Hyppää pääsisältöön

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
8.2.2024 klo 12.00
Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, huhtikuun 3. päivänä 2024 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla tämän yhtiökokouskutsun osassa C. sekä myöhemmin yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 0,13 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamisen määrästä ja ajoituksesta siten, että alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät
23.4.2024 3.5.2024
23.7.2024 1.8.2024
22.10.2024 31.10.2024
4.2.2025 13.2.2025

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

10. Palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti vuodelta 2023 on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024 viikolla 9, 2024. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin vahvistamisesta on neuvoa-antava.

11. Palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päivitetty palkitsemispolitiikka on tänään saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024 ja julkaistaan lisäksi tämän yhtiökokouskutsun liitteenä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan vahvistamisesta on neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyisivät tasoltaan muuttumattomana:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus on päättänyt perustaa strategiavaliokunnan tukemaan johtoa strategiatyössä ja toimimaan valmistelevana toimielimenä hallitukselle. Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valiokunnan ensimmäiseltä toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

  • strategiavaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa ja strategiavaliokunnan kullekin jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

  • 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
  • 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10). Mikäli yksi tai useampi hallituksen esittämistä ehdokkaista on kuitenkin estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin vastaavasti pienempi lukumäärä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt yksilövaalissa niin, että osakkeenomistajilla on mahdollisuus ottaa kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen:

1)    Timo Ahopelto (nykyinen jäsen)

2)    Sari Baldauf (nykyinen jäsen, puheenjohtaja)

3)    Elizabeth Crain (nykyinen jäsen)

4)    Thomas Dannenfeldt (nykyinen jäsen)

5)    Lisa Hook (nykyinen jäsen)

6)    Michael McNamara (uusi jäsenehdokas)

7)    Thomas Saueressig (nykyinen jäsen)

8)    Søren Skou (nykyinen jäsen, varapuheenjohtaja)

9)    Carla Smits-Nusteling (nykyinen jäsen)

10)    Kai Öistämö (nykyinen jäsen).

Hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallitukseen ehdolla olevat jäsenet mahdollistavat hallituksen tehokkaan työskentelyn ja soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että kukin erikseen osaamisensa, kokemuksensa sekä muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja yhtiön nykyiset sekä tulevat tarpeet huomioiden.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja heidät on arvioitu riippumattomiksi Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun uudelleenvalintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2025 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

16. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2025

Hallitus ehdottaa, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Vattulainen.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Nokia tulee julkaisemaan kestävyysraportin osana toimintakertomustaan ensimmäisen kerran vuodelta 2024. Osakeyhtiölain 7 luvun 6 a §:n mukaan yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai kestävyystarkastusyhteisö. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikausille 2024 ja 2025 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikausille 2024 ja 2025

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat osakeyhtiölain 7 luvun 6 a §:n mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan sekä valinta-ajankohtaa vastaavaksi että sitä seuraavaksi tilikaudeksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n valintaa yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikausille 2024 ja 2025.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tilikaudella 2024 tulee toimimaan KHT, KRT Marika Nevalainen ja tilikaudella 2025 KHT, KRT Jukka Vattulainen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 530 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 2.10.2025 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 530 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 2.10.2025 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

21. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti.

§ 2 – Toimiala

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan päivittämällä yhtiön toimiala vastaamaan nykyistä liiketoimintaa.

§ 7 – Tilintarkastajat

Patentti- ja rekisterihallitus on nykyisin tilintarkastajia valvova viranomainen. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan päivittämällä viittaus valvovaan viranomaiseen. Kestävyysraportointidirektiiviin liittyvän uuden sääntelyn mukaisesti, tilikaudesta 2024 eteenpäin yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 7 § ehdotetaan muutettavan lisäämällä tämä velvollisuus.

§ 9 – Yhtiökokous

Osakeyhtiölakia on muutettu siten, että osakeyhtiöt voivat järjestää etäyhtiökokouksia ja hybridimuotoisia yhtiökokouksia. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan lisäämällä etäyhtiökokous kokousvaihtoehdoksi osakeyhtiölain ja suomalaisen markkinakäytännön mukaisesti. Ottaen huomioon, että osakkeenomistajien oikeudet on yhtäläisesti turvattu kaikissa osakeyhtiölain mahdollistamissa yhtiökokousmuodoissa, muutos lisäisi joustavuutta yhtiökokousten järjestämiseen poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten pandemioissa ja fyysisten kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Se antaisi yhtiön hallitukselle mahdollisuuden valita osakkeenomistajien kannalta parhaan vaihtoehdon yhtiökokousmuodoksi, aina varmistaen osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen. Ehdotettu muutos ei estäisi yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina, eikä yhtiö aio järjestää etäyhtiökokousta ennen kuin luotettavat, automatisoidut osakkeenomistajien tunnistusmenetelmät ovat saatavilla yhtiön globaalille osakkeenomistajakunnalle. Ehdotetun muutoksen myötä yhtiöllä olisi kuitenkin valmius järjestää yhtiökokous poikkeuksellisissa olosuhteissa.

§ 12 – Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus ehdottaa, että muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § lisäämällä maininta siitä, että varsinainen yhtiökokous päättää jo listattujen asioiden lisäksi osakeyhtiölain mukaisesti palkitsemisraportin vahvistamisesta ja tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta. Hallitus ehdottaa lisäksi, että muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § lisäämällä viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan palkitsemiseen ja vaatimukseen valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Nykyisen 12 §:n kohtien 69 numerointi muutetaan tätä vastaavasti.

Yhtiöjärjestyksen edellä mainittujen kohtien nykyinen ja ehdotettu uusi sanamuoto ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

22. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, mukaan lukien päivitetty palkitsemispolitiikka, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024. Palkitsemisraportti, Nokia vuonna 2023 -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yllä mainituilla internetsivuilla viikolla 9, 2024. Kaikki hallituksen ehdotukset ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 17.4.2024.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajia, joilla ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, pyydetään seuraamaan jäljempänä kohdan 4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat tai kohdan 5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat mukaisia ohjeita.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.2.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)   yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan samalla kertaa myös äänestää ennakkoon ja valtuuttaa asiamiehen. Yhteisöomistajien osalta edellytetään y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Lisätietoja kohdassa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat.

b)   kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP; tai

c)   puhelimitse numeroon +358 20 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus/syntymäaika.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin erikseen yhtiön internetsivujen kautta www.nokia.com/yhtiokokous2024.

Ennakkoäänestys alkaa ilmoittautumisen yhteydessä 21.2.2024 klo 10.00 ja päättyy 25.3.2024 klo 16.00.

Äänestäminen ennakkoon edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, äänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja kohdassa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat myöhemmin saatavilla myös yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@nokia.com tai postitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP viimeistään 25.3.2024 klo 16.00 mennessä. Mikäli valtakirja toimitetaan kopiona, alkuperäinen valtakirja pyydetään esittämään paikan päällä yhtiökokouksessa. Valtakirjan haltijan tai valtuuttavan osakkeenomistajan tulee erikseen muistaa ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Lisätietoja www.suomi.fi/valtuudet.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 27.3.2024 klo 14.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta tämän antamien äänestysohjeiden mukaisesti yllä mainittuun ajankohtaan 27.3.2024 klo 14.00 mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiön verkkosivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä. Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat

ADR-osaketalletustodistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n erikseen toimittamia ohjeita.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneella ja paikalla olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien, heidän edustajiensa ja mahdollisten avustajien on todistettava henkilöllisyytensä kokouspaikalle saavuttaessa. Yhtiölle luovutettuja tai kokouspaikalla esitettyjä henkilötietoja käsitellään vain yhtiökokoukseen liittyvien tarpeellisten tunnistautumisten ja rekisteröintien yhteydessä. Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on saatavilla yhtiön edellä mainituilla internetsivuilla.

Messukeskus sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pysäköinti Messukeskuksen pysäköintialueilla on maksullista.

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi ja ruotsiksi, sekä tarvittavilta osin suomeksi.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta ja esittää kirjallisia kysymyksiä kokouksessa käsiteltävinä olevista asiakohdista verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä ei näin ollen katsota osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi eikä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti yhtiökokouksessa esitetyiksi kysymyksiksi. Verkkolähetyksen kautta esitettyjä kysymyksiä käsitellään kokouksessa asiakohdittain puheenjohtajan tarkoituksenmukaiseksi katsomassa laajuudessa. Tarkempia ohjeita verkkolähetyksen seuraamiseen on myöhemmin saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous2024.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 5 613 496 565 osaketta ja ääntä.

8.2.2024

Nokia Oyj

HALLITUS

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite