Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.4.2024 klo 16.40

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Espoo – Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2024 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna noin 78 000 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 3 305 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023 sekä hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin ja kannatti palkitsemispolitiikkaa neuvoa-antavissa äänestyksissä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Hallituksen valtuutus päättää varojen jakamisesta

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,13 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varojen jakamisena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekee erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääomanpalautuksen määrästä ja ajankohdasta alla mainittujen alustavien täsmäytys- ja maksupäivien mukaisesti. Yhtiö julkistaa kunkin tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivät.

Alustavat täsmäytyspäivät         Alustavat maksupäivät

23.4.2024   3.5.2024 
23.7.2024   1.8.2024 
22.10.2024   31.10.2024 
4.2.2025   13.2.2025 

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka kunkin maksuerän täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat yhdeksän hallituksen jäsentä valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Timo Ahopelto, Sari Baldauf, Elizabeth Crain, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook, Thomas Saueressig, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle valittiin Michael (Mike) McNamara.Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme/.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös viiden hallituksen valiokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook ja Mike McNamara. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Thomas Dannenfeldt ja jäseniksi Timo Ahopelto, Sari Baldauf ja Elizabeth Crain. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Søren Skou ja jäseniksi Sari Baldauf, Lisa Hook, Carla Smits-Nusteling ja Kai Öistämö. Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kai Öistämö ja jäseniksi Timo Ahopelto, Mike McNamara ja Thomas Saueressig. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Crain ja jäseniksi Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook ja Søren Skou.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 210 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan ja strategiavaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 20 000 euroa, sekä
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille hallituksen jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2025 uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikaudeksi 2025 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi Deloitte Oy:n tilikausille 2024 ja 2025. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tilikaudella 2024 toimii KHT, KRT Marika Nevalainen ja tilikaudella 2025 KHT, KRT Jukka Vattulainen. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikausiksi 2024 ja 2025 valitulle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 530 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 2.10.2025 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä kyseisen valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 530 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 2.10.2025 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Muutokset yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §), lisäämällä velvollisuus valita kestävyysraportoinnin varmentaja ja päivittämällä viittaus tilintarkastajaa valvovaan viranomaiseen (7 §), päivittämällä yhtiökokousta koskevaa pykälää sisällyttämällä vaihtoehdoksi myös etäyhtiökokouksen järjestäminen (9 §) sekä päivittämällä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiakohdat (12 §).

Puheet ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan Sari Baldaufin ja toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin puheet ovat myöhemmin saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samalla internetsivulla viimeistään 17.4.2024.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja kehittyneiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com