Hyppää pääsisältöön

Nokian hallitus hyväksyi Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman 2024–2026 ja henkilöstön osakesäästöohjelman 2024–2026

Nokia Oyj
Pörssitiedote
25.1.2024 klo 8.15

Nokian hallitus hyväksyi Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman 2024–2026 ja henkilöstön osakesäästöohjelman 2024–2026

Espoo – Nokian hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman sekä työntekijöille tarjottavan osakesäästöohjelman, joiden perusteella voidaan myöntää osakepalkkioita 31.12.2026 saakka.

Osakepalkkio-ohjelma vuosille 20242026

Nokia pyrkii tunnistamaan, palkitsemaan ja sitouttamaan lahjakkaimpia työntekijöitään. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoitus on tehokkaasti edistää Nokian arvonmuodostusta ja vakautta pitkällä aikavälillä sekä yhdenmukaistaa ylimmän johdon ja työntekijöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa. Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma vuosille 2024–2026 on avainasemassa näiden tavoitteiden tukemisessa. Palkkio-ohjelman perusteella yhtiö voi myöntää osakepalkkioihin oikeutetulle ylimmälle johdolle ja muille työntekijöille sekä tulosperusteisia osakepalkkioita että ehdollisia osakepalkkioita.

Osakepalkkio-ohjelman perusteella palkkioita voidaan myöntää ohjelman hyväksymisestä 31.12.2026 saakka. Palkkioihin voidaan soveltaa suorituskriteereitä ja niihin voidaan liittää enintään 36 kuukauden suoritus- ja/tai sitouttamiskausia palkkion tyypistä riippuen. Näin ollen viimeisten ohjelman nojalla myönnettävien osakepalkkioiden sitouttamiskausi päättyisi vuoden 2029 lopussa. Hallitus asettaa vuosittain tulosperusteisten osakepalkkioiden suorituskriteerit sekä valittujen kriteerien painotukset ja tavoitteet varmistaakseen, että ne tukevat Nokian pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaa ja taloudellista menestystä. Lisätietoja osakepalkkio-ohjelman vuosittaisesta toimeenpanosta on saatavilla yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivustolla.

Osakepalkkio-ohjelman perusteella vuosina 2024, 2025 ja 2026 myönnettyjen palkkio-oikeuksien perusteella voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 350 miljoonaa Nokian osaketta. Ennen Nokian osakkeiden maksamista palkkionsaajille, tulosperusteisiin tai ehdollisiin osakepalkkioihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon. Mikäli ohjelmaan osallistuvan henkilön työsuhde Nokiaan päättyy ennen palkkion tai sen osan erääntymistä, henkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu maksuun ohjelman nojalla.

Osakesäästöohjelma vuosille 20242026

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Nokian työntekijöitä omistamaan yhtiön osakkeita, mikä lisää sitoutumista yhtiöön ja omistajuuden tunnetta. Vuosien 2024–2026 osakesäästöohjelman perusteella, hallituksen päättäessä kunkin vuosittaisen ohjelmakauden aloittamisesta, ohjelmaan oikeutetuille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa verojen jälkeisestä kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon markkinahintaan vuosineljänneksittäin ennalta määrättyinä päivinä soveltuvan ohjelmakauden aikana. Nokia antaa kullekin vuosittaiseen ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan soveltuvan ohjelmakauden lopussa. Lisäksi hallitus voi päättää tarjota osallistujille ilmaisia osakkeita hallituksen määrittämien osallistumiseen liittyvien ehtojen mukaisesti.

Osakesäästöohjelman perusteella vuosina 2024, 2025 ja 2026 aloitettavat vuosittaiset ohjelmat voivat johtaa yhteensä enintään 45 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen palkkiona. Osakkeenomistajan oikeudet markkinoilta hankittuihin osakkeisiin kuuluvat välittömästi ohjelmaan osallistuville työntekijöille. Ennen Nokian palkkio-osakkeiden maksamista työntekijöille, niihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon.

Laimennusvaikutus

Nokian voimassa olevien aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella myönnettyjen palkkio-oikeuksien nojalla maksettavat osakkeet edustivat 31.12.2023 enimmillään noin 2,40 prosenttia Nokian liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet), olettaen, että kaikki erääntymättömät tulosperusteiset palkkio-osakkeet maksettaisiin enimmäismääräisenä. Tämä edustaa annettavien osakkeiden nettomäärää sen jälkeen, kun arvioidut verot on vähennetty palkkion kokonaisarvosta.

Uuden osakepalkkio-ohjelman ja osakesäästöohjelman nojalla vuosina 2024, 2025 ja 2026 myönnettävien palkkio-oikeuksien perusteella mahdollisesti maksettavien osakkeiden nettomäärän lisäksi Nokian voimassa olevien aiempien osakepalkkiojärjestelmien vuotuinen laimennusvaikutus yhteensä, ohjelmien enimmäissuorituksella, ei ylitä viittä prosenttia Nokian tämän hetkisestä liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrästä (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet).

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.