Hyppää pääsisältöön

KORJAUS Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 katsausta koskevaan suomenkieliseen tiedotteeseen ja sen liitteenä olleeseen pdf-dokumenttiin

KORJAUS Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 katsausta koskevaan suomenkieliseen tiedotteeseen ja sen liitteenä olleeseen pdf-dokumenttiin  

Nokia Oyj
Pörssitiedote
6.2.2020 klo 12.15

KORJAUS Nokian vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskevan tiedotteen liitteenä olleeseen suomenkieliseen pdf-dokumenttiin   

Nokia julkisti 6.2.2020 kello 8.00 vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsauksen. Nokia julkisti pörssitiedotteessa tiivistelmän katsauksesta ja ilmoitti, että taulukot sisältävä täydellinen katsaus on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-dokumenttina yhtiön internetsivuilla.

Suomenkielinen tiedote ja pdf-dokumentti sisälsivät virheen kassaa ja kassavirtaa vuoden viimeisen neljänneksen sekä koko vuoden aikana käsittelevissä osioissa, joissa kerrottiin yhtiön tavoittelevan pidemmällä aikavälillä nettokassa-asemaa, joka on noin 30% liikevaihdosta ja kerrottiin nettokassan olleen noin 26% liikevaihdosta vuosineljänneksen ja vuoden lopussa. Viittaus nettokassaan on tässä yhteydessä virheellinen, ja sekä yhtiön tavoite että vuosineljänneksen ja vuoden lopun tilanne viittaavat tässä yhteydessä yhtiön kassaan.

Kassaa ja kassavirtaa vuoden viimeisellä neljänneksellä koskevassa osiossa on lisäksi virheellisesti kerrottu saamisten kasvaneen johtuen pääasiassa saamisten myynnin kausiluonteisesta kasvusta, kun oikea syy on saamisten kausiluonteinen kasvu.

Virheet eivät koskeneet englanninkielistä pörssitiedotetta tai pdf-dokumenttia.

Alla korjattu tiivistelmä katsauksesta. Täydellinen korjattu katsaus on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.

***

Nokia Oyj 
Tilinpäätöstiedote
6.2.2020 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 katsaus

Koko vuoden 2019 laimennettu ei-IFRS osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa viimeisen neljänneksen vahvan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin ansiosta

 • Nettokassa oli 1,7 miljardia euroa viimeisen neljänneksen 1,4 miljardin euron kassavirran myötä
 • Aseman vahvistuminen 5G-sopimuksissa jatkuu; 66 kaupallista sopimusta ja 19 käyttöön otettua verkkoa
 • Vahvaa edistymistä strategisilla alueilla; ohjelmisto- ja yritysasiakasliiketoiminta-alueilla
 • Operatiivisen toiminnan odotetaan paranevan vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2019 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2019 TULOSTA

Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos oli vahva päätös haastavalle vuodelle. Kehitys oli vahvaa monilla liiketoiminta-alueilla vuosineljänneksen aikana, liikevoitto parani hieman vuoden 2018 vastaavasta ajanjaksosta, vapaa kassavirtamme oli vankka ja nettokassamme kasvoi 1,7 miljardiin euroon.

Jos tarkastelen Nokian koko vuoden 2019 suoritusta, näimme hyvää kehitystä strategisilla painopistealueillamme yritysasiakas- ja ohjelmistoliiketoiminnassa. Nokia Enterprise -liiketoiminta suoriutui erittäin hyvin tavoitteessaan saavuttaa kaksinumeroinen myynnin kasvu, markkinat päihittäen. Nokia Software -segmentti osoitti pitkän aikavälin potentiaalinsa, parantaen kannattavuuttaan vuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi IP Routing -liiketoiminta jatkoi asemansa huomattavaa vahvistamista, lisäten merkittävästi markkinaosuutta ja parantaen kannattavuuttaan haastavalla markkinalla, ja Nokia Technologies -liiketoiminnan kannattavuus säilyi vahvana.

Tiedämme kuitenkin, että kohtasimme haasteita Mobile Access -liiketoiminnassa ja kassavirran tuottamisessa. Keskitymme tiukasti näihin kahteen alueeseen vuoden 2020 aikana ja uskomme tämän olevan asteittaisen parannuksen vuosi, kun käynnissä olevat toimenpiteemme alkavat tuottaa tulosta. Mobile Access -liiketoiminnassa odotamme kehitystä, jota tukevat ”5G Powered by ReefShark”
-tuotevalikoiman toimitusten kasvu, tuotekustannusten alentuminen, parempi asiakassopimusten kaupallinen hallinta ja palveluliiketoiminnan operatiivisen suorituksen vahvistuminen.

Mitä tulee kassavirran tuottamiseen, suorituksemme parantamiseksi on käynnissä laajoja operatiivisia toimenpiteitä. Kuten kerroimme kolmannen neljänneksen katsauksessamme, hallituksemme on ilmoittanut odottavansa osingonjaon jatkuvan, kun Nokian nettokassa-asema paranee noin 2 miljardiin euroon. Ottaen huomioon kassavirran tyypillisen kausiluonteisuuden, emme odota saavuttavamme tuota tasoa tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Jos ylitämme 2 miljardin euron tason sen jälkeen, hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingon jakamista tilikaudelta 2020.

Vaikka uskon, että vuosi 2020 tuo mukanaan haasteita, luotan siihen, että olemme ottamassa oikeita askeleita, jotka mahdollistavat jatkuvan parannuksen tämän vuoden aikana ja asemoivat meidät vahvempaan vuoteen 2021.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun raportoidut ja ei-IFRS luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet, liitetiedosta 2, Ei-IFRS-täsmäytys ja liitetiedosta 13, Tunnusluvut
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 10-12/
2019
10-12/
2018
Muutos 10-12/2019 vrt. 10-12/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta

10-12/2019 vrt. 10-12/2018
1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos 1-12/
2019 vrt. 1-12/2018
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-12/2019 vrt. 1-12/2018
Liikevaihto 6 903 6 869 0 % -1 % 23 315 22 563 3 % 1 %
Liikevoitto/-tappio 803 552 45 %   485 -59    
Liikevoittoprosentti 11,6 % 8,0 % 360pp   2,1 % -0,3 % 240pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,10 0,03 233 %   0,00 -0,10    
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 1 134 1 120 1 %   2 003 2 180 -8 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 16,4 % 16,3 % 10pp   8,6 % 9,7 % -110pp  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,15 0,13 15 %   0,22 0,23 -4 %  
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 1 730 3 053 -43 %   1 730 3 053 -43 %  
1Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset eivät sisällä vuokravelkoja
 • Koko vuoden 2019 laimennettu ei-IFRS osakekohtainen tulos, ei-IFRS liikevoittoprosentti ja jatkuva vapaa kassavirta olivat ohjeistuksemme mukaisia.
 • Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa pysyen lähes samana verrattuna vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto laski 1 %. Ilman vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2018 viimeisen neljänneksen kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa Nokian liikevaihto kasvoi 1 %, mikä johtui toimialan kysynnän yleisestä parantumisesta ja erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan vahvasta kasvusta, jonka taustalla oli tehtäväkriittisten verkkoratkaisujen kysynnän kasvu. Koko vuoden 2019 liikevaihto oli 23,3 miljardia euroa, kun se oli 22,6 miljardia euroa koko vuonna 2018.
 • Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa, kun se oli 0,13 euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkumisesta, minkä seurauksena toimintakulut laskivat Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies -segmenteissä. Bruttokatteen lasku tasoitti tätä osin erityisesti Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnassa. Nokian koko vuoden 2019 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa, kun se oli 0,23 euroa koko vuonna 2018.
 • Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, ensisijaisesti Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkumisen, alhaisempien transaktio- ja integraatiokulujen, alhaisempien tuloverojen sekä muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivisen vaihtelun vuoksi. Tätä tasoitti osittain alhaisempi bruttokate johtuen pääsiassa liiketoiminnan suoriutumisesta. Nokian koko vuoden 2019 raportoitu voitto oli 18 miljoonaa euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,00 euroa, kun koko vuoden 2018 tappio oli 549 miljoonaa euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa.
 • Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset kasvoivat noin 1,4 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, minkä seurauksena nettokassa oli noin 1,7 miljardia euroa.

OSINKO

Nokia alkoi jakaa osinkoja neljässä erässä vuosineljänneksittäin tilikaudesta 2018 alkaen. 21.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron varojenjaosta per osake. Osinko maksetaan vuosineljänneksittäin valtuutuksen voimassaoloaikana, jollei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti jakaa osingon ensimmäisen ja toisen erän, yhteensä 0,10 euroa. Hallitus päätti 24.10.2019 keskeyttää osingonjaon ja päätti, ettei tilikauden 2018 osinkojen kolmatta ja neljättä neljännesvuosittaista erää makseta. Näin voidaan a) taata Nokian kyky lisätä 5G-investointeja, b) jatkaa investointeja kasvaville yritysasiakasliiketoiminnan ja ohjelmistojen strategisille painopistealueille ja c) vahvistaa Nokian kassa-asemaa. Tämä oli linjassa Nokian osinkokäytännön kanssa, jonka mukaan osinkopäätökset tehdään Nokian kassa-asema ja odotettavissa oleva kassavirta huomioiden.

Hallitus odottaa osingonjaon jatkuvan, kun Nokian nettokassa-asema paranee noin 2 miljardiin euroon, ottaen huomioon Nokian odotettavissa olevan kassavirran. Hallitus tekisi erillisen päätöksen kustakin varojenjaosta ja jokainen päätös julkistettaisiin erikseen neljännesvuosittaisten taloudellisten katsausten yhteydessä.

Koska odotamme vuoden 2020 kassavirtojemme olevan samalla tavalla kausiluontoisia kuin vuonna 2019, arvioimme nettokassan olevan alle 2 miljardia euroa vuoden 2020 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Koska osinkoja maksettaisiin aikaisintaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, uskomme, että on käytännöllisempää huomioida tämä mahdollinen osingonmaksukyky tilikauden 2020 osingonjakoehdotuksessa. Tämän vuoksi hallitus ei ehdota osingonjakoa tilikaudelta 2019 eikä osingonjakoa koskevaa valtuutusta. Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen jälkeen hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonjakoa tilikaudelle 2020, huomioiden nettokassan ja näkymät vuodelle 2021.

NETWORKS-SEGMENTIN MOBILE ACCESS -LIIKETOIMINNAN KESKEISIÄ OPERATIIVISIA TUNNUSLUKUJA

Tilikaudella 2020 Nokia aikoo julkaista raportoitavaan Networks-segmenttiimme kuuluvan Mobile Access -liiketoiminnan keskeisiä operatiivisia tunnuslukuja. Mobile Access -liiketoiminta sisältää tuotepainotteisen Mobile Networks -toimintasegmenttimme ja Global Services -toimintasegmenttimme. Vaikka nämä operatiiviset tunnusluvut eivät mittaa Nokian taloudellista suoritusta, ne tarjoavat parempaa läpinäkyvyyttä Mobile Access -liiketoiminnan operatiiviseen kehitykseen.

Mobile Access -liiketoiminnassa keskitymme kannattavuuteen neljällä keskeisellä toimella:

 • Ensimmäiseksi; jatkuva tuotekustannusten alentaminen
 • Toiseksi; kilpailukyvyn edellyttämän mittakaavaedun ylläpitäminen
 • Kolmanneksi; asiakassopimusten hallinnan ja sopimuskurinalaisuuden parantaminen
 • Neljänneksi: palveluliiketoiminnan operatiivisen tehokkuuden jatkuva parantaminen.

Aiomme julkaista päivityksen seuraavasta kahdesta tunnusluvusta vuoden 2020 jokaisessa osavuosikatsauksessa:

 • Ensimmäiseksi,”5G Powered by ReefShark”:n toimitustemme osuus 5G-toimituksistamme, osoittaaksemme edistymisen 5G-tuotekustannusten alentamisessa. Näiden uusien tuotteiden osuus 5G-tuotetoimituksistamme oli noin 10 % vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, ja arvioimme osuuden kasvavan asteittain vuoden 2020 aikana niin, että vuoden lopussa se on yli 35 %. Arvioimme, että vuoden 2021 lopussa osuus on noin 70 % ja että tämä muutos on pääosin valmis vuonna 2022.
 • Toiseksi, painotettu 5G-sopimusten voittoaste. Tässä mittarissa otetaan huomioon asiakkaan koko ja se määrittää, kuinka hyvin pystymme muuttamaan vuoden 2018 lopun 4G-asemaamme, samalla kuin laajennamme 5G-asemaamme asiakkuuksiin, joissa meillä ei aiemmin ole ollut 4G-asennuskantaa. Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen lopussa 5G-sopimusten voittoasteemme oli yli 100 % Kiinan ulkopuolella ja noin 95 %:n tasolla Kiina mukaan luettuna, mikä kertoo vahvasta suorituskyvystä.

Lisäksi aiomme tarjota laadullisen päivityksen seuraavista operatiivisista tunnusluvuista vuoden 2020 jokaisessa osavuosikatsauksessa:

 • 4G- ja 5G-mobiiliradioiden markkinaosuutemme ilman Kiinaa liukuvan neljän vuosineljänneksen ajanjakson aikana, osoittaaksemme ylläpitävämme kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä osuutemme oli noin 27 %, ja arvioimme sen olevan vuoden 2020 lopussa noin 27 %.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2020  
  Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,25 euroa +/- 5 senttiä
  Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,5 % +/- 1,5 prosenttiyksikköä
  Jatkuva vapaa kassavirta1 Positiivinen
Pitkä aikaväli (3–5 vuotta)
  Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12–14 %
  Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille Tulosperusteisesti kasvava osinko noin 40–70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1 Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

MERKITTÄVIMMÄT NOKIAN NÄKYMIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software -segmentteihin:

 • Odotamme menestyvämme jokseenkin ensisijaisten kohdemarkkinoidemme mukaisesti, joiden arvioidaan pysyvän lähes ennallaan koko vuonna 2020 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia, Kiinaa lukuun ottamatta. Olemme päättäneet jättää Kiinan pois, koska markkinaosuuden tavoitteluun Kiinassa liittyy merkittäviä kannattavuushaasteita ja alueen markkinadynamiikassa on joitakin yksilöllisiä piirteitä (uusi kommentti).
 • Odotamme kausiluontoisuuden olevan vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019, ja suurimman osan liikevoitosta ja vapaasta kassavirrasta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä (uusi kommentti).
 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Mobile Access -liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan kiivaana koko vuonna 2020, joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa
 • Arviomme, jonka mukaan nopeutamme tuotteidemme kehityssuunnitelmia ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla vuonna 2020, minkä ansiosta voimme edistää tuotekustannusten alenemista ja ylläpitää kilpailukyvyn vaatimaa mittakaavaa (uusi kommentti).
 • Arvioimme parantavamme automaatiota ja tuottavuutta lisäinvestoinneilla digitalisaatioon vuonna 2020.
 • Asiakasfuusioon liittyvät tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet Pohjois-Amerikassa sekä muut mahdolliset asiakkaidemme fuusiot ja yrityskaupat.
 • Asiakaskysyntä voi heikentyä ja riski kasvaa lisää Intiassa, maan korkeimman oikeuden pidettyä ennallaan päätöksen, jonka mukaan televiestintäyritysten pitää maksaa takautuvia lisenssi- ja taajuusaluemaksuja (uusi kommentti).
 • Tilapäisen häiriön mahdollisuus erityisesti toimitusketjussamme koronavirusepidemian vuoksi (uusi kommentti)
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus.
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi.
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena. Tästä kerrotaan tarkemmin tämän katsauksen osiossa Kustannussäästöohjelma.
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme, mukaan lukien ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteidemme korkea kustannustaso.
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies -segmenttiin:

 • Älypuhelinvalmistajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut
 • Säädösympäristö

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian nettokäyttöpääoman hallinnan ja operatiivisen tuloksen parantumisen odotetaan tukevan yhtiön jatkuvaa vapaata kassavirtaa koskevia näkymiä, mitä Nokia Technologies ‑segmentin voiton ja vapaan kassavirran suurempi ero vuonna 2020 osittain tasoittaa (uusi kommentti)
 • Ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen odotetaan olevan noin 350 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä
 • Ei-IFRS-tuloveroasteen odotetaan olevan noin 26 % koko vuonna 2020 (uusi kommentti) ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme mahdolliset muutokset
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen odotetaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty
 • Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 10-12/2019 vrt. 10-12/2018 Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta 10-12/2019 vrt. 10-12/2018
1-12/2019 1-12/2018 Muutos 1-12/2019 vrt. 1-12/2018 Muutos ilman valuutta-kurssi-
muutosten vaikutusta 1-12/2019 vrt. 1-12/2018
Liikevaihto 6 903 6 869 0 % -1 % 23 315 22 563 3 % 1 %
  Networks 5 439 5 276 3 % 1 % 18 209 17 404 5 % 2 %
  Nokia Software 870 938 -7 % -9 % 2 767 2 713 2 % -1 %
  Nokia Technologies 376 423 -11 % -11 % 1 487 1 501 -1 % -2 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 231 257 -10 % -11 % 952 1 025 -7 % -7 %
  Ei-IFRS-oikaisut 1 -3     -29 -17    
Bruttokate 2 712 2 761 -2 %   8 326 8 446 -1 %  
Liikevoitto/-tappio 803 552 45 %   485 -59    
  Networks 671 515 30 %   665 773 -14 %  
  Nokia Software 304 333 -9 %   589 450 31 %  
  Nokia Technologies 320 347 -8 %   1 239 1 203 3 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -161 -74     -490 -246    
  Ei-IFRS-oikaisut -331 -568 -42 %   -1 518 -2 239 -32 %  
Liikevoittoprosentti 11,6 % 8,0 % 360pp   2,1 % -0,3 % 240pp  
Bruttokate (ei-IFRS) 2 759 2 915 -5 %   8 523 9 035 -6 %  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 1 134 1 120 1 %   2 003 2 180 -8 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 16,4 % 16,3 % 10pp   8,6 % 9,7 % -110pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -15 -89 -83 %   -341 -313 9 %  
Tuloverot -246 -278 -12 %   -138 -189 -27 %  
Tulos 563 203     18 -549    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,10 0,03 233 %   0,00 -0,10    
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -46 -110 -58 %   -337 -358 -6 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -288 -288 0 %   -448 -563 -20 %  
Tulos (ei-IFRS) 821 741 11 %   1 230 1 272 -3 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,15 0,13 15 %   0,22 0,23 -4 %  
Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).  

Liikevaihto alueittain

EUR milj. 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 10-12/2019 vrt. 10-12/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 10-12/2019 vrt. 10-12/2018
1-12/2019 1-12/2018 Muutos 1-12/2019 vrt. 1-12/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-12/2019 vrt. 1-12/2018
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 383 1 189 16 % 13 % 4 556 4 081 12 % 8 %
Eurooppa 1 895 1 916 -1 % -2 % 6 620 6 489 2 % 1 %
Kiinan alue 469 622 -25 % -26 % 1 843 2 165 -15 % -16 %
Latinalainen Amerikka 467 452 3 % 3 % 1 472 1 380 7 % 5 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 619 564 10 % 8 % 1 876 1 874 0 % -2 %
Pohjois-Amerikka 2 070 2 126 -3 % -5 % 6 948 6 574 6 % 1 %
Yhteensä 6 903 6 869 0 % -1 % 23 315 22 563 3 % 1 %

Liikevaihto asiakastyypeittäin

EUR milj. 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 10-12/2019 vrt. 10-12/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 10-12/2019 vrt. 10-12/2018
1-12/2019 1-12/2018 Muutos 1-12/2019 vrt. 1-12/2018 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1-12/2019 vrt. 1-12/2018
 
Viestintäpalvelujen tarjoajat 5 816 5 845 0 % -3 % 19 558 18 955 3 % 0 %  
Yritykset 499 371 35 % 33 % 1 409 1 167 21 % 18 %  
Lisenssinsaajat 376 423 -11 % -11 % 1 487 1 476 1 % 0 %  
Muut1 213 230 -7 % -8 % 861 965 -11 % -11 %  
Yhteensä 6 903 6 869 0 % -1 % 23 315 22 563 3 % 1 %  
1 Sisältää Alcatel Submarine Networks (ASN) sekä Radio Frequency Systems (RFS) -liiketoiminnot, jotka toimivat erillisinä yksikköinä, sekä tiettyjä muita eriä kuten segmenttien välisten tuottojen eliminoinnit ja tiettyjä yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä. ASN:n ja RFS:n liikevaihto sisältää myös tuotot viestintäpalvelun tarjoajilta ja yritysasiakkailta.  
 

Nokia Enterprise ‑liiketoimintamme kehittyy hyvin. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten integraatioliiketoimintaa, josta olemme poistumassa, yritysasiakasmyynnin raportoitu liikevaihto kasvoi 35 % vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 33 %. Koko vuoden 2019 aikana raportoitu liikevaihto kasvoi 21 %, ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi 19 %.

Nokia, vuoden 2019 viimeinen neljännes verrattuna vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen, ei-IFRS

Nokian ei-IFRS-liikevaihto pysyi suunnilleen ennallaan. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 1 %. Ilman noin 20 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana ja 70 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana Nokian ei-IFRS-liikevaihto kasvoi 1 %, mikä kertoi kysynnän yleisestä kasvusta toimialalla.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen liikevaihtomme oli vakaa ja kasvua oli 3 % ilman Kiinan aluetta, missä kilpailun kiristymisellä, yhdessä harkitsevan sopimuskäytäntömme kanssa, oli erityisen negatiivinen vaikutus Networks-segmenttiin.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, mistä osoituksena oli yritysasiakasliiketoiminnan erityisen vahva suoriutuminen. Yritysasiakasmyynnin liikevaihdon vahva kasvu johtui ensisijaisesti tehtäväkriittisten verkkoratkaisujen kysynnän kasvusta energia-alalla ja julkisella sektorilla sekä edistymisen jatkumisesta yksityisissä langattomissa ratkaisuissa. Liikevaihto hyötyi myös tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksesta.

Nokian ei-IFRS-bruttokatteen kokonaislasku johtui ensisijaisesti Networks-segmentistä ja erityisesti Mobile Access ‑liiketoiminnasta. Mobile Access ‑liiketoiminnan 5G-tuotekustannukset olivat suhteellisen korkeita ja käyttöönottopalveluiden määrä kohosi, mikä on ollut odotettavissa 5G:n varhaisessa vaiheessa.

Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-bruttokate hyötyi työntekijöiden vuosittaisten kannustinpalkkioiden laskusta perustuen Nokian liiketoiminnan suoriutumiseen.

Nokian ei-IFRS-liikevoiton kasvu johtui Nokian kustannussäästöohjelman etenemisestä, mitä alhaisempi ei-IFRS-bruttokate osittain tasoitti.

Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto hyötyi merkittävästi työntekijöiden vuosittaisten kannustinpalkkioiden laskusta perustuen Nokian liiketoiminnan suoriutumiseen.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-voitto oli 821 miljoonaa euroa, kun se oli 741 miljoonaa euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Korkeampi voitto johtui ensisijaisesti rahoitustuottojen ja ‑kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta ja korkeammasta liikevoitosta.

Kassa ja kassavirta vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Nokian vapaa kassavirta vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 1 357 miljoonaa euroa positiivinen johtuen seuraavista tekijöistä:

 • oikaistu tilikauden voitto 1 309 miljoonaa euroa
 • nettokäyttöpääomaan liittyvät sisääntulevat rahavirrat johtuen ensisijaisesti vaihto-omaisuuden laskusta, mitä saamisten kasvu osittain tasoitti
 • nettokorko sisältäen kertaluontoisen hyödyn, joka johtui tiettyjen korkojohdannaisten toteuttamisesta
 • uudelleenjärjestelyihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen jatkuminen
 • käyttöomaisuusinvestoinnit ja tuloverot.

Nokia on käynnistänyt vapaan kassavirran parantamiseen tähtäävän ohjelman varmistaakseen koko yhtiön keskittymisen vapaaseen kassavirtaan ja käyttöpääoman vapauttamiseen. Tähän pyritään muun muassa projektien omaisuuserien optimoinnilla, sopimusehtojen tarkastamisella sekä toimitusketjun ja vaihto-omaisuuden optimoinnilla. Nokian ylimmän johdon kannustinpalkkioihin vaikuttaa nyt merkittävästi se, miten onnistumme tavoitteessamme parantaa vapaata kassavirtaa.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Nokian kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”kassa”) kasvoivat 1 183 miljoonalla eurolla, ja päätimme neljänneksen vakaaseen 6 007 miljoonan euron kassa-asemaan. Tavoitteemme on ylläpitää pidemmällä aikavälillä kassa-asema, joka on noin 30 % liikevaihdosta, ja vuoden 2019 viimeisen neljänneksen lopussa kassa oli noin 26 %. Nokian nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”nettokassa”) kasvoivat 1 386 miljoonalla eurolla.

Valuuttakursseilla oli noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus nettokassaan.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 1 589 miljoonaa euroa:

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 1 309 miljoonaa euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Nokian nettokassa kasvoi noin 190 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Lukuun ottamatta noin 130 miljoonan euron suuruisia uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyviä ulosmeneviä rahavirtoja, Nokian nettokassa kasvoi noin 320 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Kasvu johtui vaihto-omaisuuden laskusta, mitä saamisten kasvu tasoitti. Velat pysyivät lähes ennallaan.
  • Saamiset kasvoivat noin 360 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa saamisten kausiluonteisesta kasvusta, mitä parantunut perintä mukaan lukien saamisten myynnin kasvu osittain tasoitti. Normaalin liiketoiminnan mukaisesti Nokia myy myyntisaamisiaan ilman takautumisoikeutta useammalle rahoituslaitokselle luottoriskimme ja käyttöpääomakiertomme hallitsemiseksi.
  • Vaihto-omaisuuden lasku oli noin 680 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa vaihto-omaisuuden kausiluonteisesta laskusta sekä parantuneesta varaston hallinnasta.
  • Velat pysyivät lähes ennallaan. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä emme nähneet tyypillistä kausiluontoista ostovelkojen kasvua kahden tekijän yhdistelmästä johtuen: a) vaihto-omaisuuden määrä oli suuri jo aiemmin vuoden aikana ja b) onnistuimme parantamaan varaston hallintaa.
 • Veroihin liittyvä ulosmenevä rahavirta oli noin 60 miljoonaa euroa.
 • Nettokorkoihin liittyvä sisääntuleva rahavirta oli noin 150 miljoonaa euroa johtuen ensisijaisesti tiettyjen korkojohdannaisten toteuttamisesta syntyneestä kertaluonteisesta hyödystä, joka vaikutti suojausten sisääntulevaan rahavirtaan noin 160 miljoonalla eurolla.
 • IFRS 16 -standardin käyttöönotolla oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan ja negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan, kumpaankin noin 30 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 190 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin sekä noin 60 miljoonan euron ulosmenevään rahavirtaan liittyen yhteistyökumppanimme vaihtovelkakirjalainaan. Tätä osin tasoitti kiinteistön myyntiin liittyvä noin 20 miljoonan euron sisääntuleva nettorahavirta.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä rahoituksen nettorahavirta liittyi pääasiassa IFRS 16:n käyttöönottoa seuranneisiin noin 30 miljoonan euron vuokramaksuihin. Lisäksi rahoitustoiminnan nettorahavirta sisälsi tiettyjen korkojohdannaisten toteuttamisesta syntyneen kertaluonteisen hyödyn, joka vaikutti suojausten sisääntulevaan kassavirtaan noin 30 miljoonalla eurolla.

Nokia, tammi–joulukuussa 2019 verrattuna tammi–joulukuuhun 2019, raportoitu

Nokian liikevaihto kasvoi 3 % koko vuonna 2019. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto kasvoi 1 % koko vuonna 2019. Ilman noin 90 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa koko vuonna 2019 ja 70 miljoonan euron kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa koko vuonna 2018 Nokian liikevaihto kasvoi 3 %.

Koko vuoden 2019 liikevaihtomme oli vakaa ja kasvua oli 5 % ilman Kiinan aluetta, missä kilpailun kiristymisellä yhdessä harkitsevan sopimuskäytäntömme kanssa oli erityisen negatiivinen vaikutus Networks-segmenttiin. Kiinan alueen vaikutuksesta koko vuonna 2019 Networks- ja Nokia Software -segmentit yhteensä kasvoivat ensisijaisia kohdemarkkinoitamme vähemmän. Koko vuonna 2019 kasvoimme viidellä kuudesta maantieteellisestä alueesta ja kaikissa asiakasryhmissä. Koko vuonna 2019 edistyimme edelleen strategiassamme monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, ja suoriuduimme vahvasti Nokia Software -segmentissä ja yritysasiakasliiketoiminnassa.

Yritysasiakasmyynnin liikevaihdon vahva kasvu johtui ensisijaisesti energia-alan, julkisen sektorin ja internettoimijoiden tehtäväkriittisten verkkoratkaisujen kysynnän kasvusta sekä edistymisen jatkumisesta yksityisissä langattomissa ratkaisuissa. Liikevaihto hyötyi myös tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksesta.
Nokia Software -segmentin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myönteisesti myös parantuneet tuoteominaisuudet ja kyky tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, ja kasvua oli sekä sovelluksissa että runkoverkoissa.

Nokian bruttokatteen kokonaislasku johtui ensisijaisesti Networks-segmentin bruttokatteen laskusta, erityisesti Mobile Access -liiketoiminnassa. Mobile Access -liiketoiminnan 5G-tuotekustannukset olivat suhteellisen korkeita ja käyttöönottopalveluiden määrä kohosi, mikä on tyypillistä 5G:n varhaisessa vaiheessa. Tätä tasoittivat osittain verkkolaitteiden vaihtoihin liittyvät alhaisemmat kustannukset, liikevaihdon kasvu sekä Networks- että Nokia Software -segmenteissä ja Nokia Software -segmentin korkeampi bruttokateprosentti.

