Hyppää pääsisältöön

Hallituksen ehdotukset Nokia Oyj:n vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle – hallituksen ehdotettu varojenjakovaltuutus yhteensä enintään 0,12 euroa osakkeelta, Timo Ahopelto ja Elizabeth Crain ehdolla hallitukseen uusina jäseninä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.1.2023 klo 8.05

Hallituksen ehdotukset Nokia Oyj:n vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle – hallituksen ehdotettu varojenjakovaltuutus yhteensä enintään 0,12 euroa osakkeelta, Timo Ahopelto ja Elizabeth Crain ehdolla hallitukseen uusina jäseninä

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina huhtikuun 4. päivänä 2023 klo 13.00 osoitteessa Messukeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Hallitus tekee seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle. Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla tänään osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita kokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä, julkistetaan myöhemmin erikseen yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,12 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Ehdotettu varojenjakovaltuutuksen kokonaismäärä on linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät
25.4.2023 4.5.2023
25.7.2023 3.8.2023
24.10.2023 2.11.2023
30.1.2024 8.2.2024

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Bruce Brown ja Edward Kozel ovat ilmoittaneet hallituksen nimitysvaliokunnalle, etteivät he ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10), tai mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista on estynyt, tätä vastaavasti pienempi lukumäärä ja että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Timo Ahopelto, yrittäjä ja Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön perustajaosakas; sekä Elizabeth Crain, Moelis & Company -investointipankin perustajaosakas ja operatiivinen johtaja, valitaan Nokian hallitukseen uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettujen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla hallituksen ehdotuksessa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 4.4.2023 pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Varmistaakseen hallituspalkkioiden kilpailukyvyn ja heijastaen hallituspalkkioiden kehitystä Nokian kansainvälisissä vertailuyhtiöissä, nimitysvaliokunta on esittänyt hallitukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita ehdotettaisiin korotettavaksi 15 000 eurolla puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Muut hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät tasoltaan muuttumattomina.

Näin ollen hallitus ehdottaa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta ja yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi.

Lisäksi ehdotetaan, että kaikille hallituksen jäsenille hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen, ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

  • 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
  • 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut ja muut kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilikaudeksi 2024 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita tai erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 3.10.2024 saakka päättäen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallitus ehdottaa myös, että se valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoisia varoja. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 3.10.2024 saakka päättäen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

550 miljoonaa osaketta vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättäisi kaikista muista osakkeiden antamiseen tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Muut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään tilikauden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022 sekä neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielimiä koskevan palkitsemisraportin vahvistaminen.

Nokia suunnittelee julkistavansa viikolla 9, 2023 palkitsemisraportin vuodelta 2022 sekä Nokia vuonna 2022 -julkaisun, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen; dokumentit ovat saatavilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Palkitsemisraportti vuodelta 2022 julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com