Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2019 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj 
Puolivuosikatsaus
25.7.2019 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2019 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Vahva toinen neljännes kokonaisvaltaisen 5G-kysynnän ja paremman operatiivisen suorituksen tukemana; säilytämme ennallaan koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksemme

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2019 toisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2019 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2019 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA


Nokian toinen vuosineljännes oli vahva 5G-kysynnän, kilpailukykyisen kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä vahvistuneen operatiivisen suorituksen ansiosta. Näiden tulosten perusteella vahvistamme koko vuoden 2019 ohjeistuksemme.

Kasvu vuosineljänneksellä oli hyvää. Kannattavuudessa tapahtui merkittäviä parannuksia, strategisen laajentumisen alueilla ohjelmistoliiketoiminnassa ja yritysasiakkuuksissa tapahtui vahvaa kehitystä, ja IP-reititystoiminnoissamme tulos oli erinomainen. Jatkoimme edelleen asemamme vahvistamista 5G:ssä, ja meillä on nyt 45 kaupallista 5G-sopimusta ja yhdeksän käytössä olevaa 5G-verkkoa.

Vuoteen liittyy edelleen riskejä, mukaan luettuina toimeenpanoon kohdistuvat vaatimukset toisella vuosipuoliskolla, kansainväliseen kauppaan liittyvä epävarmuus ja Kiinan markkinoiden haasteet. Nämä riskit huomioiden keskitymme yhä tiukkaan operatiiviseen kuriin, toteuttamaan 700 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaamme, parantamaan käyttöpääomamme hallintaa ja edistämään strategiamme täytäntöönpanoa.

Yleisesti ottaen olen tyytyväinen Nokian tulokseen toisella neljänneksellä sekä strategiamme toteuttamisen edistymiseen.

Vuoden 2019 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun raportoidut ja ei-IFRS luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 13, Tunnusluvut
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 4-6/2019 vrt. 4-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4-6/2019 vrt. 4-6/2018
1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-6/2019 vrt. 1-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-6/2019 vrt. 1-6/2018
Liikevaihto 5 694 5 313 7% 5% 10 726 10 237 5% 2%
Liikevoitto/-tappio -57 -221     -581 -557    
Liikevoittoprosentti -1,0 % -4,2 % 320pp   -5,4 % -5,4 % 0pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,03 -0,05     -0,11 -0,11    
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 451 334 35%   391 573 -32%  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 7,9 % 6,3 % 160pp   3,6 % 5,6 % -200pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,05 0,03 67%   0,02 0,04 -50%  
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 502 2 146 -77%   502 2 146 -77%  
1Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset eivät sisällä vuokravelkoja
 • Vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa, kun se oli 5,3 miljardia euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 5 %. Vahvaan liikevaihtoomme vaikuttivat parantunut toimialan kysyntä ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky. Kasvua oli neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä.
 • Vuoden 2019 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti vakaasta operatiivisesta suorituksesta, joka paransi bruttokatetta Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies -segmenteissä.
 • Vuoden 2019 toisen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli  0,03 euroa, kun se oli 0,05 euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä ensisijaisesti korkeamman bruttokatteen vuoksi, jota rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu osin tasoitti.
 • Vuoden 2019 toisella neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset pienenivät noin 1,5 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä lasku johtui ensisijaisesti ennakoiduista ulosmenevistä rahavirroista sisältäen vuoden 2018 suoriutumiseen perustuvien kannustinpalkkioiden maksun työntekijöille, neljännesvuosittaisen osingonmaksun sekä uudelleenjärjestelyihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat, mitkä olivat yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Lisäksi nettokassan ja lyhytaikaisten sijoitusten laskusta noin 350 miljoonaa euroa oli luonteeltaan tilapäistä, ja sen odotetaan korjaantuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla.
 • Säilytimme koko vuotta 2019 koskevan ohjeistuksemme ennallaan; kausiluonteisuudelle tyypillistä ovat heikommat ensimmäinen ja kolmas neljännes sekä vahvemmat toinen ja viimeinen neljännes. Ensimmäinen neljännes oli erityisen heikko ja viimeisen odotetaan olevan erityisen vahva.

OSINKO

Nokia alkoi jakaa osinkoja neljässä erässä vuosineljänneksittäin tilikaudesta 2018 alkaen. 21.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,20 euron varojenjaosta osaketta kohti. Osinko maksetaan vuosineljänneksittäin valtuutuksen voimassaoloaikana, jollei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Samana päivänä hallitus päätti jakaa 0,05 euroa osakkeelta osingonjaon ensimmäisenä eränä.

Hallitus päätti 25.7.2019 jakaa 0,05 euroa osakkeelta osingonjaon toisena eränä. Osingon täsmäytyspäivä on 30.7.2019, ja osinko arvioidaan maksettavan 8.8.2019 tai sen paikkeilla. Osingon varsinainen maksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksuja välittävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan. Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jakovaltuutuksesta on jäljellä enintään 0,10 euroa osaketta kohti tilikaudelta 2018.

Osingonjaon toisen maksuerän ja osingon ensimmäiseen maksuerään liittyvien lähdeverojen arvioidaan olevan yhteensä noin 300 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

NÄKYMÄT

Tarkastelukohde Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020
  Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) EUR 0,25–0,29 EUR 0,37–0,42
  Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9–12 % 12–16 %
  Jatkuva vapaa kassavirta1 Hieman positiivinen Selvästi positiivinen
  Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille: Nokian pitkän tähtäimen tavoitteena on jakaa kasvavaa tulosperusteista osinkoa palauttamalla osakkeenomistajille noin 40–70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1 Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Merkittävimmät Nokian näkymiin vaikuttavat tekijät

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software -segmenttien liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Odotamme menestyvämme ensisijaisia kohdemarkkinoitamme paremmin sekä vuonna 2019 että pitkällä aikavälillä strategiamme ansiosta, jonka mukaisesti kilpailemme vahvan kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme ansiosta tehokkaammin 5G-markkinoilla, keskitymme kohdennettuihin kasvumahdollisuuksiin kiinnostavilla rinnakkaisilla markkinoilla sekä rakennamme vahvan verkkoriippumattoman ohjelmistoliiketoiminnan. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta odotamme ensisijaisen kohdemarkkinamme kasvavan hieman vuonna 2019 ja kasvun jatkuvan vuonna 2020 (tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan ensisijainen kohdemarkkinamme pysyisi melko tasaisena vuonna 2019 ja kasvaisi vuonna 2020).
 • Vuoden 2019 hidas alku ja heikko ensimmäinen vuosipuolisko aiheuttavat toimeenpanoon merkittävää painetta toisella vuosipuoliskolla.
 • Tiettyjen, erityisesti 5G-teknologiaan liittyvien projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus. 5G-ekosysteemin kehittyvän valmiusasteen ja johtavien maiden 5G-käyttöönottojen epätasaisen ajoittumisen perusteella odotamme kausiluonteisuutta vuonna 2019, jolle on tyypillistä poikkeuksellisen heikko ensimmäinen neljännes, vahva toinen neljännes, odotettavissa olevat heikohko kolmas neljännes ja erityisen vahva viimeinen neljännes (tämä on päivitys sisältäen neljännesvuosittaisia lisätietoja).
 • Kilpailu voi kiristyä tietyissä asiakkuuksissa joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa.
 • Jotkut asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi.
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena.
 • Asiakkaidemme mahdolliset yrityskaupat.
 • Tuote- ja alueellinen jakaumamme.
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

             

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies -segmentin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin:

 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo.
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos.
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut.
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran arvioidaan paranevan pidemmällä aikavälillä johtuen alhaisemmista uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvistä ulosmenevistä rahavirroista sekä ajan myötä parantuvasta operatiivisesta tuloksesta.
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut noin 350 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä (tämä on päivitys aikaisempaan kommenttiimme, jonka mukaan ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut olisivat noin 300 miljoonaa euroa kulua).
 • Ei-IFRS-tuloveroaste noin 28 % vuonna 2019 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme mahdolliset muutokset.
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty.
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2019 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.        

            
NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 4-6/2019 vrt. 4-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4-6/2019 vrt. 4-6/2018
1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-6/2019 vrt. 1-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-6/2019 vrt. 1-6/2018
Liikevaihto 5 694 5 313 7% 5% 10 726 10 237 5% 2%
  Networks 4 393 4 081 8% 5% 8 336 7 864 6% 3%
  Nokia Software 678 612 11% 8% 1 221 1 153 6% 3%
  Nokia Technologies 383 361 6% 4% 753 726 4% 2%
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 263 280 -6% -6% 484 532 -9% -9%
  Ei-IFRS-oikaisut -2 -5 -60%   -27 -9 200%  
Bruttokate 2 065 1 860 11%   3 646 3 666 -1%  
Liikevoitto/-tappio -57 -221 -74%   -581 -557 4%  
  Networks 119 34 250%   -135 80 -269%  
  Nokia Software 137 40 243%   130 42 210%  
  Nokia Technologies 324 292 11%   626 566 11%  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -129 -33     -230 -116    
  Ei-IFRS-oikaisut -508 -555     -972 -1 129    
Liikevoittoprosentti -1,0 % -4,2 % 320pp   -5,4 % -5,4 % 0pp  
Bruttokate (ei-IFRS) 2 117 2 038 4%   3 758 3 979 -6%  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 451 334 35%   391 573 -32%  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 7,9 % 6,3 % 160pp   3,6 % 5,6 % -200pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -173 -56 209%   -228 -164 39%  
Tuloverot 46 10 360%   188 104 81%  
Tulos -191 -271 -30%   -632 -625 1%  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,03 -0,05 -40%   -0,11 -0,11 0%  
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -86 -84 2%   -178 -200 -11%  
Tuloverot (ei-IFRS) -101 -106 -5%   -60 -143 -58%  
Tulos (ei-IFRS) 258 139 86%   142 223 -36%  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,05 0,03 67%   0,02 0,04 -50%  
Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

Liikevaihto alueittain

EUR milj. 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 4-6/2019 vrt. 4-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4-6/2019 vrt. 4-6/2018
1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-6/2019 vrt. 1-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-6/2019 vrt. 1-6/2018
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 012 932 9% 5% 1 975 1 842 7% 3%
Eurooppa 1 611 1 548 4% 4% 3 111 3 054 2% 1%
Kiinan alue 515 524 -2% 0% 949 1 003 -5% -6%
Latinalainen Amerikka 359 308 17% 15% 664 605 10% 8%
Lähi-idän ja Afrikan alue 441 447 -1% -2% 855 878 -3% -5%
Pohjois-Amerikka 1 755 1 554 13% 7% 3 172 2 855 11% 4%
Yhteensä 5 694 5 313 7% 5% 10 726 10 237 5% 2%

Liikevaihto asiakastyypeittäin

EUR milj. 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 4-6/2019 vrt. 4-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4-6/2019 vrt. 4-6/2018
1-6/2019 1-6/2018 Muutos 1-6/2019 vrt. 1-6/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-6/2019 vrt. 1-6/2018
 
Viestintäpalvelujen tarjoajat 4 755 4 398 8% 6% 8 962 8 478 6% 2%  
Yritykset 318 295 8% 6% 577 540 7% 4%  
Lisenssinsaajat 383 352 9% 6% 753 701 7% 5%  
Muut1 238 268 -11% -12% 433 519 -17% -16%  
Yhteensä 5 694 5 313 7% 5% 10 726 10 237 5% 2%  
1 Sisältää Alcatel Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten  segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.  

Yritysasiakasliiketoimintamme etenee hyvin. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten integraatioliiketoimintaa, josta olemme poistumassa, yritysasiakasmyynnin raportoitu liikevaihto kasvoi 7 % vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 5 %. Vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana liikevaihto kasvoi 8 % ja liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 5 %.

Nokia, vuoden 2019 toinen neljännes verrattuna vuoden 2018 toiseen neljännekseen, ei-IFRS

Nokian ei-IFRS liikevaihto kasvoi 7 %. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS liikevaihto kasvoi 5 %.

Ilman noin 30 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja 10 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2018 toisella neljänneksellä Nokian ei-IFRS liikevaihto kasvoi 7 %, kun asiakkaamme lisäsivät verkkokapasiteettiaan valmistautuakseen 5G:n aiheuttamaan laajakaistaliikenteen jatkuvaan kasvuun. Vuoden 2019 toisen neljänneksen vahvaan liikevaihtoomme vaikuttivat parantunut kysyntä toimialalla, kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky ja kasvu neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Softwaren vahva tulos ja jatkunut vankka suorituskyky yritysasiakasliiketoiminnassa.

Nokia Software -segmentin liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä sovelluksista että runkoverkoista, mikä hyötyi parantuneesta kyvystä tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä tiettyjen projektien valmistumisen ja hyväksymisen ajoituksesta.

Yritysasiakasmyynnin liikevaihto kasvoi erityisesti markkinoiden johtavan IP-reitityksen ja optisten verkkojen tuote- ja palveluvalikoimamme vahvan kysynnän vuoksi sekä vähäisemmässä määrin teollisille ja julkisen sektorin toimijoille toimitettujen langattomien yksityisten verkkojen vahvan kasvuprosentin vuoksi. Havaitsemme edelleen hyvää kehitystä muun muassa energia-, logistiikka-, kaivos- ja teollisuusalalla sekä julkisella sektorilla.

Nokian ei-IFRS bruttokatteen kasvu johtui vahvasta liikevaihdosta ja operatiivisesta suorituksesta, mikä oli vankkaa ja laajaa Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies -segmenteissä ja jota Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion alempi bruttokate osittain tasoitti.

Nokian ei-IFRS liikevoiton kasvu johtui suuremmasta ei-IFRS bruttokatteesta sekä Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkumisesta, mitä matalammat voitot Nokian riskirahastosijoituksista ja valuuttakurssisuojauksiin liittyvä nettovaikutukseltaan negatiivinen vaikutus osin tasoittivat.

Nokia, tammi-kesäkuu 2019 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2018, raportoitu

Nokian liikevaihto kasvoi 5 % vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, kun asiakkaamme lisäsivät verkkokapasiteettiaan valmistautuakseen 5G:n aiheuttamaan laajakaistaliikenteen jatkuvaan kasvuun. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto kasvoi 2 % vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Ilman noin 70 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja 20 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Nokian liikevaihto kasvoi 4 %.

Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon vahvassa liikevaihdossamme näkyivät parantunut alan kysyntä ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoimamme kilpailukyky, ja kasvua oli neljällä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli Nokia Softwaren vahva tulos ja jatkunut vankka suorituskyky yritysasiakasliiketoiminnassa.

Nokian bruttokatteen lasku vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla johtui erityisen heikosta ensimmäisestä neljänneksestä, mitä huomattavasti parempi operatiivinen suoritus vuoden 2019 toisella neljänneksellä osittain tasoitti.

Nokian liiketappion lievä kasvu vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla johtui matalammasta bruttokatteesta ja korkeammista uudelleenjärjestelykuluista sekä niihin liittyvistä kuluista, mitä Nokian kustannussäästöohjelman jatkuva edistyminen osittain tasoitti

KASSA JA KASSAVIRTA VUODEN 2019 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Nokian vapaa kassavirta vuoden 2019 toisella neljänneksellä oli 1 041 miljoonaa euroa negatiivinen johtuen seuraavista tekijöistä:

 • Nettokäyttöpääomaan liittyvät ulosmenevät rahavirrat liittyen pääasiassa työntekijöille vuoden 2018 suoriutumiseen perustuvien kannustinpalkkioiden maksamiseen sekä: a) saamisten suurempi määrä, sisältäen 350 miljoonan euron ajoitukseen liittyvän tilapäisen kasvun, jonka odotetaan korjaantuvan vuoden 2019 jälkipuoliskolla, b) velkojen vähennys, joka heijastaa neljänneksen vähäisempiä ostovolyymeja, ja c) vaihto-omaisuuden kasvu, joka johtui pääasiassa päätöksestämme varmistaa riittävä joustavuus suuremman laitemyynnin toimittamiseksi erityisesti 5G:hen liittyen ja keskeneräisen vaihto-omaisuuden kasvu, joka liittyi tiettyihin suuriin 5G-käyttöönottoihin.
 • Uudelleenjärjestelyihin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen jatkuminen.
 • Tuloverot ja käyttöomaisuusinvestoinnit.

Nokia on käynnistänyt kassavirran parantamiseen tähtäävän ohjelman varmistaakseen koko yhtiön keskittymisen vapaaseen kassavirtaan ja käyttöpääoman vapauttamiseen. Tähän pyritään muun muassa projektien omaisuuserien optimoinnilla, sopimusehtojen tarkastamisella sekä toimitusketjun ja vaihto-omaisuuden optimoinnilla. Nokian ylimmän johdon kannustinpalkkioihin vaikuttaa merkittävästi se, miten onnistumme tavoitteessamme parantaa vapaata kassavirtaa vuonna 2019 ja tämän jälkeen.

EUR milj. 4-6/2019 1-3/2019 Muutos 4-6/2019 vrt. 1-3/2019 31.12.2018 Muutos 30.6.2019 vrt. 31.12.2018
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 4 788 6 394 -25 % 6 873 -30 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 502 1 991 -75 % 3 053 -84 %
1 Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset eivät sisällä vuokravelkoja.  Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 7) ja Tunnusluvut (liite 13).

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”kassa”) laskivat 1 606 miljoonalla eurolla, ja Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”nettokassa”) laskivat 1 489 miljoonalla eurolla.

Kassan ja nettokassan laskusta noin 900 miljoonaa euroa johtui odotustemme mukaisesti seuraavista kolmesta ulosmenevästä rahavirrasta: a) vuoden 2018 suoriutumiseen perustuvien kannustinpalkkioiden maksaminen työntekijöille, b) osingon ensimmäisen neljännesvuosittaisen erän maksaminen, ja c) uudelleenjärjestelyt ja niihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat. Lisäksi kassan ja nettokassan laskusta noin 350 miljoonaa euroa oli luonteeltaan tilapäistä, ja sen odotetaan korjaantuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Valuuttakursseilla oli noin 60 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettokassaan.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 916 miljoonaa euroa negatiivinen.

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 553 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä.
 • Vuoden 2019 toisella neljänneksellä Nokian nettokassa laski noin 1,3 miljardilla eurolla nettokäyttöpääoman liittyen. Pois lukien noin 110 miljoonan euron suuruiset uudelleenjärjestelykuluihin ja niihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat, Nokian nettokassa laski noin 1,2 miljardilla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen, mikä johtui velkojen pienenemisestä, saatavien kasvusta ja vaihto-omaisuuden kasvusta.
  • Saatavien kasvu oli noin 260 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa noin 350 miljoonan euron saataviin liittyvästä ajoituksesta. Noin 350 miljoonan euron saatavien kasvu on luonteeltaan tilapäistä, ja sen odotetaan korjaantuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla
  • Vaihto-omaisuus kasvoi noin 110 miljoonaa euroa, johtuen pääasiassa päätöksestämme varmistaa riittävä joustavuus laitemyynnin kasvua varten erityisesti 5G:hen liittyen ja lisäyksestä työn alla oleviin varastoihin liittyen tiettyihin suuriin 5G-käytöönottoihin.
  • Velkojen vähennys oli noin 830 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa noin 530 miljoonan euron vuoden 2018 suoriutumiseen perustuvien kannustinpalkkioiden maksamisesta työntekijöille sekä ostovelkojen laskusta, jonka määrä oli noin 260 miljoonaa euroa.
 • Lisäksi veroihin liittyvä ulosmenevä rahavirta oli noin 160 miljoonaa euroa.
 • IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan ja negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan, kumpaankin noin 60 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 130 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin.

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä rahoituksen nettorahavirta liittyi ensisijaisesti osingon ensimmäisen, noin 250 miljoonan euron neljännesvuosittaisen, erän maksamiseen ja IFRS 16:n käyttöönottoa seuranneisiin noin 60 miljoonan euron vuokramaksuihin.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Arvioimme viimeisimmän kustannussäästöohjelmamme saavan aikaan noin 700 miljoonan euron nettovähennyksen vuotuisiin ei-IFRS-toimintakuluihin ja tuotannon yleiskustannuksiin koko vuodelle 2020 koko vuoteen 2018 verrattuna. Tästä 500 miljoonan euron arvioidaan olevan toimintakuluja ja 200 miljoonan euron hankinnan ja valmistuksen kuluja. Tähän liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan yhteensä 900 miljoonaa euroa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2019 toisen neljänneksen lopussa.

Milj. EUR, arviolta1       4-6/2019
Uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät velat koskien aikaisempia ohjelmia       660
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana       200
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana       110
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo       750
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta       570
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta       180
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut yhteensä, liittyen viimeisimpään kustannussäästöohjelmaamme  (pyöristettynä lähimpään 50 milj. EUR)       900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset       360
 = Tulevat kulukirjaukset       540
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat (pyöristettynä lähimpään 50 milj. EUR)       1 550
 - Kumulatiiviset rahavirrat       240
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat       1 310

1 Aiempien uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmien jäljellä olevat määrät sisältyvät tähän kustannussäästöohjelmaan. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen alussa uudelleenjärjestely- ja muiden aikaisempiin kustannussäästöohjelmiin liittyvät velat olivat noin 630 miljoonaa euroa. Tämä summa on mukana odotettavissa olevaa 1 550 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvää ulosmenevää kokonaisrahavirtaa (pyöristettynä lähimpään 50 miljoonaan euroon) viimeisimpää kustannussäästöohjelmaa koskevan 900 miljoonan euron odotettavissa olevan ulosmenevän rahavirran lisäksi.

Alla olevassa taulukossa esitetään tulevaisuuden odotuksemme uusimpaan kustannussäästöohjelmaamme liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat aikaisempiin ohjelmiimme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Arvioidut summat
Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020 2020 jälkeen Yhteensä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 200 500 - 700
 - Toimintakulut 150 350 - 500
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 50 150 - 200
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 550 350 - 900
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 350 500 1 550
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 150 - - 150
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 150 - - 150

   

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia kehittyi vahvasti toisella neljänneksellä avainmarkkinoillaan maailmanlaajuisesti erityisesti 5G:n osalta, jossa Nokian teknologiaa on nyt kaikkialla maailmassa. 

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille:

Nokia solmi useita kaupallisia 5G-sopimuksia kauden aikana. Kaupallisten 5G-sopimusten kokonaismäärä on nyt 45. Noin puolet niistä sisältää tuotteita ja palveluita 5G New Radio (NR) -tuotevalikoiman lisäksi. Näistä verkoista yhdeksän on nyt toiminnassa, ja niihin sisältyy sekä keskitaajuusalueen että millimetriaaltoalueen ratkaisuja. Japanilainen SoftBank Corp. valitsi Nokian strategiseksi kumppanikseen tukemaan kaupallista 5G-tarjontaansa Nokia AirScale ‑ratkaisulla. Zain Saudi Arabia ottaa 5G-verkkonsa käyttöön kolmivuotisella sopimuksella käyttäen Nokian kokonaisvaltaista tuote- ja palveluvalikoimaa, mukaan luettuina radio-, mikroaaltolinkki-, tietoturva- ja kokonaispalveluratkaisut. Nokia ja malesialainen U Mobile solmivat kolmivuotisen sopimuksen Nokian Single RAN ‑verkon sekä mikroaalto- ja IP-pohjaisten mobiilisiirtoverkkoteknologioiden käyttöönotosta. Sopimus sisältää myös Nokia 7705 Service Aggregation Router ‑reitittimet ja 7750 Service Router ‑reitittimet mobiiliyhteyksiä ja yhdistämistä varten. Nokia ja U Mobile ilmoittivat tekevänsä myöhemmin tänä vuonna yhteistyötä 5G-verkon käyttöönottokokeilussa. Tanskassa Telia Company aloitti ensimmäiset 5G-toimintatestinsä yhdessä Nokian ja TT-networkin kanssa. Nokia ilmoitti myös, että China Mobile ottaa käyttöön sen uuden AirScale mMIMO Adaptive Antennan, joka on luotu erityisesti Kiinan markkinoiden massiivisia kaistanleveys- ja peittovaatimuksia varten niiden siirtyessä 5G:hen. 

Kokonaisvaltaisten 5G-verkkojen kriittisten tietoturvatarpeiden hallintaa varten Nokia julkisti parannetun tietoturvan DFSEC 2.0 ‑hankkeen ja perusti ”Future X Security” ‑laboratorion, joka on kehittynyt tietoturvallisuuden testaus- ja varmistuslaboratorio. Lisäksi Nokia Bell Labsin ja AMBERin, SFI Centre for Advanced Materials and BioEngineering Researchin, tutkijat ilmoittivat uudesta akkurakenteesta, joka tehostaa akkuja niin, että akun kesto on 2,5 kertaa pidempi kuin millään tällä hetkellä markkinoilla olevalla ratkaisulla. Nokia julkaisi myös 5G-virtuaalitestausympäristönsä, joka on suunniteltu tekemään 5G-käyttöönotoista nopeampia ja kustannustehokkaampia. 

Toisen neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia ilmoitti, että China Unicom on valinnut Nokian optisen fronthaul-ratkaisun 4G- ja 5G-verkkoihinsa Pekingissä, mikä tukee operaattorin sitoumusta toimittaa 5G vuoden 2019 aikana. Lisäksi Nokia ilmoitti, että Taiwan Star Telecom ottaa käyttöön Nokian AirScale eNodeB ‑tukiasemaratkaisun, IP-reitityksen, pakettivälitteisen runkoverkon sekä veloitusratkaisun laajentaakseen LTE-palvelujaan ja valmistautuakseen 5G:hen siirtymiseen.

Optisissa tuotteissa TIM (Telecom Italia) saavutti 550 Gb/s:n aallonpituusnopeuden Nokia ”Photonic Service Engine 3:lla” (PSE-3), mikä on uusi Euroopan ennätys tiedonsiirrossa pitkän matkan laajakaistarunkoverkossa. Nokia ja puolalainen palveluntarjoaja Netia tekivät ensimmäisen kenttäkokeen superkoherentilla PSE-3-teknologialla tuotantokäytössä olevassa verkossa.

Kiinteissä yhteyksissä intialainen Netplus ottaa käyttöön Nokian GPON-teknologian täyttääkseen laajakaistapalvelujen kasvavat kapasiteetti-, nopeus- ja laatutarpeet. Nokia ilmoitti, että Altibox ottaa käyttöön sen Gainspeed Unified Cable Access ‑kaapeliliityntäratkaisun lisätäkseen verkkokapasiteettia merkittävästi.

Nokia ilmoitti, että Cellcom Israel ottaa käyttöön Sensing as a Service -palvelun ja luo ensimmäisen reaaliaikaisen ja tiiviin ympäristötietojen tarjonnan Israelissa. Ympäristöantureita sijoitetaan olemassa oleville radiotukiasemille, ja Cellcom Isrealin asiakkaat yritys-, logistiikka-, terveydenhuolto- ja energia-aloilla sekä julkisella sektorilla voivat tilata dataa kaupallistettavaksi.

Strategiamme toisella painopistealueella, joka on verkkojen myynnin laajentaminen valikoiduille vertikaalisille markkinoille, joilla tarvitaan tehokkaita ja turvallisia verkkoja:

Nokia solmi kaksivuotisen yhteistyösopimuksen Kalmarin ja Ukkoverkkojen kanssa langattoman digitalisaatioinfrastruktuurin rakentamiseksi satamien ja terminaalien tutkimuksessa ja kehityksessä osana yhä älykkäämpiin rahdinkäsittelyratkaisuihin siirtymistä. Deutsche Telekom ilmoitti vieneensä loppuun Nokian ja Hampurin sataman kanssa tehdyn kenttäkokeensa, jossa testattiin 5G-standardin uusia ominaisuuksia eri sovelluksilla Hampurin satamassa. 

SP Telecom ja Nokia tekevät yhteistyötä mahdollistaakseen nopeamman 5G-käyttöönoton Singaporessa lisäämällä Nokian FP4-pohjaisen Service Router ‑reitittimen, valokuidun, pilviohjelmistoratkaisut ja palveluautomaatio- sekä verkko-orkestrointisovellukset SP Telecomin infrastruktuuriin.

Cleco valitsi Nokian modernisoimaan mikroaaltoviestintäverkkonsa, joka tukee 290 000 asiakasta Clecon vähittäis- ja tukkuenergialiiketoiminnassa Louisianassa ja Mississipissä.

Lähi-idän ja Afrikan alueella (MEA) Gulf Bridge International valitsi Nokian Nuage Networks SD-WAN 2.0 ‑ratkaisun tarjotakseen yhteydet kansainvälisesti toimiville asiakkailleen.  

Hannover Messe 2019 ‑messuilla Nokia esitteli toisen sukupolven Factory in a Box ‑ratkaisunsa yhdessä useiden teollisuuden ekosysteemikumppaneiden kanssa. Soveltuvuusselvitys osoittaa, miten neljännen teollisen vallankumouksen ratkaisut voidaan paketoida, kuljettaa ja tuoda takaisin toimintaan tuntien sisällä, täydet langattomat yhteydet mukaan lukien. Neljänneksen lopun jälkeen McKinsey ja Maailman talousfoorumi valitsivat Oulussa sijaitsevan Nokian 5G- ”tulevaisuuden tehtaan” kehittyneeksi neljännen teollisen vallankumouksen majakaksi.

Nokia ilmoitti liittyneensä kahdeksan maatalous- ja teknologiayrityksen hankkeeseen
ConectarAGROon, jonka tavoitteena on tarjota yli 500 000 brasilialaiselle viljelijälle yhteydet teollisen internetin ja maatalous 4.0:n teknologioihin.

Etteplan, Nokia ja Ukkoverkot ilmoittivat ryhtyvänsä yhteistyöhön tarjotakseen teollisuusasiakkaille yksityisiin LTE/4G- tai NR 5G ‑radioverkkoihin perustuvia ratkaisuja. Daiwabo Information System teki sopimuksen Nokian ensimmäisenä jälleenmyyjänä Japanissa, ja se myy Nokian IP- ja LTE-ratkaisuja sekä optisia ja muita langattomia ratkaisuja noin 19 000 myyntikumppaninsa verkoston kautta.

Kolmannella strategisella painopistealueellamme, jonka tavoitteena on rakentaa merkittävä itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta:

Ooredoo Qatar valitsi Nokian 5G-pilvinatiivin runkoverkon rakentajaksi tukeakseen parannettujen mobiililaajakaistaratkaisujen toimittamista. Nokia AirFrame-, CloudBand-, puhe- ja Cloud Packet Core ‑virtualisointiarkkitehtuurit sekä ohjelmisto-ohjattava Nuage Networks ‑verkkoratkaisu otetaan käyttöön runkoverkossa.

Nokia ilmoitti, että Ooredoo Algeria otti onnistuneesti käyttöön Pohjois-Afrikan ensimmäisen virtualisoidun mobiiliyhdyskäytävän, mikä on ratkaisevan tärkeä askel runkoverkon elementtejä pilveen siirrettäessä ja runkoverkon muuttamisessa tukemaan seuraavan sukupolven mobiiliverkkoteknologiaa. Lisäksi Vodafone Egypt on ottamassa käyttöön Nokian tilaajatietohallinnan tietoliikennetason pilvipalveluiden kautta LTE-palvelujen nopeampaa käyttöönottoa varten.

Neljännellä strategisella painopistealueellamme, joka on ensisijaisesti lisensointiin keskittyminen:

Nokia ilmoitti, että Jenni Lukander seuraa Maria Varsellonaa Nokia Technologies ‑liiketoiminnan johtajana ja Nokian johtoryhmän jäsenenä 1. elokuuta alkaen. Lisäksi Nokia ilmoitti GE Licensingin kanssa tehdystä sopimuksesta, joka mahdollistaa läpimurtoteknologioiden kaupallistamisen uusilla markkinoilla.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla ja alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille ja kykymme hyötyä siitä, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K-kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”sitoutua”, "ennakoida", "ennustaa", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", ”vaikuttaa”, ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin.  Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi tämän taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 25.7.2019

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun katsauksensa 24.10.2019.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

 

Liite