‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3.1

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Chcete‑li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože může dojít k poškození přístroje. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba nabíjení se může lišit podle stavu přístroje.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. – Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(