Nokian koko vuoden 2019 ja koko vuoden 2018 bruttokatteeseen vaikutti myönteisesti työntekijöiden vuosittaisten kannustinpalkkioiden lasku perustuen Nokian liiketoiminnan suoriutumiseen.
Koko vuonna 2019 Nokia tuotti liikevoittoa, verrattuna liiketappioon koko vuonna 2018. Parannus edellisvuoteen verrattuna oli ensisijaisesti Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen, etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen muuttamiseen liittyvän voiton sekä alhaisempien transaktio- ja integraatiokulujen ansiota, mitä alhaisempi bruttokate ja korkeammat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut osittain tasoittivat.

Nokian koko vuoden 2019 ja koko vuoden 2018 liikevoitto hyötyi merkittävästi työntekijöiden vuosittaisten kannustinpalkkioiden laskusta perustuen Nokian liiketoiminnan suoriutumiseen.
Nokian koko vuoden 2019 voitto oli 18 miljoonaa euroa, kun koko vuoden 2018 tappio oli 549 miljoonaa euroa. Parannus edellisvuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta liikevoitosta ja vähäisemmässä määrin alhaisemmista tuloveroista, mitä rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu osin tasoitti.

On huomattava, että normaalin liiketoiminnan mukaisesti Nokia myy myyntisaamisiaan ilman takautumisoikeutta useammalle rahoituslaitokselle luottoriskimme ja käyttöpääomakiertomme hallitsemiseksi. Saamisten myyntiin liittyvät kulut sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Saamisten myyntiin liittyvät kulut olivat koko vuonna 2019 noin 94 miljoonaa euroa, kun koko vuonna 2018 ne olivat noin 66 miljoonaa euroa.

KASSA JA KASSAVIRTA TAMMI-JOULUKUUSSA 2019

Nokian vapaa kassavirta koko vuonna 2019 oli 297 miljoonaa euroa negatiivinen johtuen seuraavista tekijöistä:

 • oikaistu tilikauden voitto 2 638 miljoonaa euroa
 • Nettokäyttöpääomaan liittyvät ulosmenevät rahavirrat johtuen ensisijaisesti velkojen vähentymisestä, mitä saamisten ja vaihto-omaisuuden pieneneminen osittain tasoitti
 • uudelleenjärjestelyihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen jatkuminen
 • käyttöomaisuusinvestoinnit ja tuloverot.
EUR milj. 31.12.2019 31.12.2018 Muutos 31.12.2019 vrt. 31.12.2018
Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 6 007 6 873 -13 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset1 1 730 3 053 -43 %
1 Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedoissa Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (liite 7) ja Tunnusluvut (liite 13).

Koko vuonna 2019, Nokian kassa pieneni 866 miljoonalla eurolla ja päätimme vuoden vakaaseen 6 007 miljoonan euron kassa-asemaan. Tavoitteemme on ylläpitää pidemmällä aikavälillä kassa-asema, joka on noin 30 % liikevaihdosta. Vuoden 2019 lopussa kassa oli noin 26 % liikevaihdosta. Koko vuonna 2019 Nokian nettokassa pieneni 1 323 miljoonalla eurolla.

Valuuttakursseilla oli noin 120 miljoonan euron negatiivinen vaikutus nettokassaan.

Koko vuonna 2019, liiketoiminnan nettorahavirta oli 390 miljoonaa euroa:

 • Nokian oikaistu voitto ennen nettokäyttöpääoman muutoksia oli 2 638 miljoonaa euroa koko vuonna 2019.
 • Koko vuonna 2019, Nokian nettokassa pieneni noin 1 790 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Pois lukien noin 460 miljoonan euron suuruiset uudelleenjärjestelykuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat, Nokian nettokassa pieneni noin 1 320 miljoonalla eurolla nettokäyttöpääomaan liittyen. Lasku johtui velkojen vähentymisestä, mitä sekä saamisten ja vaihto-omaisuuden pieneneminen osittain tasoitti.
  • Saamiset pienenivät noin 160 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa paremmasta perinnästä mukaan lukien saamisten myynnin kasvu. Normaalin liiketoiminnan mukaisesti Nokia myy myyntisaamisiaan ilman takautumisoikeutta useammalle rahoituslaitokselle luottoriskimme ja käyttöpääomakiertomme hallitsemiseksi.
  • Vaihto-omaisuuden lasku oli noin 290 miljoonaa euroa ja johtui pääasiassa parantuneesta vaihto-omaisuuden hallinnasta.
  • Velat pienenivät noin 1 770 miljoonalla eurolla johtuen ensisijaisesti ostovelkojen pienenemisestä, joissa emme nähneet ostoveloille tyypillistä kausiluontoista kasvua vuoden lopussa, johtuen seuraavien kahden asian yhdistelmästä: a) vaihto-omaisuutemme oli korkealla tasolla jo vuoden alussa, ja b) menestyimme vaihto-omaisuuden hallinnan parantamisessa. Lisäksi työsuhde-etuuksiin liittyvät velat ja lisensointisopimuksiin liittyvät myynnin jaksotukset pienenivät.
 • Veroihin liittyvä ulosmenevä rahavirta oli noin 520 miljoonaa euroa.
 • Nettokorkoihin liittyvä sisääntuleva rahavirta oli noin 60 miljoonaa euroa johtuen ensisijaisesti tiettyjen korkojohdannaisten toteuttamisesta syntyneestä kertaluonteisesta hyödystä, joka vaikutti suojausten sisääntulevaan kassavirtaan noin 160 miljoonalla eurolla.
 • IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan ja negatiivinen vaikutus rahoituksen nettorahavirtaan, kumpaankin noin 220 miljoonaa euroa.

Koko vuonna 2019 investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa noin 690 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestointeihin.

Koko vuonna 2019 rahoituksen nettorahavirta liittyi pääasiassa yhteensä noin 570 miljoonan euron osingon maksuun vuodelta ja IFRS 16:n käyttöönottoa seuranneisiin noin 220 miljoonan euron vuokramaksuihin. Rahoitustoiminnan nettorahavirta sisälsi tiettyjen korkojohdannaisten toteuttamisesta syntyneen kertaluonteisen hyödyn, joka vaikutti suojausten sisääntulevaan rahavirtaan noin 30 miljoonalla eurolla.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Arvioimme viimeisimmän kustannussäästöohjelmamme tuottavan noin 500 miljoonan euron nettovähennyksen vuotuisiin ei-IFRS-toimintakuluihin ja tuotannon yleiskustannuksiin (”kiinteisiin kustannuksiin”) koko vuonna 2020 verrattuna koko vuoteen 2018. Tästä 350 miljoonan euron arvioidaan olevan toimintakuluja ja 150 miljoonan euron hankinnan ja valmistuksen kuluja.

On huomioitavaa, että sen jälkeen kun julkaisimme viimeisimmän kustannussäästöohjelmamme 25.10.2018 valuuttakurssien nettomuutokset ovat lisänneet arvioituja, koko vuoden 2020 kiinteitä kustannuksia noin 110 miljoonalla eurolla vaikeuttaen aiemman nettosäästötavoitteen saavuttamista. Valuuttakurssien nettomuutokset lisäsivät koko vuoden 2019 kiinteitä kustannuksia noin 125 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaan liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2019 viimeisen neljänneksen lopussa.

Milj. EUR, arviolta1       10-12/2019
Uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät velat koskien aikaisempia ohjelmia       720
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana       30
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana       130
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo       620
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta       380
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta       240
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestelykulut ja niihin liittyvät kulut yhteensä, liittyen viimeisimpään kustannussäästöohjelmaamme       900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset       470
 = Tulevat kulukirjaukset       430
         
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat       1 550
 - Kumulatiiviset rahavirrat       460
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat       1 090

1 Aiempien uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmien jäljellä olevat määrät sisältyvät tähän kustannussäästöohjelmaan. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen alussa uudelleenjärjestely- ja muiden aikaisempiin kustannussäästöohjelmiin liittyvät velat olivat noin 630 miljoonaa euroa. Tämä summa on mukana odotettavissa olevaa 1 550 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvää ulosmenevää kokonaisrahavirtaa (pyöristettynä lähimpään 50 miljoonaan euroon) viimeisintä kustannussäästöohjelmaa koskevan 900 miljoonan euron odotettavissa olevan ulosmenevän rahavirran lisäksi.

Alla olevassa taulukossa esitetään tulevaisuuden odotuksemme viimeisimpään kustannussäästöohjelmaan liittyen sekä jäljellä olevat ulosmenevät rahavirrat liittyen aikaisempiin ohjelmiin ja verkkolaitteiston vaihdoksiin. On huomattava, että jätämme pois matalampien kannustinpalkkiojaksotusten vaikutuksen ”jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen” määritelmästä. Ilman alhaisempien kannustinpalkkiojaksotusten vaikutusta saavutimme koko vuoden 2019 aikana noin 200 miljoonaa euroa jatkuvissa vuotuisissa kustannussäästöissä verrattuna koko vuoteen 2018.

Koko vuonna 2019, Nokian liiketoiminnan suoriutumiseen perustuen, työntekijöiden vuosittaiset kannustinpalkkiot laskivat noin 300 miljoonalla eurolla, mistä noin 200 miljoonaa euroa vaikutti myönteisesti toimintakuluihin. Olettaen, että koko vuoden 2020 liiketoiminnan suoriutuminen tukisi tavoitteiden mukaisia työntekijöiden vuosittaisia kannustinpalkkioita ja koko vuoden 2020 arvioitujen toimintakulusäästöjen saavuttamista, koko vuoden 2020 ei-IFRS-toimintakulut kasvaisivat noin 50 miljoonalla eurolla verrattuna koko vuoteen 2019.

  Toteutunut Arvioidut summat
Milj. EUR, arviolta, pyöristetty lähimpään 50 miljoonaan euroon Koko vuosi 2019 Koko vuosi 2020 2020 jälkeen Yhteensä
Jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt 200 300 - 500
 - Toimintakulut 200 150 - 350
 - Hankinnan ja valmistuksen kulut 0 150 - 150
Uudelleenjärjestelykulut ja muut niihin liittyvät kulut 450 450 - 900
Uudelleenjärjestely-kuluihin ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 450 550 550 1 550
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut 100 - - 100
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 100 - - 100

Olemme päivittäneet arviomme jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen aikataulusta. Koko vuonna 2019 toteutuneet jatkuvat vuotuiset kustannussäästöt olivat 200 miljoonaa euroa, mikä vastasi odotuksiamme. Jatkuvista vuotuisista kustannussäästöistä tuli kuitenkin 200 miljoonaa euroa toimintakuluista, kun aiemmin arvioimme saavamme noin 150 miljoonan euron kustannussäästöt toimintakuluista ja noin 50 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista. Näin ollen odotamme, että koko vuonna 2020 jatkuvista vuotuisista kustannussäästöistä 150 miljoonaa euroa tulee toimintakuluista verrattuna aikaisempaan arvioomme noin 200 miljoonan euroon, ja noin 150 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista verrattuna aikaisempaan arvioomme noin 100 miljoonaan euroon.

Olemme päivittäneet arviomme näihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen aikataulusta. Koko vuonna 2019 toteutuneet ulosmenevät rahavirrat olivat 450 miljoonaa euroa, kun aiempi ennusteemme oli 550 miljoonaa euroa. Noin 100 miljoonan ero siirtyi koko vuodelle 2020. Näin ollen arvioimme kustannussäästöohjelmaamme liittyvien ulosmenevien rahavirtojen nyt olevan 550 miljoonaa euroa koko vuonna 2020. Odotamme edelleen näihin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen olevan yhteensä 900 miljoonaa euroa.

Koko vuonna 2019 veimme päätökseen verkkolaitteiden vaihdoksiin liittyvän ohjelmamme ja kirjasimme kaikki loput kulut ja ulosmenevät rahavirrat. Koko vuonna 2019 verkkolaitteiden vaihdoksiin liittyvät kokonaiskulut ja ulosmenevät rahavirrat olivat 100 miljoonaa euroa, kun aiempi ennusteemme oli 150 miljoonaa euroa. Alcatel-Lucentin hankinnan tuloksena tehtyihin verkkolaitteiden vaihdoksiin liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelyjen ulosmenevät rahavirrat olivat kumulatiivisesti 1,25 miljardia euroa.

 

TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vahva edistyminen 5G-sopimusten solmimisessa jatkui viimeisellä neljänneksellä, mikä vastaa Nokian sitoutuneisuutta Mobile Access ‑liiketoiminnan toteuttamiseen.

Ensimmäinen strateginen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille:

Nokia solmi 15 kaupallista 5G-sopimusta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä korostaa etenemistä kaikilla markkinoilla.

Nokian 5G-teknologia oli myös useiden 5G-verkkojen käyttöön oton taustalla. Nokia otti käyttöön verkkoja esimerkiksi O2:n kanssa Isossa-Britanniassa, Zainin kanssa Saudi-Arabiassa, Sprintin kanssa Yhdysvalloissa mm. New Yorkissa, Los Angelesissa, Washington D.C:ssä ja Phoenixissa, lisäksi otimme käyttöön Yhdysvalloissa T-Mobilen kanssa maanlaajuisen 5G-verkon. Aasian ja Tyynenmeren alueella Vodafone New Zealand käynnisti 5G-verkkonsa, joka otettiin käyttöön vain kuudessa kuukaudessa.

Yhteensä Nokialla on nyt 66 kaupallista 5G-sopimusta ja 19 käyttöön otettua verkkoa sekä yli 100 5G-sopimusta.

Osoituksena markkinoiden johtavasta IP-verkkojen ja optisten verkkojen teknologiastaan Nokia lanseerasi uudet optiset pakettikytkimet 5G Cloud RAN:lle, mikä vähentää Cloud RAN ‑käyttöönottojen kustannuksia ja monimutkaisuutta mahdollistamalla pakettipohjaisen siirron mobiilifronthaulille.

Fixed Access ‑liiketoiminnassa Nokia paransi tuote- ja palveluvalikoimaansa lisävaihtoehdoilla 4G- ja 5G kiinteän langattoman verkon käyttöönottoihin sekä julkisti Quillion-piirisarjaperheen uuden sukupolven kuitupohjaisille yhteysverkoille. Lisäksi laajensimme WiFi-valikoimaamme tuomalla markkinoille edullisen, koko kodin kattavan, mesh-linkitystä tukevan Beacon 1 -reitittimen.

Strategiamme toisella painopistealueella kasvatamme Enterprise – ja Webscale -liiketoimintoja ja johdamme teollisuuden digitalisaatiota yksityisverkkojen ja teollisen automaation myötä:

Nokia jatkoi asemansa vahvistamista yritysten keskuudessa merkittävillä yhteistyöhankkeilla ja kumppanuuksilla. Nokia ja Microsoft ilmoittivat strategisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kiihdyttää muutosta ja innovaatiota eri toimialoilla pilven, tekoälyn ja esineiden Internetin avulla.

Nokia toimittaa ja testaa maailman ensimmäisen automatisoidun rautatieliikenteen 5G-pohjaisen verkon Deutsche Bahnin kanssa Saksassa, mikä on tärkeä virstanpylväs 5G-pohjaisen rautateiden tulevaisuuden mobiiliviestintäjärjestelmän (Future Railway Mobile Communication System) standardin kehityksessä.

Marraskuussa Nokia teki yhdessä japanilaisen Sendain kaupungin kanssa maailman ensimmäisten yksityisellä langattomalla verkolla liitettyjen droonien testin tsunamihälytyksiä varten.

Vuosineljänneksen aikana saatiin yhteensä lähes 40 uutta asiakasta, minkä seurauksena uusien asiakkaiden kokonaismääräksi vuonna 2019 tuli 122.

Kolmannella strategisella painopistealueellamme vahvistamme ohjelmistoliiketoimintaa yhdellä yhteisellä ohjelmistoperustalla:

Nokia Software solmi useita sopimuksia, mukaan luettuna Amazonin kanssa tehty sopimus, jonka ansiosta Nokian Common Software Foundation ‑ohjelmistoalusta tukee Amazon Web Servicesiä, sekä Telecom South African ja DT Germanyn kanssa solmitut sopimukset.

Nokia myös laajensi kumppanuuttaan VMwaren kanssa kattamaan integroitujen ratkaisujen kehittämisen tukemaan viestintäpalvelujen tarjoajien pyrkimyksiä operatiivisiin parannuksiin ja kustannustehokkuuteen mittavien monipilvitoimintojen kautta.

Nokia sopi myös Ooredoo Tunisian kanssa pilvinatiivin AirGile-runkoverkon ja palvelujen toimittamisesta yhtiön 2G/3G/4G-verkkoon, jotta tämä voi valmistautua tärkeään 5G-siirtymiseen.

Neljännellä strategisella painopistealueellamme kehitämme lisensointiliiketoiminnastamme monipuolisempaa etsien uusia mahdollisuuksia patenteissa, esineiden Internetissä ja brändissä:

Neljänneksen aikana solmittiin useita patentti- ja teknologialisensointisopimuksia kuluttajaelektroniikkayritysten kanssa, kun taas Volvosta tuli merkittävä Nokian verkkoon yhdistettyjen autojen patenttien lisensoija.

Vahvistamme ympäristö-, sosiaalista ja hallinnointiprofiiliamme sekä edistämme Nokia asemaa luotettavana kumppanina, jolla on selkeät vastuullisuustavoitteet

Nokia esitteli uudistetun ympäristöohjelmansa, joka tavoittelee maailmanlaajuisen lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta tasosta.

Nokia uudisti ihmisoikeuspolitiikkansa ja siihen liittyvät ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteensa mahdollisiin tekniikan väärinkäyttötapauksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Nokia saattoi päätökseen ensimmäisen ulkoisen ihmisoikeuksia koskevan arviointinsa Global Network Initiative -verkko- ja tietoliikenneyritysten sekä kansalaisjärjestöjen ryhmittymä sananvapauden ja yksityisyydensuojan tukemiseksi.
Osoituksena sitoutumisesta vastuullisuuteen Nokialle myönnettiin AT&T Sustainability Award ensimmäisen kaupallisen nestejäähdytteisen tukiaseman julkistamisesta. Tukiaseman avulla on mahdollista vähentää hiilipäästöjä jopa 80 prosentilla.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme keskeisiin operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K-kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”yhdenmukainen”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 6.2.2020.

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2019" vuosikertomuksensa viikolla 10 vuonna 2020. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/financials.
 • Nokian vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2020.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa 30.4.2020
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 31.7.2020.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun katsauksensa 29.10.2020.

***

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,1 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 000 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

 

Liite