Hyppää pääsisältöön

Nokia käynnistää ostotarjoukset liikkeeseen laskemistaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 erääntyvistä velkakirjoista

Nokia Oyj 
Pörssitiedote
Sisäpiiritieto
9.2.2023 klo 11.10

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT TAI JOILLA ON OSOITE YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUILLE (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA, YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REGULATION S-SÄÄNNÖKSESSÄ MÄÄRITELLYLLE YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLA JOSSA TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA.

Nokia käynnistää ostotarjoukset liikkeeseen laskemistaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 erääntyvistä velkakirjoista

Espoo, Suomi. Nokia Oyj ("Nokia") ilmoittaa, että se on käynnistänyt ostotarjoukset (jokainen erikseen ”Ostotarjous” ja yhdessä ”Ostotarjoukset”) 5 000 000 000 euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeeseen laskemistaan 750 000 000 euron 2,000 %:n 15.3.2024 erääntyvistä velkakirjoista (”2024 Velkakirjat), 500 000 000 euron 2,375 %:n 15.5.2025 erääntyvistä velkakirjoista (”2025 Velkakirjat”) ja 750 000 000 euron 2,000 %:n 11.3.2026 erääntyvistä velkakirjoista (”2026 Velkakirjat”, ja yhdessä 2024 Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”, jokainen erikseen ”Sarja”) ostaakseen niitä käteisellä korkeintaan alla määritellyllä Sallitulla Enimmäismäärällä.

Ostotarjous tehdään 9.2.2023 päivätyn ostotarjousasiakirjan ("Ostotarjousasiakirja") mukaisilla ehdoilla. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

Seuraavassa taulukossa esitetään Velkakirjoihin ja Ostotarjoukseen liittyvää tietoa:

Etusija Velkakirjat ISIN / Common Code -tunnus Pääomaa jäljellä Maturiteetti Viiteluku Osto-Spread Sallittu Enimmäismäärä
1

 

2024 Velkakirjat XS1577731604 / 157773160 EUR 750 000 000 15.3.2024 2024 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-SWAP Viiteluku -35 bps Tässä esitetyn etusijajärjestyksen ja Ostotarjousasiakirjan mukaisesti yhteensä 700 000 000 euron kokonaismäärä Velkakirjoja. Nokia varaa oikeuden vapaan harkintansa mukaisesti hyväksyä ostettavaksi merkittävästi Sallittua Enimmäismäärää pienempi määrä tai korottaa Sallittua Enimmäismäärää.

 

 

2025 Velkakirjat XS2171759256 / 217175925 EUR 500 000 000 15.5.2025 2025 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-SWAP Viiteluku +5 bps
2 2026 Velkakirjat XS1960685383 / 196068538 EUR 750 000 000 11.3.2026 2026 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-SWAP Viiteluku +25 bps

Ostotarjousten tarkoitus

Ostotarjousten ja alla esiteltävien Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun tarkoituksena on hallita Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta ja pidentää Nokian velkamaturiteettiprofiilia tehokkaalla tavalla.

Ostotarjousten ehdot

Uuden Rahoituksen Ehto ja muut Ehdot

Nokia tiedotti tänään aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja ("Uudet Velkakirjat"), ehdollisena markkinaolosuhteille. Se, hyväksyykö Nokia Ostotarjousten mukaisesti pätevästi tarjottuja Velkakirjoja ostettavaksi, on ehdollinen muun muassa Uusien Velkakirjojen onnistuneelle liikkeeseenlaskulle (Nokian yksinomaisen harkinnan mukaisesti) ("Uuden Rahoituksen Ehto"). Vaikka Uuden Rahoituksen Ehto täyttyisi (tai Nokia harkintansa mukaisesti luopuisi siitä), Nokialla ei ole velvollisuutta hyväksyä Ostotarjousten mukaisesti tarjottuja Velkakirjoja. Ostotarjouksen muut ehdot on määritelty tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa.

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä Uusia Velkakirjoja tai pyyntöä Uusien Velkakirjojen ostotarjoukseksi, eikä Uusia Velkakirjoja rekisteröidä vuoden 1933 U.S. Securities Actin, kuten muutettu, ("Laki") mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa Lakiin perustuvaa poikkeusta.

