Hyppää pääsisältöön

Nokia ilmoittaa uusista joukkovelkakirjalainoista ja ostotarjouksen tuloksen

Nokia Oyj 
Pörssitiedote
17.2.2023 klo 14:30

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT TAI JOILLA ON OSOITE YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUILLE (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA, YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REGULATION S-SÄÄNNÖKSESSÄ MÄÄRITELLYLLE YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLA JOSSA TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA.

Nokia ilmoittaa uusista joukkovelkakirjalainoista ja ostotarjouksen tuloksen

EspooNokia Oyj ("Nokia") ilmoitti 9.2.2023 käynnistävänsä ostotarjoukset (jokainen erikseen ”Ostotarjous” ja yhdessä ”Ostotarjoukset”) 5 000 000 000 euron EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeeseen laskemistaan 750 000 000 euron 2,000 %:n 15.3.2024 erääntyvistä velkakirjoista (”2024 Velkakirjat”), 500 000 000 euron 2,375 %:n 15.5.2025 erääntyvistä velkakirjoista (”2025 Velkakirjat”) ja 750 000 000 euron 2,000 %:n 11.3.2026 erääntyvistä velkakirjoista (”2026 Velkakirjat”, ja yhdessä 2024 Velkakirjojen ja 2025 Velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”, jokainen erikseen ”Sarja”) ostaakseen niitä käteisellä korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä (kuten määritelty Ostotarjousasiakirjassa).

Ostotarjoukset tehtiin 9.2.2023 päivätyn ostotarjousasiakirjan (”Ostotarjousasiakirja") ehtojen mukaisesti. Isolla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

Ostotarjousten Päättymispäivä oli 16.2.2023 kello 16:00 (Lontoon aikaa).

Nokia ilmoittaa Velkakirjojen haltijoille, että alla olevasta taulukosta käyvät ilmi: (i) kunkin Sarjan Takaisinostettavaksi Hyväksytty Pääomamäärä; (ii) kunkin Ostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä, (iii) kukin Ostotuotto; (iv) kukin Interpoloitu Mid-Swap Viiteluku; (v) kukin Ostohinta; (vi) suhteellisen jaotuksen kerroin, jota tullaan soveltamaan kunkin Sarjan pätevästi tarjottuihin Velkakirjoihin; ja (vii) Ostotarjousten selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien kunkin Sarjan Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä.

Velkakirjat ISIN / Common Code -tunnus Osto-Spread Interpoloitu Mid-Swap Viiteluku Ostotuotto Ostohinta Tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä Ostettavaksi hyväksyttyjen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä Suhteellisen jaotuksen kerroin Ostotarjouksen selvittämisen jälkeen jäljelle jäävien Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä
2024 Velkakirjat XS1577731604 / 157773160 -35 bps 3,588% 3,238% 98,728% EUR 372 472 000 EUR 372 472 000 100% EUR 377 528 000
2025 Velkakirjat XS2171759256 / 217175925 +5 bps 3,530% 3,580% 97,456% EUR 207 843 000 EUR 207 843 000 100% EUR 292 157 000
2026 Velkakirjat XS1960685383 / 196068538 -25 bps 3,395% 3,645% 95,331% EUR 256 879 000 EUR 119 685 000 noin 43,513% EUR 630 315 000

Lopullinen Takaisinostettavaksi Hyväksytty Pääomamäärä on 700 000 000 euroa.

Nokia maksaa Ostotarjousten mukaisesti ostamilleen Velkakirjoille niille Kertyneen Koron.

10.2.2023 Nokia hinnoitteli uuden 500 000 000 euron 4,375% joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 21.8.2031 (”Uudet Velkakirjat”). Nokia hakee Uusien Velkakirjojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla.

Uuden Rahoituksen Ehto tulee täyttymään Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskulla. Uudet Velkakirjat on hinnoiteltu, ja Uusien Velkakirjojen merkintää ja ostamista koskeva merkintäsopimus Nokian ja merkintäsopimuksessa mainittujen liikkeeseenlaskun järjestäjien välillä on allekirjoitettu ja on voimassa tämän tiedotteen antopäivänä.

Ostotarjousten ja Uusien Velkakirjojen selvityspäivän odotetaan olevan 21.2.2023.

Nokia mitätöi Ostotarjouksien mukaisesti takaisin ostamansa Velkakirjat välittömästi. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti, pysyvät voimassa Selvityspäivän jälkeen.

Ostotarjoukset ovat nyt päättyneet eikä Velkakirjoja voi enää tarjota ostettavaksi.

Ostotarjouksen järjestäjäpankit

BofA Securities SA, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja UniCredit Bank AG (”Järjestäjäpankit”) toimivat Ostotarjousten järjestäjäpankkeina. Sijoittajat, joilla on kysymyksiä, voivat olla yhteydessä Järjestäjäpankkeihin alla esitettyihin osoitteisiin ja puhelinnumeroihin.

BofA Securities SA Citigroup Global Markets Limited
51, rue La Boétie
75008 Paris
France
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Tel.: +33 1 877 01057
Attn.: Liability Management Group
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com
Tel: +44 20 7986 8969
Attn.: Liability Management Group
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com
   
Deutsche Bank Aktiengesellschaft UniCredit Bank AG
Mainzer Landstr. 11-17
60329 Frankfurt am Main
Germany
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
81925 Munich
Germany
Tel: +44 207 545 8011
Attn.: Liability Management Group

 

Tel: +39 02 8862 0581
Attn.: Liability Management
Email: corporate.lm@unicredit.de

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää tarjouksen tekijän asiamieheltä, Kroll Issuer Services Limited, puh: +44 (0) 20 7704 0880 tai nokia@is.kroll.com.

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai pyyntö ostaa mitään arvopapereita. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousasiakirjan jakelu voi olla kiellettyä tietyillä lainkäyttöalueilla. Nokia,Järjestäjäpankit ja tarjouksen tekijän asiamies edellyttävät kunkin henkilön, jonka haltuun tämä tiedote tai Tarjousasiakirja tulee, selvittävän tällaiset rajoitukset ja noudattavan niitä.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa.