‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310

Informace o baterii a nabíječce

Baterie a nabíječka

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4UL

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost HMD Global může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Typ baterie: BL-4UL

Jedna SIM karta – Teoretická doba hovoru až 22,1 hodiny – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 31 dní

Dvě SIM karty – Teoretická doba hovoru až 22,1 hodiny – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 25,3 dne

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(