Uusien Velkakirjojen sääntelytietoja: MiFID II ammattimaiset sijoittajat/vain hyväksyttävät vastapuolet/Ei PRIIPS avaintietoasiakirjaa – ainoastaan hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille sijoittajille (kaikki jakelukanavat). Ei myyntiä yksityisasiakkaille ETA-alueella; avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu eikä tulla laatimaan. Lisätietoja on saatavilla englanninkielisessä Ohjelmaesitteessä. Yhdistynyt kuningaskunta MiFIR ammattimaiset sijoittajat/vain hyväksyttävät vastapuolet/Ei Yhdistyneen kuningaskunnan PRIPPs avaintietoasiakirjaa – ainoastaan hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille sijoittajille (kaikki jakelukanavat). Ei myyntiä yksityisasiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa; avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu eikä tulla laatimaan.

Etusija Uusiin Velkakirjoihin

Nokia huomioi Uusien Velkakirjojen allokaatiossa muiden seikkojen lisäksi sen, onko Uusia Velkakirjoja merkinnyt sijoittaja ennen Uusien Velkakirjojen allokaatiota pätevästi tarjonnut tai ilmoittanut Nokialle tai Järjestäjäpankeille sitovasta aikomuksestaan tarjota Velkakirjoja Ostotarjousten mukaisesti sekä sijoittajan näin tarjoamien Velkakirjojen kokonaismäärän. Uusien Velkakirjojen allokaatiosta päättäessään Nokia aikoo antaa etusijan niille sijoittajille, jotka ovat ennen allokaatiota tarjonneet tai ilmoittaneet sitovasta aikomuksestaan tarjota Velkakirjoja. Nokialla ei kuitenkaan ole velvollisuutta allokoida Uusia Velkakirjoja sijoittajalle, joka on ennen allokaatiota pätevästi tarjonnut tai ilmoittanut Nokialle tai Järjestäjäpankeille sitovasta aikomuksestaan tarjota Velkakirjoja Ostotarjouksen mukaisesti. Jos Uusia Velkakirjoja allokoidaan sijoittajalle, joka on pätevästi tarjonnut tai ilmoittanut Nokialle tai Järjestäjäpankeille sitovasta aikomuksestaan tarjota Velkakirjoja Nokialle, allokoitavien Uusien Velkakirjojen määrä voi alittaa tai ylittää niiden Velkakirjojen määrän, jotka sijoittaja on tarjonnut ja jotka Nokia hyväksyy Ostotarjousten mukaisesti. Nokia huomioi Uusien Velkakirjojen allokaatiossa yllä esitetyn, mutta allokaatio perustuu tavanomaisiin allokaatiomenettelyihin. Jos Velkakirjojen omistaja pätevästi tarjoaa Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, tarjous pysyy voimassa soveltuvan Ostotarjouksen Ostotarjousasiakirjan mukaisten ehtojen mukaisesti riippumatta siitä, saako kyseinen omistaja Uusia Velkakirjoja toivomansa määrän, pienemmän määrän tai ei lainkaan.

Uusien Velkakirjojen hinnoittelun odotetaan tapahtuvan ennen Päättymispäivää, ja tämän vuoksi Joukkovelkakirjojen omistajia kehotetaan ottamaan yhteyttä Järjestäjäpankkiin mahdollisimman pikaisesti, jotta heidän osallistumisensa Ostotarjouksiin voidaan huomioida Uusien Velkakirjojen allokaatiossa.

Ostohinta

Nokia maksaa Selvityspäivänä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjotuista ja ostettavaksi hyväksymistään kunkin Sarjan Velkakirjoista ostohinnan (kukin ”Ostohinta”), joka määräytyy noin kello 11.00 (Lontoon aikaa) 17.2.2023 (”Hinnoitteluaika”) Ostotarjousasiakirjan mukaisesti perustuen soveltuvaan ”Ostotuottoon”, joka jokaisen Sarjan osalta on tähän tiedotteeseen sisältyvän taulukon mukaisen Osto-Spreadin ja Interpoloidun Mid-SWAP Viiteluvun summa.

