‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Това мобилно устройство е радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни (електромагнитни радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, чиято цел е да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Указанията за излагане на въздействието от лъчение се базират на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е осреднено 2,0 W/kg за 10 грама тъкан.

Тестовете за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни експлоатационни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Вижте www.nokia.com/phones/sar за максималната стойност на SAR за устройството.

Устройството отговаря на указанията за излагане на радиочестоти при използване до главата или поставяне на разстояние поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач за устройството, които позволяват то да се използва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Изпращането може да бъде отложено, докато не бъде установена такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

При нормално използване стойностите на SAR обикновено са доста по-ниски от горните. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилния телефон автоматично се намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността на SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето може да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях може да окажат влияние върху стойностите за SAR.

За повече информация посетете www.sar-tick.com. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Според Световната здравна организация (СЗО) актуалната научна информация не показва необходимост от вземане на специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако искате да намалите излагането си на лъчения, те препоръчват да ограничите използването или да използвате комплект за "свободни ръце", за да спазвате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, обяснения и дискусии относно излагането на радиочестотно излъчване посетете сайта на СЗО на адрес www.who.int/peh-emf/en.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци