Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
5.4.2022 klo 17.15

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Espoo – Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022 yhtiön päätoimipisteessä Espoossa poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna noin 59 300 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 3 063 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021 sekä kannatti yhtiön palkitsemisraporttia neuvoa-antavassa äänestyksessä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Valtuutus päättää osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta voidaan käyttää varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääomanpalautuksen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät
3.5.2022 12.5.2022
26.7.2022 4.8.2022
25.10.2022 3.11.2022
7.2.2023 16.2.2023

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet sekä hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat seitsemän hallituksen jäsentä valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle valittiin Lisa Hook, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös neljän hallituksen valiokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan ja Edward Kozel. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt ja Søren Skou. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kai Öistämö ja jäseniksi Sari Baldauf, Bruce Brown ja Carla Smits-Nusteling. Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Edward Kozel ja jäseniksi Bruce Brown, Jeanette Horan, Thomas Saueressig ja Kai Öistämö.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:
•   440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
•   195 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
•   170 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
•   tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, sekä
•   kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta erillisiä vuosipalkkioita hallituksen valiokunnissa toimimisen perusteella.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2023 uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikaudeksi 2023 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 4.10.2023 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä kyseisen valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 4.10.2023 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Puheet ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan Sari Baldaufin ja toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin puheet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous myöhemmin tänään. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samalla internetsivulla viimeistään 19.4.2022.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com