Jokainen Ostohinta määritellään markkinakäytännön mukaisesti ja ilmaistaan prosenttiosuutena jokaista soveltuvassa Ostotarjouksessa ostettavaksi hyväksyttyä kyseisen Sarjan Velkakirjojen 1 000 euron pääomaa kohden (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, 0,0005 prosentin pyöristyen ylöspäin), ja sen on tarkoitettu vastaavan Selvityspäivänä Ostotuoton suuruista tuottoa kyseisen Sarjan Maturiteettiin asti. Kunkin Sarjan Velkakirjojen Ostohinta vastaa näin (a) kyseisen Sarjan Maturiteettiin asti jäljellä olevien pääoma- ja korkosuoritusten arvoa diskontattuna Selvityspäivään Ostotuoton suuruisella korkokannalla, vähennettynä (b) kyseisen Sarjan Kertyneillä Koroilla.

Kertynyt Korko

Nokia maksaa Ostohinnan lisäksi Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksymilleen Velkakirjoille niille ehtojensa mukaisesti kertyneen ja maksamattoman koron Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää) laskettuna Velkakirjojen ehtojen mukaisesti ("Kertynyt Korko").

Sallittu Enimmäismäärä

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten perusteella, Nokia ehdottaa hyväksyvänsä ostettavaksi Velkakirjoja siten, ettei niiden yhteenlaskettu pääoma ylitä 700 000 000 euron enimmäismäärää ("Sallittu Enimmäismäärä"). Nokia varaa yksinomaisen harkintansa mukaisesti oikeuden hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti yhteismäärältään merkittävästi vähemmän kuin Sallittu Enimmäismäärä tai korottaa Sallittua Enimmäismäärää merkittävästi (Ostotarjousten mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen kokonaismäärään viitataan ”Lopullisena Sallittuna Enimmäismääränä”).

Hyväksyntöjen etusijajärjestys

Jos Nokia päättää hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksen tai Ostotarjousten mukaisesti, se ehdottaa hyväksyvänsä pätevästi ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja tähän tiedotteeseen sisältyvän taulukon mukaisen järjestyksen (”Etusijat”) mukaisesti, alkaen Etusijalla 1 olevista Velkakirjoista. Nokia ei aio hyväksyä Etusijalla 2 tarjottuja Velkakirjoja, ellei se ole hyväksynyt kaikkia pätevästi tarjottuja Etusijan 1 Velkakirjoja ilman suhteellista jaotusta. Nokia määrittelee tarvittaessa tarjousten hyväksynnän 2024 Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen (joilla on sama Etusija) välillä vapaan harkintansa mukaisesti, jos tällä Etusijalla tarjottujen Velkakirjojen kokonaismäärä ylittää Sallitun Enimmäismäärän, ja varaa oikeuden hyväksyä huomattavasti enemmän tai vähemmän (tai ei ollenkaan) toista Sarjaa kuin toista samalla Etusijalla olevaa Sarjaa.

Suhteellinen jaotus (pro-ration)

Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvo on 100 000 euroa (”Vähimmäisnimellisarvo”) ja niitä voi tämän vuoksi tarjota ostettavaksi vähintään 100 000 euron ja tämän ylittyessä 1 000 euron suuruisissa erissä.

Jos Sallittu Enimmäismäärä ylittyy, yhteen tai useampaan Sarjaan voi kohdistua suhteellinen jaotus yllä esitetty hyväksyntöjen etusijajärjestys huomioiden. Jokaisen Sarjan, jonka Velkakirjoja Nokia päättää ostaa ja jota on pätevästi tarjottu ostettavaksi Sarjan Sallittua Enimmäismäärää suurempi kokonaismäärä, Nokia aikoo hyväksyä kyseisen Sarjan pätevästi tarjottuja Velkakirjoja pro rata -suhteessa siten, ettei ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen kokonaismäärä ylitä Sarjan Sallittua Enimmäismäärää. Suhteellisesta jaotuksesta on lisätietoja Ostotarjousasiakirjassa.

Päättymispäivä

Ostotarjous päättyy 16.2.2023 kello 16.00 (Lontoon aikaa) ("Päättymispäivä"). Nokia varaa oikeuden soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä siirtää Päättymispäivää myöhemmäksi tai muuttaa sitä. Tällainen siirto tiedotetaan Ostotarjousasiakirjassa kuvaillulla tavalla. Päättymispäivän jälkeen tehdyt tarjoukset eivät ole päteviä.

Ostotarjous toteutetaan arviolta 21.2.2023 tai niin pian tämän jälkeen, kuin on käytännössä mahdollista ("Selvityspäivä"), paitsi jos Nokia siirtää Päättymispäivää harkintansa mukaan.

Ostotarjousten alustava aikataulu

Päivämäärä ja aika Tapahtuma
Julkistuspäivä
9.2.2023
Ostotarjousten käynnistys ja Ostotarjousasiakirja saatavilla tarjouksen tekijän asiamieheltä.
Päättymispäivä
16.2.2023, klo 16:00 (Lontoon aikaa)
Määräaika pätevien Sähköisten Ostotarjousvastausten toimittamiseen tarjouksen tekijän asiamiehelle, jotta Velkakirjojen haltija voi osallistua Ostotarjouksiin. Nokia voi muuttaa Päättymispäivää tai lykätä sitä vapaan harkintansa mukaisella jaksolla tai jaksoilla.
Alustavien tulosten julkistus
Ennen hinnoittelua 17.2.2023
Nokia ilmoittaa ei-sitovan arvion tasosta, jolle tulee asettamaan lopullisen Sallitun Enimmäismäärän, kunkin Sarjan Sallitun Enimmäismäärän ja alustavan tiedon mahdollisesti soveltuvista suhteellisen jaotuksen kertoimista siinä tapauksessa, että Nokia päättää hyväksyä pätevästi tarjottuja kyseisen Sarjan Velkakirjoja niitä koskevan Ostotarjouksen mukaisesti.
Hinnoittelu
17.2.2023 noin kello 11:00 (Lontoon aikaa)
Kunkin Interpoloidun Mid-Swap Viiteluvun, Ostotuoton ja Ostohinnan määrittely.
Tulosten julkistus
17.2.2023 niin pian kuin käytännöllistä hinnoittelun jälkeen.
Tiedotus koskien sitä, hyväksyykö Nokia jotkin tai kaikki Ostotarjousten mukaisesti Velkakirjoista tehdyt pätevät tarjoukset ja, jos hyväksyy: (i) Lopullinen Sallittu Enimmäismäärä; (ii) kunkin Sarjan Sallittu Enimmäismäärä; (iii) kunkin Ostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä; (iv) kukin Ostotuotto; (v) kukin Interpoloitu Mid-Swap Viiteluku; (vi) kukin Ostohinta; (vii) suhteellisen jaotuksen kerroin (jos soveltuu), jota tullaan soveltamaan kunkin Sarjan pätevästi tarjottuihin Velkakirjoihin; (viii) Uuden Rahoituksen Ehdon toteutumisen tai siitä luopumisen; ja (ix) Ostotarjouksen selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien kunkin Sarjan Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä.
Ostotarjouksen Selvityspäivä
Arviolta 21.2.2023, tai niin pian tämän jälkeen kuin käytännössä mahdollista.
Arvioitu Ostotarjousten selvitys.

Nokialla voi olla oikeus vapaan harkintansa mukaisesti pidentää, muuttaa tai keskeyttää mikä tahansa Ostotarjous.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

BofA Securities SA, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja UniCredit Bank AG (”Järjestäjäpankit”) toimivat Ostotarjousten järjestäjäpankkeina. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

BofA Securities SA Citigroup Global Markets Limited
51, rue La Boétie
75008 Paris
France
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Tel.: +33 1 877 01057
Attn.: Liability Management Group
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com
Tel: +44 20 7986 8969
Attn.: Liability Management Group
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com
   
Deutsche Bank Aktiengesellschaft UniCredit Bank AG
Mainzer Landstr. 11-17
60329 Frankfurt am Main
Germany
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
81925 Munich
Germany
Tel: +44 207 545 8011
Attn.: Liability Management Group

 

Tel: +39 02 8862 0581
Attn.: Liability Management
Email: corporate.lm@unicredit.de

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän asiamieheltä, Kroll Issuer Services Limited, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@is.kroll.com. Tarjouksen tekijän asiamiehelle voi myös suunnata kysymykset liittyen Velkakirjojen tarjousmenettelyyn.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja sisältää tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Ostotarjouksiin liittyvän päätöksen tekemistä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai kutsu ostotarjouksille mistään arvopapereista. Ostotarjoukset tehdään ainoastaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti. Nokia, Järjestäjäpankit, tai tarjouksen tekijän asiamies eivät anna mitään suositusta Ostotarjousten yhteydessä. Tarjouksen ehtojen, myyntirajoitusten ja muun Ostotarjouksiin soveltuvan informaation osalta viitataan Ostotarjousasiakirjaan.

Velkakirjojen haltijoiden tulisi hankkia taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon halutessaan tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten mukaisesti. Järjestäjäpankit eivät ole velvollisia tarjoamaan Velkakirjojen haltijoille asiakkailleen tarjoamiaan suojauksia tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Ostotarjousten yhteydessä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Ostotarjouksia ei tehdä Velkakirjojen haltijoille sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa Ostotarjousten tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien, niiden myyntiä rajoittavien tai muiden lakien vastaista. Tarjouksia ei hyväksytä Velkakirjojen haltijoilta sellaisissa valtioissa tai alueilla, joissa kyseinen tarjoaminen tai hankkiminen olisi lainvastaista. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjouksen tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä, ja jos joko Järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen Järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Nokian puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Kunkin Velkakirjan haltijan, joka haluaa tehdä Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen, katsotaan tekevän ja antavan tiettyjä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia liittyen alla viitattuihin valtioihin ja alueisiin ja kuten Ostotarjousasiakirjassa on kuvattu. Jokainen tarjous, jolla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi ja jonka tekee sellainen Velkakirjan haltija, joka ei voi tehdä tai antaa kyseisiä sopimuksia, hyväksyntöjä, vakuutuksia sekä sitoumuksia, on pätemätön.

Euroopan talousalue ("ETA")

Tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai Ostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien levittäminen ei merkitse arvopapereiden tarjoamista yleisölle asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti ja vastaavasti Ostotarjouksiin ei sovellu velvollisuutta julkaista esite.

Yhdysvallat

Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (sisältäen rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), eikä Velkakirjoja saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Ostotarjousasiakirjan saavien henkilöiden (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjät, nominee-edustajat, trustee-varainhoitajat ja asiamiehet) ei tule lähettää, postittaa, jakaa tai välittää sitä tai siihen liittyviä dokumentteja Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai käyttää mitään yllä mainituttuja tapoja tai välineitä Ostotarjousasiakirjan yhteydessä. Mikä tahansa Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Jos yllä kuvatuista rajoituksista huolimatta kuka tahansa henkilö (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjät, nominee-edustajat, trustee-varainhoitajat ja asiamiehet), perustuen sopimukselliseen tai juridiseen velvoitteeseen tai muutoin, välittää Ostotarjousasiakirjan tai minkä tahansa siihen liittyvän asiakirjan Yhdysvalloissa, Yhdysvalloista tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (sisältäen rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta, tämän henkilön tulee: (i) ilmoittaa vastaanottajalle tästä seikasta; (ii) ilmoittaa vastaanottajalle, että tämä seikka voi mitätöidä vastaanottajan tekemän Velkakirjoihin liittyvän tarjouksen; ja (iii) kiinnittää vastaanottajan huomio tähän kappaleeseen.

Jokainen Velkakirjojen haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen vakuuttaa, ettei ole Yhdysvalloissa eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä ja edellisessä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tätä tiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Asiakirjat ja/tai materiaali osoitetaan Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) määritelmän mukaisille sijoitusammattilaisille tai henkilöille, joihin soveltuu Määräyksen artikla 43(2) tai muille henkilöille, joille se voidaan Määräyksen mukaan laillisesti osoittaa.

Italia

Ostotarjousta, tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten.

Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka ovat sijoittautuneet Italiaan, voivat Ostotarjouksen mukaisesti tarjota osaa tai kaikkia Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjoukseen liittyen.

Belgia

Ostotarjouksia ei tehdä, eikä Uusia Velkakirjoja tarkoiteta tarjota, myydä tai muuten luovuttaa, eikä niitä tule tarjota, myydä tai muuten luovuttaa, Belgialaisille Kuluttajille. Belgialaisella Kuluttajalla tarkoitetaan tässä Belgian kauppalain, muutoksineen (Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht / Code du 28 février 2013 de droit economique) mukaisesti Belgiassa vakituisesti asuvaa luonnollista henkilöä, jonka toiminta ei ole ammattiinsa tai liiketoimintaansa liittyvää.

Ranska

Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska") muutoin kuin ammattimaisille sijoittajille. Tätä tiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa levittää Ranskassa vain ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés), kuten nämä on määritelty esiteasetuksen artiklassa 2(e) ja Ranskan Code Monétaire et Financier artiklassa L.411-2. Tätä tiedotetta, Tarjousasiakirjaa tai muuta vastaavaa materiaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa.