps) palvelun kotitalous- ja pk-yritysasiakkailleen valituilla alueilla Aucklandissa ja Wellingtonissa.

Verkonhallintapalvelujen tarjoaja SDNbucks valitsi Nokian Nuage Networks SD-WAN 2.0 -ratkaisun tarjotakseen täysin hallitut yhteydet pilvipohjaiselle SciSports-data-analytiikkapalvelulle. Myös Airtel valitsi Nuage Networksin datakeskusautomaatioon lajinsa ensimmäisessä hankkeessa Intiassa.

Telecom Egypt ja Nokia ilmoittivat suunnitelmista rakentaa Egyptin ensimmäinen yksinomaan esineiden internetin (IoT) palveluille tarkoitettu pilvi-infrastruktuuri. Telecom Egypt käyttää Nokian Worldwide IoT Network Grid (WING) -palvelua tarjotakseen IoT-palveluja yritysasiakkailleen. Lisäksi Zain Saudi Arabia käyttää aiesopimuksen mukaan Nokian WING-palvelua IoT-palvelujen käyttöönottoon Saudi-Arabiassa.

Mobile World Congress -tapahtumassa ilmoitettiin useista lisäyksistä tuote- ja palveluvalikoimaan. Nokia julkaisi Anyhaul-kuljetusverkkotuotevalikoimaansa joukon parannuksia, joiden avulla operaattorit voivat valmistella verkkojaan 5G:hen jopa 25 Gbps:n tiedonsiirtonopeuksilla tukiasemiin. Pienten solujen tuotevalikoiman uusia lisäyksiä olivat uusi mmWave-piensolu erittäin suurten liikennemäärien ulkoalueille ja pienten solujen keskitaajuusalueen radio, joka päivittää sisätilojen valikoiman saumattomasti 5G:hen. Nokia esitteli 5G Maturity Index -indeksin, joka auttaa operaattoreita tasapainottamaan teknologiainvestoinnit ja liiketoimintatavoitteet 5G:n mahdollistamien palvelujen onnistumiseksi. Lisäksi Nokia esitteli Cognitive Collaboration Hub -keskukset, jotka auttavat operaattoreita 5G-verkkojen suunnittelussa ja tekoälyn mahdollistamien käyttötapausten luomisessa.

Muita Mobile World Congress -tapahtumassa julkaistuja merkittäviä uutisia olivat 5G-radiokapasiteettia parantavia ja kustannuksia alentavia aktiivisia antenneja koskeva yhteistyö Vodafonen kanssa sekä kumppanuus CMCC:n kanssa 5G-tekoälypohjaiseen asiakaskokemusratkaisuun liittyen, jota demonstroitiin virtuaalitodellisuuspelisovelluksen avulla. Nokia ilmoitti Open Radio Access Network Alliancen (O-RAN) fronthaul-määritysten käyttöönotosta ja on nyt osa AT&T Innovation Program -innovaatio-ohjelmaa.

Strategiamme toisella avainalueella, joka on verkkojen myynnin laajentaminen valikoiduille vertikaalisille markkinoille, joilla tarvitaan tehokkaita ja turvallisia verkkoja:

Nokia ryhtyi yhteistyöhön Qualcommin ja Deutsche Messen kanssa kymmenen teollisuussovelluksen/käyttötapauksen esittelemiseksi maailman suurimpien teollisuusmessujen Hannover Messe 2019:n 5G Arenassa.

Nokia solmi viisivuotisen yhteistyösopimuksen Oulun Satama Oy:n kanssa yksityisen langattoman palvelun tarjoamisesta Ukkoverkkojen kanssa. Norjalainen MIRIS on valinnut Nokian AirFrame Open Edge -datakeskusteknologian Smart City -palvelujen toimittamisen tukemiseksi yrityspuistoissa ja asuinalueilla.

Muilla maantieteellisillä alueilla Nokia ryhtyi yhteistyöhön Dawiyat Integrated Telecommunications and Information Technology Companyn kanssa, joka on osa Saudi Electricity Corporationia (SEC). Yhteistyötä tehdään useissa hankkeissa, joilla toimitetaan neljännen teollisen vallankumouksen ekosysteemin maahan.

Turvallisuudenvalvonnan analytiikkaratkaisuihin erikoistunut Room40 valitsi Nokian Scene Analytics -ratkaisun hätätilanteiden ja rikosten havaitsemiseen Belgiassa.

Nokia teki yhdessä Continentalin, Deutsche Telekomin, Fraunhofer ESK:n ja MHP:n kanssa onnistuneesti verkkoon yhdistetyn autoteknologian testejä A9-digitaalitestiradalla. Lisäksi Nokia liittyi autoteollisuuden johtajien yhteiseen ARENA2036 -hankkeeseen luodakseen uuden autosukupolven tuotantoa varten joustavan tutkimustehdasmallin.

Nokia solmi sopimuksen myös Pöyryn ja Infosysin kanssa liittyen KRTI 4.0TM:n tekoälymallin käyttöönoton nopeuttamiseksi ja parantamiseksi. Mallia käytetään tuotannon ja toiminnan tehostamiseen.

Kolmannella strategisella painopistealueellamme, jonka tavoitteena on rakentaa merkittävä itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta:

Tämä oli ensimmäinen neljännes, jolloin Nokian verkkopohjaisten runkoverkkoratkaisujen resurssit ja myynti kohdistettiin Nokia Software -liiketoimintaryhmään. Vaikka integraation valmiiksi saattamiseksi ja optimoimiseksi on jäljellä työtä, Nokia Software osoitti edelleen verkoista riippumattoman tuotevalikoimansa vahvuutta saamalla hyvän tilauskertymän ja sopimuksia Bhartin, China Unicomin, Globacom Nigerian, Ooredoo Qatarin, Orange Polandin, Telefonica Perun, Vodafone Idean ja US Cellularin kanssa.

Nokia ja Korea Telecom solmivat yhteistyötä ja useiden 5G-teknologioiden, kuten verkon virtualisointitekniikka (NFV) ja verkon viipalointi, koekäyttöä koskevan aiesopimuksen. M1 Limited valitsi Nokian IMPACT-IoT-alustan Smart City IoT -ratkaisujensa parantamiseksi. Myös Rakuten valitsi IMPACTin Japanin markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, ja rakennamme yhdessä Rakutenin kanssa myös uutta langatonta verkkoa Japaniin.

Nokia ja Grameenphone ilmoittivat, että Grameenphonen 72 miljoonan asiakkaan siirtäminen Nokia User Data Convergence (UDC) -pilvipalvelualustaan on valmis, ja Telefónica Group valitsi Nokian valvontakeskuksensa toimittajaksi.

Neljännellä strategisella painopistealueellamme, joka on ensisijaisesti lisensointiin keskittyminen:

Nokia solmi patenttilisensointisopimuksia kiinalaisten älypuhelinvalmistajien, kuten TCL:n, Tinnon ja Wikon, kanssa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Nokian menestys lisensoinnissa autoteollisuudelle myös jatkui, kun Audi ja Porsche liittyivät BMW:n, Minin ja Rolls Roycen seuraan verkkoon yhdistetyissä autoissaan patenttejamme lisensoineihin merkkeihin.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia Technologies sopi uuden lisenssinsaajan kanssa lisenssisopimuksen taloudellisista ehdoista, mikä on jälleen osoitus maailmanlaajuisen lisensointiohjelman vahvuudesta. Odotamme, että lopullinen sopimus allekirjoitetaan seuraavien viikkojen kuluessa. Tämä uusi lisenssinsaaja mukaan lukien Nokia Technologies -segmentin vuotuinen liikevaihto ilman kertakorvauksia (run rate) olisi nyt noin 1,4 miljardia euroa. Yli 20 vuoden ajan Nokia on investoinut kumulatiivisesti yli 125 miljardia euroa edistyksellisen viestintäteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen, ja on kehittänyt monia oleellisia teknologioita, joita käytetään lähes kaikissa mobiililaitteissa. Nokialla on johtava rooli standardien luomisessa, minkä ansiosta yhtiöllä on johtava osuus GSM-, 3G-, 4G- ja 5G-teknologioiden essentiaalipatenteista.

Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global julkaisi Mobile World Congress -tapahtumassa neljä uutta Nokia-älypuhelinta ja yhden peruspuhelimen, jotka tarjoavat edistyksellisiä kokemuksia ja todellista innovaatiota valokuvauksessa. Uudet Nokia-laitteet, jotka saivat yli 50 prosentin osuuden älypuhelinten näkyvyydestä MWC:ssä, voittivat myös 24 palkintoa tapahtumassa; näistä 19 sai Nokia 9 PureView. HMD ilmoitti myös saaneensa kolmelta pohjoisamerikkalaiselta operaattorilta teknisen hyväksynnän myynnin aloittamiseen Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 

Pian neljänneksen päättymisen jälkeen OPPO julkaisi uuden lippulaivaälypuhelimensa OPPO Renon, joka käyttää Nokian OZO Audio -teknologiaa.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen, mukaan lukien kykymme toimeenpanna suunnitelmamme toisen 2019 vuosipuoliskon aikana, ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin K&T kuluihin uusien tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "odotukset", "sitoutua", "ennakoida", "ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "vaikuttaa", "oletus", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat meidän tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet yleisesti sekä Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi tämän taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 24.4.2019.

 • Nokian vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.5.2019.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 25.7.2019.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun katsauksensa 24.10.2019.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com