‌‌

Privacybeleid voor producten en diensten van HMD Global

Datum van inwerkingtreding 19.05.2017

UW PRIVACY IS ONZE ZORG

HMD Global Oy (“HMD”), met inbegrip van daaraan gelieerde ondernemingen, doet er alles aan om uw privacy te respecteren en om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbeveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dit privacybeleid (“Beleid”) wordt beschreven hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Het gaat daarbij om de gevallen waarin HMD de gegevensbeheerder is of waarin we naar de toepasselijkheid van dit Beleid verwijzen. “Persoonlijke gegevens” betekent informatie die op u of een andere identificeerbare persoon betrekking heeft.

We verstrekken aanvullende informatie die specifiek van toepassing is op een product of dienst in de Supplementen bij dit Beleid en in andere mededelingen die u kunt aantreffen wanneer u gebruik maakt van onze producten of diensten. Wanneer deze mededelingen afwijken van dit Beleid, gaan de mededelingen in de Supplementen voor.

De software op uw toestel kan zich toegang verschaffen tot uw gegevens. Onze producten of diensten kunnen links naar de websites van andere bedrijven bevatten en naar diensten waarop een eigen privacybeleid van toepassing is. HMD is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen van anderen en we raden u aan hun privacykennisgevingen te lezen.

Maak geen gebruik van onze producten en diensten en verstrek geen persoonlijke gegevens aan HMD als u het niet eens bent met dit Beleid.

Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens en andere informatie wanneer u een aankoop doet, gebruik maakt van of zich registreert voor onze producten en diensten, deelneemt aan acties of onderzoek of op een andere manier met ons communiceert. Het kan gaan om de volgende categorieën:

Activering van producten en diensten Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van HMD, kan het zijn dat ze eerst elektronisch geactiveerd moeten worden. Dat houdt in dat uw type toestel en applicatie en de unieke identificatiegegevens van uw toestel, applicatie, netwerk en abonnement naar HMD worden verzonden. • Gebruik van producten en diensten Wanneer u onze diensten online bezoekt, slaan onze webservers automatisch gegevens op van uw bezoek. Tot deze gegevens behoren IP-adressen, toegangstijden, de websites vanwaar u gelinkt werd, de bekeken pagina’s, de gebruikte links en features, de bekeken of opgevraagde content, het type browser of applicatie, de taal en andere soortgelijke informatie. Zie ook ons Cookiebeleid.

Onze applicaties kunnen periodiek contact maken met onze servers, bijvoorbeeld om naar updates te zoeken of om informatie naar ons te versturen over het gebruik van onze diensten. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig mee te werken aan programma’s voor het verbeteren van onze producten en diensten of aan onderzoeksprogramma’s. Daarbij wordt gedetailleerde informatie verzameld.

Informatie die u ons verstrekt Wanneer u een account aanmaakt, een aankoop doet, diensten aanvraagt, deelneemt aan een onderzoek of een actie of op een andere manier met ons communiceert, kunnen wij u om gegevens vragen. Het kan gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, gebruikersnaam en wachtwoord, feedback, informatie over uw toestel, uw leeftijd, geslacht en taal, uw bankrekeningnummer, creditcardgegevens en andere financiële informatie.

Wij houden ook door u gegeven toestemmingen, voorkeuren en instellingen bij ten aanzien van, bijvoorbeeld, locatiegegevens, marketing en de uitwisseling van persoonsgegevens.

Uw transacties met ons We houden gegevens bij over uw aankopen, downloads, de content die u ons heeft verstrekt, uw aanvragen, de producten en diensten die aan u zijn verstrekt, betalingen en leveringen, uw contacten, gesprekken en andere communicatie met ons. We kunnen, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, uw gesprekken met onze klantenservice of met andere service contactpunten opnemen.

Positionerings- en locatiegegevens Locatiegebaseerde diensten stellen de locatie vast via satelliet-, mobiele of WiFi-netwerken of andere netwerkgebaseerde positioneringsmethodes. Deze technieken kunnen inhouden dat uw locatiegegevens en unieke identificatiegegevens over uw toestel en mobiele of WiFi-netwerk of andere netwerkgerelateerde identificatiegegevens worden uitgewisseld met HMD. Onze producten kunnen gebruik maken van verschillende besturingsplatformen, applicaties en diensten die uw locatiegegevens kunnen verzamelen.We gebruiken deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren zonder uw toestemming. • Wanneer u locatiegebaseerde diensten en features gebruikt, bijvoorbeeld locatiegebaseerde zoekopdrachten, navigatie en routeplanning, of wanneer u plattegrondgegevens opvraagt, worden uw locatiegegevens naar HMD verzonden om de juiste content aan u door te geven. Dit kan ook locatiegebaseerde reclame zijn.

Waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

HMD kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden. Er kunnen meerdere doeleinden tegelijk van toepassing zijn.

Levering van producten en diensten We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze producten en diensten aan u te leveren, uw aanvragen te verwerken of op een andere manier uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en HMD, de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen, u te identificeren en oplichting en ander onrechtmatig gebruik te voorkomen en te onderzoeken. • Accounts Voor sommige diensten is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt, zodat u uw content en voorkeuren beter kunt beheren. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar ons account supplement. Ontwikkeling en beheer van producten en diensten We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze producten, diensten, klantenservice, verkoop en marketing verder te ontwikkelen. We kunnen de persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met uw gebruik van een specifiek HMD-product en/of specifieke HMD-dienst koppelen aan andere persoonlijke gegevens die wij van u hebben, tenzij die persoonlijke gegevens zijn verzameld voor een ander doel. • Communicatie met u We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te laten weten dat onze diensten zijn gewijzigd of om belangrijke waarschuwingen en andere kennisgevingen met betrekking tot onze producten en/of diensten naar u te versturen en om contact op te nemen over zaken die zijn gerelateerd aan onze klantenservice. • Marketing, reclame en aanbevelingen We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten, diensten of aanbiedingen en voor marktonderzoek, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven of dit anderszins is toegestaan. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en u diensten aan te bieden die relevant zijn voor u. Zo kunnen wij u producten en/of diensten aanbevelen en op u afgestemde content en reclames in onze diensten weergeven. Dit kan betekenen dat er content van HMD of van een derde wordt weergegeven.

Verspreiden wij persoonlijke gegevens?

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij maken deze niet op een andere manier aan derden bekend, behalve in de onderstaande gevallen.

Uw toestemming en social media diensten voor het delen van informatie We kunnen uw persoonlijke gegevens delen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Sommige diensten stellen u in staat om uw persoonlijke gegevens te delen met andere gebruikers van dezelfde dienst of met andere diensten en de gebruikers daarvan. Denk goed na voordat u persoonlijke gegevens of andere informatie die toegankelijk kan zijn voor andere gebruikers bekend maakt. • HMD-bedrijven en bevoegde derden We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere HMD-bedrijven of met bevoegde derden die persoonsgegevens voor HMD verwerken voor de in dit Beleid beschreven doeleinden. Het kan hierbij gaan om facturatie via uw netwerkprovider of een ander bedrijf, de levering van uw aankopen, de verlening van diensten, zoals de klantenservice, het beheren en analyseren van consumentengegevens, het uitvoeren van kredietcontroles, het doen van onderzoek en het beheren van marketing- en soortgelijke acties. Wanneer u een HMD-product bij ons koopt via een programma van een netwerkprovider, moeten wij wellicht informatie met uw netwerkprovider uitwisselen om de desbetreffende dienst aan u te kunnen leveren.

We kunnen samen met onze partners, bijvoorbeeld met uw netwerkprovider, marketing- en andere communicatiecampagnes uitvoeren. Om dubbele en onnodige berichtgevingen te voorkomen en om de boodschap zoveel mogelijk op u af te stemmen, kan het zijn dat we door ons verzamelde informatie koppelen aan door onze partner verzamelde informatie, mits dit is toegestaan.

Deze bevoegde derden mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij verplichten hen om dit Beleid nauwgezet na te leven en om toepasselijke veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens Onze producten en diensten kunnen worden geleverd via bronnen en servers in verschillende landen verspreid over de hele wereld. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens over landsgrenzen heen naar andere landen kunnen worden overgedragen, ook naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar geen wetten zijn die specifieke bescherming van persoonlijke gegevens bieden of waar andere wetten en regels gelden ten aanzien van gegevensbescherming, zoals de Verenigde Staten. In dit soort gevallen zorgen wij ervoor dat er een wettelijke grond is voor een dergelijke overdracht en dat uw persoonlijke gegevens adequaat beschermd worden, zoals vereist bij geldende wetgeving. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de desbetreffende autoriteiten (indien vereist) en door het treffen van andere toepasselijke technische en organisatorische maatregelen met het oog op gegevensbescherming verplicht te stellen. • Vereiste bekendmakingen We kunnen bij wet gedwongen worden om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bepaalde autoriteiten of andere derden, bijvoorbeeld aan handhavingsinstanties in landen waar wij of derden namens ons actief zijn. Het kan ook zijn dat wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving bekendmaken of op een andere manier verwerken om de gerechtvaardigde belangen van HMD te verdedigen, bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke procedures. • Fusies en overnames Als wij besluiten bedrijven in bepaalde landen te kopen, te verkopen, daarmee te fuseren of deze te reorganiseren, kan dit betekenen dat wij persoonlijke gegevens bekendmaken aan beoogde of feitelijke kopers en hun adviseurs of dat wij persoonlijke gegevens van verkopers en hun adviseurs ontvangen.

Hoe gaan we om met de privacy van kinderen?

De producten en diensten van HMD zijn over het algemeen bestemd voor een algemeen publiek. HMD verzameld niet bewust gegevens van kinderen zonder de toestemming van hun ouders of voogd.

Hoe waarborgen we de kwaliteit van de gegevens?

We nemen redelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken up-to-date te houden en we verwijderen onjuiste en overbodige persoonlijke gegevens.

We raden u aan om van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens via uw account te raadplegen om te controleren of ze nog steeds actueel zijn.

Welke maatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens te beschermen?

Privacybescherming en veiligheid krijgen veel aandacht bij het maken en leveren van onze producten en diensten. We hebben specifieke verantwoordelijkheden gecreëerd om kwesties op het gebied van privacybescherming en veiligheid af te handelen. We handhaven ons interne beleid en onze richtlijnen via een aantal toepasselijke activiteiten, waaronder proactief en reactief risicomanagement, security en privacy engineering, opleidingen en assessments. We nemen toepasselijke maatregelen om de online veiligheid en de fysieke veiligheid te waarborgen en het risico op gegevensverlies en andere soortgelijke risico’s te beperken, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat gepaard gaat met de verwerking en de aard van de beschermde gegevens. Daarnaast is de toegang tot onze databases met persoonlijke gegevens voorbehouden aan bevoegde personen die een gerechtvaardigde reden hebben om die gegevens te bekijken.

Hoe gebruiken we cookies en web beacons? {#cookies}

HMD gebruikt cookies, web beacons en andere soortgelijke technieken om onze websites en ons aanbod te presenteren en te verbeteren. We gebruiken ook cookies om onze diensten te personaliseren en advertenties te tonen. Sommige websites van HMD maken gebruik van de reclametechnieken van derden, zoals DoubleClick, voor het tonen van advertenties.

Onze domeinen kunnen onderdelen van derden bevatten die cookies plaatsen namens een derde, bijvoorbeeld met betrekking tot een sociaal netwerk van een derde.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij van u hebben. U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, overbodige of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of bijwerken. U hebt het recht u uit te schrijven voor direct marketing-berichten en ons te verzoeken om op te houden uw persoonlijke gegevens te verwerken voor direct marketing-doeleinden of om een andere dwingende wettelijke reden. Wanneer u zich uitschrijft voor marketing- en andere berichten van HMD, worden er echter nog wel steeds belangrijke waarschuwingen naar u verzonden.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons of door uw account en voorkeuren te beheren via de beschikbare tools op uw toestel en binnen onze diensten. In sommige gevallen, met name als u wilt dat wij persoonlijke gegevens verwijderen of de verwerking ervan stopzetten, kan dit inhouden dat wij onze diensten niet langer aan u kunnen leveren.

Wie beheert uw persoonlijke gegevens?

HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland beheert uw persoonlijke gegevens.

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens beheerd worden door een aan HMD gelieerde onderneming die het product of de dienst levert. U kunt de identiteit van de beheerder en zijn contactgegevens vinden in de algemene voorwaarden bij het product of de dienst of via de contactgegevens op de toepasselijke HMD-websites.

Over zaken die betrekking hebben op het privacybeleid van HMD kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Wijzigingen in dit Privacybeleid

HMD kan dit Beleid op elk moment en met of zonder kennisgeving wijzigen of deze website wijzigen of personen de toegang tot deze website ontzeggen. Als dit Privacybeleid echter aanzienlijk wordt gewijzigd ten nadele van de gebruiker, zal HMD gedurende 30 dagen aan het begin van dit Beleid en op de homepage van zijn website een kennisgeving plaatsen waarin deze wijziging wordt meegedeeld. We raden u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen in dit Beleid.