Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
29.4.2021 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun seurauksena kannattavuus parani ja kassavirta oli vahva

 • Vahva alku vuodelle: liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän vahvan kasvun sekä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän vakaan kasvun siivittämänä. Raportoitu liikevaihto kasvoi 3 %.
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 % edellisvuoteen verrattuna ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Voitimme yhteensä 63 uutta asiakkuutta, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raportoitu liikevaihto kasvoi 14 %.
 • Vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 38,2 % (raportoitu 37,9 %). Tähän vaikuttivat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän hyvä kehitys, joka johtui pääasiassa 5G:n kasvusta ja siitä, että tuote- ja maantieteellinen jakauma painottui suotuisasti, sekä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän laaja-alaiset parannukset.
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 10,9 % (raportoitu 8,5 %) ja vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa.
 • Kassavirta oli vahva, mihin vaikuttivat liikevoitto ja tehokas saamisten perintä.
 • Rahoitusasema on vakaa, nettokassa on 3,7 miljardia euroa ja kassa 8,8 miljardia euroa.
 • Pääomamarkkinapäivässämme julkaistu kolmivaiheinen suunnitelma kestävän ja kannattavan kasvun sekä teknologiajohtajuuden varmistamiseksi etenee hyvää vauhtia.
 • Pidämme koko vuosien 2021 ja 2023 näkymät ennallaan.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina ainoastaan tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Sijoittajien tulisi perehtyä tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2021 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Saimme hyvän alun vuoteen 2021. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme, liikevoittoprosenttimme ja kassavirtamme olivat vahvoja. Hyvä tuloksemme osoittaa, että pääomamarkkinapäivänä julkaistu kolmivaiheinen suunnitelma kestävän ja kannattavan kasvun sekä teknologiajohtajuuden varmistamiseksi etenee hyvin.

Olen erityisen tyytyväinen Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän vahvaan kasvuun, jota vauhditti seuraavan sukupolven huippunopeiden ja laadukkaiden yhteyksien kysynnän kasvu. Paransimme myös Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän koko tuote- ja palveluvalikoiman kilpailukykyä. Lisäksi yritysasiakasliiketoimintamme ja Pohjois-Amerikan myynti kasvoivat molemmat kaksinumeroisin luvuin, ja myös Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto kehittyi positiivisesti.

Pidämme tässä vaiheessa aiemmin antamamme taloudellisen ohjeistuksen koko vuoden 2021 osalta ennallaan, sillä haluamme nähdä, miten kuluva vuosi kehittyy tästä eteenpäin. Vahva ensimmäinen neljännes luo hyvän pohjan sille, että voimme päästä lähelle 7–10 prosentin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin vaihteluvälin ylärajaa. Arvioimme, että meille tyypillinen vuosineljännesten tulosten kausivaihtelu on aiempaa vähäisempää tänä vuonna ja seuraamme, miten markkinat kehittyvät erityisesti puolijohteiden saatavuuden osalta. Olen ylpeä siitä, että olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme onnistuneesti maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta huolimatta.

Olemme tehneet kovasti töitä tämän tuloksen eteen ja haluan kiittää koko Nokia-tiimiä vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-3/2021 vrt. 1-3/2020 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-3/2021 vrt. 1-3/2020
Raportoitu tulos        
Liikevaihto 5 076 4 913 3 % 9 %
Bruttokateprosentti1 37,9 % 35,3 % 260 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut1 -996 -1 007 -1 %  
Myynnin ja hallinnon kulut1 -649 -780 -17 %  
Liikevoitto/-tappio 431 -76    
Liikevoittoprosentti 8,5 % -1,5 %    
Katsauskauden voitto/tappio 263 -115    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,05 -0,02    
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 3 689 1 320 179 %  
Vertailukelpoinen tulos        
Liikevaihto 5 076 4 914 3 % 9 %
Bruttokateprosentti 38,2 % 36,4 % 180 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -973 -974    
Myynnin ja hallinnon kulut -552 -672 -18 %  
Liikevoitto 551 116 375 %  
Liikevoittoprosentti 10,9 % 2,4 % 850 pp  
Katsauskauden voitto/tappio 375 33 1 036 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,07 0,01 600 %  
ROIC2 15,3 % 11,5 % 380 pp  
 

1)Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Nokia uudelleenluokitteli tiettyjä tuotto- ja kulueriä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista toiminnoille. Raportoidut vertailutiedot 1-3/2020 on oikaistu vastaavasti. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet.

2) Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa 10, Tunnusluvut.

Raportoidun liikevoiton/-tappion täsmäytys vertailukelpoiseen liikevoittoon    
EUR milj. 1-3/2021 1-3/2020 Muutos 1-3/2021 vrt. 1-3/2020
Raportoitu liikevoitto/-tappio 431 -76  
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot 97 101  
Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 36 87  
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -15 0  
Muut 2 4  
Vertailukelpoinen liikevoitto 551 116 375 %

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 20,6–21,8 miljardia euroa Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 7–10 % 10–13 %
Vapaa kassavirta3 Positiivinen Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC2,4 10–15 % 15–20 %

1)Olettaen, että vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,23 pysyy ennallaan.

2)Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestely- ja niihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.

3) Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynnit.

4)Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.

NÄKYMIEN TAUSTAOLETUKSET

 • Odotamme seuraavien taustaoletuksien vaikuttavan neljän liiketoimintaryhmämme vertailukelpoisiin liikevoittoprosentteihin vuosina 2021 ja 2023:
  Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Matkapuhelinverkot -1 % – +2 % 5–8 %
Verkkoinfrastruktuuri 7–10 % 9–12 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 3–6 % 8–11 %
Teknologia >75 % >75 %
 • Odotamme edelleen Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton paranevan hieman koko vuonna 2021 koko vuoteen 2020 verrattuna ja suorituksen olevan vakaata pitkällä aikavälillä;
 • Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio koostuu pääosin tukitoimintojen kuluista. Kulut sisällytetään nyt mahdollisuuksien mukaan suoraan liiketoimintaryhmiin. Tästä johtuen odotamme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen pienenevän aiemmasta tasosta noin 200 miljoonaan euroon vuosina 2021 ja 2023.
 • Koko vuonna 2021 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton, johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta saamistamme ennakkomaksuista;
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä;
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat tuloksen maantieteellinen jakauma, lähdeveron alainen liikevaihto ja patenttilisensoinnin kassavirran ajoittuminen;
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty;
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä; ja
 • Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta
ei rajoittuen:

 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään. Voimakkaan kilpailun odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuoden 2021 joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Kykymme nopeuttaa tuotekehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla koko vuonna 2021, jotta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiaan tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Kehitys Pohjois-Amerikassa C-Band-huutokaupan päättymisen jälkeen, mukaan luettuna mahdolliset tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet tai 5G-käyttöönottojen kiihtyminen;
 • COVID-19:n vaikutusten laajuus ja kesto erityisesti tietyissä maissa, kuten Intiassa, joissa pandemia on pahentunut, sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhti ja kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme;
 • Makrotalous-, toimiala- ja kilpailudynamiikka;
 • Älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten ja kuluttajaelektroniikkayritysten kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö;

sekä tämän raportin kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saamisten ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuloa ja katteita; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatio- tai operatiivisessa rakenteessamme ja kassa- tai kustannussäästöjärjestelyt; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, "uskoa", "odottaa", "tavoitella", ”vaikuttaa”, "aikoa", tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.4.2021 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

Nokia

Luomme teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite