Hyppää pääsisältöön

Nokian hallitus päätti osakeannista yhtiölle sekä suunnatusta osakeannista Nokian osakepalkkiojärjestelmien nojalla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.10.2023 klo 11.00

Nokian hallitus päätti osakeannista yhtiölle sekä suunnatusta osakeannista Nokian osakepalkkiojärjestelmien nojalla

Espoo – Nokian hallitus on päättänyt uusilla osakkeilla toteutettavasta 59 500 000 osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista Nokia Oyj:lle, jotta yhtiö voi täyttää myöhemmin vuonna 2023 ja vuonna 2024 maksettaviksi erääntyviin osakepalkkio-ohjelmiinsa liittyvät velvollisuutensa.

Nokia odottaa, että osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 5.10.2023 ja liitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 5.10.2023. Nokian osakkeiden kokonaismäärä rekisteröinnin jälkeen on 5 691 797 576. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi muiden Nokian osakkeiden (NOKIA) kanssa Nasdaq Helsingissä arviolta 6.10.2023 ja Euronext Pariisissa arviolta 9.10.2023. Euronext Pariisi julkistaa erillisen tiedotteen, kun se on hyväksynyt uusien osakkeiden ottamisen kaupankäynnin kohteeksi Euronext Pariisissa.

Lisäksi Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa edellä mainitun annin seurauksena olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 59 500 000 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista suorituksena vuoden 2020 ehdollisen osakepalkkio-ohjelman, vuoden 2020 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman, Nokian 2021–2023 osakepalkkio-ohjelman nojalla myönnettyjen ehdollisten ja tulosperusteisten osakepalkkioiden sekä vuoden 2023 henkilöstön osakesäästöohjelman mukaisten, vuosina 2023 ja 2024 maksettaviksi erääntyvien palkkiositoumusten täyttämiseksi ohjelmiin osallistujille. Osakkeet annetaan vastikkeetta. Jokainen osaketoimitus julkistetaan erikseen pörssitiedotteena.

Kumpikin osakeantipäätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects –Risk factors -kohdassa.