Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.4.2023 klo 17.15

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Espoo – Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 4.4.2023 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna noin 108 000 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 3 197 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022 sekä kannatti yhtiön palkitsemisraporttia neuvoa-antavassa äänestyksessä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Hallituksen valtuutus päättää varojen jakamisesta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varojen jakamisena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääomanpalautuksen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivät.

Alustavat täsmäytyspäivät  Alustavat maksupäivät

25.4.2023   4.5.2023 
25.7.2023   3.8.2023 
24.10.2023   2.11.2023 
30.1.2024   8.2.2024 

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet sekä hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat kahdeksan hallituksen jäsentä valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Jeanette Horan, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle valittiin Timo Ahopelto ja Elizabeth Crain. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme/.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös neljän hallituksen valiokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Timo Ahopelto, Thomas Dannenfeldt, Eizabeth Crain ja Jeanette Horan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Thomas Dannenfeldt ja jäseniksi Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Lisa Hook ja Søren Skou. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Søren Skou ja jäseniksi Sari Baldauf, Lisa Hook, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö. Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kai Öistämö ja jäseniksi Timo Ahopelto, Sari Baldauf, Jeanette Horan ja Thomas Saueressig.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, sekä
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Yllä mainittujen valiokuntien työstä maksetaan palkkiot kaikille valiokuntien jäsenille, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille hallituksen jäsenille, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2024 uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikaudeksi 2024 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 3.10.2024 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä kyseisen valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 3.10.2024 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Puheet ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan Sari Baldaufin ja toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin puheet ovat myöhemmin saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samalla internetsivulla viimeistään 18.4.2023.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com