Skip to main content

Nokia suunnittelee uudistavansa kulurakennettaan investoidakseen tulevaisuuteen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.3.2021 klo 9.35

Nokia suunnittelee uudistavansa kulurakennettaan investoidakseen tulevaisuuteen

 • Nokian uudet liiketoimintaryhmät julkistivat suunnitelmansa kulurakenteensa päivittämiseksi uudelle tasolle.
 • Konsernitasolla Nokia odottaa suunnitelmien alentavan kulurakennettaan noin 600 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Kustannussäästöjä vastaava määrä tullaan käyttämään lisäinvestointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, oikeanlaisen osaamisen ja valmiuksien varmistamiseen sekä palkkainflaatiosta aiheutuviin kuluihin.  
 • Nokia arvioi uudelleenjärjestelyn ja siihen liittyvien kulujen olevan noin 600–700 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä.  
 • Nokia pitää vuoden 2021 näkymänsä ennallaan.
 • Suunnitellun uudelleenjärjestelyn odotetaan johtavan seuraavan 18–24 kuukauden aikana 80 000–85 000 työntekijän organisaatioon nykyisen noin 90 000 sijaan.

         

Espoo – Nokian liiketoimintaryhmät julkistivat tänään suunnitelmansa kulurakenteensa päivittämiseksi uudelle tasolle investoidakseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin osaamisalueisiin ja valmiuksiin, kuten 5G:hen, pilvipalveluihin ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Investointeja kohdistetaan myös muihin alueisiin, jotka tuottavat Nokialle lisäarvoa pitkällä aikavälillä.

Nokia ilmoitti viime vuoden lokakuussa ottavansa käyttöön uuden toimintamallin, joka auttaa yhtiötä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Uusi toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa organisaatiorakennetta sekä lisää kustannustehokkuutta.

”Uudessa toimintamallissamme on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, joista jokaisella on selkeä suunnitelma kestävään ja kannattavaan kasvuun. Nyt liiketoimintaryhmät päivittävät kulurakenteensa uudelle tasolle investoidakseen tulevaisuuteen”, sanoi toimitusjohtaja Pekka Lundmark.  

”Jokainen liiketoimintaryhmä tavoittelee teknologiajohtajuutta niissä segmenteissä, joissa kilpailemme. Tästä syystä keskitymme tuotteidemme laadun ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseen sekä investoimme tarvittavaan osaamiseen ja valmiuksiin”, Lundmark jatkoi.

Nokia odottaa suunnitelmien johtavan: 

 • Noin 600 miljoonaa euroa alempaan kulurakenteeseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Vaiheittain toteutettavia kustannussäästöjä vastaava määrä tullaan käyttämään lisäinvestointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, oikeanlaisen osaamisen ja valmiuksien varmistamiseen sekä palkkainflaatiosta aiheutuviin kuluihin. Lisäksi Nokia suunnittelee myös muita yhtiötä pitkällä aikavälillä hyödyttäviä toimenpiteitä, kuten tuotevalikoiman virtaviivaistamista ja toimipisteiden hajautuneisuuden vähentämistä.
 • Kokonaisuudessaan noin 600–700 miljoonan euron uudelleenjärjestely- ja niihin liittyviin kuluihin, joista noin 50 prosentin odotetaan kohdistuvan vuodelle 2021, noin 15 prosentin vuodelle 2022 ja noin 35 prosentin vuodelle 2023. Lisäksi Nokia odottaa edelleen noin 500 miljoonan euron ulosmenevää kassavirtaa edelliseen uudelleenjärjestelyohjelmaansa liittyen.
 • Nämä muutokset eivät vaikuta Nokian vuoden 2021 näkymiin.  

Suunnitellun uudelleenjärjestelyn odotetaan johtavan seuraavan 18–24 kuukauden aikana 80 000–85 000 työntekijän organisaatioon nykyisen noin 90 000 sijaan. Tarkat luvut riippuvat markkinoiden kehityksestä seuraavien kahden vuoden aikana.

”Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa”, Lundmark sanoi.

Nokian liiketoimintaryhmät ovat yksilöineet seuraavat toimenpiteet: 

 • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä tavoittelee selvää johtoasemaa langattomissa mobiiliverkoissa ja niihin liittyvissä palveluissa. Saavuttaakseen tämän se keskittyy teknologiajohtajuuden vahvistamiseen ja lisää investointeja 5G-tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi se vauhdittaa toimenpiteitä prosessien ja työtapojen digitalisoimiseksi koko arvoketjussa.  

Liiketoimintaryhmä aikoo myös virtaviivaistaa tuotevalikoimaansa ja vähentää investointejaan sen kypsiin tai supistuviin osiin. Lisäksi se aikoo vähentää toimipisteiden hajautuneisuutta, toimintojen päällekkäisyyksiä sekä parantaa kustannustehokkuuttaan.  

 • Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän asiakkaat siirtyvät tuotteiden hankinnassa omistamisesta kohti pilvipalvelupohjaisia as-a-service -ratkaisuja. 

Varmistaakseen että liiketoimintaryhmän prioriteetit ja toiminta ovat linjassa tämän muutoksen kanssa, tuotevalikoimaa muokataan, palvelumalleja uudistetaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja keskitetään uusiin kasvumahdollisuuksiin teknologiajohtajuuden vahvistamiseksi. Lisäksi liiketoiminnan rakenteita ja tukitoimintoja virtaviivaistetaan sekä tuottavuutta parannetaan vähentämällä toimipisteiden hajautuneisuutta.  

 • Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Se kasvattaa kuitenkin tutkimus- ja kehitysinvestointejaan sekä suunnittelee uusia valmiuksia voidakseen vastata asiakkaiden kysyntään ja tukeakseen tuotevalikoiman innovaatioita. Nokian uusi toimintamalli parantaa myös kustannustehokkuutta, minkä ansiosta liiketoimintaryhmä arvioi laskevansa myynnin ja hallinnon kustannusten suhteellista osuutta liikevaihdosta.  
 • Teknologia-liiketoimintaryhmä säilyy pääosin ennallaan. Se keskittyy jatkossakin kustannustehokkuuteen voidakseen investoida tulevaisuuden teknologioihin ja säilyttääkseen korkean kannattavuutensa. 

Nokian liiketoimintaryhmät julkaisevat yksityiskohtaiset päivitykset tulevaisuuden strategioistaan ja taloudellisiin näkymiinsä vaikuttavista tekijöistä ​​pääomamarkkinapäivänä 18. maaliskuuta.  

Muutoksiin sovelletaan paikallisia neuvotteluvaatimuksia työntekijöiden edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

Nokia
Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Nokia
Sijoittajasuhteet 
Puh. +358 40 803 4080 
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta liiketoimintaamme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja odotettavissa oleviin osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”yhdenmukainen”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.